EITB-ren LEGEBILTZAR KONTROLERAKO BATZORDEA

advertisement
EITB-ren LEGEBILTZAR KONTROLERAKO BATZORDEA
COMISIÓN DE CONTROL PARLAMENTARIO DE EITB
VII. legegintzaldia / VII Legislatura
2003.03.27 / 27.03.2003
BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA
DIARIO DE COMISIONES
Gaia-Asunto: Comparecencia del Director General de EITB, a petición de la Comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por D. Antton Morcillo Torres,
parlamentario del Grupo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista
Abertzaleak, a fin de que explique los criterios para el establecimiento del
espacio informativo concedido a Batasuna en los distintos programas de
EITB.
Comparecencia del Director General de EITB, a petición de la Comisión, de
conformidad con la solicitud formulada por D. Manuel Huertas Vicente,
parlamentario del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, a fin de que
dé las explicaciones oportunas acerca de la actuación de Xabier Amuriza en
el programa "Bertso Eguna" retransmitido por ETB-1 el pasado 26 de enero.
Pregunta formulada por D. Jesús Loza Aguirre, parlamentario del Grupo
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al Director General de EITB, relativa a
la denominación de Vitoria-Gasteiz.
Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el
Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, relativa a la
privatización de la producción de espacios en EITB, y de las enmiendas
presentadas.
SUMARIO
Página
- Se abre la sesión. ....................................................................................
3
- Primer punto del orden del día: "Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2002". .................................
3
- Segundo punto del orden del día: "Comparecencia del Director General de
EITB, a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada
por D. Antton Morcillo Torres, parlamentario del Grupo Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak, a fin de que explique los criterios para el
establecimiento del espacio informativo concedido a Batasuna en los distintos
programas de EITB". .................................................................................
3
- Tercer punto del orden del día: "Comparecencia del Director General de EITB,
a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.
Manuel Huertas Vicente, parlamentario del Grupo Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak, a fin de que dé las explicaciones oportunas acerca de la actuación
de Xabier Amuriza en el programa "Bertso Eguna" retransmitido por ETB-1 el
pasado 26 de enero". ...............................................................................
8
- Cuarto punto del orden del día: "Pregunta formulada por D. Jesús Loza
Aguirre, parlamentario del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, al
Director General de EITB, relativa a la denominación de Vitoria-Gasteiz". ......
23
- Quinto punto del orden del día: "Debate y resolución definitiva de la
proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialistas
Vascos-Euskal Sozialistak, relativa a la privatización de la producción de
espacios en EITB, y de las enmiendas presentadas". .....................................
25
- Sexto punto del orden del día: "Ruegos y preguntas". ...................................
26
- Se levanta la sesión. .................................................................................
26
Se abre la sesión a las diez horas y un minuto.
La PRESIDENTA (Lasa Arteaga): Egun on, legebiltzarkideok, eta barkatu hamar minutuko
atzerapenarekin hasteagatik batzorde hau.
Andoni Ortuzar EITBko zuzendari orokorra dugu, berari konparezentzia batzuk eskatu
zaizkiolako. Eta, ezer baino lehenago, orduan, gai-zerrendari hasiera emanez, lehenengo puntuan,
"2002ko azaroaren 27an egindako bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onestea".
Norbaitek badu zeozer esateko? Ba, inork ez baldin badu eragozpenik, onartutzat ematen da.
Eta bigarren puntuari emango diogu hasiera: "EITBko zuzendari nagusiaren agerraldia, Antton
Morcillo Torres Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak Taldeko legebiltzarkideak
egindako eskaerari jarraituz batzordeak eskatuta, EITBko programetan Batasunari ematen zaion
esparru informatiboa finkatzeko irizpideak azal ditzan".
Beraz, Morcillo jauna, pixka bat zure agerraldiaren eskaeraren berri emateko, zurea duzu hitza.
El Sr. MORCILLO TORRES: Bai, eskerrik asko, eta egun on guztioi.
Bueno, guk azken hilabeteetan jarraipen zehatza eginez, konprobatu ahal izan dugu nola
hemen talde politiko desberdinei tratamendu desberdina ematen zaien, eta bereziki, Batasunari
dagokionez, praktikan azkenengo hilabeteetan –baina, bueno, esan dezakegu joera in crescendo
izaten ari dela– sistematikoki, bueno ba, kentzen ari da programa batzuetatik, ez dute gonbidatzen,
Batasunaz ematen den informazioa beti partziala da, eta konprobatu ahal izan dugu ere nola
erakunde politiko honen jarraipena komunikabide publikoetan, nolabait partziala eta tendentziosoa
izateaz gain, ba gero eta murritzagoa dela.
Eta, bueno, orduan, ez dugu ikusten, edo ez da azalpen publikorik eman, zer dela-eta hori
gertatzen ari dan. Eta beste aldetik, orain ilegalizazioa indarrean dagoenean, ba jakin nahiko genuke
ere zer planak dituen hain zuzen ente publiko horrek Batasunari buruzko informazioa eman ahal
izateko komunikabide publikoetan, zein izango diren irizpideak eta, bueno, horrekin lotuta, ea jarrera
mantenduko den edo areagotu egingo den.
Besterik gabe eta aldez aurretik, eskerrik asko.
La PRESIDENTA: Mila esker, Morcillo jauna.
Erantzuteko, Ortuzar jaunari emango diot hitza.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Bueno, irizpideak eskatzen
dizkidazu, eta EITBk bere albistegietan alderdi politikoei buruzko informazioan erabiltzen dituen
irizpideak honako hauek dira: aniztasuna eta ordezkaritza-maila bermatzea. Horiek dira eta horiek
jarraituko dute izaten gure irizpideak; orain arte EITBko hedabideek era orekatuan jaso dute guztien
ahotsa, eta aurrerantzean horrela izaten jarraitu behar duela pentsatzen dugu.
Oso garrantzitsua da gogoratzea irizpide horiek Parlamentu honek ezarri dituela eta irizpideon
bitartez EITB behartuta dagoela alderdi politikoen presentzia eta ordezkaritza-maila berdintzera. Ez
da, beraz, EITBren erabakia, baizik eta Legebiltzarrak onartutako irizpidea. Halaber, garrantzitsua da
jakitea EITBk hilabetero ematen diola datuen berri Legebiltzarrari. Datuetan ikus daitekeenez,
aniztasun eta ordezkaritza-maila irizpideak erabat betetzen dira.
3
Dena dela, Sozialista Abertzaleak taldeak eskatutako agerraldi hau eta Administrazio
Kontseiluan eskatutako azalpenak gertakari puntual bategatik etorri dira, Políticamente incorrecto
saioaren 16. atalarengatik. Programa Foru Hauteskundeen Legeari buruz hitz egiteko pentsatu zen,
baina Joseba Pagazartunduaren hilketaren ondoren, astelehenean, hau da, saioaren egun berean,
gaia aldatu egin zen, noski, eta hilketa izan zen saioaren ardatza.
Batasuna ez zegoen gonbidatuta, eta zergatik jakin nahi du. Baina ez du esan aurreko astean
Jone Goirizelaiak parte hartu zuela programan eta aurrekoan Arnaldo Otegik. Nik administraziokontseiluan emandako azalpen bera eman nahi dut hemen, hau da, EITBk orokorrean, eta zehazki
Políticamente incorrecto saioan ere bai, aniztasun eta ordezkaritza-maila irizpideei jarraitzen diela.
Y para hacerlo en concreto voy a dar los mismos datos que ofrecí al consejo de administración
a petición del representante o del consejero Karmelo Landa.
En el curso 2002-2003, de 17 programas "Políticamente incorrecto", en 10 ha habido
representantes políticos, sumando en totalidad 35 intervenciones de líderes políticos. Si llevamos esta
presencia a porcentajes y lo confrontamos con los obtenidos por las opciones políticas que
concurrieron a las últimas elecciones autonómicas, nos da el siguiente resultado: PNV-EA ha logrado
en "Políticamente incorrecto" una cuota de pantalla del 37,1 por ciento, frente al 42,7 por ciento de
sus votos; Partido Popular-UA ha obtenido una cuota de pantalla del 17,1 por ciento, frente al 23
por ciento de su representación en este Parlamento; el PSOE ha obtenido una cuota de pantalla del
20 por ciento, frente al 17,9 por ciento que tiene en votos; HB, Sozialista Abertzaleak o Batasuna,
como lo queramos llamar, ha obtenido una cuota de pantalla, en "Políticamente incorrecto", del 14
por ciento, frente al 10,17 por ciento que tiene en votos, y Ezker Batua/Izquierda Unida una cuota de
pantalla del 8,5 por ciento, frente al 5,5 por ciento que tiene como porcentaje electoral.
Por lo tanto, las dos únicas formaciones que teóricamente han podido salir perjudicadas por
este reparto han sido el Partido Nacionalista Vasco-Euzko Alderdi Jeltzalea y el Partido Popular. Las
razones que explican estas dos alteraciones son fáciles de explicar. En el caso del Partido
Nacionalista Vasco, para equilibrar la presencia en pantalla con el porcentaje de votos que tiene, en
algunos debates sería necesario que participaran dos de sus representantes, dos representantes
suyos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que así sea. En el caso del Partido Popular, el
desequilibrio se debe a que en tres ocasiones no ha aceptado la invitación que le hemos cursado,
que nosotros hemos respetado tal decisión. El resto de los grupos políticos han obtenido más
presencia, más cuota de pantalla de la que les correspondería.
Y ésta va a seguir siendo nuestra línea de trabajo, cumpliendo a rajatabla las orientaciones
que salieron desde este Parlamento en el año 93, que luego sucesivamente se han ido renovando.
Con vistas al futuro, mientras Sozialista Abertzaleak tenga un grupo parlamentario y mantenga
esa consideración, nosotros no prevemos ninguna alteración sustancial en la política de reparto de
tiempos que estamos manteniendo hasta el presente, que creemos que es ajustada y equilibrada, y,
sobre todo, que cumple las directrices que este propio Parlamento marcó al ente público Euskal Irrati
Telebista.
La PRESIDENTA: Mila esker, Ortuzar jauna.
Bigarren txandarako eskubidea duzu, erabili nahi baldin baduzu. Zurea dozu hitza, Morcillo
jauna.
El Sr. MORCILLO TORRES: Bai, Ortuzar jauna. Bueno, nik ez dakit, egia esan, nondik hasi.
Agian esan beharko nuke ea konturatzen zaren ba agian zure alderdikideak haserre egon daitezkeela
emandako azalpenekin, ze ematen du benetan baztertzen dituzula eta ez dakit hori nola hartuko
duten zure kideek, baina ni behintzat, eta nik uste dut herri honen sentsibilitate gehiena, nolabait
esango nuke pertzepzio gehiena, beste bidetik doa. Eta da, ba, nolabait PNV eta EAren
4
omnipresentzia ente publikoan. Eta horretarako besterik ikusi ez da behar informatiboak zein
gainerako programak.
