CURS ACADÈMIC / CURSO ACADÉMICO Títol Superior de Disseny

Anuncio
CÓD: MAT 05
CANVI D’ESPECIALITAT / CAMBIO DE ESPECIALIDAD
Títol Superior de Disseny / Título Superior de Diseño (LOE) ✱
CURS ACADÈMIC / CURSO ACADÉMICO
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom / Nombre:
Cognoms / Apellidos:
DNI:
Nº Forme Expedient / Nº Expediente:
Curs / Curso:
Especialitat / Especialidad:
DOMICILI / DOMICILIO
Direcció / Dirección:
C.P.:
Nº.:
Població / Población:
Telèfon mòbil / Teléfono móvil:
Porta / Puerta:
Província / Provincia:
Correu-e / E-mail:
EXPOSE / EXPONGO
Que estant matriculat l’any acadèmic / Que estando matriculado en el año académico
en 2º curs / curso
SOL·LICITE / SOLICITO
Li siga acceptat el canvi a la especialitat de / Le sea aceptado el cambio a la especialidad de:
Documentació que acompanya / Documentación que acompaña:
Certificat o butlletí de notes / Certificado o boletín de notas.
València
de
de
Firma de l’alumne / Firma del alumno
✱ El Títol Superior de Disseny queda inclòs a tots els efectes en el nivell 2, de Grau del Marco Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és equivalent
al títol universitari de GRAU. Sempre que la normativa aplicable exigisca estar en possessió del títol universitari de Grado, s’entendrà que complix este requisit
qui estiga en possessió del Títol Superior de Disseny. (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació)
El Título Superior de Diseño queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de Grado del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y es
equivalente al título universitario de GRADO. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple
este requisito quien esté en posesión del Título Superior de Diseño. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)
SR. DIRECTOR DE LA ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA
✱ IMPORTANT // IMPORTANTE
Descarregar última versió de Acrobat Reader/
Descargar última versión de Acrobat Reader: http://www.adobe.com/es/products/reader.html
Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
[email protected]
Descargar