Subido por bikigt

mots connectors

Anuncio
+
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Redacció de documents:
mots connectors
cri
te
ris
Els mots connectors són paraules o grups de paraules que cohesionen el text i guien la lectura. D'una
banda, estructuren (organitzen i relacionen) paràgrafs i oracions dins el text; de l'altra, fan de senyals
textuals per al lector perquè assenyalen la distribució de les idees en tot el text.
Tot i que no es tracta d'un recull exhaustiu, aquesta fitxa conté alguns mots o grups de mots connectors que
poden ajudar a millorar la redacció dels usuaris.
Tipus de connectors
• Conjuncions i locucions conjuntives (però...)
• Preposicions i locucions prepositives (entre altres coses...)
• Adverbis i locucions adverbials (d'una banda... de l'altra)
• Altres mots o expressions (recapitulant...)
Classificació dels connectors
• Per estructurar el text
• Per introduir el tema del text
• Per donar detalls
• Per encetar un tema nou
• Per fer aclariments
(exemplificar)
• Per resumir
• Per marcar ordre
• Per continuar sobre un mateix
• Per acabar
• Per indicar temps
punt
• Per distingir
(per narrar)
• Per indicar espai
(per descriure)
• Per posar èmfasi
• Per estructurar les idees
• Per unir/enllaçar elements
• Per comparar dos o més termes
• Per indicar condició
• Per indicar finalitat
• Per distribuir elements
• Per indicar causa
• Per indicar oposició
• Per indicar objecció
• Per indicar conseqüència
Bibliografia
– AMADEO, I.; SOLÉ, J. Curs pràctic de redacció. Barcelona: Columna, 1996.
– CASSANY, D. La cuina de l'escriptura. 5a ed. Barcelona: Empúries, 1996; p. 128-131. (Les Naus d'Empúries)
– MESTRES, J. M.; COSTA, J.; OLIVA, M. [et al.]. Manual d'estil: la redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo; Universitat
de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 1995.
– PUJOL, J. M.; SOLÀ, J. Ortotipografia i manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna, 1995.
1
cri
te
ris
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Per estructurar
el text
Per introduir
el tema del text
Per encetar
un tema nou
Per fer
aclariments
Redacció de documents:
mots connectors
• aquest escrit tracta de
• ens proposem d'exposar
• ens adrecem a
• l'objectiu principal de
• amb referència a
• en aquest apartat s'han agrupat
• pel que fa a
• amb relació a
• en el marc de
• quant a
• certament
• en l'àmbit de
• respecte a/de
• el punt següent tracta de
• en relació amb
• sobre [el tema de]
• el tema següent és
• en un altre ordre de coses
• un altre punt important és
• el següent punt a considerar és
• en un altre ordre de funcions
• a saber
• és a saber
• és a dir
• o sigui
• 1r / en primer lloc / primer /
• 4t / en quart lloc / quart
• en últim lloc/terme
• 5è / en cinquè lloc / cinquè
• finalment
• al final
• per acabar
• d'entrada
• per començar
• en acabat
• per fi
primerament
Per marcar ordre
• 2n / en segon lloc / segon /
segonament
• 3r / en tercer lloc / tercer /
tercerament
Per continuar
sobre un mateix
punt
Per distingir
Per posar èmfasi
Per donar detalls
• en darrer lloc/terme
• a banda d'això
• com també
• és més
• a continuació
• d'altra banda
• i encara
• a més
• de manera paral·lela
• i fins i tot
• a més a més
• de més a més
• i més
• així com
• deixant de banda
• i també
• així doncs
• després
• ni tan sols
• així mateix
• encara
• tanmateix (certament)
• altrament
• encara més
• tot seguit
• al contrari
• d'una altra banda
• per contra
• altrament
• d'una banda [...] de l'altra / d'una
• per un cantó [...] per l'altre
• contràriament
altra
• per un costat [...] per l'altre
• d'altra banda
• en canvi
• per una part [...] per l'altra
• cal destacar també
• convé fer ressaltar
• en efecte
• cal fer esment específic
• convé recalcar
• és important recordar
• cal fer una especial referència
• convé subratllar
• és per això que
• cal insistir
• de la mateixa manera
• igualment
• cal recordar
• dit d'una altra manera
• la idea central és
• cal remarcar
• el més important
• s'ha de tenir en compte
• cal tornar a dir
• el punt més destacable és
• tal com s'ha dit
• convé destacar
• en altres paraules/termes
• val la pena dir
• a tall d'exemple
• en aquest sentit
• per exemple / p. e.