Baina hemen aipatu dituzu hainbat datu, eta datu horiek nik... alde batetik, hemen konputoak
egiterakoan, batek ez daki konputo horiek zeren arabera eta nola egiten diren, ez? Ze, klaro, hemen
konputo horretan ematen du Batasunari edo ezker abertzaleari ematen zaiola jarraipen bat, baina
gero hemen, eta espreski hori nik ikusi nuelako Políticamente incorrecto programa batean,
gonbidatzen dira alkateak udal hauteskundeez hitz egiteko, eta, kuriosoki, joaten ez den bakarra
Batasuneko ordezkaria da edo ezker abertzaleko ordezkaria da. Kontutan hartuz bigarren indarra izan
dela aurreko udal hauteskundeetan. Eta ez dira agertzen eta ez dira gonbidatzen.
Eta kuriosoki ere agertzen da PPren izenean pertsona bat alkatea ez dena. Eta aurkeztu zen
programa horretan horrela alkateekin-eta, nolabait izaera sasi-instituzionala emanez, udal
hauteskundeez hitz egiteko. Eta hori izan zen beste programa batean.
Baina eske zuk aipatzen duzun programa horretan gonbidatuak izan ziren PP eta UA, biak, eta
nik jakin nahiko nuke zer dela-eta EITBk kontutan hartu beharko duen nolabait talde bakarra dena bi
ordezkariekin programa baterako. Irizpidez irizpide, edozein kasutan hemen PP eta UAk talde politiko
edo talde parlamentario bakar bat baldin badaukate, han ere horrela ordezkatuak izan beharko
lukete konputatzeko. Eta ez zen horrela konputatu, oso ederki gogoratzen dudalako Enriqueta Benito
gonbidatua ere izan zela UAren izenean.
Eta beste konputoz konputo, klaro, hemen nolabait zuhaitzaren inguruko hausnarketa egiten
baldin bada, ba agian basoa ez da ikusten. Baina basoaz ere hitz egiteko, esan beharko dugu,
adibidez, Radio Euskadiren Boulevard saioan zergatik 70 elkarrizketetatik bakarrik 2 egiten zaizkien,
elkarrizketa bana bi Ezker Abertzaleko bi ordezkariri, hain zuzen, Arnaldo Otegi eta Pernando
Barrenari.
IUri, esate baterako, bost elkarrizketa egiten zaizkie, bost. Klaro, esan dezakegua azkenean
aplikatzen baldin bada "eske Felix Tabernak, horrek ez du konputatzen Elkarte Autonomoan"...
Konputatzen du non?. Ba, Pernando Barrena berdin, e?. Eta ez, Javier Madrazo ez, hori Gobernua
da. Klaro, baina Javier Madrazo IUren ordezkari nagusia da. Eta horrela. Eta hori da aipatzeagatik
zerbait, ze oso ondo iruditzen zait IU agertzea, nik ez daukat… ematen du... Oskar agian haserre
daiteke hola aipatzerakoan, ze, egia esan, hemen ez da gehien ateratzen den taldea, hori ere
konstatazioa da, ez? Baina adibide bat aipatzeagatik. ze gero besteak ikusita, ba, zer esanik ez!
Baina, eske gehiago dago. Esate baterako, lider politikoei informatiboetan emandako denbora,
hor egindako elkarrizketak lider politikoei, guztira, 45 izan dira, eta Ezker Abertzaleko kideei 4;
portzentaiaz portzentaia, 8,8. Ez da zuk aipatzen duzun 10 luze hori, baizik eta 8,8. Hori da beste
datu bat. Baina, datuz datu, esan dezakegu ez dela ja bakarrik nolabait zenbat denbora konputatzen
den edo ez den konputatzen, baizik eta gero nola egiten den, eta horretaz ere hitz egin behar dugu.
Zergatik irudi batzuk mutilatu egiten dira, mutilatu literalki egiten dira, Stalinek egiten zuen
bezala. Stalinek ere, gogoratzen baldin bazarete, argazkiak manipulatzen zituen hainbat kide,
purgatutako kideak, ez agertzeko. Ba kasu honetan EITBk gauza bera egiten du irudiekin. Buruan
daukat duela gutxi Legebiltzar honetan egondako komisio batean Jone Goirizelaiari errepaso
egiterakoan kamara batetik eta aurkezleak aurkezterakoan berria, egiten du errepaso osoa, hitz
egiten da nolabait hola generikoan Jone Goirizelaiak aipatutakoaz, baina, jakina, ez da lotzen
ordezkari politiko batekin, baizik eta horretaz hitz egin da eta Jone Goirizelaia ez da agertzen, ez da
agertzen. Hori ere hor dago, ez?
Baina gauza gehiago esan dezakegu: Zergatik horretan dagoen jarrera hori, EITB horretan
nolabait monotema bihurtzeko azkenean ezker abertzalearen presentzia?, zergatik eta zer dela eta?
Eta hori ere nik neuk konprobatu ahal izan dut, hemen guztiok nolabait horretaz jabetzen gara.
Zergatik, zer dela eta, zer-nolako irizpideak ematen zaizkie kazetariei, hain zuzen, monotema
bilatzeko informatiboetan? Eta proposamenak, ekimenak ezker abertzaleak luzatzen dituenean,
5
horretaz, ez. Kazetaria ja etortzen da galdera... eta gainera esaten dute prentsaurrekoan: "ez,
barkatu, baina eske esan didate galdera hau egin behar dizudala". Hori da, zera, errealitatea, ez?
Orduan, errealitate hori, bueno ba... eta gauza asko esan genitzake –hor dagoen mezu,
nolabait, unibokoa eta monotematikoa hainbat saiotan...–, baina oso luzea izango litzateke eta ziur
aski denbora agortzen joango zait.
Eta gero nik galdera zehatz bat luzatu nahiko nizuke, eta da ze tratamendua izango duen
hemendik aurrera Batasunak –Batasunaz ari naiz–. Ze tratamendua izango du komunikabide
publikoetan Batasuna bezala? Ea hitz egingo den Batasunaz, ea Batasunaren izenean gonbidatuak
izango diren Batasuneko kideak, eta zer-nolako jarduera aurreikusten duen zuk zuzentzen duzun
enteak ba, azken finean, Estatuak martxan jarri duen edo erabaki duen ilegalizazio bat indarrean
jartzeko komunikabide publikoetan.
Eta besterik ez.
La PRESIDENTA: Mila esker, Morcillo jauna.
Zurea dozu hitza, Ortuzar jauna.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Bueno, señor Morcillo, la primera
reflexión que tenemos que hace es que no se pueden mezclar los datos como uno quiere.
A lo largo de tres consejos de administración y en esta Comisión hemos demostrado, y le
puedo demostrar… Hoy no he traído los datos de "Boulevard" porque pensaba que no tocaba eso,
pero le puedo asegurar, y puedo repartir a todos los miembros de esta Cámara los datos que hemos
facilitado, el respeto escrupuloso que en todos los programas de la casa se hace a estas
orientaciones.
Lo que no puede usted obviar es que también este propio Parlamento distinguió en su
momento entre lo que es información de carácter institucional de lo que es información de carácter
político, de representantes políticos. Si usted suma y computa los Consejeros del Gobierno Vasco a
cada una de sus siglas, pues, claro, lógicamente se desbordará el porcentaje, pero normalmente las
entrevistas que se hacen a los representantes institucionales, en concreto a los Consejeros, tienen que
ver mucho más y siempre con la gestión de la parcela que tienen encomendada que con la actividad
política.
En la actividad política tenemos un escrupuloso respeto a los porcentajes marcados, y se lo
podemos demostrar a usted y a todos los demás. Lo hemos ido demostrando; cada vez que uno se
ha sentido perjudicado, se lo hemos ido demostrando fehacientemente. Por lo tanto, no mezcle mal
los datos, porque entonces sí que salen conclusiones erróneas.
Respecto ya a una acusación que me parece particularmente más relevante, y sobre todo más
injusta, que es la de acusarnos de mutilar… Luego vamos a ir a otra comparecencia en la que se nos
acusa de no mutilar, para que vea un poco cuál es la dinámica perversa en la que se encuentra
nuestro ente, ¿verdad? Nosotros no mutilamos nada, ni damos orientaciones… Yo no le he dicho
nunca a ningún periodista que vaya a sus ruedas de prensa a preguntarle sobre el "monotema". El
"monotema" muchas veces lo convertimos entre partidos y periodistas. ¡También se nos ha acusado
de hacer un monotema del cierre de Egunkaria, fíjese! Seguramente usted no lo compartirá, pero se
nos ha acusado de hacer lo mismo.
Para nosotros los temas son o no son, como para el resto de compañeros, en función de la
actualidad política, y se convierten en temas o monotemas, y los que le dan la relevancia y el
tratamiento en los informativos son los propios editores y los propios periodistas que están al cargo
de las informaciones. Tenga la completa seguridad de que yo no he dado…, ni yo ni ninguno, ni
6
nadie del equipo de dirección ha dado ninguna orientación concreta para que a ustedes se les
pregunte siempre lo mismo. Es un tema que está ahí, no sé si… Supongo que a su pesar, pero lo
está.
Y respecto al tratamiento que va a recibir Batasuna, yo me reafirmo en lo que le decía antes:
nosotros tomamos en consideración los repartos y los tratamientos a las formaciones políticas en
función de su representación en este Parlamento, que es lo que este propio Parlamento nos ha
marcado como orientación.
En la medida –y vuelvo a repetir– en que Batasuna-Sozialista Abertzaleak tenga
parlamentarios, nosotros seguiremos reflejando con total normalidad la actividad de su grupo, sus
intervenciones públicas políticas, desde la tribuna, en la calle…, donde sea.
La PRESIDENTA: Ba, mila esker, Ortuzar jauna.
Orain taldeen txandari emango diogu irekiera. Beraz, hasteko, Ezker Batuko ordezkari den
Matute jaunak du hitza.
El Sr. MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Únicamente para saludar la presencia del Director
General de EITB y agradecerle las explicaciones que ha dado.
La PRESIDENTA: Mila esker, Matute jauna.
Eusko Alkartasunaren izenean, Larrauri jauna.
El Sr. LARRAURI ALTONAGA: Señora Presidenta, en el mismo sentido, simplemente
agradecer al señor Ortuzar las explicaciones que nos ha dado respecto a los tiempos que se
conceden a cada grupo, que coinciden plenamente con las informaciones que mensualmente se nos
informan, de los porcentajes de cuota de pantalla que se conceden a cada grupo en relación con el
porcentaje de votos que tienen.
Comprobamos, como ha dicho el señor Ortuzar, que curiosamente es el PNV-EA el que tiene
una disminución, y eso sin hablar de Eusko Alkartasuna, que… Pero no es el momento para hablar
del tiempo. Por lo tanto, aceptamos la explicación del señor Ortuzar, y damos por concluido.
La PRESIDENTA: Mila esker, Larrauri jauna.
Alderdi Sozialistaren izenean…, ez du Huertas jaunak hitzik hartu behar.
Alderdi Popularraren izenean…, ez du Urquijo jaunak hitza hartu behar.
Eta Euzko Abertzaleak Taldetik, Rubalkaba jaunak du hitza.
El Sr. RUBALKABA QUINTANA: Bai, egun on.
Única y exclusivamente para agradecer las explicaciones que nos ha dado el Director del ente,
el señor Ortuzar.
