Subido por Beni P

exame historia temas 5 6 e 7

Anuncio
XEOGRAFÍA E HISTORIA.
NOME:
CURSO:
NOTA
APELIDOS:
Repaso unidades 5,6,7
1. Diferenza entre espazo agrario e rural. (1 punto)
2. Como clasificamos o espazo traballado? (1 punto)
3. Explica porque estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F): (1 punto)
a) A agricultura intensiva produce sempre altos rendementos.
b) A agricultura extensiva produce sempre baixos rendementos.
c) A agricultura de secaño é propia de áreas con escasas precipitacións.
4. Define sector secundario e cales son as súas principais actividades
económicas.(1,5 puntos)
5. Cita 3 fontes de enerxía alternativa e o seu funcionamento. (1 punto)
6. Explica como era a industria artesanal (fabricación, localización…) (1 punto)
7. Define sector terciario e clasifica os servizos (1,5 puntos)
8. Que diferentes modalidades turísticas existen? (1 punto)
9. Cales son as áreas do comercio internacional? (1 punto)
Descargar