Nomenament membres - Ajuntament de Tortosa

Anuncio
Assumpte/ Asunto
MESA DE CONSULTA DE --------------------NOMENAMENT DE MEMBRE DE MESA DE CONSULTA
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE MESA DE CONSULTA
Data/ Fecha
Càrrec en la Mesa
Cargo en la Mesa
Mesa de consulta
1r Cognom/ 1er Apellido
2n Cognom/ 2º Apellido
Nom/ Nombre
Núm. DNI
Domicili (carrer, plaça…)/ Domicilio (calle, plaza…)
Domicili de la Mesa de consulta / Domicilio de la Mesa de
consulta
Núm.
Pis/ Piso
Data de constitució de la Mesa de consulta / Fecha de
constitución de la Mesa de consulta
Us comunico que s’ha designat la persona, la identificació de la qual s’indica més amunt, per formar part de la
Mesa de consulta que haurà de constituir-se a les 8 del matí del dia en què tindran lloc la consulta popular no
referendària envers el futur del monument a la Batalla de l'Ebre. Si tingués excusa, justificada documentalment,
que li impedís l'acceptació del càrrec, disposarà de cinc dies per presentar la corresponent al·legació davant
aquesta Comissió de Seguiment
Pongo en su conocimiento que la persona, cuya identificación arriba se indica ha sido designada para formar parte
de la Mesa de consulta, que deberá constituirse a las 8 de la mañana del día en que se celebrará la consulta
popular no referendaria sobre el futuro del Monumento a la Batalla del Ebro. Si tuviera excusa, justificada
documentalmente, que le impidiera la aceptación del cargo, dispondrá de cinco días para presentar la
correspondiente alegación ante esta Comisión de Seguimiento
EL/LA PRESIDENT/A DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Descargar