Y, hombre, para decirle que ese 5 por ciento que tenemos menos Partido Nacionalista VascoEA, pues, por lo menos que quede claro que, a pesar de todos los rumores y de todo lo que suelen
decir por ahí quienes interesadamente hablan de esto sin conocerlo, pues, que tenemos un
7
porcentaje, en lo que es representación electoral con respecto a lo que es porcentaje en programas,
de un 5 por ciento, por lo menos en el programa "Lo que faltaba". Que quede en el acta, para que
luego no se digan las cosas que se dicen por parte de algunos parlamentarios.
Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Mila esker, Rubalkaba jauna.
Erantzun nahi baldin badu, zerbait esan nahi baldin badu… Ez du hitzik hartu behar Ortuzar
jaunak.
Beraz, bigarren puntua amaitutzat emango dugu eta hirugarren puntura pasako ginateke.
Horrela dio: "EITBko zuzendari nagusiaren agerraldia, Manuel Huertas Vicente Socialistas VascosEuskal Sozialistak Taldeko legebiltzarkideak egindako eskaerari jarraituz batzordeak eskatuta,
azalpenak eman ditzan ETB1ek urtarrilaren 26an eman zuen Bertso Eguna programan Xabier
Amurizak egindako saioari buruz".
Berak horrela eskatuta, bideo bat dauka, ez dakit noiz jartzeko asmoa duen... Zurea duzu hitza,
Huertas jauna.
El Sr. HUERTAS VICENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
En el festival de bertsolarismo "Bertso Eguna", transmitido por ETB-1 el día 26 de enero, se
produjo un hecho realmente grave, desde nuestro punto de vista.
En el curso del recital se escenificó una parodia sobre los amenazados por el terrorismo, que
necesitan la protección de escoltas. Ciertamente no se habló de forma expresa de los amenazados
por el terrorismo, pero resulta evidente que quienes prepararon la parodia se referían a esta
situación, como vamos a ver a continuación en las imágenes, en las que un bertsolari va explicando
mientras el presentador se coloca detrás de Xabier Amuriza y dice que esta situación se produce
frecuentemente aquí, espalda detrás de otra espalda, detrás de otra espalda… Me refiero
fundamentalmente al término "se produce fundamentalmente aquí", y ratificado después también en
cuanto a la situación que se vive en Euskal Herria.
Y me gustaría que se proyectase el vídeo, para que estas cuestiones pudieran visualizarlas y
oírlas.
Se proyecta un vídeo en la sala.
El Sr. HUERTAS VICENTE: Si me permite seguir, señora Presidenta…
La PRESIDENTA: Bai, gogoratu nahi dizut oso denbora gutxi daukazula, ze hau ere
esplikazioaren parte bezala da, ilustrazio hau. Beraz, labur-labur esan esan behar duzuna, mesedez.
El Sr. HUERTAS VICENTE: Espero que sea generosa en este aspecto.
La traducción que yo tengo de esta intervención de Amuriza, que está avalada por un miembro
de Euskaltzaindia, es la siguiente:
"Al buey por el cuerno, al perro por lo seco, aquí cada uno tiene que recibir de lo suyo. Me has
sacado de mis casillas, las brujas seguro que andan por ahí. Aunque quieras dar por detrás, pasa
por delante.
8
"¿Qué es lo que estoy pensando? Controla lo que sientes, porque aquí parece que se está
hablando de seguridad. Parecen demasiados escoltas, unas veces uno, otras veces dos… (...)
"(...) A ese escolta que está ahí detrás le preguntaría: 'Ya sabéis quiénes somos, y tú sabrás
también cuánto te pagan por proteger a estos criminales".
De lo visto en estas imágenes está claro que toda la parodia, de principio a fin, es una burla
infame del presentador del festival, Joserra García, a los amenazados y a sus escoltas. Se puede ver
que al presentador esta situación por la que atraviesan…
La PRESIDENTA: Barkatu, Huertas jauna. Orain ez da gaia aurkezleari buruz hitz egiteko,
baizik hemen zehazki esaten da Bertso Eguna programan Xabier Amurizak esan zituenak, horretara
zentratuko gara. Eta, berriro diot, minutu erdi bat daukazu, denbora pasa degulako.
Mila esker.
El Sr. HUERTAS VICENTE: Pues la verdad es que usted trata, en fin, de boicotear mi
intervención y mi presentación. Yo no he visto en esta Comisión que se interrumpa así, que se hagan
referencias… Hemos empezado el vídeo en la presentación, y yo quiero ver cómo al presentador le
causa gracia lo que está haciendo…
La PRESIDENTA: Siga con su intervención, por favor. Yo simplemente sigo el reloj, el tiempo.
El Sr. HUERTAS VICENTE: Está claro también que en la intervención del señor Amuriza se
vierten insultos intolerables contra los amenazados aquí y contra quienes les protegen. Y
comprenderá, señor Ortuzar, que el Grupo Socialista no está dispuesto a que se pase por alto un
hecho de semejante gravedad, porque es muy grave que se humille, que se injurie de esta forma a
quienes son acosados por ETA, por defender ideas distintas a las del nacionalismo.
Nos parece intolerable que, en contra de los principios que se establecen en los artículos 3 y 4,
que usted supongo que conocerá y en aras de la brevedad no me voy a referir a ellos, se establecen
cuáles son los aspectos fundamentales que tienen que inspirar el ente, y a la vista de la situación, y
del tiempo transcurrido, el Director del ente no ha pedido disculpas. Y nos parece realmente
insufrible que se humille a quienes sufren este acoso criminal, a quienes tenemos mermada nuestra
libertad de movimientos por vernos obligados a llevar escolta, a quienes hace muy poco hemos
sufrido la pérdida de un compañero.
Y por eso quiero preguntarle: ¿qué piensa usted de la parodia de los amenazados y escoltas?
Yo pienso que es una infamia. ¿Comparte usted esta opinión? ¿Piensa usted que este tipo de
actuaciones son dignas de ser emitidas por una televisión pública, o deberían de estar vetadas? ¿O
piensa, por el contrario, que la libertad de expresión y la defensa de la cultura vasca permite que
haya apología del terrorismo televisada? ¿Piensa que permitiendo estas manifestaciones se están
cumpliendo los principios inspiradores del ente público?
¿Cuándo se enteró del contenido de esta parodia y de la intervención de Amuriza? ¿A raíz de
nuestra solicitud de comparecencia, o con anterioridad? ¿Hizo algún tipo de gestión con la entidad
organizadora de "Bertso Eguna" al enterarse del contenido de esta escenificación? ¿Le expresó de
algún modo su malestar por lo ocurrido? ¿Le ha exigido garantías para que sucesos tan bochornosos
como este no vuelvan a repetirse en las siguientes retransmisiones? Si ha sido así, ¿qué respuesta le
han dado?
9
¿Por qué al trascender públicamente el contenido de la intervención de Amuriza no se apresuró
a emitir un comunicado con petición de disculpas? ¿No cree, señor Ortuzar, que usted, como
responsable máximo de EITB, debería haberse adelantado a pedir perdón a las personas afectadas?
¿Considera que no salir al paso en intervenciones como la vista en "Bertso Eguna" es coherente con
la sensibilidad general de instituciones y partidos (partidos, me refiero, democráticos) a favor de las
víctimas del terrorismo?
Éstas son las preguntas y éste es el planteamiento. Gracias.
La PRESIDENTA: Mila esker, Huertas jauna.
Hala ere, gaur gertatu denaren inguruan bai esan nahiko nuke hemendik aurrera orain
prestatuta dagoen... Ahoz oraintxe esan dit eta baimena eman zaio, baina hemendik aurrera
horrelako proiekzioren bat edo eman behar denean, mesedez, denboraz abisatu, aurrez abisatu,
prozedura hori delako. Eta, bueno, gaur extra bat bezala hartu dezakegu, baina inondik inora berriro
ere ez da horrelakorik emango. Beraz, norbaitek horrelakorik nahi izango balu, aurrena ba
presidentzia honi komunika diezaiola denborarekin.
Eta besterik gabe, Ortuzar jaunak du hitza.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Sí, gracias.
Vamos a ver, señor Huertas, antes de contestarle quiero manifestar, para que quede claro,
porque no creo que sea preciso, pero para que quede claro, por si acaso, porque de la intervención
parecería que igual no está claro, toda mi solidaridad personal y la de mi ente con las personas que
viven esa situación. Tengo muchos amigos que la sufren, y sé de cerca lo duro que resulta tener que
vivir escoltado y con esa mutilación de movimientos, de libertad, con ese miedo que se inflinge a los
amenazados y a sus familias. Por lo tanto, no es preciso que lo diga más rotundamente que con
estas palabras.
Pero me va a permitir que en todo lo demás discrepe de usted. Yo creo que en este asunto
conviene distinguir entre el contexto, el texto y el pretexto, si me permite el juego de palabras:
El contexto es el "Bertso Eguna" o "Día del verso". Es una manifestación cultural de primer nivel
en Euskadi, de esas citas anuales, que no había más que ver el Kursaal para darse cuenta de que es
una de las grandes citas masivas de la cultura vasca, y que, como hace ETB a lo largo del año con
decenas de otras manifestaciones, retransmitimos, porque es una de nuestras obligaciones, señor
Huertas.
Lo que sí es indudable es que nuestra obligación es retransmitir el "Bertso Eguna", y no hace
falta para ello más que leerse nuestra ley fundacional, que nos asigna un papel principal, relevante,
en la difusión de las manifestaciones culturales, lingüísticas y folclóricas de nuestro país.
Ahora bien, dicho esto, el "Bertso Eguna" no es un programa producido por ETB, no es un
programa de ETB. No participamos ni en la organización, ni en el diseño, ni en la selección de
participantes, ni en la selección de temas, ni en la selección de contenidos, ni elaboramos el guión
del mismo, ni se nos consulta… Porque no es un acto nuestro, es un acto organizado por la
Asociación de Bertsolaris de Euskadi, que es un organismo perfectamente legal, que tiene una
trayectoria reconocida y que además es responsable no sólo de ese acto, sino, a lo largo del año, de
un montón de festivales gracias a los cuales un género que podía haber entrado en riesgo, como es
la bertsolaritza, está viviendo…, estamos asistiendo a su renacimiento. Por lo tanto, es un
acontecimiento cultural, y le damos la difusión que como tal se merece.
En segundo lugar está el texto. Yo no tengo mucho que decir sobre el texto. El propio señor
Amuriza, a la vista de la polémica suscitada, explicó lo que él quiso cantar y lo que expresó. Ni me
10
parece…, no tengo por qué expresar la opinión que me parece. En todo caso, está ahí, y creo que es
a él a quien se le deben pedir explicaciones. Él ya las ha dado, y, por lo tanto, que cada uno saque
las conclusiones que quiera.
Y luego está el pretexto, señor Huertas. Éste es un caso de estos de manual en el que al que se
quiere culpabilizar es al mensajero. Si usted cree que detrás de esos versos hay apología del
terrorismo, hay infamia y todas esas cosas, está en su derecho de ejercitar las acciones que crea
oportunas, pero no me endose la responsabilidad a mí (quiero decir a mí…, al medio), porque lo
que usted me está pidiendo es… (no se ha atrevido a decirlo, ha utilizado la palabra "veto"), lo que
usted me está pidiendo es un acto de censura, y yo eso no lo voy a hacer.
