Notificació a Diego Aparicio Marin. Essanc 373/00. [2001/7889]

Anuncio
20096
2001
09 05
DOGV - Núm. 4.079
En el cas que transcorregut el termini assenyalat no s’haja
manifestat de forma expressa la voluntat d’acceptar el càrrec de
patró, s’entendrà que no accepta el càrrec per al que va ser anomenat d’acord amb les disposicions reguladores de la institució. Igualment se li comunica que el Protectorat, a l’empara de l’article 18.1
de la Llei 8/98, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat
Valenciana, (DOGV núm. 3.391, d’11 de desembre), estarà facultat
per a designar la persona o persones que integren provisionalment
el patronat, fins que s’aprove la modificació estatutària i es cobrisquen les vacants, o bé, procedir a la seua extinció i posterior liquidació.
En caso de que transcurrido el plazo señalado no se haya manifestado de forma expresa la voluntad de aceptar el cargo de patrono, se entenderá que no acepta el cargo para el que fue llamado de
acuerdo con las disposiciones reguladoras de la institución. Igualmente se le comunica que el Protectorado, al amparo del artículo
18.1 de la Ley 8/98, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana, (DOGV. núm. 3.391, de 11 de diciembre),
estará facultado para designar la persona o personas que integren
provisionalmente el patronato, hasta que se apruebe la modificación estatutaria y se cubran las vacantes, o bien, proceder a su
extinción y posterior liquidación.
València, 19 de juliol del 2001.– La secretària general: Carmen
Galipienso Calatayud.
Valencia, 19 de julio de 2001.– La secretaria general: Carmen
Galipienso Calatayud.
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
Notificació a Diego Aparicio Marin. Essanc 373/00. [2001/7889]
Notificación a Diego Aparicio Marin. Essanc 373/00. [2001/7889]
De conformitat amb allò que ha acordat aquesta Secretària
General, i a l’empara del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant el present Edite es notifica
les persones interessades la sanció dictada en l’expedient sancionador, que s’ha tramitat pel Servei d’Espectacles de la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques.
1. Expedient de Multes S-2000/0373. Sanció de data 7 de juny
de 2001, dictada pel director general d’Interior, per la qual s’acorda
imposar el Sr. Diego Aparicio Marín, últim domicili conegut del
qual és c/ Donantes de Sangre 13, 4 d’Albacete, una sanció de
25.000 pessetes (150,25 euros), ja que el dia 19 de juny de 2000, a
les 21,35 hores, en comprovar-se que els cavalls dels picadors de la
correguda que se celebrava, aqueixa vesprada, a la plaça de bous
d’Alacant, portaven els dos ulls tapats, es va advertir als picadors
de l’obligatorietat que els cavalls portaren l’ull esquerre destapat,
segons que disposa l’art. 72.2 del Reglament Taurí. Quan van iniciar el l’entrada, es va verificar l’incompliment de l’advertència, i
es reiterà l’ordre reglamentària, la qual es van negar rotundament a
complir-la, infringint amb això l’article 15.s) de la Llei 10/1991, de
4 d’abril, sobre Potestats Administratives en matèria d’Espectacles
Taurins.
Cosa que es posa en coneixement de l’interessat referit, als
efectes oportuns i previstos en l’art. 58.1 de la Llei 30/92 de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Igualment, es comunica que, contra la present
Resolució, que no esgota la via administrativa, podran les persones
interessades interposar recurs d’Alçada en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació, davant de l’òrgan superior jeràrquic d’aquell que va dictar aquest, conseller de Justícia i
Administracions Públiques, de conformitat amb el que estableix
l’article 107.1 en relació amb el 114 i ss. de la Llei 30/1992 de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999.
Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
En el cas que no faça ús del seu dret a recórrer, en termini anteriorment indicat, haurà de fer efectiva la multa, tot utilitzant els
impresos a arreplegar en aquestes oficines Passeig Doctor Gadea
núm.10, 03001 Alacant, en qualsevol de les entitats col·laboradores
que en el citat imprés consten, de conformitat amb el que establix
el Decret 105/92 de 6 de Juliol sobre Recaptació de Taxes, Preus
Públics i Sancions de la Generalitat Valenciana i l’Ordre de 26 de
febrer de 1993 que desenvolupa l’al·ludit decret, i remetre a les
referides oficines l’exemplar corresponent de l’administració.
Amb l’advertiment que de no abonar-lo en el període voluntari,
procedirà sense més tràmit a la seua exacció per via executiva.
I perquè valga de notificació a l’interessat mencionat lliure el
present edicte.
De conformidad con lo acordado por esta Secretaria General, y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; mediante el presente edicto se procede a notificar al interesado la sanción dictada en el Expediente
Sancionador, que se ha tramitado por el Servicio de Espectáculos
de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
1. Expediente de multas S-2000/0373. Sanción de fecha 7 de
junio de 2001, dictada por el director general de Interior por la que
se acuerda imponer a D. Diego Aparicio Marin con último domicilio conocido, en Donantes de Sangre, 13-cuarto A, de Albacete, una
sanción de 25.000 pesetas (150,25 euros), ya que el día 19 de junio
de 2000, siendo las 21.35 horas, al comprobarse que los caballos de
los picadores de la corrida que se celebraba, esa tarde, en la Plaza
de Toros de Alicante, llevaban los dos ojos tapados, se advirtió a
los picadores de la obligatoriedad de que los caballos llevaran el
ojo izquierdo destapado, a tenor de lo dispuesto en el art. 72.2 del
Reglamento Taurino. Cuando iniciaron el paseíllo, se verificó el
incumplimiento de la advertencia, reiterándoseles la orden reglamentaria se negaron rotundamente a cumplirla., infringiendo con
ello el artículo 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.
Lo que se pone en conocimiento del interesado referido, a los
efectos oportunos y previstos en el art. 58.1 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se comunica que, contra
la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrán
las personas interesadas interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación, ante el órgano superior jerárquico de aquel que dictó
éste, conseller de Justicia y Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 en relación con el 114
y ss. de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999. Todo ello sin perjuicio de que se
utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
En el supuesto de que no haga uso de su derecho a recurrir, en
plazo anteriormente indicado, deberá hacer efectiva la multa utilizando
los impresos a recoger en estas oficinas Paseo Doctor Gadea, n.º 10,
03001 Alicante, en cualquiera de las entidades colaboradoras que en el
citado impreso constan, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 105/1992, de 6 de julio, sobre Recaudación de Tasas, Precios
Públicos y Sanciones de la Generalitat Valenciana, y la Orden de 26 de
febrero de 1993 que desarrolla el aludido decreto, remitiendo a las
referidas oficinas el ejemplar correspondiente de la administración.
Se le apercibe que de no abonarlo en dicho periodo voluntario,
procederá sin más trámite a su exacción por vía ejecutiva.
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado se
expide el presente edicto.
València, 27 de juliol de 2001.– La secretària general: Carmen
Galipienso Calatayud.
Valencia, 27 de julio de 2001.– La secretaria general: Carmen
Galipienso Calatayud.
Descargar