Subido por Tecnoloxia IES Numero Un

Exercicios Ficha 16 solución

Anuncio
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
Ficha 16 Solución
O diagrama da figura correspondese cunha aleación totalmente soluble en
estado líquido e parcialmente soluble en estado sólido, formada polos
metais A e B.
Calcular:
a) Porcentaxes das fases e componentes nos puntos a (1525 °C) , b (1250
°C) e c (925 °C) dunha aleación do 40% de B
Punto (a) 1525 °C. A esta temperatura
solo existe unha fase, líquida, co
porcentaxe indicado de 40% de B e 60%
de A.
Ficha 16
1
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
Punto (b) 1250 °C. A esta temperatura
atopámonos
no
diagrama
na
zona
bifásica de +L, de tal maneira que os
cristais que forman o sólido  son
preeutécticos.
Porcentaxe cristais  preeutécticos:
%P=
50−40
50−3
=21,3%
Porcentaxe líquido:
%L=
40−3
50−3
=78,7%
Os componentes de cada fase serán:
Fase P: 97% A e 3% B (lembrar qe  é unha
solución sólida do metal B en A, coa máxima
solubilidade do 7% de B).
Fase Líquida: 50% A e 50% B
Punto (c) 925 °C. A esta temperatura a
aleación é completamente sólida, e estará
formada por cristais  eutéctico, 
preeutéctico e  eutéctico.
Calculemos as porcentaxes totais de  e :
=
92−40
=
40−5
92−5
92−5
=59,7%
= 40,3%
Os cristais de  son completamente eutécticos e están formados por un
60% de B e un 40% de A
Os cristais de , sen embargo, están divididos por cristais de 
preeutéctico e cristais de  eutéctico. Calculemos a porcentaxe de cada
unha das composicións:
Ficha 16
2
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
Para calcular a porcentaxe de
cristais

preeutécticas,
temos que entender que toda a
cantidade
que
temos
desa
composición ven do punto p,
xusto un T por encima da
isoterma eutéctica, xa que a
partir dese punto, todos os
cristais  que se formen serán
eutécticos.
Polo tanto calcularemos ese
porcentaxe:
P=
60−40
60−7
= 37,7%
Os componentes destes cristais serán 93% de A e 7% de B
Polo tanto, a composición de  eutéctico será:
EU= TOT – PRE = 59,7% - 37,7% = 22% de  eutéctico.
Este  eutéctico estará formado por un 60% de B e un 40% de A.
Comprobaremos o resultando analizando a cantidade final que temos de A
e de B:
Porcentaxe de A: 0,403∙0,4 + 0,377∙0,93 + 0,22∙0,4 = 0,6 → 60% de A
Ficha 16
3
Descargar