Creo que, ante la duda de censurar o no censurar, la aplicación más progresista de la
interpretación de los derechos fundamentales está en la de ser positivo, ser progresista precisamente;
no en la de mutilar, en la de cortar, etcétera.
Me pregunta usted ya…, hace preguntas concretas. ¿Cuándo lo vi? Lo vi al martes siguiente.
Esto lo dimos un sábado, y lo repetimos por la noche el martes siguiente. Lo vi porque me gusta ver,
y además para el perfeccionamiento de mi euskera me viene muy bien este tipo de "entzumenas" que
dicen las "andereños". Lo vi con total normalidad.
Al día siguiente, un representante de su partido en el consejo de administración, creo recordar
que era el 28 de enero, pidió la cinta de esta grabación. Desde ese día hasta que usted formalizó la
petición el 21 de febrero pasaron, por tanto, veintitantos días. Me gustaría saber si esta infamia, si
esta apología del terrorismo, si esta… Y además respeto todos los juicios que usted ha formulado,
¡eh! Me parece que, al igual que tengo que respetar la opinión del señor Amuriza, tengo que
respetar y aceptar la suya. Me gustaría saber por qué, si este tema tiene tal gravedad, tardan ustedes
casi un mes en formular esta petición de comparecencia. Porque el día 29 de enero tenían a su
disposición este material que usted acaba de enseñarnos, y a lo mejor en ese decalage de tiempo
está la explicación de por qué estamos aquí y está el contexto que yo le decía.
Nosotros somos conscientes y tenemos datos que prueban que nuestra programación se
escanea minuto a minuto, especialmente la de ETB-1, con el objeto de encontrar cualquier resquicio
para minar la credibilidad de ETB. Hoy ha sido esto, antes fue un programa de karaoke infantil, y
mañana serán "Las tres mellizas" seguramente.
En respuesta a sus otras preguntas, ¿si me he puesto en contacto con la asociación
organizadora? No. Tampoco creo que tenga que pedir disculpas, lo digo sinceramente y, ya le digo,
desde el máximo respeto, la máxima solidaridad y comprensión, que no es teórica, sino práctica,
porque tengo en mi entorno muy muy cercano gente que vive esa situación. Pero no entiendo por
qué ni yo ni EITB tenemos que pedir perdón por retransmitir una manifestación cultural vasca.
Probablemente, si eso fuera así, tendríamos que estar pidiendo perdón todos los días.
Tendríamos que estar pidiendo perdón al Lehendakari del Gobierno Vasco porque sacamos
imágenes de una pancarta en la que pone "ETA asesina, Gobierno Vasco responsable"; tendríamos
que pedir perdón a la afición del Athletic de Bilbao por sacar escenas de agresividad en los campos
de fútbol, a la humanidad por las escenas que estamos sacando hoy de la guerra de Iraq…
Yo creo, señor Huertas, que es sacar de contexto y forzar demasiado la maquinaria intentar
endosar a EITB esta responsabilidad, porque en el fondo, y con esto termino, lo que usted nos está
pidiendo es simple y puramente un acto de censura, que, por lo menos mientras esté en mi mano, no
se va a producir.
La PRESIDENTA: Mila esker, Ortuzar jauna.
Bigarren txandan, berriro zurea duzu hitza, Huertas jauna.
11
El Sr. HUERTAS VICENTE: Gracias, señora Presidenta.
Me imaginaba, señor Ortuzar, la respuesta que usted me iba a dar: prácticamente, "yo no he
hecho nada", digo, puesto en sus palabras. Y usted sí ha hecho algo. Porque usted no ha sido la
persona que ha pronunciado esas palabras, sin duda, que, por cierto, ha dado su explicación sobre
ello, que puede ser más o menos entendible… Yo tengo serias reservas al respecto, puesto que no se
trata de un país imaginario el que describe el presentador, sino que se refiere a la situación de aquí,
a la situación que se vive aquí (por lo tanto, no estamos hablando de la mafia siciliana o de la rusa),
cuando da sus explicaciones, refiriéndose a que en ningún caso se refirió a los que nos consideramos
y seguimos considerándonos aludidos.
Pero es que ese programa se dio en una televisión pública de la cual es usted director, y en la
que –me voy a referir– por lo menos el artículo 4 la exaltación o apología de hechos y conductas
atentatorias a la vida, a la libertad y a la igualdad de los individuos y los grupos tiene que ser velada
por la institución que usted dirige, así como la presentación favorable o la apología de conductas
legal o socialmente reprobables no se pueden emitir en el ente.
Entonces, cuando se retransmite un hecho de estos y se analiza lo que ocurre, hombre, yo no
le digo que haya censura. No se vaya por ese camino, porque no es el camino. Porque encima usted
viene aquí de guapo, de progresista: "En definitiva, claro, usted me está pidiendo a mí…, me está
pidiendo a mí que haga censura". ¡No, no, no! Lo que le estoy pidiendo a usted, como responsable
del ente, es que, ante un hecho como el que ha ocurrido, y dadas las circunstancias y dadas las
manifestaciones de los que nos consideramos afectados, usted pida disculpas. Pida disculpas
diciendo que el ente no se hace responsable, que lamenta enormemente el contenido de las
expresiones…
Porque aquí está, yo creo, el quid de la cuestión, señor… Ortuzar: es que usted (sí, iba decirle
"Amuriza", porque es que piensa usted lo mismo que él, me ha traicionado en cierto modo el
subconsciente), y es que usted no ha hecho la más mínima crítica al contenido que nos trae hoy aquí.
Es decir, nosotros no venimos aquí porque nos guste más o menos el bertsolarismo, sino que
venimos en función de que se han emitido, en un programa y por EITB, unas frases que son ofensivas
para un sector de esta población, y usted es que ni siquiera las analiza ni da la valoración que le
merece la utilización de esas expresiones y cómo se hacen, es decir, que se llame criminales a los
que van escoltados, que es el fondo de la cuestión. Usted a eso no hace referencia. Eso sí, expresa
su solidaridad con los que vivimos en esas circunstancias y, por cierto, también, al parecer, gente
allegada.
Mire, esto vino aquí transcurrido casi un mes porque era tal la situación que yo no daba
prácticamente crédito a que esas cosas ocurriesen, y tuve que pedir el vídeo y tuve que hacer todas
las gestiones, que me hicieran una traducción absolutamente fiable, y cuando vi que efectivamente el
contenido era y respondía a lo que me habían expresado oralmente, es cuando tuve la iniciativa. Por
cierto, que transcurrió bastante menos tiempo que el tiempo que ha transcurrido desde que se
presentó la iniciativa hasta que ha venido a esta Comisión. Sí, del día 21 de febrero al día 27 de
marzo. Ése es también el tiempo transcurrido que a mí me habría gustado que hubiera sido menor.
De ahí la razón por la que pedí que este asunto fuera tratado por la vía de urgencia, que, si la
vía de urgencia aquí dura 37 días, yo he visto que otras cosas que se han pedido por la vía de
urgencia desde los partidos del Gobierno han durado siete días. Así de claro. Pero, bueno, esto no
va en realidad con lo que teníamos usted y yo, señor Ortuzar.
La PRESIDENTA: Bai. Eta bukatzen ari zaizu denbora.
12
El Sr. HUERTAS VICENTE: Yo creo, señor Ortuzar, que de alguna manera usted se lava las
manos. En este país hay mucha gente que se lava las manos, en este país hay mucha gente que mira
para otro lado. Es decir, este país y todos aquellos donde existe la violencia están llenos de bajeza
moral, y el camino que se emprende generalmente, ante esa situación, es el de desfigurar la
realidad, porque, como la realidad es muy dura en realidad, no podemos vivir de la verdad;
entonces, tenemos que protegernos en la mentira, y sobre ella y sobre ésta dar a entender cuál es la
realidad, que en definitiva es una realidad ficticia.
Por eso me parece enormemente importante –y con esto termino, señora Presidenta–, y lo
hemos pedido en múltiples ocasiones, que en los entes públicos, en los entes que llegan a las masas,
se haga una pedagogía democrática en el propio ente. Y veo en este caso, y por la respuesta que
me ha dado el señor Ortuzar, que no está dispuesto a llevarla a cabo.
Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Mila esker zuri, Huertas jauna.
Presidentzia honi dagokionean, jakin badakizu erantzuna jaso nuela idatziz bidalitako eskutitz
baten ondorioz eta jakin badakizu hemen konbokatzen direla batzordeak, ba, alde guztiek ahal
dutenean eta agenda guztiak konpajinatzen direnean. Gainera, hori badakizu erantzun zaizulako, eta
ez dut besterik esan behar.
Eta esan dudan bezala, idatziz ere konfiatzen dut denok erantzukizunez eramatea hemen dugun
lana.
Besterik gabe, Ortuzar jaunari emango diot hitza.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Sí, señor Huertas, vamos a ver, dice
usted que yo no he hecho nada y que sí he hecho. ¡Claro que he hecho! He hecho lo que tenía que
hacer: he retransmitido una manifestación cultural, como hacemos todos los años. Por lo tanto, ETB
ha hecho lo que tenía que hacer.
Habla usted del artículo 4, y que tenemos que velar para que no haya exaltación, apología,
etcétera. Le vuelvo a repetir: si cree que eso ha sucedido, denúncienos. Denúncienos a nosotros…, al
señor Amuriza como autor material, y a nosotros como coadyuvantes. Porque, lo demás, no tiene
mucho sentido, ¡eh! Si toda la responsabilidad y el trasfondo final se va a depurar en esta
comparecencia, ante hechos tan graves, creo que pueden pasar dos cosas: o que no son tan graves
y hay un pretexto para traernos aquí, o que no son tan sólidas las bases como usted afirma.
Segundo, le ha traicionado el subconsciente llamándome "señor Amuriza". Cualquiera que me
conozca a mí y cualquiera que le conozca a él sabe de nuestras discrepancias en la forma de pensar.
Pero eso no va a quitar ni un ápice para que yo respete su forma de pensar, la del señor Amuriza,
como respeto la suya.
Respecto a los tiempos, es importante hablar de los tiempos, señor Huertas, pero igual usted ni
es consciente de lo que ha sucedido entre tanto. Un miembro del consejo de administración de su
partido tenía a su disposición la cinta y la traducción, esa que usted ha leído, el día 30 de enero, y
usted presentó la propuesta el 21 de febrero, casualmente dos días…, al día siguiente del cierre de
Egunkaria. Simplemente digo para equilibrar, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor hay alguna intención. No
digo en usted, ¡eh!, pero sí en quien ha diseñado todo este tema.
Y también los miembros de su partido del consejo de administración sabían –y el retraso en
esta comparecencia se debe precisamente a ello– que yo tenía dos viajes programados desde hace
tiempo, uno de ellos a Bruselas y otro a México, que me iban a tener dos semanas fuera del
despacho, señor Huertas. No tenía ningún inconveniente, ningún miedo ni ninguna prevención a
13
venir a darle estas explicaciones, lo mismo que hoy hace un mes. Simplemente había una causa que
lo impedía.
