Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad •47

Anuncio
Erabilera bakarreko poltsak
murrizteko programa
Programa para la reducción
de bolsas de un solo uso
EROSKIren sare komertzialak 2.440 establezimen­
du inguru ditu eta 116 EROSKI hipermerkatuz, 1.029
EROSKI/center, Caprabo eta EROSKI/city supermerka­
tuz, 274 EROSKI/bidaiak bulegoz, 53 gasolina-zerbitzu­
gunez, 44 Forum Sport kirol-dendaz, 308 IF lurrindegiz,
6 Abac aisia eta kulturako dendaz eta 28 plataformaz
osatua dago. Sare horretan daude 567 autozerbitzu
frankiziatu ere. Frantziari dagokionez, 4 hipermerkatu,
16 supermerkatu eta 17 gasolina-zerbitzugune ditu
bertan EROSKIk. Andorran, 4 IF lurrindegi.
La red comercial de EROSKI suma cerca de 2.440
establecimientos y está compuesta por 116 hiper­
mercados EROSKI, 1.029 supermercados EROS­
KI/center, Caprabo y EROSKI/city, 274 oficinas de
EROSKI/viajes, 53 gasolineras, 44 tiendas de depor­
te Forum Sport, 308 perfumerías IF, 6 tiendas de ocio
y cultura Abac y 28 plataformas. A esta red se suman
567 autoservicios franquiciados. En Francia, EROSKI
cuenta con 4 hipermercados, 16 supermercados y
17 gasolineras. En Andorra, 4 perfumerías IF.
Duela 40 urtetik hona, EROSKIko mozkinen % 10
gizarte-ekintzako ekimenetara bideratzen da. Eta
EROSKI FUNDAZIOAren bitartez bideratzen da
mozkin horien zati handi bat, atzera gizartera itzu­
li eta komunitatearen hiru jarduera mota nagusita­
rako erabil dadin: kontsumitzailearen informazio eta
prestakun­tzarako, ingurumenaren babeserako eta
solidaritaterako.
Desde hace 40 años el 10 % de los beneficios de
EROSKI se destinan iniciativas de acción social.
A través de FUNDACIÓN EROSKI se canalizan bue­
na parte de esos beneficios que se revierten en la
sociedad y se destinan principalmente a tres tipos
de actuaciones de la comunidad: la información y
formación del consumidor, la defensa del medio am­
biente y la solidaridad.
Ingurumena zaintzea eta bioaniztasuna babestea
etengabeko erronkak dira guretzat, eta egunez egun
borrokatzen gara EROSKIn horren alde. Gainera,
erronka horren partaide egin ditugu gure hornitzai­
leak eta bezeroak.
Cuidar del medioambiente y proteger la biodiversi­
dad que nos rodea es un reto permanente por el que
luchamos día a día desde EROSKI, y del que hemos
hecho partícipes además a nuestros proveedores y
clientes.
Dagoeneko 17 urte daramatza EROSKIk inguru­
menean plastikozko poltsek duten eragin kaltega­
rria lantzen. 1991n lehen poltsa fotodegradagarriak
merkaturatu genituenetik, beti egon dira gure den­
detan ingurumena gehiago zaintzeko poltsak. Eta
kontsumitzaileen erantzuna ere halakoa izan da beti:
2008an soilik, eta Eroskin ekimenari esker, merka­
tutik ohiko motako balizko 6.000.000 poltsa kendu
ziren merkatutik. Gainera, EROSKIk ohiko plastiko­
zko poltsetatik koloragarri gehiena kendu du, eta ho­
rrekin osagai horrek eragiten duen kaltea murriztea
lor­tzen da. Baina, hori ez da aski. Izan ere, ingurume­
na zaintzeko lanean aurrera egitea baita EROSKIren
etengabeko lana.
Ya son 17 años los que EROSKI lleva trabajando para
reducir los efectos negativos que las bolsas de plás­
tico producen en el medio ambiente. Desde que en
1991 se lanzaran las primeras bolsas fotodegrada­
bles, la presencia de bolsas respetuosas con el medio
ambiente ha sido una constante en nuestras tiendas.
Como lo ha sido la respuesta de los consumidores:
sólo durante 2008, y gracias a la iniciativa de EROSKI
que fue seguida por los consumidores, se retiraron
potencialmente del mercado más de 6.000.000 de
bolsas convencionales. Además, EROSKI ha elimina­
do buena parte del colorante de las bolsas de plástico
tradicionales, con lo que se han logrado reducir los
efectos dañinos que este componente provoca. Pero,
no es suficiente. Y es que avanzar en el cuidado del
medio ambiente es una labor constante en EROSKI.
2008an kontsumoari eta ingurumenari buruzko le­
hen Kontsumitzaileen Iritzi Foroa (FOCO) egin zen.
En 2008 tuvo lugar el primer FOCO, Foro de Opinión
de Consumidores, sobre consumo y medioambiente.
36
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • Kontsumitzaileek argi utzi zuten plastikozko poltsen
erabilera murriztea zela EROSKIk ingurumenaren
alde egin dezakeenari dagokionez zuten kezka na­
gusietako bat.
Horri erantzun emateko, EROSKIk lehen probei hasie­
ra eman zien eta, 2009ko ekainaren 5ean ospatutako
Ingurumenaren Munduko Egunean, poltsa berrerabil­
garriak jarri zituen eskuragarri EROSKI Hipermerkatu
eta irailetik aurrera supermerkatu-sare osoan.
Hurrengo pausoa plastikozko poltsak erabiltzeari uz­
ten dioten bezero guztiak saritzea izango da.
1991: EROSKIk bere lehen poltsa berrerabilgarria
plazaratzen du, ohiko plastikozko poltsen ordezko
aukera ekologikoagoa emateko.
1991- 2007: Sustapen-kanpainak, poltsa berrera­
bilgarria erabilera bakarreko plastikozko poltsaren
ordezko aukera jasangarriago gisa bultatzeko.
2008: Kontsumoari eta ingurumenari buruzko FOCOa.
Kontsumitzaileen proposamena erabilera bakarreko
plastikozko poltsak murrizteko programa aktiboago
bat abian jartzeko.
2008ko ekaina: Proba pilotuaren hasiera 2 Hiper eta
2 Superretan: 4 hilabetetan ohiko 1.250.000 poltsa
murriztea lortu zen.
2009ko uztaila: Poltsa berrerabilgarri berria plaza­
ratzea Hiperretan. 2009ko irailean Superretako sare
osoan.
2009ko iraila: EROSKI poltsak erabiltzea saihesten
duten bezeroak ekonomikoki saritzen hasten da.
Los consumidores manifestaron con contundencia que
la reducción del uso de bolsas de plástico era una de
sus más claras preocupaciones sobre lo que EROSKI
puede hacer en beneficio del medio ambiente.
En respuesta, EROSKI inicia las primeras pruebas
que culminan con el lanzamiento de las Bolsas Reuti­
lizables primero en Hipermercados EROSKI el 5 de ju­
nio de 2009 (Día Mundial del Medioambiente) y desde
septiembre en toda la red de Supermercados.
El siguiente paso ha sido premiar a todos los clientes
que dejen de utilizar las bolsas de plástico tradicio­
nalmente repartidas en línea de cajas.
1991: EROSKI lanza su primera bolsa reutilizable,
una alternativa más ecológica a las bolsas de plás­
tico tradicionales.
1991-2007: Campañas de promoción de la Bolsa
Reutilizable como alternativa más sostenible a la
bolsa de plástico de un solo uso.
2008: FOCO sobre consumo y medioambiente. Pro­
puesta de los consumidores para iniciar un progroma
más activo de reducción de bolsas de plástico de
un solo uso.
Ju08: Inicio de prueba piloto en 2 Hiper y 2 Super
que en 4 meses consigue evitar un potencial de
1.250.000 bolsas tradicionales.
