- Fundació de discapacitats de Menorca

advertisement
NÚM. OFERTA/
Nº OFERTA:
C.N.O.
CODI LOCALITAT/
CODIGO LOCALIDAD
DADES EMPRESA/DATOS EMPRESA
RAÓ SOCIAL/RAZÓN SOCIAL: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA
NIF:/CIF:
G57505885
NÚM. CODI COMPTE COTITZACIÓ SS/
NÚM. CODIGO CUENTA COTIZACIÓN
011107114219365
SS
ACTIVITAT ECONÒMICA EMPRESA/
ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPRESA
FUNDACION Y DEFENSA PERSONAS DISCAPACITADAS
PERSONA CONTACTE DE L’EMPRESA/PERSONA DE CONTACTO DE LA EMPRESA
Nom i llinatges/Nombre y apellidos: Elisabet Calet Ortega
Telèfon/Teléfono: 971481046
Fax: 971383651
Correu electrònic/Correo electrónico: fundacio.recursoshumans@gmail.com
Nivell professional/
OCUPACIÓ/OCUPACIÓN
Nivel profesional
AUXILIAR TÈCNIC SOCIOSANITARI A INSTITUCIONS
OFERTADOS:
(mesos)/
Experiencia (meses)
Grup 4
SOCIALS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
NÚM. LLOCS OFERTS:/NÚM. PUESTOS
Experiència
Borsa de treball (per cobrir vacants derivades
de baixes mèdiques, de vacances del personal,
per treballs temporals, etc)
LOCALITAT DEL LLOC DE TREBALL:/
LOCALIDAD DEL PUESTO DE
Maó, Ciutadella
TRABAJO:
GESTORIA:
CORREU ELECTRÒNIC DEPARTAMENT D’OFERTES/CORREO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTO OFERTAS
of.mao@soib.caib.es
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
TELÈFON/TELÉFONO:
FAX:
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE FEINA/DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Funcions i tasques/Funciones y tareas
- Donar suport a l'equip interdisciplinar en la recepció i acollida dels nous usuaris, col·laborant en el
pla de cures individualitzat.
- Preparar intervencions programades per l'equip interdisciplinar dirigides a cubrir les activitats de la
vida diària.
- Participar amb l'equip interdisciplinar en l'organització de les activitats, garantint el nivell de qualitat
dels serveis prestats i la satisfacció dels usuaris.
- Mantenir als usuaris en les condicions higièniques- sanitàries adequades, aportant l'ajuda que es
requereixi en funció de les seves necessitats i del pla d'intervenció prèviament establert i aplicant
tècniques i procediments específics.
- Proporcionar i administrar els aliments a l'usuari facilitant la ingesta en aquells casos que ho
requereixin.
- Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l'exploració i observació de
l'usuari.
- Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l'administració dels
medicaments.
- Col·laborar en la preparació de l'usuari per al seu trasllat, efectuant actuacions d'acompanyament,
vigilància i suport, assegurant que es compleixin les condicions establertes pel mateix.
- Acompanyar a l'usuari en la realització d'activitats per a facilitar el manteniment i millora de les
capacitats físiques i motores, seguint el pla personal especificat en cada cas i aplicant les ajudes
tècniques prescrites.
- Col·laborar en l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents i tècniques bàsiques de primers
auxilis, d'acord als protocols establerts i a les indicacions del superior responsable.
- Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuant davant les situacions
de conflicte i resolent, al seu nivell, les incidències relacionals surgides.
- Donar suport i estimular la comunicació dels usuaris afavorint el seu desenvolupament diari i la seva
relació social, utilitzant si fora necessari, sistemes alternatius de comunicació i aplicant tècniques de
comunicació individual i grupal.
- Registrar i transmetre les dades observades sobre l'evolució de l'usuari i el seu entorn en el
desenvolupament diari dins la institució, fent ús de les fitxes de registre establertes i seguint els
procediments marcats.
- Mantenir relacions fluides amb els membres de l'equip de treball en el que estigui integrat i/o amb
l'equip interdisciplinar amb el que col·labora, responsabilitzant-se dels objectius assignats, respectant
el treball dels demés i cooperant en la superació de les dificultats que es presentin, amb una actitud
tolerant envers les idees dels companys i participants.
