Subido por huracanny

M3-Apartat 2

Anuncio
Treball per Projectes
DOQUA
Activitat d’Avaluació Mòdul 3 Apartat 2
Irene Da Rocha
Característica fase
Justificació d’on es localitza
la característica
Proposta d’activitat en el cas
que no es trobi la
característica
vídeo promocional de la festa
que hauran d'organitzar i que el
mostraran als alumnes com a
element motivador del projecte.
1. Conflicte cognitiu
2. Exploració i
coneixements previs
Aquest pot ser el detonant del
conflicte cognitiu, també es
podria afegir alguna eina per
recordar què van fer el Sant Jordi
passat o quin és el primer record
que tenen de Sant Jordi, per
exemple fent un mural conjunt
d’idees (físic o digital) on
pengen post-its o targetes amb
una frase o paraules clau que els
porti aquest record.
Per fer una exploració de
coneixements previs sobre
la llegenda de Sant Jordi es
pot fer (depenent del nivell)
que en grups facin una
“auca” o il·lustracions del
que explicava la llegenda. O
que preparin un petit
podcast on expliquin la
llegenda i busquin i
comparin amb fonts o
històries de la realitat.
Treball per Projectes
DOQUA
Activitat d’Avaluació Mòdul 3 Apartat 2
Per exemple a aquesta
A la sessió conjunta sembla
sessió grupal es poden fer
que s’explicaran el objectius
petits grups de treball
3. Objectius, relació amb el i la relació amb el currículum
perquè defineixin una o
currículum i mecanismes i les diferents matèries que
diverses rúbriques
d’avaluació
s’ha marcat a la introducció,
d’avaluació i quins criteris es
però faltaria dissenyar o
tindran en compte. Es pot fer
posar en comú quins seran
servir també un sistema de
els mecanismes d’avaluació.
semàfor.
4.Planificació del projecte
Sessió conjunta entre diferents
classes per tal d'organitzar les
activitats que es faran a la festa i
de dividir-les de manera que tots
els grups de treball dels alumnes
treballin tots els continguts del
projecte. Una vegada distribuïdes
les tasques, a cada grup de
treball, de 4 o 5 alumnes, se'ls
presentarà l'encàrrec concret que
se li ha encomanat.
Crec que aquesta part
acabarà conduint a la
planificació del projecte,
però caldrà treballar-ho més
i concretar com es pendran
les decisions, les tasques i
responsables perquè
realment tots els grups
treballin tot.
Ompliu la taula que us oferim a continuació, identificant les característiques que hi veieu
reflectides d’aquesta fase, indicant en quin moment la veieu reflectida i a partir de què es
justifica cada característica. En el cas que trobeu que alguna característica no s’hi vegi reflectida,
indiqueu quines activitats proposaríeu realitzar per tal de disposar d’una proposta complerta.
Descargar