Jul09: Lanzamiento de la nueva bolsa reutilizable en
Hiper. En sep09 en toda la red de Super.
Sep09: EROSKI comienza a premiar económicamen­
te a los clientes que evitan utilizar bolsas.
Irailaren 10etik aurrera
A partir del 10 de septiembre
Poltsarik erabiltzen ez duten bezeroei kutxetako sis­
tema informatikoak euren erosketaren arabera erabili
izango luketen poltsa kopurua kalkulatzen die eta
automatikoki zentimo bat deskontatzen die poltsa
bakoitzeko.
Ekimenaren arrazoiak:
•Poltsen ingurumen-inpaktu handiagatik.
–Espainian 16.000 milioi poltsa komertzial inguru
erabiltzen dira urtero, hau da, 100.000 plastiko
tona.
–Petrolioa, gas naturala eta beste eratorri batzuk
behar dira poltsak fabrikatzeko. Fabrikazioan
bakarrik, poltsa bakoitzak 4 CO2 gramo inguru
isurtzen ditu; beraz, banatzen diren poltsa guz­
tien artean, 441.000 CO2 tona isurtzen dira.
A los clientes que libremente decidan no utilizar
bolsas, el sistema informático de cajas le calculará
automáticamente el número de bolsas que hubieran
necesitado en función de su compra. Por cada una
de ellas recibirán un descuento de un céntimo en su
ticket de compra.
Razones de la iniciativa:
•Por el alto impacto medioambiental de las bolsas.
–En España se gastan anualmente unos 16.000
millones de bolsas comerciales, lo que supone
unas 100.000 toneladas de plástico.
–Requieren petróleo, gas natural y otros derivados
para su fabricación. Cada bolsa emite, sólo en
su fabricación, unos 4 gramos de CO2; así que
todas las que se distribuyen emiten 441.000 to­
neladas de CO2.
•Oraingo poltsek 100 bat urte behar dute deskon­
posatzeko.
–Gaur egun, poltsen % 10 bakarrik birziklatzen
da. Gehienek hondakindegietan, erraustegie­
tan edo paisaian –hainbat animalia-espezieren
•Las actuales tardan más de 100 años en descom­
ponerse.
–Hoy sólo se reciclan el 10 %. La mayoría acaban
en vertederos, incineradoras o en el paisaje na­
tural, con peligro de muchas especies animales.
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 37
kalterako– amaitzen dute. Hondartzetan jasotzen
den zaborraren % 20 poltsak dira.
•Aurreztu dezakegun zarrastelkeria bat delako.
– Era berean, ez dira ezinbestekoak eta erraz ordez
ditzakegu, horretan denok saiatzen bagara.
El 20 % de la basura que se recoge en las playas
son bolsas.
•Porque suponen un despilfarro que podemos aho­
rrar.
–Las bolsas tradicionales ya no son sostenibles
porque son muy costosas para el medioam­
biente.
–Al mismo tiempo, son prescindibles y fácilmente
reemplazables si colaboramos todos.
•Kontsumitzaileen ekimen bat delako.
–Kontsumitzaileek esaten digutenaren arabera,
EROSKIk ingurumenaren alde egin dezakeen
gauza garrantzitsuenetako bat plastiko-honda­
kinak murriztea da.
•Porque es una iniciativa de los consumidores.
–Los consumidores nos dicen que reducir los re­
siduos plásticos es una de las cosas más impor­
tantes que EROSKI puede hacer por el medio­
ambiente.
•Ingurumen-inpaktua murrizteko EROSKIren eta
bere bezeroen borondatezko ekintza bat da hau.
–Gaur egun ez dago poltsak doan emateari uztera
behartzen gaituen inolako araurik.
–Administrazio Publikoek badute doan ematen di­
ren erabilera bakarreko plastikozko poltsen ko­
purua neurri handi batean murrizteko helburua.
–“Kamiseta-poltsek” existitzen jarraituko dute: hala
nahi duten bezeroek poltsak erabiltzen jarraitu ahal
izango dute, baina ez zaie deskontua egingo.
•Ésta es una acción voluntaria de EROSKI y sus
clientes para reducir su impacto medioambiental.
–Hoy no hay ninguna norma que nos obligue a
dejar de dar bolsas gratuitamente.
–Sí hay un objetivo por parte de las Administracio­
nes Públicas de reducir drásticamente la entrega
gratuita de bolsas de plástico de un solo uso.
–Las bolsas seguirán existiendo: los clientes que
decidan seguir utilizándolas podrán hacerlo pero
no se beneficiarán del descuento.
Zer lortu nahi dugu
ekintza horrekin?
¿Qué queremos conseguir
con esta acción?
Bezeroak nahi bezainbeste poltsa doan hartzeko ohi­
tura du. Ez du uste poltsak baliorik duenik, doakoa
delako. Bestalde, kamiseta-poltsa erositakoa den­
datik etxeraino eramateko “oinarrizko edukitzaile”
bat baino ez da eta, horrez gain, zabor-poltsa gisa
bakarrik erabil daiteke.
Kanpainaren bidez bultzatu nahi dugun egoera:
Bezeroak ohiko plastikozko poltsak dakartzan eko­
nomia- eta ingurumen-arazoak ezagutu eta ulertu
ditu eta ez du arazorik horien erabilera murrizteko,
EROSKIk poltsak murriztearen benetako aurrezkia
transmiti­tzen diolako eta benetan praktikoak diren
aukerak eskaintzen dizkiolako.
El cliente tiene la costumbre de coger todas las bol­
sas que desea de forma gratuita. No considera que
la bolsa tenga un valor porque es gratis. Por otro
lado, la bolsa camiseta apenas es un “contenedor
básico” de mercancía entre la tienda y su casa, sin
otro uso posible que ser una bolsa de basura.
La situación que queremos construir con la cam­
paña:
El cliente ha conocido y comprendido los proble­
mas económicos y medioambientales que supone
la bolsa camiseta y no tiene problema en reducir su
uso, ya que EROSKI le traslada el ahorro real de la
reducción de bolsas y le ofrece alternativas realmen­
te prácticas.
Balioak
Valores
•Gardentasuna.
–EROSKIk ohiko poltsarik erabiltzen ez duten be­
zeroei erabili gabeko poltsa horien kostua des­
kontatuko die.
–WWF ibilbide esanguratzuko GKEak ekimen ho­
rretan laguntzen digu.
•Con transparencia.
–EROSKI descontará el costo de esas bolsas no
utilizadas a los clientes que no utilicen bolsas.
•Aurrezkiaren aldeko apustua
–EROSKIn poltsarik erabiltzen ez duten bezeroek be­
netako aurrezki bat izango dute euren erosketan.
•Apostando por el ahorro.
–Los clientes que no utilicen bolsas en EROSKI
tendrán un ahorro real en su compra.
– Ohiko poltsak jada ez dira jasangarriak, inguru­
menerako kostu handia dutelako.
38
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • –WWF, ONG de reconocido prestigio, nos apoya
en la iniciativa.
•Kontsumitzailearentzako laguntza.
–Ekimena argitasunez azaltzen zaio.
–Zalantza guztiak argitzen zaizkio.
–Ordezko aukera errazak eskaintzen zaizkio, hala
nola poltsa berrerabilgarria.
•Ayudando al consumidor.
–Explicándole claramente la iniciativa.
–Resolviendo todas sus dudas.
–Ofreciéndole alternativas fáciles como la bolsa
reutilizable.
Lankidetza WWF Adenarekin
Colaboración con WWF Adena
WWF natura kontserbatzeko helburua duten mun­
duko erakunde independente handienetako eta
eraginkorrenetako bat da. Planetako ingurumena­
ren degradazioa gelditzea eta gizakiok naturarekin
harmonian biziko garen etorkizun bat eraikitzea
da erakunde horren misioa, dibertsitate biologikoa
kontserbatuz, baliabide natural berriztagarrien era­
bilera jasangarria bermatuz eta kutsadura eta kon­
tsumo neurrigabearen murrizketa sustatuz.