Por lo tanto, le vuelvo a repetir, señor Huertas, puede usted darle las vueltas que quiera, pero
lo que usted me está pidiendo es que realice un acto de censura, y eso no lo voy a hacer.
La PRESIDENTA: Mila esker, Ortuzar jauna.
Taldeen txandari emango diogu hasiera. Eta Ezker Batutik Matute jaunak du hitza.
El Sr. MATUTE GARCÍA DE JALÓN: A ver, entendiendo un poco el enfado del Partido
Socialista por una situación muy dramática, que yo creo que muchas veces hemos comentado aquí y
que además a ellos les toca de una manera directa, y no quisiera parecer ajeno a esa realidad, yo
creo que el enfoque no es el adecuado. Es decir, al final parece que estamos olvidándonos de cuál
es el entorno y el contexto que rodea al bertsolarismo y cómo ahí no puede existir la premeditación,
al menos de quien hace los versos, porque los temas los conoce prácticamente al momento o al
momento.
En cualquier caso, uno puede valorar si el tema es desafortunado o no, puede valorar si los
versos, si las palabras que realiza Xabier Amuriza son afortunadas o no, pero yo creo que también
hay que tener en cuenta la carta que él realizó en el Gara, que, aun cuando pueda resultar
compleja, y así me lo pareció en algunos de sus elementos, sí destaca con claridad cuál fue su
intención y cuál no fue su intención. Por lo tanto, estaríamos hablando de lo subjetivo, de lo
objetivable de unas palabras y de la intención que ha querido dar a esas palabras.
Hacer de eso más, darle más dimensión de la que tiene y volver a sacar un tema que es
sangrante y que es real, que es el de las amenazas a concejales y a muchísimas personas más en
este país, pues, me parece que es un flaco favor incluso para todos, ¿no? No ya sólo para la
persona que hizo esos versos, no ya sólo para el ente público que lo retransmitió, sino que yo creo
que para el conjunto.
En cualquier caso, como decía al principio, y dado que no hay premeditación, hombre, yo
creo que, entendiendo, como he dicho al inicio, el enfado que pueda suponer por un tema tan
sensible como este, yo creo que cualquiera que conozca un poco los "Bertso Eguna" y el mundo del
bertsolarismo sabe que con frecuencia se tratan temas de actualidad. Y yo no digo que fuera
afortunado tratar este tema, pero se tratan temas de actualidad, y se ha arremetido, si se quiere
utilizar la palabra, contra partidos políticos o contra actuaciones de determinados gobiernos en más
de una ocasión, y eso le puede gustar a uno o no, pero no ha sido motivo de comparecencia ni de
peticiones de veto ni censuras ni nada por el estilo.
Es decir, yo creo que todos somos conscientes de que la insumisión ha sido un tema recurrente
y sobre el que se ha hablado mucho, como lo han sido los ejércitos, como ha sido la guerra y como
ha sido el propio tema de las ETT y la situación de los jóvenes de hoy. Es decir, elementos políticos
sobre los que nadie ha intentado o nadie ha tenido la tentación de buscar más allá que eso, una
expresión popular.
En cualquier caso, no es que no le diera más importancia, sino que sí que pediría que no
volviéramos a introducir un debate, que por desgracia es el que nos salpica todos los días, a otro
tipo de elementos que en este caso son culturales, que pueden gustarnos o no gustarnos, pero que
no creo que en sí mismos produzcan más daño del que ya se produce con el problema central. Es
decir, no creo que aporten más daño, no creo que ayuden a que se incremente más el daño, pero sí
creo que si incluimos otra vez más ahí el debate podemos hacer otro daño colateral, que en este
caso sería no sé si al bertsolarismo u otros.
14
En cualquier caso, a nosotros nos resultan válidas las explicaciones que ha dado el Director
General de EITB.
La PRESIDENTA: Mila esker, Matute jauna.
Sozialista Abertzaleetatik, Morcillo jaunak du hitza.
El Sr. MORCILLO TORRES: Bai, egun on berriz.
Bueno, guretzat... eta kontutan hartuta ba behintzat hitz egiten duenak jarraitzen duela... eta
jarraitu zuen eta entzun zuen eta ikusi zuen Bertso Eguna-ko saio hori bere osotasunean... Aipatu den
bezala, bertso-saio horretan hitz egin zen gauza askotaz eta gai guztietaz, eta hemen, bueno,
ekartzen den gaia... nolabait planteatu den bezala planteatuz, egin nahi dena da jartzea artifizialki
eztabaida bat, gai bat, arazo bat, hain zuzen, han bertan egon ez zana. Eta hori ikusi ahal izan dugu
ere horretan, ez?
Beraz, hemen badago arrazoi gorde bat, eta arrazoi gordea ez da nolabait hemen egoera
tamalgarri bat plazaratzea, sektore batena, baizik eta hori erabiliz zeren aurka joan nahi den. Eta guk
behintzat hori ikusirik, esan behar dugu gure elkartasun osoa adierazten diegula han egon ziren
bertsolari guztiei: Xabier Silveira –hemen daukat zerrenda luzea–, Peñagarikano, Sebastian Lizaso,
Maialen Lujanbio, Andoni Egaña..., pentsakera askotako bertsolariak, eta jorratu zituzten gaiak ere
era askotakoak izan ziren.
Eta egindako galderetan-eta ikusten dugu argi eta garbi badagoela arrazoi gorde bat, eta da
euskal kultura eta bertsogintza nolabait kriminalizatzea eta jartzea jopuntuan hor pertsona batzuek eta
pertsona hoien pentsakera eta pertsona hoien adierazpenak, ez?
Eta gu behintzat ez gaude inondik inora ados horrekin. Uste dugu hori ezin dela inondik inora
egin, eta azkenean hori lotzen dela bai PSOE bai PP aspalditik jorratzen ari diren bide batekin. Eta
hor jopuntuan jartzea, jartzen den bezala, bertsogintza eta bertsolari batzuk, kasu honetan jarraitu
gabe... ze ni ziur nago hor ezer gutxi edo gutxitan jarraitu izan dutela beraien traiektoria, beraien
apustua, beraien konpromisoa, beraien pentsakera ere bai, ba iruditzen zait manipulazio itzela dela,
eta azken finean planteatu nahi dena da hemen artifizialki eztabaida bat luzatzea guzti hori kolokan
jartzeko, kriminalizatzeko.
Eta, beraz, nik –eta ja zuzenduta Andoni Ortuzarri– bai esan nahiko nioke ea neurriren bat edo
badaukazuen aurreikusita, hain zuzen bertsozaleen elkarteak eta bertsogintza orok har kanpaina
honen aurrean behar duten defentsaren aldeko jarrera aktiboa, ea EITBek zer egingo duen nolabait
bertsozaleen izena ondo preserbatzeko eta hemen bertsogintzan ari diren guztien izen ona eta
jarduera nolabait babesteko.
Besterik gabe, eskerrik asko.
La PRESIDENTA: Mila esker, Morcillo jauna.
Eusko Alkartasunatik Larrauri jaunak du hitza.
El Sr. LARRAURI ALTONAGA: Sí, señora Presidenta. Simplemente para manifestar que
estamos de acuerdo y compartimos los argumentos que ha dado el señor Ortuzar respecto al
comportamiento de ETB respecto a esta retransmisión.
Entendemos que, desde luego, no se le puede hacer responsable a ETB de una actuación, de
una retransmisión que realiza y unas manifestaciones que en ella se efectúan; que, si bien nosotros
15
desde luego no estamos de acuerdo con ellas, lo que no se puede es aprovechar esta actuación,
esta situación concreta, para arremeter contra ETB y, como se ha dicho, para prácticamente
pretender establecer una censura previa en todo lo que signifique manifestaciones culturales del
euskera o de otra cuestión cultural vasca.
Por lo tanto, nosotros compartimos y aceptamos plenamente la actuación de ETB respecto a
este caso.
La PRESIDENTA: Mila esker, Larrauri jauna.
Alderdi Popularretik Urquijo jaunak du hitza.
El Sr. DE URQUIJO VALDIVIELSO: Sí, gracias, señora Presidenta.
Y también para decir que las explicaciones que ha trasladado en la mañana de hoy el señor
Ortuzar no nos sorprenden. No nos sorprenden en absoluto, porque eran las que más o menos
podían preverse en función de la comparecencia que se había solicitado.
Y yo creo que con este tipo de respuestas y algunas otras intervenciones también flaco favor se
hace al euskera. Yo creo que precisamente para preservar el euskera hay que tener otro tipo de
respuestas en este tipo de comparecencias, y no sacralizar una lengua y todo lo que se haga en
torno a esa lengua, porque hay comportamientos que son censurables al margen de la lengua en
que se hagan. Y en este caso, si se ha cometido una infamia, un error dirán otros, una ofensa
podemos pensar otros, en una lengua determinada, aunque sea en euskera, hay que salir al paso de
esa ofensa, porque yo creo que no hacerlo de esa manera causa un perjuicio a la lengua, y una de
las obligaciones de EITB es precisamente promocionar y defender la lengua vasca.
En cualquier caso, sí que tengo que decir que todas las casualidades van siempre en una
misma dirección. Cuando se critica por parte de nuestro partido, o en el caso del Partido Socialista,
ciertas actuaciones de EITB que no son razonables, siempre van encaminadas en la misma dirección:
en la dirección de favorecer una determinada causa, que es la causa del nacionalismo. Siempre son
casualidades, repito.
Cuando se interrumpe un programa, recuerdo ("Cien por cien vascos"), y se lee un comunicado
a favor de los presos, era una casualidad, ETB estaba allí…, ¡no iba a censurar! Como en el caso de
hoy, no podía censurarlo. Se leyó el comunicado, no pasó nada.
Cuando se hacen unos versos pidiendo que se rompan las cárceles dentro de un programa
como "Betizu", pues, EITB no tiene nada que ver, son las ikastolas las que organizan el concurso…,
¡a ver si vamos a censurar!
Cuando se compara al Príncipe de Asturias con un buitre, pues, bueno, esto… "Es que usted es
un malpensado. Sí, efectivamente, se transmitió después de lo del Rey, el envío de unos buitres a no
sé dónde, pero, bueno, es que usted, ¿por qué hace esa relación? ¡Si en realidad no había ninguna
intención! ¿Qué quiere?, ¿que censuremos?".
Cuando se interrumpe el programa, me parece que es "Hortzetik hortzera", con unas camisetas
también en favor de los presos, pues, bueno, es que "ETB, ¿qué va a hacer, censurar? No puede
censurar". Otra casualidad.
Es decir, son demasiadas casualidades para pensar que no hay algo más detrás de este tipo de
actuaciones.
Usted ha hablado de contexto, texto y pretexto, y a mí, de los tres apartados en que usted ha
compartimentado su contestación, me ha preocupado sobre todo lo que hace referencia al texto. Por
16
parte del representante del Grupo Socialista se le ha preguntado si consideraba usted una infamia
los versos del señor Amuriza, y usted ha dicho que no tiene nada que decir. Y a mí me parece que
usted sí tiene algo que decir. Quizá no convenga políticamente que lo diga, o quizá sea incómodo
que usted lo diga y probablemente no decirlo es, dentro de la órbita en la que usted se mueve,
políticamente más correcto; pero, desde luego, yo creo que usted hoy, como Director General de
EITB, debería haber dicho que los versos del señor Amuriza son un despropósito; que llamar
"criminales" a unas personas que estamos siendo amenazadas por no pensar como el señor Amuriza
es un despropósito y es una infamia y es una ofensa.