Característiques de lloc de feina (tancat, ampli, il·luminat, sorollós, amb públic, aïllat, en equip, tot sol/tota sola,
ambient conflictiu, cooperant, etc./Características del lugar de trabajo (cerrado, amplio, iluminado, ruidoso, con
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
público, aislado, en equipo, solo, ambiente conflictivo, cooperante, etc.)
El treball es desenvoluparà en centres d'atenció de persones amb discapacitat, propis de la Fundació
per a Persones amb Discapacitat de Menorca. El perfil dels usuaris d'aquests centres són persones
amb discapacitat intel·lectual, amb alteració de conducta, amb discapacitat física o amb
plurideficiències.
Es tracta d'espais que reuneixen les condicions d'accessibilitat, arquitectòniques i de lluminositat
adequades. Endemés són sorollos pel nombre de persones que s'atenen.
Estan distribuïts entre la ciutat de Maó i de Ciutadella.
Cada un d'aquests centres atèn a un número aproximat comprès entre 10 i 30 persones, segons el
perfil dels usuaris.
Aquests compten amb la persona responsable del centre, amb l'equip interdisciplinar i amb l'equip
d'atenció directa (personal cuidador).
S'hi ofereixen diferents serveis d'atenció a les persones usuàries: serveis de rehabilitació (física,
logopèdica, psicològica), servei de teràpia ocupacional, servei d'entrenament pre-laboral,
d'entrenament per a l'autocura personal, servei d'atenció higiènica-sanitària, servei d'assessorament a
les famílies, de menjador i de transport específic.
L'horari d'obertura dels centres és entre les 9'00h i les 17'00h, de dilluns a divendres.
És molt important el treball amb equip i que hi hagi una comunicació fluïda entre la resta de
companys i l'equip interdisciplinar i una actitud col·laboradora, positiva i constructiva.
Altres requisits específics (discapacitats, localitat de residència, màquines, tècniques, coneixements necessaris,
etc./Otros requisitos específicos (discapacidad, localidad de residencia, máquinas, técnicas, conocimientos
necesarios, etc.)
Es valoraran coneixements específics sobre les persones amb discapacitat, de prevenció de riscos
laborals, de primers auxilis, de sistemes alternatius de comunicació, etc.
PERFIL DEL CANDIDAT/A/ PERFIL DEL CANDIDATO/A
Titulació acadèmica/Titulación académica
Nivell/Nivel
Codi/Código
Data Obtenció/Fecha
Obtención
Tècnic en Atenció Sociosanitària o
CFGM
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
Curs d'Atenció Sociosanitària a
Certificat de
persones dependents en institucions
Professionalitat
socials/ Curs d'Atenció Sociosanitària
, Nivell 2
a domicili
(preferible que tingui els dos Cursos).
Formació ocupacional/Formación ocupacional
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
Idiomes/Idiomas
Elemental
Medio
Superior
Certificado oficial (1)
Sí
Català
No
Sí
No
1
Nivell/Nivel: A
Nivell/Nivel:
Només si és imprescindible, en el seu cas especificar el nivell/Únicamente si es imprescindible, en su caso especifique el nivel
Informàtica/Informática
Nivell usuari/Nivel
Nivell avançat/Nivel
usuario
avanzado
Coneixements d'Informàtica
Permís de conduir/Permiso de
Sí
conducción
No
Classe:/Clase:
Disponibilitat vehicle
Disposición de
Cotxe/Coche
Moto
Bici
Altres:/Otros:
vehículo
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER LA REALITZACIÓ DE LA FEINA/COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL
TRABAJO(2)
2
Emplenar només en el cas de selecció tècnica/Únicamente en el caso de selección técnica
Esforç físic/Esfuerzo físico
Coordinació d’equips humans/Coordinación equipos
humanos
Resistència al estrès/Resistencia al estrés
Lideratge/Liderazgo
Control de les emocions/Control de las
Iniciativa/Iniciativa
emociones
Flexilibilitat/Flexibilidad
Organització/Organización
Adaptabilitat/Adaptabilidad
Habilitats de comunicació/Habilidades de
comunicación
Altres/Otros:
CONDICIONS DE FEINA/CONDICIONES DEL TRABAJO
Tipus de contracte - R.
