ACOMPANYANT DE PERSONES REFUGIADES AJUDA SENSE

Anuncio
Fitxa 3
ACOMPANYANT DE PERSONES REFUGIADES
AJUDA SENSE OFERTA D’ALLOTJAMENT
TIPUS D’AJUDA DIFERENT DE L’ALLOTJAMENT QUE ES POT OFERIR
DADES SOL·LICITANT
1r COGNOM:
2n COGNOM:
NOM:
DNI:
DATA NAIXEMENT:
TELÈFON CONTACTE:
ADREÇA:
LOCALITAT:
PROVÍNCIA:
CAPACITAT I TIPUS D’AJUDA
OBSERVACIONS
MANUTENCIÓ
ROBA I ENDREÇ PERSONAL
TRANSPORT
ACOMPANYAMENT GESTIONS
LABOR D’INTÈRPRET
ALTRES CONSIDERACIONS QUE ES VOLEN EXPOSAR:
FIRMA
(Nom i cognoms)
Ficha 3
ACOMPAÑANTE DE PERSONAS REFUGIADAS
AYUDA SIN OFERTA DE ALOJAMIENTO
TIPO DE AYUDA DISTINTA DEL ALOJAMIENTO QUE SE PUEDE OFRECER
DATOS SOLICITANTE
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
NOMBRE:
DNI:
FECHA NACIMIENTO:
TELEFONO CONTACTO:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CAPACIDAD Y TIPO DE AYUDA
OBSERVACIONES
MANUTENCIÓN
ROPA Y ASEO
TRANSPORTE
ACOMPAÑAMIENTO GESTIONES
LABORES DE INTÉRPRETE
OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DESEE EXPONER:
FIRMA
(Nombre y apellidos)
Descargar