La animación virtual toma un espacio sólo apto para

advertisement
4/ lJI1D EL MUNDO
JUEVES 3 DE ABRIL DE 2008
ESTUDIA
PROPUESTAS
._------------------------_._-----------------------------------_._-------~--------------------------------------------------------------------------------"'---,-------------------------------------------------------::---------------------------
::%
._1 • • ]1
-<"
MERITXELL MARTfNEZ
".i¡,.
Probablement, l'espai del saló Estudia
que concentra més rialles per metre
quadrat. Una atractiva i enginyosa
proposta del Servei Català de Trànsit
permet als joves visitants
experimentar els efectes del consum
d'alcohol en el seu organisme.
•••Eina de la conscienciació. Sota el
nom de la campartyaConduir + alcohol
o drogues: el pit}ór:~iatge la institució i
la Generalitat prétenen conscienciar
als més joves déls;l:ïerills i efectes de
beure alcohQl. HQ fan treballant a
partir de dos eixos: la sensiblització al
voltant del consum de drogues i la
conscièhciaCió de la importància de
conèixei'1es normes de seguretat viària.
•••Una idea diversa. Amb aquests
dos objectius, el Servei Català de
Trànsit presenta un espai
multifuncional on es proposa al
visitant realitzar una gimcana. Això sí,
es tracta d'un circuit, aparentment
senzill, que el participant haurà de fer
en un estat semblant a un alt nivell
d'embriaguesa. Aquesta desorientació,
similiar a la produïda per una
important ingesta d'alcohol,
s'aconsegueix utilitzant unes ulleres
distorsionadores de la realitat. Un cop
posades, l'objectiu és dur a terme un
circuit consistent en caminar per unes
vies marcades, intentar validar un
suposat billet de transport o sentar-se en
un seient eorosi s'estigl1és viatjant en
metro o en autobús en direcció a casa.
•••Circuit de formació. Però això
no és tot, el següent pas serà intentar
agafar unes claus del terra per a
poder, amb una mica de sort, posar-les
dins un pany. Accions aparentment
simples que realitzem cada dia però
que sota els efectes de l'alcohol es
converteixen en tota una avehtura.
L'educació vial també té un paper
destacat en aquest stand. Al costat de
nois i noies que intentent, amb tots els
seus esforços, finalitzar el recorregut,
trobem un parell de simuladors de
conducció de motocicletes. Qui vulgui
participar farà un circuit virtual al
final del qual coneixerà les
imprudències que ha comés com, per
exemple, no utilitzar els intermitents o
saltar-se semàfors en vermell.
Conduir +alcohol o drogues: el pitjor
viatge converteix l'educació VIal i la
conscienciació sobre el consum de
dragues a l'hora de conduir en dos
missatges importants i
imprescindibles per al jove públic
assistent al saló Estudia d'enguany.
Comptant sempre amb l'ajuda
de les noves tecnologies.
A més d'activitats de simulació i circuits
amb possibles obstacles que es pot
trobar quan 'algú està sota els efectes de
l'alcohol, l'stand proposa calcular les
conseqüències del consurod'aquesta
beguda sobre el nostre organisme.
la 'r¡otoscopia' es una de las técnkas-rTla;sorprendentesque se muestran en eUírea multimedia d~1 salón. / FOTOS: CHRISTIAN MAURY
~
.
La animación virtual toma un espacio
sólo apto para amantes de la ciencia
El Centre de la Imatge i la Tecnologia de la Universitat Politèchica de Catalunya ha ideado
un 'stand' en el salón enque se crean di~.ujos desde ímagénes y se obselVa el mundo en 3D
EMILI GONzALEZ
Todouàsinfín de pqsibilida­
dés se'êsconden tras 'el uni­
verso multimedia. El salón
Estudia guarda también un
espa,ciopara que 10sJóve.nes
valoren el progreso técriico.
C
on una d.emostrac.ión. in­
teractiva. Así es como el
Centre de la Imatge i la
Tecnologia Multimedia, CITM,
atrae a los visitantes mas Cj.l­
riosos de la feria de la enseñan­
za. Y es que este centro educa­
da de un joystick, el movimien­
tivo adscrito a la Universitat to en tres dimensiones a través
Politècnica de Catalunya, de distintas escenas que mues­
upe, ha preparado Una zona tran una masía oia amplia en­
de animación virtual que trada a un edificio. Para ello, los
muestra las últimas tendencias visitantes mas curiosos tam­ bién dispondran de ordenado­ en et campo de las nuevas tec­
nologías a partir de los traba­
res y de cascos que recrearan la
jos que han realizado algunos realidad de forma virtual.
estudiantes aventajados que
En la zona de animación mul­
han aparecido de las aulas.
timedia ideada por el Centre de
Existen varias actividades a la Imatge i la Tecnología de la
realizar en este espacio del sa­
UPC también se presta una es­
lón que mira al futura. Tal vez, pecial atención a la técnica de­
la opción que atrae a mas cu­
nominada rotoscopia, un méto­
do cinematognifico que redibu­
riosos sea el recorriêlo interacti­
ja una imagen real en movi­
vo en tres dimensiones que pra­
pone este area entroncada con , miento para convertirIa en ani­
el desarrollo científico. Así, los mación. El resultado final que
estudiantes que se acercan a es­
se consigue con el proceso sor­
ta zona de la feria se colocan prendera a mas de uno,
unas gafas especiales que con­
Otra de las pI:opuestas que
trolan, con la inestimable ayu- mas éxito cosecha en este stand
Arriba, estudiantes que han probado
el plató fotognifico de la feria Estudia.
Abajo,visión en tres dimensiones de
las imagenes preparadas por la upe.
que han preparado algunos es­
tudiantes con ingenio es la op­
ción que permite llevarse para
casa una fotografia retocada
por la sabia mano del Pho­
toshop. Editar y modificar las
imagenes es posible con un
programa que ha alegrado la vi­
da a los coquetos en apuros. '
Para el coordinador del area
de exteriores del CITM, Joan
Pastor, el espado multimedia
del salón Estudià «sirve para
que los futuros alumnos cierití­
ficos sientan, desde ya, euriosi­
dad por las 'aplicaciones tecno­
lógicas». El sonido de los video­
juegos se advierte en alguno de
los rincones de este stand que
se apega a la vanguardia. Tal
vez, la pasión por el futura des­
pierte el interés por cursar una
carrera con perspectivas.
Descargar