WWF es una de las mayores y más eficaces organi­
zaciones mundiales independientes dedicadas a la
conservación de la naturaleza. Su misión es detener
la degradación del medio ambiente en el planeta y
construir un futuro en el cual los seres humanos vi­
vamos en armonía con la naturaleza, conservando
la diversidad biológica, asegurando el uso sosteni­
ble los recursos naturales renovables y promovien­
do la reducción de la contaminación y el consumo
desmedido.
EROSKI cuenta como socio estratégico para este
proyecto a WWF/ADENA, tanto asesorando sobre
impacto medioambiental en la fase de definición y
piloto, como en la difusión de la campaña en la ex­
tensión de la iniciativa a toda la red comercial.
EROSKIk WWF/ADENAren laguntza estrategikoa du
proiektu honetan, haren aholkularitza jaso baitu bai
definizio-fasean eta fase pilotuan, ingurumen-inpak­
tua ezagutzeko, eta baita kanpaina sare komertzial
osoan hedatzeko unean ere.
B.º San Agustín, s/n
48230 Elorrio – Bizkaia
Telf. 946 211 211 - Faxa. 946 211 222
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 39
Euskaltelen familia-plana
Plan familia Euskaltel
1. Enpresaren aurkezpena
1. Presentación de la empresa
Euskal Herriko telekomunikazioen operadore globala
da Euskaltel SA, eta telefonia finkoko, mugikorreko, In­
terneteko eta telebista digital interaktiboko zerbi­tzuak
ematen ditu, bere sare finko eta mugikorraren bidez.
Euskaltel, S.A. es el operador global de telecomuni­
caciones del País Vasco que ofrece servicios de te­
lefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión digital
interactiva a través de sus redes propias fija y móvil.
2. Aurrekariak eta helburuak
2. Antecedentes y objetivos
Euskaltelen uste osoa dugu minusbaliatuak gizartean
erabat integratzeko askotariko proiektuak bultzatu
behar direla, errealitate soziala ezagutarazteko, esku
hartzeko tresna egokiak diseinatzeko eta lan espezi­
fikoa sortzeko eta sustatzeko, eta irisgarritasun glo­
bala lortzeko. Eraginkorragoa izateko, nahitaezkoa
da eragile sozial eta ekonomikoek borondatea eta
bitartekoak ematea.
En Euskaltel estamos totalmente convencidos de
que la plena integración de las personas con dis­
capacidad en la sociedad requiere del impulso de
proyectos de muy diversa naturaleza que promue­
van el conocimiento de la realidad social, diseñen
los instrumentos de intervención más apropiados y
fomenten los programas de formación, promoción
y generación de empleo específico, así como la ac­
cesibilidad global. Para su mayor efectividad, se re­
quiere de las voluntades y de los medios disponibles
de los diferentes agentes sociales y económicos.
El Plan Familia se enmarca dentro de dichos proyec­
tos dirigidos a la plena integración social y laboral de
las personas con discapacidad.
Minusbaliatuen integrazio soziala eta laneko integra­
zioa osoak izateko proiektu horietako bat da Familia
Plana.
40
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • 3. Jardueraren garapena
3. Desarrollo de la práctica
2007an onartu zuen Euskaltelek lehen Familia Plana,
eta kontratu bat sinatu zuen Adecco Fundazioarekin,
martxan jartzeko.
El primer Plan Familia es aprobado por Euskaltel en
el año 2007, suscribiendo un contrato con la Funda­
ción Adecco para su puesta en marcha.
Euskalteleko langileok dugun onura soziala da Fa­
milia Plana, gure senitarteko minusbaliatuen edo
ezintasun iraunkor osoa dutenen bizi-kalitatea
hobetzeko; gizarteratzean eta lan-munduan sar­
tzen laguntzen du, pertsona bakoitzari egokitutako
jardueren bitartez.
Minusbaliatuak gizartean eta lanean integratzeko lan
egitearen aldeko apustua egin du Euskaltelek.
El Plan Familia es un beneficio social que tenemos
los empleados de Euskaltel para mejorar la calidad
de vida de los familiares con discapacidad o Inca­
pacidad Permanente Total, facilitando una mayor
integración social y laboral, a través de actividades
adaptadas a cada persona.
Es una apuesta de Euskaltel por trabajar a favor de
la integración socio-laboral de las personas con dis­
capacidad.
Pueden participar en el Plan los familiares de primer
y segundo grado con discapacidad (personas con
certificado de discapacidad igual o superior al 33%
o Incapacidad Permanente Total), con edades com­
prendidas entre 0 y 60 años.
Planean parte har dezakete minusbaliotasuna duten
0 eta 60 urte bitarteko lehen eta bigarren mailako
senitartekoek (% 33ko edo hortik gorako minusbalio­
tasun-ziurtagiria edo ezintasun iraunkor osoa duten
pertsonak).
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 41
Planaren lehen urratsa da modu pertsonalizatuan
ebaluatzea minusbaliotasuna duen senitartekoa,
hark eremu hauetan dituen beharrak zehazteko:
•Orientazio terapeutikoaren eremua: Diagnosti­
koaren kontrastea, minusbaliotasunari eta/edo
terapiei buruzko aholkularitza.
•Familiaren eremua: Familiari laguntzea minusbalio­
tasunaren mundua ulertzen eta hara hobeto ego­
kitzen.
•Eremu soziala: Minusbaliotasunari lotutako elkar­
teetara hurbiltzea; gizarte-gaitasunak hobetzea
kirolaren eta aisialdi egokituaren bidez.
•Trebakuntzaren eremua: Pertsona bakoitzari ego­
kitutako trebakuntza-ikastaroen proposamena.
•Lanaren eremua: Curriculuma egitea, lan-elkarriz­
ketarako prestatzea eta lan-eskaintzei eta abarri
buruz informatzea.
Hautagaiak hartu ondoren, lehen elkarrizketa egiten
zaie, eta kasua aztertzen da, laguntza-planaren disei­
nurako behar den informazio guztia biltzeko.
Familiek espero eta behar dutena jakitea da hel­
burua.
Espero duten hori kudeatzeko, hainbat alderdi har­
tzen dira kontuan: onuradunaren adina, minusbalio­
tasun-gradua, terapia alternatiboak, aisialdi egoki­
tua…
Elkarrizketan, sei alderdi hartuko dira kontuan:
•Minusbaliotasunari buruzko informazio espezifikoa:
diagnostikoa, zenbaterainoko eragina duen minus­
baliotasunak, bilakaera-pronostikoa, kasuaren ar­
dura duten espezialistekin harremanetan jartzea
eta abar.
•Alderdi sozialak: pertsonalak, familiakoak eta abar.
•Baliabideak: eragin-eremua, laguntza-sarea, elkar­
tze-mugimenduaren ezagutza, jasotako eta eska­
tutako prestazioak eta abar.
•Tratamenduak: proposatutako tratamenduaren kon­
trastea, arreta-denbora optimizatzeko alternatibak
bilatzea, desplazamenduak, kostuak eta abar.
•Hezkuntza/Trebakuntza.
•Aisialdia.
Horrekin guztiarekin, laguntza-plana diseinatzen da.
Hainbat modalitate izan ditzake:
•Lan-ibilbideak.
•Gaitasun sozialeko taldeetarako finantzazioa (mu­
sikoterapia).
•Trebakuntza espezifikoa (ofimatika, hizkuntzak).
•Graduondoko ikastaroen finantzazioa.
•Lanpostuen edo ibilgailuen egokitzapenak.
•Irakurtzea eta idaztea, jolas-taldeak, eskolako se­
gimendua, logopedia, terapia okupazionala.
