Pot la Universitat Jaume I contractar amb una comunitat de béns(CB)?

Anuncio
Pot la Universitat Jaume I contractar amb una comunitat de béns(C.B.)?
- L’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa que: "Sólo podrán contratar con el sector
público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren
debidamente clasificadas."
- D’acord amb l’article 1.669 del Codi Civil, les comunitats de bens no tenen personalitat jurídica,
per la qual cosa no poden contractar amb les Administracions Públiques.
- Així mateix, el Tribunal Suprem, en la sentència de 2 d’octubre de 2000 (RJ\2000\8598)
estableix el següent: “A mayor abundamiento, no consta acreditado en las actuaciones que la
empresa adjudicataria esté debidamente constituida como entidad mercantil, sino tan sólo como
comunidad de bienes, debiéndose advertir en los términos del artículo 35.2 del Código Civil, que
reconoce la personalidad jurídica a las asociaciones de interés particular, sean civiles,
mercantiles e industriales y en el régimen de comunidades de bienes que específicamente se
regula en los artículos 392 a 406 del Código Civil, que dicha forma no recibe la atribución de
personalidad jurídica suficiente para poder concurrir a la adjudicación de contratos con las
Administraciones Públicas, como ha sostenido el informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa 29/1997, de 14 de julio”.
- La Junta Consultiva de Contractació Administrativa també ha considerat que les Comunitats de
Bens, com que no tenen personalitat jurídica, no poden contractar amb les Administracions
Públiques, ja que la personalitat és pressupòsit bàsic per contractar (Informes 29/97, de 14 de
juliol, 56/97, de 2 de març i 4/99, de 17 de març).
Per tant, i per evitar possibles problemes, s’informa que LES COMUNITATS DE BENS
CAREIXEN DE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA i, per aquesta raó, NO TENEN
CAPACITAT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
Descargar