• així
• en concret
• per il·lustrar
• cf. (conferiu, confronteu)
• en el cas concret de
• per posar un exemple
• com
• en el cas de/que
• un bon exemple d'això és
• com a exemple
• en particular
• un cas pràctic
• com a mostra
• es pot exemplificar amb
• una anècdota relacionada
• com [és] ara
• n'és un bon exemple
• una bona mostra
• concretament
• n'és un exemple clar
• d'aquesta manera
• particularment
2
cri
te
ris
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Redacció de documents:
mots connectors
Per resumir
Per acabar
Per indicar temps
(per narrar)
• a manera/tall de resum
• en conjunt
• globalment
• amb caràcter general
• en general
• per concretar
• amb tot plegat
• en pocs mots / poques paraules
• recapitulant
• breument
• en / com a resum
• recollint tot el que s'ha dit
• d'una forma breu
• en síntesi
• recordant el que s'ha dit
• de manera global/genèrica
• generalment
• resumint
• a manera/tall de conclusió
• consegüentment
• en suma
• a tall de recapitulació
• d'una manera definitiva
• en última instància
• així doncs
• en conclusió
• finalment
• així les coses
• en conseqüència
• per acabar
• al capdavall
• en darrer terme
• per concloure
• comptat i debatut
• en definitiva
• a continuació
• ara mateix
• enguany / aquest any
• abans
• d'ara [en] endavant
• llavors de / llavors que
• actualment
• d'avui [en] endavant
• poc abans
• al mateix temps
• de manera paral·lela
• més endavant
• aleshores
• després
• més tard
• alhora
• durant
• paral·lelament
• anteriorment
• en aquests moments
• simultàniament
• ara fa poc
• en el mateix moment
• tot seguit
• a dalt / a baix
• al capdavant / al capdavall / al
• davant/darrere
• a l'anvers / al revers
Per indicar espai
(per descriure)
• a l'interior / a l'exterior
• a la dreta / a l'esquerra
capdamunt
• al centre / als costats / als
extrems
• de cara / d'esquena
• endins/enfora
• més amunt / més avall
• a prop / lluny
• al davant / al dors
• a sobre / a sota
• al mig / al centre
• així com
• com també
• i també
• així com també
• i
• ni
D'igualtat:
• més [...] del que
• menor
• igual com
• més dolent
• menys [...] del que
• igual que
• més gran
• menys [...] que
• similar a
• més [...] que
• De proporcionalitat:
• tan [...] com
• més petit
• com menys [...] menys
• tant/a [...] com
• millor
• com menys [...] més
De superioritat:
• pitjor
• com més [...] més
• major
D'inferioritat:
• com més [...] menys
• més bo
• inferior
• així com [així]
• ni [...] ni
• o bé [...] o bé
• ara [...] ara
• no solament / només / únicament
• sigui [...] sigui
Per estructurar
les idees
Per unir/enllaçar
elements
Per comparar dos
o més termes
Per distribuir
elements
• bé [...] bé
• com també
• i també
• ja sigui [...] ja sigui
[...] sinó que
• no solament / només / únicament
[...] sinó [també]
• o [...] o
3
• tant [...] com
cri
te
ris
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Redacció de documents:
mots connectors
Per indicar causa
Per indicar
conseqüència
Per indicar
condició
Per indicar
finalitat
Per indicar
oposició
Per indicar
objecció
• a causa de/que
• com sigui que
• per aquest motiu
• a còpia de
• considerant que
• per causa de/que
• a força de
• efectivament
• per culpa de
• amb motiu de
• en efecte
• per raó de/que
• atès/atesa
• gràcies a/que
• per tal com (+ verb ind.)
• atès que
• ja que
• perquè (+ verb ind.)
• com
• pel fet que
• si no és que
• com que
• per (+ v. inf.)
• vist que
• així
• en conseqüència
• per tant
• així és que
• és per això que
• que
• com a / a conseqüència de
• fins al punt que
• talment [...] que
• consegüentment
• massa/prou/molt [...] perquè
• tan [...] que
• cosa que
• per això
• tant [...] que
• de manera que
• per aquest fet
• doncs
• per consegüent
• a condició de/que
• si
• si molt convé
• amb que
• si cal
• si no (+ verb)
• en el cas que/de
• si considerem
• si no és que
• fora que
• si de cas
• si no n'hi ha
• llevat que
• si és necessari
• si per cas
• mentre
• si és procedent
• si s'escau
• només de/que
• si escau
• sols que
• posat que
• si fa al cas
• tenint/prenent en consideració
• sempre que
• si fos el cas
• tret de/que
• a fi de (+ v. inf.)
• amb la finalitat de (+ v. inf.)
• per tal de (+ v. inf.)
• a fi que (+ v. subj.)
• la finalitat del qual
• per tal que (+ v. subj.)
• a l'efecte de (+ v. inf.)
• per (+ v. inf.)
• perquè (+ v. subj.)
• amb l'objectiu de (+ v. inf.)
• per a
• així com
• en canvi
• no [...] sinó
• això no obstant
• en/per contra
• però
• això sí
• en realitat
• realment
• al contrari
• en veritat
• sinó
• altrament
• i això que
• sinó que
• amb tot
• i no
• tanmateix (no obstant això)
• ans [al contrari]
• mentre que
• veritablement
• ara bé
• més aviat
• de fet
• no obstant això / no obstant [...]
• així i tot
• encara que
• per molt que
• amb tot i això
• mal que
• si bé
• amb tot [i] que
• malgrat que / malgrat [...]
• tot i així
• bé que
• malgrat tot
• tot i amb això
• de tota manera
• per bé que
• tot i [que]
• després que
• per més que
4
Descargar