42
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • El primer paso del Plan consiste en evaluar de for­
ma personalizada al familiar con discapacidad pa­
ra determinar las necesidades a cubrir en distintas
áreas:
•Área de Orientación Terapéutica: Contraste de
diagnóstico, asesoramiento sobre la discapacidad
y/o terapias.
•Área Familiar: Apoyo a la familia para comprender
y adaptarse mejor al mundo de la discapacidad.
•Área Social: Acercamiento a las Asociaciones re­
lacionadas con la discapacidad; mejora de habili­
dades sociales a través del deporte y ocio adap­
tado.
•Área Formativa: Propuesta de cursos de formación
adaptados a cada persona.
•Área Laboral: Elaboración de currículo, prepara­
ción para entrevistas de trabajo e información so­
bre ofertas de empleo, entre otras.
Tras la acogida de los candidatos, se realiza una
primera entrevista y un estudio de caso para recoger
toda la información necesaria que permita el diseño
del Plan de Acompañamiento.
Se trata de detectar las expectativas de las familias
y las necesidades que ellas plantean.
La gestión de las expectativas se realiza teniendo
en cuenta varios aspectos: edad del beneficiario,
grado de discapacidad, terapias alternativas, ocio
adaptado…
Durante la entrevista, se contemplan 6 aspectos:
•Información específica sobre la discapacidad:
diagnóstico, el grado de afectación, el pronóstico
de evolución, contacto con los especialistas que
atienden el caso, etc.
•Aspectos sociales: personales, familiares, etc.
•Recursos: zona de influencia, red de apoyos, co­
nocimiento del movimiento asociativo, prestacio­
nes recibidas y solicitadas, etc.
•Tratamientos: contraste del tratamiento propuesto,
búsqueda de alternativas que optimicen tiempo de
atención, desplazamientos, costes, etc.
•Educación/Formación.
•Ocio.
Con todo ello, se diseña el Plan de Acompañamiento
que puede adoptar diferentes modalidades:
•Itinerarios de Empleo.
•Financiación de grupos de habilidades sociales,
musicoterapia.
•Formaciones específicas (ofimática, idiomas).
•Financiación de cursos de postgrado.
•Adaptaciones de puestos de trabajo, adaptaciones
de vehículos.
•Lecto-escritura, grupos de juego, seguimiento es­
colar, logopedia, terapia ocupacional.
•Fisioterapia, balneoterapia.
•Gidabaimenaren eta lanerako tresnen finantza­
zioa.
•Hiritik kanpoko kontsulta espezializatuak.
•Eskolaz kanpoko jardueretarako begirale lagun­
tzaileen finantzazioa.
•Zaldi-terapia, jarduera ugariko asteburuak, eski
egokitua.
•Zentro okupazionaletako plazen finantzazioa.
Ebaluazioaren bidez, plana berriro bideratu daiteke,
kasu bakoitzaren bilakaeraren arabera.
•Fisioterapia, balneoterapia.
•Financiación del carné de conducir, herramientas
de trabajo.
•Consultas especializadas fuera de su ciudad.
•Financiación de monitores de apoyo en activida­
des extraescolares.
•Equino-terapia, fines de semana multiactividad,
esquí adaptado.
•Financiación de plazas en centros ocupacio­
nales.
Por último, se realiza un seguimiento continuo de cada
familia estudiando su evolución y el grado de con­
secución del objetivo marcado en el Plan de Acom­
pañamiento.
La evaluación permite reorientar el Plan en función
de la evolución de cada caso.
4. Lortutako onurak
4. Beneficios conseguidos
2008an, lau plan eta hamaika terapia/jarduera egin
ziren, eta 2009an, orain arte, zazpi plan eta heme­
zortzi terapia/jarduera egin dira.
Planaren balantzea oso positiboa da, Euskalteleko
langileok hainbat terapia eta jarduera erabiltzen ari
garelako, eta horien kostu osoa Euskaltelek ordain­
tzen duelako, minusbaliotasunak dituzten gure se­
nitarteko batzuek erabil ditzaten.
En el año 2008, se realizaron 4 Planes con 11 tera­
pias/actividades y en el año 2009, se llevan realiza­
dos 7 Planes con 18 terapias/actividades.
El balance del Plan es altamente positivo, al estar
beneficiándonos los empleados de Euskaltel de unas
terapias y actividades, cuyo coste es íntegramente
asumido por Euskaltel, para que sean disfrutadas
por parte de nuestros familiares con discapacidad.
Azkenik, familia bakoitzaren etengabeko segimendua
egiten da, bilakaera eta laguntza-planerako jarritako
helburuaren betetze-maila aztertuz.
Euskaltel SA
IFK: A-48766695
Parke Teknologikoa, 809
48160 DERIO (BIZKAIA)
944 011 100
Helbide elektronikoa: rse@euskaltel.com
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 43
Bateratze eta aukera
berdintasunerako plana
Plan de conciliación
e igualdad de oportunidades
1. Enpresari buruzko sarrera
1. Presentación de la empresa
Iberdrola munduko bost enpresa elektriko gailenen
artean dago. 2008an 33.000 milioi euroko burtsakapitalizazioa izanik, dagoeneko 27 milioi erabiltzai­
letik gora du enpresak. Halaber, 43.311 MW-tako
instalatutako kapazitatea baino gehiago du, horren
guztiaren %52k igorpenik egin gabe energia sortzen
duela. 33.000 pertsona inguru enplegatzen ditu 40
herrialdetan, gutxi gorabehera.
Iberdrola es una de las cinco primeras compañías
eléctricas del mundo, con una capitalización bursátil
de casi 33.000 millones de € en 2008. Cuenta con
más de 27 millones de usuarios, más de 43.311 MW
de capacidad instalada, de los que un 52 % produce
energía libre de emisiones, y en torno a 33.000 per­
sonas empleadas en cerca de 40 países.
Euskal multinazional honen arrakastaren giltzetako
bat zera da, energia sorkuntzarako teknologia garbien
alde egiten dugun apustu sendoa. Ez da harri­tzekoa,
Una de las claves del éxito de esta multinacional vas­
ca es nuestra decidida apuesta por las tecnologías
limpias de generación energética. No en vano, Iber­
44
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • zeren Iberdrola haize-energiaren lider baita mundu
osoan. Izan ere, 9.302 MW-tako instalatutako ka­
pazitatetik gora edukitzeaz gain, guztira 55.117 MW
baino gehiago sortzen dituzten proiektu-zorroa ere
badu. Hona hemen ekoizturiko kapazitate hau guztia
banatzeko modua: %42 Estatu Batuetan, %25 Es­
painian, %9,5 Erresuma Batuan eta %23,5 gainerako
herrialdeetan.
Hala, Iberdrola eragile nagusienetarikoa dela ageri
da Euskal Herriko Energiaren E-komunitatean. Horre­
zaz gain, klima-aldaketa edo segurtasun energetikoa
bezalako erronka berrien aurrean negozio aukerak
baliatzeko modu egokiaren adierazgarri ezin hobea
da enpresa hau. Enpresaren estrategiaren oinarriak
bi dira: igorpen maila txikiko energia sorkuntza,
alde batetik, eta I+G+b-ren aldeko apustu sendoa
(73 milioi euro inbertitu dira 2008an, aurreko urtean
baino %12 gehiago), bestetik. Ondorioz, 2008. ur­
tean 2.861 milioi eurotik gorako mozkin garbia lortu
du enpresak (2007an baino %18 gehiago).
Iberdrola se erige así como un agente clave en la
E-comunidad de Energía del País Vasco, represen­
tando un claro ejemplo de cómo aprovechar las
oportunidades de negocio que surgen al abrigo
de retos como el cambio climático o la seguridad
energética. Una estrategia empresarial basada en
la generación energética de bajas emisiones y una
fuerte apuesta por la I+D+i (73 millones de € inverti­
dos en 2008, un 12 % más que el año anterior), que
nos han permitido obtener unos beneficios netos
en 2008 de más de 2.861 millones de € (18 % más
que en 2007).