Y usted ha dicho que tiene personas en su círculo próximo que padecen esa situación, que yo
creo que hoy estarán echando en falta esa declaración, ese calor humano que esperábamos de
usted en una situación como ésta.
Y eso no es, señor Ortuzar, pedirle que haga censura, sino que es pedirle simplemente que
comparta con nosotros, que sea solidario con nosotros y que diga que, a pesar de que no va a hacer
censura y que, al parecer, en nombre del euskera se va a poder cometer cualquier tipo de
despropósito o tropelía, usted no comparte esos despropósitos y esas tropelías, aunque se hagan en
euskera.
Y yo además tengo serias dudas, señor Ortuzar, de si en el caso de que los agraviados
hubieran sido otros EITB no habría actuado de otra manera. Yo no sé si el "Bertso Eguna" se
transmitió en directo, puede que sí, que se transmitiera en directo, pero me ha parecido escuchar en
su intervención que se repitió, que se repitió el "Bertso Eguna".
Y, mire usted, los versos que hemos escuchado del señor Amuriza no son una manifestación de
la cultura vasca. Al menos para el Partido Popular, eso no es una manifestación de la cultura vasca.
Eso es una ofensa a la dignidad de las personas amenazadas, aunque se haga en euskera, señor
Ortuzar. Porque todo lo que se hace en euskera no es cultura vasca, todo lo que se hace en euskera
no es cultura vasca, y precisamente eso que hemos contemplado ahí no es cultura vasca. Eso es,
repito, una ofensa a la dignidad de las personas amenazadas.
Y un medio público como EITB quizá no podía intervenir en el momento en que se estaba
produciendo porque era una retrasmisión en directo (no sé qué habría hecho otra persona u otro
partido en relación con esa emisión), pero, desde luego, sí que puede intervenir en relación con la
repetición de ese "Bertso Eguna", porque esos versos concretamente no es que no tuvieran calidad
para volverse a emitir, sino que, repito, son una ofensa para unas personas que lo están pasando
muy mal en este país. Y aunque sólo fuera por solidaridad, como usted ha dicho antes, con esas
personas, no debería haber repetido al menos ese apartado. No digo el conjunto del "Bertso Eguna",
pero sí desde luego esos versos de Xabier Amuriza, que creo que ya para entonces habían
despertado cierta polémica por su contenido.
Yo estoy seguro, creo que tengo razones para dudar de que en el caso de que la persona
agraviada o las personas agraviadas hubieran sido otro tipo de personas probablemente EITB habría
tomado otro tipo de decisiones.
Y también hemos echado en falta…
La PRESIDENTA: Barkatu. Denbora agortzen doa, minutu bat gelditzen zaizu.
El Sr. DE URQUIJO VALDIVIELSO: Sí, voy terminando.
Y también hemos echado en falta, al igual que se lo ha dicho el representante del Grupo
Socialista, una nota de EITB desvinculando a EITB de estos vergonzosos versos (si es que son versos,
yo creo que es un insulto con forma de verso) del señor Amuriza. Yo creo que en otras ocasiones
EITB se apresura a desvincular al medio de determinadas declaraciones, de determinadas
17
afirmaciones o de determinadas actuaciones del Estado de Derecho, y, sin embargo, en esta ocasión
no hemos visto que EITB… no ya que corra, sino que no ha dicho absolutamente nada en relación
con esta lamentable actuación del señor Amuriza en el "Bertso Eguna". Le digo, sinceramente, que
hemos echado en falta una nota desvinculando a EITB, por el bien de EITB, de este despropósito.
Y para terminar únicamente le diré que yo creo que la solidaridad, además de con palabras,
señor Ortuzar, se expresa con hechos. Y, siempre y cuando se respete la ley de creación de EITB,
creo que usted en determinadas ocasiones puede hacer mucho más en relación con esas personas,
por las que usted siente afecto y solidaridad, que lo que ha hecho en esta ocasión.
Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Mila esker zuri, Urquijo jauna.
Euzko Abertzaleen ordezkari den Rubalkaba jaunak du hitza.
El Sr. RUBALKABA QUINTANA: Sí, muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que todo lo que hoy estoy viendo aquí en esta Comisión, en este punto por lo
menos, sólo lo puedo entender desde la situación que padecen y sufren algunos políticos en este
país. Pero desde ese punto nada más, porque lo que no puedo entender, si es que el señor Amuriza
hace unos versos, si es que esos versos son ofensivos, si es que, como se ha dicho, se hace apología
del terrorismo, que se venga aquí a criticar al señor Ortuzar y al ente. Lo que se debía hacer, en todo
caso, es haber procedido contra el señor Amuriza, si es que se consideraba que había razón para
ello.
Por eso digo que no lo puedo entender más que desde la postura o la situación que viven y
sufren determinados partidos políticos, porque, si no, tendría que decir que toda la solicitud de
comparecencia es injusta, tremendamente injusta. Porque se podían hacer dos cosas últimamente,
que así se explica: una, no dar el "Bertso Eguna" porque hay un verso que se entiende que es
insultante para una parte de esta sociedad; otra, no dar el verso. En cualquiera de los dos casos, es
una decisión que la tiene que tomar el Director o la tiene que tomar la dirección del ente, visto el
tema, y decir: "Bueno, como este me parece que no corresponde o que insulta, o que no es oportuno
emitirlo, lo que vamos a hacer es no darlo". Y en eso estoy de acuerdo con el señor Director en que
es censura. Es censura.
Claro, si eso se hace en una ocasión, habrá que ver en cuántas otras ocasiones, cuando a uno
se le insulte en una manifestación, o cuando se haga acusaciones a determinados partidos políticos
de ser "abogados de ETA", pues, si eso también hay que censurarlo o no. Habrá que ver quién es el
que establece al final la censura, y quién es el que establece la libertad.
Hombre, lo último que se me ocurre es que esas manifestaciones, que hemos visto todos en la
televisión, llamándole a Aznar "asesino", pues…, me figuro que no le hará ninguna gracia al señor
Aznar que le llamen asesino, e igual Televisión Española y también ETB, y todas las televisiones que
han dado esas manifestaciones, pues, deberían haber cortado el tema, lo deberían haber censurado,
y, desde luego, habrá que criticarles. Pero, ¿quién es el culpable de ello?, ¿los que se manifiestan y
llaman asesino al señor Aznar, o el director del ente que emite esas imágenes?
Y desde esa postura lo único que puedo decir es que es injusta la actitud que hoy se ha
demostrado aquí por parte de quienes han traído la comparecencia y por parte de quienes se han
expresado, porque, si no, efectivamente tendremos que establecer una censura, y cuando alguien
saque una pancarta en la cual se le insulta al Lehendakari, pues, también habrá que decirle al
Director que a ver si ha pedido perdón al Lehendakari por haber publicado esa pancarta o por haber
sacado esas imágenes. ¿Es que la culpa será del Director del ente, o será del que se manifiesta
delante de Ajuria Enea con una pancarta donde se dice y se le llama "asesino" al Lehendakari?
18
Por eso tengo que decir que tienen toda mi solidaridad los partidos y los políticos de esos
partidos que están amenazados y que sufren lo que sufren, pero que trayendo esta comparecencia
aquí han sido injustos, totalmente injustos.
Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Mila esker, Rubalkaba jauna.
Ortuzar jaunak du hitza orain erantzuteko.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Sí, vamos a ver, señor Urquijo, yo
no he justificado en mi exposición nada porque el euskera sea intocable o en euskera o en cultura
vasca no se pueda delinquir, ofender… No, no, no. No me ha entendido, no me he debido de
explicar bien.
Yo he hablado de derechos, y para mí, que soy el Director General de un medio de
comunicación público, el derecho básico es el de la libertad de expresión y la libertad de
información. Lo ejercemos en euskera y en castellano.
Se ha citado varias veces aquí: tres días después, creo recordar que fue unos días después,
hubo frente a Ajuria Enea una pancarta escrita en castellano que ponía: "ETA asesina, Gobierno
Vasco responsable". Y lo dimos en nuestros informativos con profusión, y era en castellano. Se puede
establecer un paralelismo bastante sencillo entre ambas circunstancias.
Por lo tanto, no es que amparemos porque sea en euskera, o el euskera tenga bula para todo
o en euskera se pueda decir lo que se quiera. ¡No, no, no, no! Aquí lo que estamos dilucidando es si
hay que aplicar censura o no en EITB. Esa es la clave, no hay otra.
Segundo, me dice usted que tendría que decir algo sobre Amuriza. Creo que en todo esto, y,
como es muy subjetivo, por eso no había entrado en ese terreno, hay un profundo desconocimiento
de lo que es un festival de bertsolaris, y la ironía, el doble juego, los juegos de palabras, los sentidos
connotados y denotados que tienen las palabras y los versos. Con la misma traducción que el señor
Huertas ha expresado, es fácil interpretar que el propio señor Amuriza se llama "criminal", porque
dice: "Ya nos conocéis". Habla en plural, fíjese.
Pero es que yo no tengo que entrar en esas disquisiciones. Puedo entrar si tenemos una
conversación privada, y darle mi opinión. No tengo por qué entrar en ese ámbito, porque para mí –y
esto es lo duro que ustedes no entiendan–, para mí eso es irrelevante. Es irrelevante. Lo relevante es
si tengo que dar o no tengo que dar el "Bertso Eguna". Esa es la clave.
Y respecto a si ha echado en falta más calor humano y una nota de EITB desvinculándose,
usted, que suele hacer una labor tan intensa de seguimiento de nuestro ente, parece, es extraño que
no se percatara de que el sábado 1 de marzo en todos los periódicos que se editan en la
Comunidad Autónoma vasca salía una nota en la que decía –estoy leyéndole un titular–: "Ortuzar
dice que ETB se desvincula del contenido del Bertso Eguna". Lo tiene ahí, ¿no?
Por lo tanto, y ya terminando, y el transcurso de esta comparecencia hoy me lo vuelve a
ratificar a mí también, señor Urquijo, creo que usted fue testigo de este mismo debate en el consejo
de administración del mes de febrero, creo recordar, me vuelve a ratificar que, tal y como se ha
organizado, tal y como han sucedido las cosas, los días en los que se han producido, nada es
casual, y tiene muy poco que ver con el contenido formal de la comparecencia que hoy se me pide.
Porque tanto la actitud del Partido Socialista, de sus representantes en el consejo de administración,
como el repaso del calendario, como los argumentos hoy aquí expresados, a lo que me llevan es a
19
que –y puede parecer duro expresarlo así, pero es la convicción que tengo– esto no ha dejado de ser
más que otra excusa para intentar desprestigiar a ETB.
