AVALUACIÓ (19-5-11).pdf

Anuncio
TECNOLOGIA EDUCATIVA II. Curs
2010/11. UIB
AVALUACIÓ DEL MATERIAL MULTIMEDIA
Què avaluar?
Disseny del material:
 Títol
 Color de fons
 Color de la lletra i tamany de la
lletra.
 Ortografia.
 Qualitat imatge, claretat...
 Col·locació del text
Estructura:
 Índex
 Organització/ informació
 Enllaços interns/externs
 Pantalles.
 Velocitat dels elements interactius
adecuada.
Adaptació als destinataris:
 Disseny
 Llenguatge utilitzat
 Maneig (senzill/dificultós)
 Objectius.
 Continguts ( amplis, adecuats,
concrets)
 Varietats d’activitats.
 Autoaprenentatge.
 Facilitat d’us
 Motivador
 Servei d’ajuda
Objectius i continguts:
 Assolits a curt plaç
 Indicadors d’assoliment a llarg
plaç.
 No assolits
Recursos:

Programaris utilitzats.
 Captures de pantalla
 Videotutorials
 Qualitat imatge, so, claretat
 Pàgines d’interès

Contacte:
 Identificació autores.
 Adreça electrònica de contacte
Com avaluar?
Durant:
Mentres
anem
el·laborant
el
nostre treball multimèdia,feim una
evaluació per veure si el treball
que duim a terme és correcte o
Avaluació dels autors
necessitem fer algunes variacions.
Feiem modificacions si cal.
Al final:
Feim una evaluació final per veure
com a quedat el treball i si ja està
preparat per a poder posar-se en
funcionament.
Posterior al treball:
Aquesta avaluació és necessària
Avaluació per part dels destinataris
per a poder saber si el material
ofert als usuaris és positiu o al
contrari necessita ser modificat per
a un millor funcionament. Es molt
important l´opinió dels usuaris , ja
que són els consumidors del nostre
producte.
Què, com, quant i aquí avaluar?

De l’equip: Amb la finalitat de
coneixer les posibles dificultats,
les mancances, les expectatives,
punts forts i punts flebles.
Avaluació inicial:

Dels destinataris: coneixer les
necessitats dels subjectes al que va
dirigit, les caracteristiques, el nivel
cultural, per tal d’adequar el
material d’una forma adient a
aquests.

Els recursos, programaris, medis
les
posibilitats
i
d’actuació
concreció del material didàctic per
assolir els objectius marcats.

Feed-back
entre
destinataris
i
equip

Seguiment de tot el procés en
quant
el
disseny,
continguts,
recursos, estructura, destinataris i
equip de treball, amb la finalitat de
saber si s’estan aconseguint els
objectius marcats o si es necessari
Avaluació del procés
una
modificació
d’aquests,
la
incorporació d’altres tècniques i
metodologies,
estrategias
que
ajudin en el procés i com es van
vencent
les
dificultats
i/o
imprevistos que van sorgint.

Feed-back
entre
destinataris
i
equip

Per valorar si s’han aconseguit els
objectius i determinar l’eficacia
d’aquests.

Per modificar, cambiar, ampliar o
reforçar
Avaluació final
elements que presentin
dificultats o punts febles del
material creat.

Feed-back
entre
destinataris
i
equip

Impacte que ha produit el tutorial.

Comprobar si els subjectes están
utilitzant
els
coneixements,
habilitats i destreses que han apres
Avaluació de seguiment
durant l’aplicació Teorico-práctica
edel tutorial.

Feed-back
entre
destinataris
equip
Activitat presentada per:
Aina Iglesias I Valldeneu
Paula Rullan Mesquida
Segio Torres Serrano
i
Descargar