Subido por Berta Ferragud Sangros

Quadern Sector Terciari 3ESO 2019

Anuncio
Col·legi Marista “Ntra. Sra. de la Salud” – Algemesí
Nom:
Curs:
Secció:
01.- Explica l’expressió “terciarització de l’economia” i a que ens referim amb els
conceptes “distribució” i “consum”.
02.- Defineix els termes següents:
MÀRQUETING
COMERÇ TELEMÀTIC
MULTINACIONAL
CENTRE LOGÍSTIC
PLATAFORMA
LOGÍSTICA
COMERÇ MAJORISTA
COMERÇ
DETALLISTA
BALANÇA
COMERCIAL
BALANÇA DE
PAGAMENTS
03.- Què són el PIB i l’IDH?
04.- Què és l’Estat del Benestar?
05.- Completa aquest mapa conceptual sobre el comerç interior i exterior.
06.- Compara els següents gràfics sobre la distribució de població activa a
Alemanya, Brasil i Nigèria.
07.- Assenyala en el mapa les principals associacions comercials internacionals
del món.
08.- Presta atenció a aquests mapes i contesta les preguntes.

Comenta el volum d’intercanvis comercials es produeix entre les àrees cartografiades en cada mapa.

Quina proporció es correspon amb les relacions comercials internes en el cas de la Unió Europea, l’ALCNA i
Àsia?
09.- Explica com es classifiquen les modalitats de comerç interior.
10.- Analitza la informació d’aquests mapes i extrau tres conclusions:
IDH alt
IDH mitjà-baix
IDH mitjà-alt
IDH baix
Conclusió 01:
Conclusió 02:
Conclusió 03:
11.- Diferència la balança comercial i la balança de pagaments.
12.- Completa aquestes idees, relacionades amb característiques del comerç actual:
Es
regeix
pels
principis de...
Té
una
forta
concentració
espacial de...
... cada vegada més
gran entre països.
En les economies
desenvolupades...
Es potència el...
Una
forta
dependència de...
Creixent
protagonisme de...
En economies en
vies
de
desenvolupament...
Fomenta nous tipus
d’intercanvi com...
13.- Explica què és el comerç just.
14.- Fes un ciclograma amb les dades de la mida d’empresa per empleats que mostre
la situació d’Espanya i altre amb la d’Alemanya. Després agrupa els països en
grups i comenta les característiques que fan similars als països de cada grup.
TREBALLADORS
1-9
10-19
20 -49
50 – 249
250 +
15.- Situa en el mapa següent els principals fluxos de comerç internacional. Realitza
un traçat més gruixut per als més importants.
16.- Realitza una gràfica del volum d’exportacions de les principals regions
econòmiques.
EXPORTACIÓ MUNDIAL DE MERCADERIES EL 2013 (%)
Amèrica del Nord
Amèrica del Sud
Europa
Rússia
Àfrica
Orient Mitjà
Àsia
Comenta el resultat:
13,2
4,0
36,3
4,3
3,3
7,4
31,5
17.- Quins són els principals medis de transport terrestres?
En quins continents existeix una major densitat de carreteres?
Indica les rutes més importants de transport marítim i fluvial.
Quins són els principals ports i on es troben?
Quins continents tenen un índex més alt de desenvolupament de
telecomunicacions, internet o telefonia mòbil?
En quins continents o àrees hi ha major densitat d’ aeroports i rutes aèries?
18.- Explica la relació entre la despesa educativa, sanitària i la qualitat de vida.
19.- Indica en què consisteix la igualtat d’oportunitats en l’activitat educativa.
20.- Indica les principals repercussions de la industria turística en un territori.
21.- Enumera les modalitats de turisme.
22.- Confecciona un mapa de coropletes de les CCAA per nombre de turistes.
Viajes turístics 2018T3
Font: INE
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=12448
01 Andalucía
02 Aragón
03 Asturias, Principado de
04 Balears, Illes
05 Canarias
06 Cantabria
07 Castilla y León
08 Castilla - La Mancha
09 Cataluña
10 Comunitat Valenciana
11 Extremadura
12 Galicia
13 Madrid, Comunidad de
14 Murcia, Región de
15 Navarra, Comunidad Foral de
16 País Vasco
17 Rioja, La
Valor absolut
%
10.133.493
15,4
2.310.564
3,5
1.635.869
2,5
1.027.953
1,6
2.222.609
3,4
656.946
1,0
3.485.613
5,3
2.776.563
4,2
11.154.313
17,0
5.768.140
8,8
1.429.951
2,2
3.027.763
4,6
12.806.251
19,5
2.080.315
3,2
1.069.023
1,6
3.375.532
5,1
490.385
0,7
Color
Operacions
(4 rangs)
Mapa A
Mapa B
Superior a la mitjana
Inferior a la mitjana
Superior a la mitjana
Inferior a la mitjana
Economia desenvolupada / en vies de
desenvolupament:
Turquia
Congo
Malàisia
EE.UU
Índia
Suècia
Xile
Egipte
Brasil
Espanya
Rússia
23.- Observa ambdós mapes i completa la següent taula, per a deduir si un país
compta amb una economia desenvolupada (terciaritzada) o no.
Descargar