2. Aurrekariak eta helburuak
2. Antecedentes y objetivos
Aipatu berri ditugun emaitzak langileak pozik eta
Iberdrolan lan egiteaz harro daudelako lortu dira,
besteak beste. Are gehiago, langileek lan egiteaz gain
kalitate oneko bizitza pertsonala ere badaukatelako
erdietsi dira. Hori dela eta, gaur egungo gizartearen
errealitateari egokitzeko nahian, urteak daramatzagu
zenbait neurri garatzeko ekinean, betiere gurekin ari
diren pertsonek bizitza kalitate ona izateari utzi gabe
bere lanbide ibilbidea gara dezaten. Egindako ikerlan
eta iritzi bilketa guztiek diotenez, langileak pozago
egoteak zera dakar, motibazioak, emankortasunak
eta enpresaren parte izateagatiko harrotasunak gora
egitea.
Iberdrolan bizitza pertsonala eta lanbidekoa uztar­
tzeko neurriak ezarri nahi izan ditugu eta, horrega­
tik, giza baliabideetako politiketan aitzindari diren
ekimenak bultzatu ditugu. Izan ere, bateratze neurri
berritzaileak proposatzea eta aukera berdintasunari
bultzada ematea dira azken urteotan enpresaren bar­
ne hartutako erabakien etengabeko ardatza.
Ezarritako neurri multzoari esker, Iberdrolak Fami­
liarekiko arduratsua den enpresa ziurtagiria jaso
zuen 2006an lehen aldiz. Orduz geroztik, enpresak
ahalegin handiagoak egin ditu ildo horretan eta,
ondorioz, sailkapen honen barruan sartu den lehen
enpresa elektrikoa bilakatu da. Horrez gain, ziurta­
giri hori eskuratzeko merezimenduak egin dituzten
lehen 12 enpresen artean dago. Hori guztia, Grupo
Iberdrolan bateratze politikak sustatzearen aldeko
goi-zuzendaritzaren konpromisoak ekarri du. Enpre­
sak oraintsu jaso berri du sari hau beste behin eta,
aldi berean, Enpresa proaktiboa izendapena eman
diote.
Los resultados mencionados anteriormente se han
conseguido, entre otros motivos, gracias a una plan­
tilla satisfecha y orgullosa de trabajar en Iberdrola y
que disfruta a la vez de una buena calidad de vida
personal. Por ello, intentamos adaptarnos a la reali­
dad social actual y apostamos desde hace años por
desarrollar políticas que permitan a nuestras perso­
nas desarrollar su carrera profesional sin renunciar
a mejorar la calidad de vida. Todos los estudios y
encuestas realizadas ponen de manifiesto que una
mayor satisfacción de la plantilla implica un aumento
de la motivación, de la productividad y del orgullo
de pertenencia.
En Iberdrola hemos apostado por medidas que aú­
nen la vida personal y profesional, impulsando ini­
ciativas a la vanguardia de las políticas de recursos
humanos. De hecho, la inclusión de novedosas me­
didas de conciliación y el impulso a la igualdad de
oportunidades han sido una constante en la actua­
ción de la compañía en los últimos años.
El conjunto de medidas aplicado por Iberdrola nos ha
valido la certificación como Empresa Familiarmente
Responsable, otorgada por primera vez en mayo de
2006, que marcó un hito en los esfuerzos de la com­
pañía y le permitió convertirse en la primera eléctrica
incluida en esta clasificación, y una de las 12 prime­
ras empresas certificadas, gracias al compromiso
de la alta dirección para potenciar las políticas de
conciliación en el Grupo. Dicha distinción ha sido
renovada recientemente, obteniendo la calificación
de Proactiva.
drola es líder mundial en energía eólica, contando
con una capacidad instalada de más de 9.302 MW y
una cartera de proyectos que suman más de 55.117
MW repartidos como sigue: el 42 % en Estados Uni­
dos, el 25 % en España, el 9,5 % en Reino Unido y
el 23,5 % en el resto del mundo.
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 45
Izendapen honek, beste sari batzuek bezainbeste,
enpresen erantzukizun maila aintzat hartzen du,
baldin eta enpresa horiek bizitza pertsonaleko eta
laneko eginkizunak uztartzeko neurriak lantokietan
ezartzen badituzte, hartara pertsonen bizitza-kalita­
tea hobetu ahal izateko.
Esta distinción, al igual que otros distintivos, recono­
ce la responsabilidad de las empresas que quieren
armonizar vida personal y laboral implementando
políticas de conciliación en el ámbito del trabajo
que supongan una mejora de la calidad de vida de
las personas.
3. Ekintzaren garapena
3. Desarrollo de la práctica
Bateratze eta aukera berdintasunerako plana disei­
natu eta kudeatzeko, epe ertain eta luzera emaitzak
lortzeko balio behar duen eredutzat hartu da.
El Plan de Conciliación e Igualdad de Oportunida­
des se ha planificado y gestionado como un modelo
orientado a la obtención de resultados en el medio
y largo plazo.
La familia representa uno de los pilares esenciales en
los que se sustenta el progreso social y económico,
motivo por el que el tejido empresarial debe apostar
por su protección y cuidado. El apoyo a la materni­
dad y la paternidad, o a los familiares dependientes,
Familiak aurrerapen ekonomiko eta sozialaren na­
hitaezko euskarria dira. Horrexegatik, hain zuzen,
enpresa guztiek horiek babesteko eta zaintzeko lan
egin behar dute. Amatasuna eta aitatasuna susta­
tzeak edota menpeko senitartekoak edukitzearen ka­
46
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • suan laguntza emateak gizarte osoaren konpromiso
eraginkorrari eustea eskatzen dute.
Iberdrolaren bateratze neurrien artean, hurrengo
hauek nabarmen ditzakegu:
•Soldataren %100 amatasun- zein aitatasun-baja
kasuetan eta egoera horiekin lotutako ordaindu­
tako baimenen kasuetan.
•Erditzerako aurreikusitako data baino lehen, 15
egun naturaleko ordaindutako baimena.
•Edoskitzerako lanaldia gehiago murriztea, 45 mi­
nutura arte.
•Lanaldia malguago egin eta eguneko bost ordura
murriztea, haurrak urte bat egin arte eta soldata
finkoa gutxitu gabe (aita zein amaren kasuan).
•Lanaldi-laburtze kasuetarako, 2 urtez luzatu du
Iberdrolak haurrek eduki beharreko adina (8tik
10era) langileek legezko zaintzarako lanaldia la­
burtzeko daukaten eskubidea erabil dezaten.
•Seme-alabak zein bigarren mailako senitartekoa
zaintzeko eszedentzia kasuetan 3 urtera luzatu da
lanpostua gordetzea eta lanbide heziketa egiteko
eskubidea izango da, baita ere.
•Lanaldi etengabea 7:30etatik 15:30etara eta 24
minutuko malgutasuna sarrera eta irteera ordute­
gietan.
•Lanaldi trinkoa tradizionalki txandaka lan egin duten
kolektiboentzako (lanaldi etena hileko lau asteetako
batean eta lanaldi etengabea gainerakoetan).
Iberdrolan zenbait sistema diseinatu eta ezarri da
neurri hauen kontrola, jarraipena eta neurketa egi­
teko, hots, barne eta kanpo ikuskaritzak egiten dira.
Hauek emandako emaitzetan ageri denez, oso ontzat
jo dira bai amatasunaren alde bultzatu ditugun neu­
rriak, bai gure estrategia.
Hona hemen 2008ko ekitaldian zehar eta Ekintzaplanaren barne aurrera eraman direnak, besteak
beste:
•Galdeketa egin da bateratze neurriak zenbatera­
ino ezagutzen diren eta haiekiko gogobetetzea
zenbaterainokoa den jakiteko (inkesta honi esker,
langileen %87,6k neurrion aldeko joera nabarmena
erakusten duela jakin dugu).