Es algo que ya sucedió antes de la campaña electoral de mayo; tengo un extenso informe, un
dossier extenso que el señor Urquijo lo conoce, porque lo iba desgranando en los consejos de
administración, con sucedidos parecidos a éste. Se aproximan otras elecciones, y me da la impresión
de que vamos a asistir a otra campaña de similares características.
En ese sentido, reafirmo a esta Comisión que el papel y la trayectoria de EITB va a seguir
siendo la demostrada hasta ahora, en la que todo el mundo va a tener derecho a expresarse, todas
las opiniones van a ser tenidas en cuenta, y vamos a intentar hacer un ejercicio lo más honrado
posible, lo más profesional posible, para mostrar a esta sociedad lo que sucede en nuestro país.
Eskerrik asko.
La PRESIDENTA: Mila esker zuri, Ortuzar jauna.
Ezker Batutik… ez du Matute jaunak hitzik hartu behar.
Sozialista Abertzaletik, Morcillo jauna, zurea duzu hitza.
El Sr. MORCILLO TORRES: Bai, nik egin dut galdera zehatz bat eta gustatuko litzaidake…
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Sí, me pedía el señor Morcillo (tiene
razón) saber si vamos a hacer algo específico, extraordinario, de apoyo a la bertsolaritza. Yo creo
que lo que estamos haciendo con la bertsolaritza es lo que hay que hacer. Tampoco hay que sacar
de contexto este tipo de cosas.
Yo creo que el mundo de la bertsolaritza vive hoy, goza hoy de una vida activa importante.
Somos conscientes de que ello en parte se debe a que en nuestras emisiones ha encontrado un
hueco importante también, y que tenemos un programa específico sectorial dedicado al mundo del
bertso, gestionado de común acuerdo con Bertsozaleen Elkartea. Y nuestra intención es seguir
ofreciendo los recitales de bertsolaris como una manifestación cultural muy, muy específica de
nuestro país, que hay que proteger y preservar para generaciones futuras.
En ese sentido, valoramos muy positivamente el renacimiento que de nuestra mano… No me
estoy colocando ninguna medalla, todo lo contrario, es nuestra obligación hacer lo que estamos
haciendo, pero sí es verdad que las emisiones de bertsolaritza, de festivales de bertsolaris, cada vez
tienen una audiencia más elevada, tienen una audiencia muy fiel, hay un público para esa
manifestación cultural vasca, y nuestra idea es seguir prestándole esa atención y ese apoyo.
La PRESIDENTA: Mila esker berriz, Ortuzar jauna.
Zerbait esan nahiko bazendu? Bigarren txanda gisa jake aurrekoa ahaztuta izan da…
El Sr. MORCILLO TORRES: Ez, bakarrik nik ez dut galdetu generikoan, baizik eta hemen eta
kontutan hartuz ba entzundakoaren arabera... Hemen aipatu dira, esan dira oso gauza larriak, eta
hemen izen-abizenak aipatu dira, eta erakunde bat aipatu da, Bertsozaleen Elkartea, eta Bertso
Eguna aipatu da, eta horren inguruan hemendik atera den inpresioa da nolabait hor dagoela ez dakit
zer ez dakit non kokatua.
20
Orduan, argi dago ateratzen den sentsazioa edo proiektatu nahi den sentsazioa dela eremu
hori ez dela garbia nolabait. Eta nire kezka eta gure taldearen kezka da ea ETBren eskutik hori
areagotzen utziko den edo ETB inplikatuko dan benetan ba erakunde horien eta pertsona horien izen
onean, izen ona nolabait mantentzeko eta ez kokatzeko nolabait ba estrategia politiko baten
jopuntuan, ze badakigu hemen azkenean gauza horiek non bukatzen diren.
Besterik gabe. Eta orduan, horrekiko konpromisoa.
La PRESIDENTA: Mila esker, Morcillo jauna.
Eusko Alkartasunatik… ez du Larrauri jaunak hitza hartu behar.
Alderdi Popularretik, zurea duzu hitza, Urquijo jauna.
El Sr. DE URQUIJO VALDIVIELSO: Sí, gracias, señora Presidenta.
Yo creo que es por lo menos la segunda vez que le escucho esta mañana al señor Ortuzar
decir que la iniciativa que hoy se ha sustanciado en esta Comisión no es casual, sino que forma
parte de… Nunca se definen tampoco exactamente, porque siempre parece que son campañas de
desprestigio, de acoso… Y además en el consejo usted siempre nos suele decir: "No, no, ¡y más que
vendrán! No, no, no; no voy a decir nada, no voy a dar pistas, pero ya lo veremos las próximas
semanas".
Ustedes siempre están viendo una cierta persecución hacia ETB, hacia todo lo que son las
señas de identidad del nacionalismo, cuando en realidad ustedes ni son amenazados, ni son
perseguidos, ni nada de nada. Quiero decir, no se equivoque, señor Ortuzar: aquí los amenazados y
los perseguidos y los coaccionados somos precisamente los que no somos nacionalistas, no EITB ni
sus rectores, de lo cual yo me alegro además. Quiero decir que ya somos suficientes los amenazados
y los perseguidos, como para que haya más en este país.
Pero lo que pasa es que usted tiene que decir eso para justificar la política numantina de
resistencia de EITB, que al parecer para algunos la convierte en un soplo de aire fresco, pero para mí
me parece que es un foco de contaminación, porque lo único que podemos observar siempre en esa
televisión, en esa radio, es una preeminencia y un predominio de todo lo que tenga que ver con el
nacionalismo. Y, por lo tanto, ustedes tienen que hablar de supuestas campañas contra ETB para
justificar su política de resistencia y de marginación de las opciones no nacionalistas.
En segundo lugar dice que, claro, que nosotros no entendemos el "Bertso Eguna", la ironía y el
doble juego. Mire usted, me parece a mí que llamar "criminal" a una persona no admite muchas
ironías y muchos dobles juegos. A mí me parece que la palabra "criminal" no admite una
interpretación irónica. Yo creo que tiene una única interpretación, y yo creo que no habrá que más
que ir al diccionario para ver que pocas más acepciones tendrá que la que usted y yo estamos
pensando. Por lo tanto, ni ironía ni doble juego. Ahí hay por lo menos un insulto, cuando no una
imputación muy grave que creo que usted no debería considerar irrelevante, como ha dicho que es
irrelevante su opinión.
Mire, no es irrelevante su opinión. Usted es el Director General de la radio y la televisión
pública vasca, y nosotros queremos saber si a usted le parece que llamar a unas personas criminales
en la televisión es adecuado o no es adecuado. Yo quiero conocer cuál es su talla moral, que la
conozco además; que yo sé que usted no está de acuerdo con esos versos del señor Amuriza,
aunque usted no vaya a decirlo en la mañana de hoy porque no es políticamente correcto. Y porque
sé que su partido está en la dinámica de no molestar a Batasuna, lógicamente no puede criticar al
señor Amuriza, que es un señor que se mueve en esa órbita, y usted no lo va a decir hoy aquí.
21
Yo sé perfectamente que usted no está de acuerdo con esos versos y que probablemente me lo
reconocerá en privado, como me reconoce quizá otras cosas. Y no lo va a decir hoy aquí, pero sí
que es relevante cuál es su posición sobre eso y que usted lo manifieste públicamente, porque tiene
usted una grave responsabilidad, que es la de dirigir unos medios de comunicación que tienen una
audiencia muy importante. Y, por lo tanto, es muy importante también conocer qué piensa al
respecto el Director General de EITB. No es irrelevante. Es muy relevante y muy pertinente.
Pero, repito, como ustedes están en la dinámica de no incomodar y de no molestar a
Batasuna, porque al final lo que están buscando es la herencia de ese grupo político, pues, bueno,
pues tenemos lo que tenemos: comparecencias como la que usted ha tenido en la mañana de hoy.
Nada más. Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Eskerrak zuri, Urquijo jauna.
Euzko Abertzaleak Taldetik Rubalkaba jaunak du hitza.
El Sr. RUBALKABA QUINTANA: Sí, para recordar que aquí el representante del Partido
Nacionalista Vasco no es el señor Andoni Ortuzar, sino que soy yo en este caso, o los que nos
sentamos en esta fila. Y, desde luego, nosotros no tenemos ni dinámica de no molestar ni dinámica
de no incomodar a Batasuna. Tenemos la verdad por delante de mucho tiempo, con lo cual a
Batasuna le decimos lo que tenemos que decirle cuando tenemos que decirle, y no cuando nos dicen
los demás que lo tenemos que hacer.
Yo siempre he mantenido que ETB es un aire fresco en este país de la contaminación, pero la
contaminación informativa que entendemos por parte de otros medios de comunicación, de los
cuales –cuando quiera le saco– podemos sacar ejemplos de cómo han ido, pues, eso, intentando
censurar determinadas imágenes que se daban porque no interesaban al poder.
Desde luego, lo que tengo claro es que ETB ha cumplido con su responsabilidad. Y, desde
luego, aquí a alguien le vence el subconsciente, cuando dice que es que lo que se está haciendo
desde ETB es dar preeminencia al nacionalismo. ¿Dar el "Bertso Eguna" es dar preeminencia al
nacionalismo? Alguien aquí se ha confundido. En todo caso, es dar un tema, un programa cultural
en euskera, que parece ser que todo lo que sea ensalzar al euskera puede ser preeminencia del
nacionalismo y a alguien le ha vencido el subconsciente. Indudablemente, lo aquí a algunos les
preocupa es que se desarrolle el euskera, no otras cosas.
La PRESIDENTA: Mila esker, Rubalkaba jauna.
Ortuzar jauna, zuk duzu hitza.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Brevemente, para contestar al señor
Morcillo.
Yo creo que el mayor favor que le podemos hacer a la bertsolaritza es seguir actuando con
normalidad. Ahí yo no creo que hay que caer en alarmismos; yo creo que… Ya le decía que la
bertsolaritza goza de buena salud; en la medida en que nosotros podamos, como grupo de
comunicación y cumpliendo la obligación que tenemos, vamos a seguir apoyando esa manifestación
primigenia de la cultura vasca, pero desde la normalidad. Yo creo que es la mejor respuesta que
ante situaciones de este estilo podemos dar: actuar con tranquilidad y normalidad.
22
Y al señor Urquijo: ETB no es una seña de identidad del nacionalismo vasco; ETB es una seña
de identidad de este país. Y ése es uno de los mayores problemas que tienen ustedes: que por eso,
como creen que ETB es una seña de identidad del nacionalismo vasco, la persiguen, zumban, nos…
Usted sabe, porque soy consciente de que lo sabe, que hay un equipo de personas que están
siguiendo las 24 horas de nuestra programación en los dos canales y que pasan señas a
determinadas personas para activar este tipo de iniciativas. ¡Eso lo sabe el 90 por ciento de la
profesión periodística de este país! No lo critico, señor Urquijo. Me parece, dentro de la labor de
control y seguimiento, me parece bien que eso suceda, pero no hay que ocultarlo, no hay que
ocultarlo.
Por lo tanto, ETB no es una seña de identidad del nacionalismo, es una seña de identidad de
este país. Creo que debe cumplir una función importante; así es la que le encomienda la ley y es la
que, pues, ya le digo, con toda la honestidad (seguramente muchas veces nos equivocaremos, pero
con toda la honestidad) estamos intentando hacer el equipo humano plural y grande que hace todos
los días EITB, no sólo la tele, sino la radio.