Decret/
Tipo de contrato - R.
Contracte temporal (per substitució per baixes mèdiques, per vacances, per
treballs temporals, etc)
Decreto
Duració
Variable,
(mesos)/
dependent
Duración
de la
(meses)
Jornada/
Jornada
necessitat
/
Prorrogable
Completa/Completa
Parcial matins/Parcial
mañanas
Data prevista
Prorrogable
Sí
No
incorporació/
Variable dependent de
Fecha prevista
la necessitat
incorporación
Parcial horabaixa/Parcial
tardes
Altres/Otros:
Núm. Hores/:
Núm. Horas:
Diàries/Diarias
38
Setmanals/Semanales
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
Mensuals/Mensuales
Entre les 9'00h i les 17'00h.
Horari/Horario Torns de jornada continuada
i torns de jornada partida.
Sou brut
anual/
Sueldo bruto
16.525,04€ (aproximadament)
anual
Altres conceptes a afegir al sou brut anual/Otros conceptos a añadir al sueldo bruto anual
Transport:/Transporte:
Incentius:/Incentivos:
Quilometratge:/Kilometraje:
Hores extres:/Horas extra:
Dietes:/Dietas:
Altres:/Otros:
DADES DE PRESENTACIÓ DELS CANDIDATS/DATOS DE PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Dia/Día:
Horari/Horario
Lloc de presentació/Lugar de presentación
Adreça/Dirección:
Municipi i codi postal:/Municipio y código postal:
Província:/Província:
Persona encarregada de la selecció/ Persona encargada de la selección
Nom i llinatges/Nombre y apellidos: Elisabet Calet Ortega
Telèfon/Teléfono: 971481046
Fax: 971383651
El SOIB, per prestar el servei relacionat amb l’oferta efectuarà les accions següents:/
El SOIB, para prestar el servicio relacionado con la oferta efectuará las siguientes acciones:
A. Enviar directament
candidat/ates per lloc a l’empresa.
Enviar directamente
B. Preseleccionar
Preseleccionar
candidatos/as por puesto a la empresa.
20
candidats/ates per lloc de feina i adreçar-los/les a l’empresa.
candidatos/as por puesto en la oficina y dirigirlos/as a la empresa.
C. Aplicar selecció tècnica i presentar
candidats/ates més idonis/es per lloc a l’empresa.
els/les
candidatos/as más idóneos por puesto a la empresa.
Aplicar selección técnica y presentar
los
Per la seva banda, el
Sr./Sra.
Andreu Hernández Galmés
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
Por su parte, el/la Sr./a.
com a representant de l’empresa es compromet a:/en calidad de representante de le empresa se
compromete a:
1.
Facilitar al SOIB la informació necessària per
1. Facilitar al SOIB la información necesaria para la
gestión de la oferta
gestionar l’oferta
2. Atendre els treballadors acreditats/les
2. Atender a los/as trabajadores/as debidamente
acreditados/as en la dirección
treballadores acreditades a l’adreça
3.
Enviar al SOIB la informació necessària per
3. Remitir al SOIB la información necesaria para el
tancar l’oferta, especificant-hi el resultat final
cierre de la oferta, especificando el resultado
del procés.
final del proceso.
Tota la informació que hi hagi entre les parts és confidencial i, com a prova de
conformitat amb el contingut, el signem:/
Toda la información comunicada entre las partes, será considerada confidencial, y en
prueba de conformidad firman:
En Ciutadella, a 17 de abril de 2012
Per l’oficina/Por la oficina
Per l’empresa/Por la empresa
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
CANDIDATS ENVIATS/CANDIDATES ENVIADES A L’EMPRESA
CANDIDATOS/AS ENVIADOS/AS A LA EMPRESA
NOM I LLINATGES/
NOMBRES Y APELLIDOS
D.N.I.
DATA ENVIAMENT/
RESULTAT/
CONTRACTACIÓ/
FECHA DE ENVIO
RESULTADO
CONTRATACIÓN
OFERTA D’OCUPACIÓ
OFERTA DE EMPLEO
SEGUIMENT DE L’OFERTA/SEGUIMIENTO DE LA OFERTA
Descargar