SOL·LICITUD D`EXPEDICIÓ DEL TÍTOL ACADÈMIC I DEL SET

Anuncio
SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL ACADÈMIC I DEL SET
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO ACADÉMICO Y DEL SET
1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Reproduïu les dades assenyalades amb un asterisc * exactament igual a les consignades en el DNI /
Reproducir los datos señalados con un asterisco * exactamente igual a los consignados en el Documento
de Identidad
*COGNOM, NOM/APELLIDOS,NOMBRE(amb accentuació/con acentuación)
DNI-PASSAPORT-NIE / DNI-PASAPORTE-NIE
*LOCALITAT DE NAIXEMENT/LOCALIDAD DE
NACIMIENTO
*DATA N. / FECHA N.
PROVÍNCIA /PROVINCIA
ADREÇA / DIRECCIÓN
CODI POSTAL/CÓDIGO POSTAL
TELÈFON / TELÉFONO
LOCALITAT /LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
TELÈF. MÒBIL / TELÉF. MÓVIL
ACTUALITZEU LES DADES PERSONALS A LA SECRETARIA / ACTUALIZAR DATOS PERSONALES EN LA SECRETARIA DEL CENTRO
2. DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓ
TITULACIÓN
DATA ACABAMENT DE CARRERA
FECHA FIN DE CARRERA
PREMIS RELLEVANTS
PREMIOS RELEVANTES
3. DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE / DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE
□
FOTOCÒPIA DEL DNI/PASSAPORT /NIE
FOTOCOPIA DEL DNI / PASAPORTE / NIE
DATA DEL PAGAMENT DE LES TAXES DEL TÍTOL
FECHA DE PAGO DE LAS TASAS DEL TÍTULO
□
JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE TAXES
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASAS
DATA DEL PAGAMENT DE LES TAXES DEL SET
FECHA DE PAGO DE LAS TASAS DEL SET
4. A EMPLENAR PEL CENTRE / A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO
□
CONFORMITAT EXPRESSA DE LA PERSONA SOL·LICITANT AMB EL CONTINGUT DEL SET
CONFORMIDAD EXPRESA DEL SOLICITANTE CON EL CONTENIDO DEL SET
SIGNATURA / FIRMA
ALACANT, .……………………………………………………………….
NOTA: LLIURAMENT DEL TÍTOL I DEL SET EN EL NEGOCIAT DE TÍTOLS (PAVELLÓ D'ALUMNAT).
NOTA: ENTREGA DEL TÍTULO Y DEL SET EN EL NEGOCIADO DE TÍTULOS (PABELLÓN DE ALUMNADO).
Descargar