Dice usted que no le puedo decir lo que pienso porque incomodaría a los señores de
Batasuna. Los señores de Batasuna están incomodados. Ya hemos visto al principio de esta
comparecencia que están bastante incomodados con el tratamiento que les da ETB. Aquí alguien se
tiene que estar equivocando, porque si para ustedes lo que hacemos es favorecer a Batasuna y no
incomodarlos, y los señores de Batasuna están incomodados, pues, algo no casa o alguien no tiene
la razón, ¿no?
Ésa es la sensación que cada vez que vengo aquí me llevo para Iurreta: que en el fondo, en
vez de ser nosotros los que ponemos el micrófono y ser los notarios de lo que pasa en el país, se nos
quiere hacer a nosotros protagonistas del día a día político de este país, cosa a la que nosotros
vamos a resistirnos con todas nuestras fuerzas para que no suceda.
La PRESIDENTA: Mila esker ba, Ortuzar jauna.
Hirugarren puntua amaitutzat emango dugu, eta laugarren puntuari ekingo diogu: "Galdera,
Jesús Loza Aguirre Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak Taldeko legebiltzarkideak EITBko zuzendari
nagusiari egina, Vitoria-Gasteiz hiriaren izenari buruzkoa".
Zurea duzu hitza; nahi dezunean, Loza jauna.
El Sr. LOZA AGUIRRE: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Ortuzar, buenos días, y
buenos días a todos y a todas.
A los socialistas, y más en concreto a quien le habla, nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo
que cuando tanto la radio pública como la televisión pública vasca se refieren a la capital de la
Comunidad Autónoma utilicen exclusivamente el nombre de "Gasteiz" y no el oficial, que es "VitoriaGasteiz". Y ya no es únicamente una cuestión que se pueda escapar en un comentario a un locutor
en radio, sino que cuando se subtitula, y evidentemente cuando se subtitula habría que poner el
nombre oficial, se utiliza exclusivamente el "Gasteiz", y no el "Vitoria-Gasteiz", que es el que aprobó el
Ayuntamiento de Vitoria precisamente el día de San Ignacio del año 79 y por unanimidad,
transformando, entrando en aquella sesión plenaria como "Ayuntamiento de Vitoria" y saliendo como
"Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz".
Y por eso, señor Ortuzar, y sin animus molestandi, le preguntamos si conoce el Director
General la anomalía mencionada. Si la conoce, cuáles han sido las causas para no corregirla. Y, si
no es consciente, cuándo va a tomar las medidas oportunas para que se corrija este error.
Muchas gracias.
23
La PRESIDENTA: Mila esker, Loza jauna.
Zuk dezu hitza, Ortuzar jauna.
El DIRECTOR GENERAL DE EITB (Ortuzar Arruabarrena): Sí, bueno, yo creo que no tenemos
que dar mayor trascendencia a esta cuestión, en la medida en que en EITB no sólo se utiliza
"Gasteiz": se utiliza "Vitoria", "Vitoria-Gasteiz", indistintamente el nombre, para designar a la capital de
la Comunidad Autónoma vasca. Me preocuparía mucho, y entonces sí aceptaría que es una
anomalía importante, si nos encontráramos ante un problema de comunicación, que la gente no
supiera de dónde estamos hablando, dónde estamos residenciando el origen de la noticia. En este
caso, eso no sucede.
El tema de la toponimia es un tema complejo en este país, y estamos en conversaciones con
Euskaltzaindia para que nos ofrezca una asesoría sobre este tema, que no sólo afecta al nombre de
Vitoria-Gasteiz, sino a otros más, incluso a aquellos que tienen una acepción únicamente eusquérica.
Para que no vea que ésta es una práctica que va a atentar o que está dirigida a atentar contra las
denominaciones en castellano, tenemos problemas parecidos en nombres que sólo son en euskera,
como pueda ser Ondarru, Ondarroa, Zornotza, Otxandio y algunos más.
En este sentido, nuestra intención es que Euskaltzaindia nos preste un asesoramiento preciso,
por lo menos para que en aquellas manifestaciones escritas, de subtitulación, etcétera, nos
atengamos estrictamente a la directiva, a la lista de nombres toponímicos vascos aceptada,
aprobada por Euskaltzaindia, y la tele, nuestra tele, nuestros medios, respeten esa lista.
Pero –vuelvo y termino como he empezado– no le daría una mayor trascendencia. Si me
permite el juego de palabras, si fuéramos tan estrictos tendríamos que haber cambiado el nombre de
"Radio Vitoria" por el de "Radio Vitoria-Gasteiz", y, hombre, no lo hemos hecho. Sensu contrario,
utilizando otro latinajo, acépteme que el tema no tiene mayor trascendencia.
La PRESIDENTA: Mila esker, Ortuzar jauna.
Loza jauna, zuk duzu berriz hitza.
El Sr. LOZA AGUIRRE: Yo ya le he dicho que le doy la trascendencia que le doy, porque es
que no quiero entrar en segundas o terceras interpretaciones, porque no es el objetivo en absoluto
de esta pregunta. Y usted ha hablado del euskera y del castellano, cosa que yo no he dicho en
absoluto; que quede constancia de que ha sido usted el que se ha referido a esta cuestión, porque
precisamente el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Vitoria no es que sea "Vitoria" en castellano y
"Gasteiz" en euskera, sino que es "Vitoria-Gasteiz" en castellano y en euskera.
Porque además, como probablemente usted conozca, y no son datos míos, sino de Julio Caro
Baroja, tanto el nombre de "Vitoria" como el nombre de "Gasteiz" vienen del latín, y del latín
eusquerizado tanto "Gasteiz" como "Vitoria", porque en la fundación por Sancho el Sabio, en 1181,
fue "Victoriae". Igual que "Víctor" es "Bittor" en euskera, pues, se eusquarizó.
Luego, entonces, la verdad es que no entendemos por qué no se cumple con lo que es el
deseo de los representantes de todos los vitorianos y de todas las vitorianas, que tomaron el acuerdo
por unanimidad, incluidos los señores que se acaban de marchar. Luego, si ése es el nombre oficial,
Euskaltzaindia puede decir lo que le parezca, pero el responsable de la denominación oficial de
cualquier capital y pueblo es el ayuntamiento correspondiente.
24
Y además le recordaré que es que el 26 de diciembre de 2002, en una resolución de la
Vicepresidencia del Gobierno Vasco, establece ya, resuelve la toponimia o los nombres de todos y
cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, algunos con denominación en
castellano y euskera y en otros con guión, en que en castellano y en euskera es lo mismo. Con lo
cual lo que no entendemos, señor Ortuzar, sin querer darle mayor importancia, porque tendríamos
que ahondar en cosas en que no queremos entrar, no entendemos por qué la televisión pública no
hace caso al Boletín Oficial del País Vasco, en el que, como digo, el 26 de diciembre de 2002 ya
establece cuáles son los nombres oficiales, por si el acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no
fuera suficiente.
Yo creo que, si ustedes nos dicen en muchas ocasiones que hay que cumplir la voluntad de los
ciudadanos, pues, lo único que decimos es "cúmplanla". Ni más ni menos.
La PRESIDENTA: Mila esker, Loza jauna. Erantzuteko, ez dago… Bale.
Bueno, ba, orduan, laugarren puntua ere bukatutzat emango dugu. Nik Ortuzar jauna eskertu,
hona etorri delako. Eta ondoren, bosgarren puntuan, legez besteko proposamen bat dago.
Transakzio batetara iristeko aukera dagoenez, hamar bat minututako etenaldia eskatuko nuke; hamar
minutu, ordu laurden esaten didate. Beraz, eten egingo dugu batzordea eta ordu laurden barru-edo
berriro hasiko dugu.
Eran las once horas y cuarenta y cuatro minutos.
Se reanuda la sesión a las doce horas y trece minutos.
La PRESIDENTA: Legebiltzarkideok. Orduan, laugarren puntuari emango diogu hasiera:
"Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak Legebiltzar Taldeak aurkeztutako legez besteko proposamena,
EITBko saioen ekoizpena pribatizatzeari buruzkoa. Legez besteko proposamenaren eta aurkeztutako
zuzenketen eztabaida eta behin betiko ebazpena".
Bueno, transakzio batera iritsi gara, eta, orduan, eztabaidarik gabe zuzenean legez besteko
proposamena aurkeztu zuen Sozialistak Taldeko Celaá andreak egingo du irakurketa heldu garen
transakzionalaren inguruan.
Nik, besterik gabe, Celaá andreak irakur dezala.
La Sra. CELAÁ DIÉGUEZ: Yo simplemente iba a pedirle a la señora Presidenta que fuera tan
generosa como para esperar un minuto, porque se han desperdigado nuestras fuerzas y no me
parece…
La PRESIDENTA: Barkatu, ez naiz konturatu…
La Sra. CELAÁ DIÉGUEZ: No me parecería muy correcto…
La PRESIDENTA: Bai, ez dago arazorik, barkatu, barkatu.
La Sra. CELAÁ DIÉGUEZ: … señora Presidenta, podemos proceder si a usted le parece bien.
25
La PRESIDENTA: Sí, puede dar lectura a la enmienda transaccional.
La Sra. CELAÁ DIÉGUEZ: Sí, bueno, simplemente por adornarla un poco.
Estimados colegas, no sin esfuerzo hemos llegado a pactar un acuerdo político hoy que, en fin,
es suficiente, aunque no demasiado. Es suficiente.
En este acuerdo decimos lo siguiente:
"El Parlamento Vasco insta al Director General de EITB a que, una vez conocido el informe de
los servicios jurídicos del Gobierno (es decir, no antes), presente a esta Comisión un plan de
ordenación de Eusko Irratia, realizado desde el máximo respeto y garantía a los preceptos recogidos
en el capítulo segundo de la ley de Creación del Ente Público Radio Televisión Vasca, con el fin de
cumplir su misión de servicio público de calidad. Y a este fin negociará este plan con los
representantes de los trabajadores, desde el respeto a los derechos laborales de las personas
afectadas".
Este es el acuerdo: queremos conocer el plan, le pedimos que lo presente, y que además sea
desde el acuerdo con los representantes, desde la negociación con los representantes de las
personas, de los trabajadores y personas afectadas. Y, bueno, por el bien de nuestro país y de sus
servicios, y de nuestros servicios audiovisuales, esperemos que este acuerdo llegue a aplicarse.
Muchas gracias.
La PRESIDENTA: Mila esker zuri, Celaá andrea.
Gelditu gara hitzik ez genuela hartuko. Norbaitek zerbait esan nahiko balu…
Eta besterik gabe, orduan, bozketara pasako ginateke. Talde sozialistak aurkeztutako legez
besteko proposamenaren inguruan lortu dugun emendakin transakzional honen alde nor dago? Bai.
Aho batez onartu denez, ba, besterik gabe, seigarren puntua: "Eskariak eta galderak".
Norbaitek zerbait badu esateko…?
Bueno, ba, mila esker eta hurrengora arte.
Eran las doce horas y diecisiete minutos.
26
Descargar