•Enpresa mailan batzorde bat sortu da bateratze eta
aukera berdintasunerako neurriak betetzen direla
zaintzeko.
•Prestakuntza-plana martxan jarri da; honek Grupo
Iberdrola osorako bateratze neurriei buruzko on-line
ikastaroa eta zuzendariei bereziki egokitutako tre­
bakuntza sartzen ditu.
•Borondatez enpresaren Berdintasun diagnostikoa
egin da kanpoko ikuskaritza baten laguntzarekin.
Diagnostiko horretarako, langileei galdeketa egin
zaie eta Zuzendaritza taldeko kideak elkarrizketatu
dira. Besteak beste, hauek bezalako adierazpenak
son cuestiones con las que debe existir un compro­
miso firme y efectivo de toda la sociedad.
Dentro de las políticas de conciliación de Iberdrola,
destacamos las siguientes medidas:
•Se abona el 100 % del salario en las bajas por ma­
ternidad/paternidad y en los permisos retribuidos
relacionados con dichas situaciones.
•Permiso retribuido de 15 días naturales antes de
la fecha prevista del parto.
•Ampliación de la reducción de Jornada por Lac­
tancia a 45 minutos.
•Reducción flexible de la jornada a cinco horas dia­
rias hasta que el bebé cumpla 1 año sin reducción
de la retribución fija salarial (para ambos progeni­
tores).
•En los casos de reducción de jornada, Iberdrola ha
ampliado en 2 años la edad de los niños y niñas
(de 8 a 10) para tener derecho a acogerse a la
reducción de jornada por guarda legal.
•Ampliación de la reserva del puesto de trabajo a 3
años en caso de excedencia tanto para cuidado de
hijos e hijas como de un familiar hasta el segundo
grado, pudiendo acceder a formación profesional.
•Jornada de trabajo continuada de 7.30 a 15.30,
con flexibilidad de 24 minutos en la entrada y sa­
lida.
•Jornada compacta para colectivos tradicionalmen­
te sujetos a turnos (Jornada partida una semana de
las cuatro del mes y el resto en jornada continua).
En Iberdrola se han diseñado sistemas de control,
seguimiento y medición de estas medidas, que son
controladas a través de auditorías internas y exter­
nas y que han dado como resultado una excelente
valoración en políticas de apoyo a la maternidad y
han reconocido nuestra estrategia.
Durante el ejercicio 2008, y dentro del Plan de Acción
se han realizado, entre otras, las siguientes accio­
nes:
•Elaboración de una encuesta sobre el grado de
conocimiento y satisfacción de las medidas de
conciliación (de la misma se ha concluido que el
87,6% de nuestras personas valoran muy positi­
vamente las medidas).
•Constitución de un Comité a nivel empresarial de
vigilancia del cumplimiento de las medidas de Con­
ciliación e Igualdad de Oportunidades.
•Puesta en marcha de un Plan de Formación que
incluye un curso on-line en materia de conciliación
para el Grupo Iberdrola y una formación específica
para las personas directivas.
•Realización de manera voluntaria del Diagnóstico
de Igualdad, realizado por una consultoría exter­
na. En el mismo se incluye una encuesta realiza­
da a la plantilla y entrevistas al Equipo Directivo,
concluyéndose entre otras afirmaciones: “…existe
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 47
batu dira: “…enpresaren barne mailaz igotzeko parekotasuna ageria da, mailaz igotzeko prozesuak
objektiboak eta guztiontzako berdinak dira, hautapen-prozesuak berdintasun irizpideetan oinarritzen
dira, langileek beren eginkizunak lanorduetan amai
ditzatela nahi da, elkarrizketatutako guztiek esan
dute beste sexuarekiko errespetu profesionalaren
kultura bizi dutela enpresan…”.
Nabarmentzekoa da Administrazio Kontseiluak bizi­
tza pertsonaleko eta laneko eginkizunak bateratzeko
eta aukera berdintasunerako politika onetsi duela.
Cabe destacar que el Consejo de Administración ha
aprobado la Política de Conciliación de la vida per­
sonal y laboral e Igualdad de Oportunidades.
4. Lortutako abantailak
4. Beneficios conseguidos
Bateratze neurri garrantzitsuenetariko bat oro har la­
naldi etengabea ezartzea izan da, goizeko 7:30etatik
arratsaldeko 15:30etara, baita 24 minutuko malgu­
tasuna eskaintzea sarrera eta irteerarako. Ordutegi
berri honek 7.300 langilerengan du eragina.
Una de las más llamativas medidas de conciliación
ha sido la implantación de un horario continuado a
nivel general de 7.30 h. de la mañana a 15.30 h. de
la tarde, con una flexibilidad de 24 minutos para las
horas de entrada y salida, que afecta a unas 7.300
personas.
Neurri honek harrera bikaina izan du langileen artean
eta, horrez gain, enpresaren emankortasuna urteko
500.000 orduz handitzeko balio izan du. Hori ez ezik,
ezbehar-tasa gutxiagotu egin da eta absentismoak
%10 egin du behera.
Gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasuna­
ren alde egitea Iberdrolaren giza baliabide politikaren
beste ardatz nagusi bat da. Egun, Grupo Iberdrola­
ren langileen %23,6 emakumeak dira. Goi mailako
titulazioko lanpostuetan azken urteotan sartu diren
langile berrien %45 ere emakumezkoak izan dira.
Gainera, zuzendari postuen %24 eta Administrazio
Kontseiluaren %13,33 bere gain hartzen dituzte.
Enpresaren Berdintasun Plana onartu berri dugu,
diskriminazio oro baztertzeko eta gizartearen arazo­
rik larrienetariko batzuen aurrean irtenbideak ematen
saiatzeko asmoarekin, hala nola genero-indarkeria
eta sexu-jazarpena.
Esta medida ha sido valorada de forma excelente por
la plantilla y ha permitido a la empresa incrementar la
productividad en 500.000 horas anuales y reducir los
índices de accidentalidad y absentismo un 10 %.
48
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • paridad en las promociones, los procedimientos de
promoción son objetivos y uniformes, los procesos
de selección se rigen por criterios de igualdad, se
motiva a la gente a realizar su trabajo dentro del
horario laboral, todas las personas entrevistadas
coinciden en que se vive una cultura de respeto
profesional hacia el sexo opuesto…”.
La apuesta por la igualdad entre hombres y muje­
res es otro de los pilares de la política de recursos
humanos de Iberdrola. A día de hoy, un 23,6 % de
la plantilla del Grupo está formada por mujeres, que
también representan el 45% de las incorporaciones
que se han producido en los últimos años en el seg­
mento con titulaciones superiores. Además, ocupan
el 24 % de los puestos directivos y el 13,33 % del
Consejo de Administración. Recientemente, hemos
aprobado el Plan de Igualdad del Grupo por el que la
empresa se compromete a velar para que no exista
ningún tipo de discriminación e intenta aportar so­
luciones ante algunos de los problemas más graves
que afectan a la sociedad, como son la violencia de
género y los casos de acoso.
Iberdrolak ezarritako neurriak berdintasunaren al­
deko eta bizitza pertsonala eta lana bateratzearen
aldeko enpresaren konpromisoaren adierazgarri ezin
ukatuzkoa dira. Izan ere, horixe baita XXI. mendeko
giza baliabide politiketan aitzindari izan nahi duten
enpresek egin beharrekoa. Iberdrolan bide horri ekin
nahi diogu, zinez uste baitugu Giza baliabideetako
ekimen hauek enpresa hazten eta emaitzak hobetzen
laguntzen dutela.
