Condicions microcrèdits Microbank

Anuncio
Microcrèdit Social
Condicions econòmiques
Finalitat
Projectes d'autoocupació
Inici, consolidació o ampliació de microempreses i iniciatives
econòmiques i empresarials por compte propi
Import
Màxim 25.000 € (con un màxim del 95% de la inversió)
Beneficiaris
Persones físiques amb un projecte d'autoocupació
Professionals autònoms amb una renta anual de fins a 60.000 €
Persona jurídica (microempresa amb menys de 10 treballadors i
amb una facturació anual inferior a 2.000.000 €)
Periodicitat
Mensual
Termini
60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional
Tipus d'interès Fins el 31/12/2015: 8,00%
A partir del 31/12/2015 d'acord amb les indicacions del Pacte
Tercer del Conveni
Garanties
Sense garantia real, ni condició d'aval, excepte quan el titular és
una persona jurídica, on es requerirà aval necessàriament
Requisit
Aportar un plan de empresa i un informe de viabilitat per part
de l'entitat col·laboradora
Descargar