Subido por janponsa

Comentari de text Nocturn, El Cor Quiet

Anuncio
lOMoARcPSD|7344283
Comentari de text. El Cor Quiet, de Josep Carner. Nocturn
Literatura Catalana (Universitat de Barcelona)
StuDocu no està patrocinat ni avalat per cap col·legi o universitat
Descarregat per Jan Ponsa ([email protected])
lOMoARcPSD|7344283
El cor quiet: Nocturn
Nom i cognoms: ​
Noelia Domingo
Curs: ​
Segon de Batxillerat
Curs 2018/2019
Descarregat per Jan Ponsa ([email protected])
lOMoARcPSD|7344283
Nom i cognoms: Noelia Domingo
El cor quiet: Nocturn​
Comentari de text: ​Nocturn
1. Lectura comprensiva
●
Planyívols: ​
Que es planyen (Dit d'una demostració de dolor o de pena que
mou a compassió)
●
Afrau: ​
Fondalada, pas estret entre dues muntanyes
●
Requesta: ​
Demanda
●
S’abalteix: ​
S’endormisca
●
Batega fortament
Glateix: ​
●
Lloc on segons la mitologia sojornaven - estaven en aquest
Elisianes: ​
durant cert temps - els homes virtuosos quan eren morts
●
Oscat sentit: ​
Sentit trencat, interromput, perquè res no és clar
●
Frisen:​S’impacienten d’esperar una cosa que no ve
●
Fatigada
Lassa: ​
2. Contextualització / Localització
Concretament, aquesta poesia va ser escrita per el poeta Josep Carner (1884 ).
1970, autor de l’obra ​
Els fruits saborosos​
Aquest poeta es caracteritza per el noucentisme, un moviment literari del segle XX
(concretament comença al 1906, i acaba més o menys l’any 1923, amb la
dictadura de Primo de Rivera) i que comença amb la mort de Joan Maragall, en el
qual predomina el mediterranianisme, on el gènere literari principal és la poesia,
que rebutja al modernisme i al romanticisme, i que Grècia i Roma són com origen
de la cultura catalana (classicisme)
Concretament pertany al grup de la poesia lírica - gènere literari-.
3. Tema / Subtemes
“El tema principal de la poesia és el transcurs de la nit” -tal i com queda demostrat
al llarg de tota la poesia.
(Cal a dir que com a subtemes hi podem destacar la descripció del paisatge, la
quantitat d’elements relacionats amb la religió, tant a nivell d’expressions com a
1
Descarregat per Jan Ponsa ([email protected])
lOMoARcPSD|7344283
Nom i cognoms: Noelia Domingo
El cor quiet: Nocturn​
personatges, la contraposició del final del dia amb l’ésser humà solitari, obert al
misteri del món i la interpretació del poeta en que a la nit s’amaga una realitat
visible)
4. Estructura externa / Tipus de llenguatge
Per el que ens referim a la estructura externa, podem observar que està format
per una combinació lliure de versos que varien entre les sis i deu síl·labes, és a
dir, el mètode conegut com a ​silva.
En aquest cas, no s'observen que els versos estiguin dividits en estrofes.
Al contrari que d’altres, aquesta poesia presenta una rima consonant, ja que
coincideixen tant els sons vocàlics com els sons consonàntics de l’última síl·laba
de la última paraula de tots els versos - malgrat que durant els primers 36 versos
rimen el primer amb el tercer vers, i el segon amb el quart, a l’última estrofa es pot
veure com rimen el primer amb l’últim vers, i el segon amb el tercer -.
Hi presenta una combinació d’art menor - versos amb set síl·labes - i art major - la
gran part dels versos presenten deu síl·labes o més -.
Té en total 45 versos.
Per el que es refereix al tipus de llenguatge hi utilitza un llenguatge estàndard, ja
que és un tipus de llenguatge el qual el pot parlar qualsevol, de manera que també
es destaca que es un llenguatge entenedor, es pot entendre a la primera.
Figures retòriques
Les figures retòriques que abunden sobretot en aquesta poesia són la interrogació
retórica - pregunta retòrica -, la paradoxa i la descripció.
Com a “subfigures” podem trobar la personificació, el jo líric, l’ asíndeton, la
metàfora, la sinestesia, antítesis, la comparació i l’oxímoron - a més d’una
atenuació-
5. Estructura interna
2
Descarregat per Jan Ponsa ([email protected])
lOMoARcPSD|7344283
Nom i cognoms: Noelia Domingo
El cor quiet: Nocturn​
Aquesta poesia pertany al llibre ​El cor quiet​
, de Josep Carner, concretament a la
a la pàgina 77.
primera secció, titulada ​
Les nits, ​
Aquesta poesia no presenta una divisió pròpiament dita, malgrat que es podria
dividir en tres parts:
●
Primera part: ​
La més llarga, que ocupa els primers 36 versos, on ens
descriu el transcurs de la nit i a tots els seus participants - ocells
planyívols, Àngels, L’alè, el floc…- i comença l'ascensió d’una altra realitat
que lluita per evidenciar-se
●
Segona part: ​
Es tracta d’un quartet - del vers 37 cap al vers 40- el qual
després del descens es produeix desencantament. ​Ell sent la proximitat de
'h
​ i pot fondre. Ni els sentits ni la intel·lig​èn
​ cia no l'hi
l'absolut, però no s​
donen accés. Despert com ​e​s troba, sembla que estigui adormit, que no
​ brir els ulls al Tot.
pugui acabar d​'o
●
Tercera part: ​
L’últim quartet - del vers 42 al vers 45 - on s’invoca a la
lluna, que ha afavorit el pas a la nit més obscura
3
Descarregat per Jan Ponsa ([email protected])
lOMoARcPSD|7344283
Nom i cognoms: Noelia Domingo
El cor quiet: Nocturn​
4
Descarregat per Jan Ponsa ([email protected])
Descargar