Las medidas implantadas por Iberdrola ponen de ma­
nifiesto su inequívoco compromiso con la igualdad y
con la conciliación de la vida personal y profesional,
un aspecto básico para las empresas que quieren
estar a la vanguardia en las políticas de Recursos
Humanos del siglo XXI. Queremos seguir avanzando
por este camino porque estamos convencidos de
que este tipo de iniciativas de Recursos Humanos
mejoran y contribuyen al crecimiento de la empresa
y a la mejora de sus resultados.
IBERDROLA, S.A.
Cardenal Gardoqui, 8
48008 Bilbao
Tel.: + 34 944 151 411
Faxa: + 34 944 154 579
conciliación@iberdrola.es
www.iberdrola.es
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 49
Hondakin oliotsuen gutxitzea
lurrungailu baten bidez
Reducción de residuo
aceitoso mediante
evaporador
aniversario
LA FUERZA
DEL TALENTO
1. Enpresaren aurkezpena
1. Presentación de la empresa
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP) enpresa
1989 urtean sortzen da, ordutik hona aerogintza mo­
toreen eta gas turbinen bizitza ziklo osoko ikerketa,
diseinu, ekoizpena, muntaia, konponketa, manteni­
mendua, proba eta euskarri logistikorako jardueretan
aritu delarik.
Bere sorreratik, eta urte hauetako jardunbidearen
ondorioz, aerogintza eta industria esparruetako gas
turbinen teknologian nazioarteko lidergoa aitortu zaio
ITP Taldeari.
Gaur egun, ITP Taldeak 15 lantoki ditu Espainia, In­
glaterra, Mexiko, AEB eta Maltan banatuak, orotara
2.800 langile dituelarik.
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP) se crea en
1989 centrando sus actividades en la investigación,
diseño, fabricación, montaje, reparación manteni­
miento, pruebas y soporte logístico durante todo el
ciclo de vida de motores aeronáuticos y turbinas de
gas.
Desde su creación, el grupo ITP ha llegado a ser
reconocido internacionalmente como líder en tec­
nología de turbinas de gas tanto aeronáuticas como
industriales.
El grupo cuenta actualmente con 15 centros de tra­
bajo repartidos por España, Inglaterra, México, USA
y Malta, donde trabajan 2.800 personas.
50
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • 2. Aurrekariak eta helburuak
2. Antecedentes y objetivos
Enpresa sortu zenetik, gizartearekin dugun eran­
tzukizunaz jabetu gara ITPn, eta, honen ondorioz,
2006-2010 bosturteko Plan Estrategikoan indarbe­
rritu egiten da konpromiso hau, Giza Erantzukizunaz
ezaguna dugun gure balioetako bat bezala azaldua.
Giza Erantzukizun bat “langileen Lan Bizitzaren Ka­
litatea hobetze aldera eta ingurunean gure jarduerek
izan dezaketen eragina murrizte aldera zuzendua, gi­
zarte, ingurumen eta ekonomia eremuetako garapen
iraunkorraren alde eginez”.
Estrategia hau hedatzeko lerro nagusietako bat Kali­
tate, Prebentzio eta Ingurumenaren politika integra­
tua da, ingurumen arloko xede iraunkortzat dugun
hondakinen murrizte prozesua bezalako ekintza ze­
hatzetan gauzatzen dena.
ITPk Zamudion duen lantegian burutzen dugun pro­
zesurik esanguratsuenetako bat aleazio aeronau­
tikoen osagaien mekanizatzea da (Titanioa, Nikela,
Kobaltoa, e.a.), honetarako makina erraminta moder­
noez hornituta gaudelarik (tornu bertikalez, fresatze
eta brotxatze makinez, e.a hornitutako mekanizatze
guneak).
Prozesu honetan ebaketarako olioak erabiltzen dira,
urarekin nahastuak mekanizatze prozesuan lubrika­
tzeko erabilia den taladrina sortzen dutelarik. Tala­
drina hau maiztasun batez izan behar da ordezkatua,
erabiliaren erabiliaz lubrikatzeko ahalmenak galtzen
dituelako emultsio koipetsua deritzon hondakina
sortuz.
ITPn indarrean dagoen Ingurumen arloko Kudeaketa
Sistemaren arabera, hondakin honek pisu esangura­
tsua du Zamudioko lantegian handia delako sor­
turiko kopurua (> 300 tona urteko). Hau dela eta,
berau murrizteko ahalegina egitea erabaki genuen,
honetarako bai prozesuan bertan (MQL sistema,
Lubrikatzeko kopururik txikiena) bai hondakinaren
tratamenduan erabilgarri ditugun teknologia des­
berdinak ebaluatu genituelarik. Hondakinen lurrin­
gailu batean inberti­tzea erabaki genuen, emultsioa
kontzentratzeaz gain hondakinen bolumena murriz­
teko ere balio duena. Halaber, olio eta koipeetan
aberatsak diren bestelako isurketa industrialak tra­
tatzeko baliagarria da, konpresoreen garbiketan
sorturikoak, esaterako.
Desde sus inicios, en ITP hemos sido conscientes
de nuestra responsabilidad hacia la sociedad y por
ello, en el Plan Estratégico 2006-2010 se refuerza
este compromiso formulado explícitamente como
uno de nuestros valores, la Responsabilidad So­
cial. Entendemos este concepto como “la mejora
de la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores y
la reducción del impacto que nuestras actividades
puedan producir en el entorno donde se contribuye,
así, a un desarrollo social, ambiental y económico
sostenible”.
Una de las líneas para desplegar esta estrategia es
la política integrada de Calidad, Prevención y Medio
Ambiente, que se materializa en actuaciones concre­
tas entre las que destaca la minimización de residuos
como meta ambiental permanente.
Uno de los procesos más significativos que realiza­
mos en la planta de ITP Zamudio es la mecanización
de piezas de aleaciones aeronáuticas (Titanio, Ní­
quel, Cobalto, etc.), para lo que disponemos de un
moderno parque de máquina herramienta (centros
de mecanizado con tornos verticales, fresadoras,
brochadoras, etc.).
Durante este proceso se emplean aceites de corte
que diluidos en agua, forman la taladrina, emplea­
da como lubricación durante el mecanizado. Esta
taladrina debe ser sustituida periódicamente, ya
que debido a su uso pierde cualidades lubrican­
tes, generando un residuo denominado emulsión
aceitosa.
Según el Sistema de Gestión Ambiental de ITP, este
residuo se considera como un aspecto significativo
de la planta de Zamudio debido a la gran cantidad
generada (> 300 toneladas/año). Por ello, decidimos
hacer un esfuerzo en su minimización para lo que
evaluamos las diferentes tecnologías disponibles,
tanto en el propio proceso (sistema MQL “Mínima
Cantidad de Lubricante”) como en el tratamiento del
residuo. Decidimos invertir en un equipo evaporador
cuya finalidad más importante es la de concentrar
la emulsión, aunque no la única, ya que además de
reducir el volumen de residuo, puede tratar otros
vertidos industriales con altos contenidos en acei­
tes y grasas, como los generados en la purga de
compresores.
3. Praktikaren garapena
3. Desarrollo de la práctica
Lurringailuaren oinarrizko eginbeharra ura eta olioa
banatzea da, lehenengoa lurrin bihurtuz.
El principio básico de funcionamiento del evaporador
es separar el agua del aceite mediante la evapora­
ción del primero.
El equipo recibe la entrada de la emulsión aceitosa pro­
veniente de máquinas, de la purga de compresores
Lurringailuak makinetatik, konpresoreen garbiketatik eta olio eta koipeetan aberatsak diren isurketa
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 51
industrialetatik datorren emultsio koipetsuak hartzen
ditu, gordailu batean biltzen dituelarik.
Geroago, emultsio hori berotuko duen galdara batera
eramaten da. Hutsaren eta bero-bonbaren teknika
bateratuaren bidez, irakite puntua 50 ºC eta 100 pre­
sio-mbarretan hastea lortzen da, ohikoa den baldin­
tza normaletako 100 ºC eta 650 presio-mbarretan
izan ordez, energia nabarmen aurrezten delarik.
