Sol·licitud d'enviament del resguard del títol fora de la província de Barcelona

Anuncio
Nom i cognoms ________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
amb el DNI (o passaport només en el cas de ciutadans estrangers) ___________________,
amb domicili a _________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
codi postal _________ població ___________________________________________,
província _____________________________________________________________,
país _________________________________________________________________
correu electrònic ___________________________
EXPOSO:
_
_
Que he obtingut el títol oficial d’ _______________________________
_________________________________________________________
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona gestionat per la Universitat Politècnica de Catalunya i que visc
en una província diferent d’on està ubicada la Universitat.
SOL·LICITO: Que m’envieu el resguard del títol i/o Suplement Europeu del Títol (SET) a
l’adreça anteriorment indicada.
_____________________________, ______ d____________________ de ________.
(signatura)
Documentació adjunta:
fotocòpia del DNI vigent (passaport en el cas de tenir nacionalitat estrangera)
Descargar