Labur esanda, ondokoak dira erabilitako teknikak:
•Hutsaren teknika: Galdara barruko presioa presio
atmosferikoaren azpitik jarriz, lurrindu beharreko
likidoaren irakite-tenperatura murriztea lortzen da,
irakite eta kondensatze prozesuan eman/ezabatu
beharreko bero kopurua murrizten delarik. Honez
gain, irakite- puntu altua duten likidoak destilatze­
ko aukera ere hor agertzen da.
•Bero-bonbaren teknika: Konpresioaren bidez, erre­
frigeratzeko balio duen gas batek beroa ematen dio
lurrindu beharreko likidoari tenperatura trukaketa
bat baliatuz. Ondoren, balbula termostatika eta
sorturiko gasa errefrigeratzen duen kondentsa­
gailu baten bidez hedapena gertatzen da, isuritako
destilazioa kondentsatzen delarik (emultsio koipe­
tsuaren kontzentratua).
Prozesu honetatik bi emaitza ateratzen dira: alde
batetik, olio lagin txiki bat duen ura, eta, bestal­
de, emultsio koipetsu kontzentratuaren hondakina.
Olioa duen ura gainontzeko ur industrialekin batera
izango da tratatua neutralizagailuan eta olioen ba­
nagailuan, azterketetatik aplikagarriak diren legezko
mugen azpitik dauden mailak ondorioztatzen dire­
larik.
52
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • y de los vertidos industriales con altos contenidos en
grasas y aceites, que se recogen en un depósito del
evaporador.
Esa emulsión aceitosa se pasa a una caldera donde
es calentada. Mediante una técnica conjunta de va­
cío y bomba de calor, se consigue que la ebullición
comience a 50 ºC y 100 mbar de presión, en lugar
de 100 ºC y 650 mbar en condiciones normales,
con lo que se produce un importante ahorro ener­
gético.
Resumidamente, las técnicas utilizadas son:
•Técnica del vacío: Disminuyendo la presión del in­
terior de la caldera por debajo de la presión atmos­
férica permite reducir la temperatura de ebullición
del líquido a evaporar, lo que se traduce en una
reducción de la cantidad de calor a aportar/elimi­
nar en el proceso de ebullición y de condensación,
además de la ventaja de poder destilar líquidos
con alto punto de ebullición.
•Técnica de bomba de calor: Un gas refrigerante,
mediante la acción de la compresión, cede calor al
líquido a evaporar por intercambio térmico. Poste­
riormente se produce la expansión mediante una
válvula termostática y un condensador que refrige­
ra el gas producido condensando así el destilado
(concentrado de emulsión aceitosa).
Así, se consigue como resultado, por un lado, agua
con una pequeña concentración de aceite y, por
otro, un residuo de emulsión aceitosa concentra­
do. El agua con aceite es tratada junto al resto
de aguas industriales en la neutralizadora y en el
separador de aceites, mostrando las analíticas
unos niveles muy por debajo de los límites legales
aplicables.
Lurringailuak jarraian edota aldizka egin dezake lan.
Segurtasun sistema oroz dago hornitua eta erabat
automatizatua, jarduneko okerrez ohartarazteko alar­
ma bat ere duelarik. Erabileran, ez du inolako gasik,
kerik edota usainik isurtzen.
El evaporador puede trabajar tanto en continuo
como en discontinuo. Está totalmente automatizado
y equipado con todo tipo de sistemas de seguridad
además de alarma en caso de mal funcionamiento
del mismo. Durante su uso, no produce ningún tipo
de emisión de gas, humo u olor.
4. Lorturiko etekinak
4. Beneficios conseguidos
•Ekipoa ezarri baino lehen 2000-2005 urte tarteari
zegokion batez besteko ratioa, sorturiko emul­
tsio koipetsuaren terminotan, makina-orduko
1,33 kgkoa zen. Lurringailua 2006ko apirilan abia­
razi zen, urteko 0,52 kgko ratioa lortuz. 2007an,
ekipoa abiada bizian zebilela, batezbesteko ratioa
0,19 kgkoa izan zen.
•Kontzentraturiko hondakinak %85 gutxiago du
bolumenean, eta honen ondorioz, kudeatzailearen
ondoko tratamenduan aurrezki fisikoa zein ekono­
mikoa eragiten du.
•Garraioari loturiko igorpen atmosferikoak murriz­
tea.
•Isurketen kalitatea hobetzea.
•Garraio eta lekualdatzeetan gerta daitezkeen istri­
puetatik eratorritako balizko larrialdiak murriztea,
garraioon kopurua txikiagoa baita.
•Energia kontsumo txikiagoa irakite puntua jeis­
tean.
Ondoko lerroetan sorturiko emultsio koipetsuaren
murrizketaren inguruko datu batzuk zehazten dira.
•“Emultsio koipetsua” izeneko hondakinean emandako murrizketa:
•Antes de la implantación del equipo, el ratio medio
correspondiente al periodo 2000-2005 fue 1,33 kg/
hora máquina de emulsión aceitosa generada. En
abril de 2006 comenzó la puesta en marcha y afino
del equipo, obteniéndose un ratio anual de 0,52 y
en 2007, a pleno rendimiento, un ratio de 0,19.
Emultsio Koipetsuaren Sorrera (Tn)
Generación Emulsión Aceitosa (Tm)
Kontzentratu gabe
Kontzentratua
•El residuo concentrado tiene un 85% menos de
volumen, con lo que genera un ahorro tanto físico
como económico en el tratamiento posterior del
gestor.
•Reducción de emisiones atmosféricas asociadas
al trasporte.
•Mejora de la calidad de los vertidos.
•Reducción de potenciales emergencias derivadas
de accidentes en trasvases y trasporte al reducir
el número de los mismos.
•Menor consumo energético al disminuir el punto
de ebullición.
A continuación se detallan algunos datos sobre la
reducción en la generación de emulsión aceitosa:
•Reducción residuo “emulsión aceitosa” experi­
mentado:
2005
2006
(8 hilabete)
2007
2008
267
242
382
372
Sin concentrar
0
(144+14)(*)
47
75
Concentrado
2005
2006
(8 meses)
2007
2008
267
242
382
372
0
(144+14)(*)
47
75
(*) Transizio urtea kudeaketa mota biak indarrean indarrean
zeudela.
(*) Año de transición con ambos tipos de gestión.
•Aurrezki ekonomikoarekiko dagokionez, 3 urteko jardunean aurreikusten da eginiko inbertsioa
berreskuratzea.
•Respecto al ahorro económico, se espera el retor­
no de la inversión en 3 años de funciona­miento.
Hondakinen kudeaketa
eta garraioari loturiko aurrezkia (€)
Ahorro asociado a la gestión
y transporte de residuos (€)
2006 (8 hilabete)
2007
2008
Dirulaguntza
2006 (8 meses)
2007
2008
Subvención
29.617
21.802
20.160
2.827,6
29.617
21.802
20.160
2.827,6
• Buenas Prácticas de IZAITE en Sostenibilidad • 53
•Honez gain, “Koipe eta Olioen” inguruko adieraz­
leari dagokionez, isurketaren kalitatean hobekun­
tza nabarmena lortu da, legezko mugaren azpitik
gaudelarik (50 ppm):
•Además se ha conseguido una mejora notable en
la calidad del vertido en cuanto al indicador “Gra­
sas y Aceites“ aun estando muy por debajo del
límite legal (50 ppm):
Isurketan dauden koipe eta olioak
Contenido de grasas y aceites en vertido
Ekipoa ezarri aurretik
Ekipoa ezarri ondoren
Antes de la instalación
Después de la instalación
28,4 ppm
6,4 ppm
28,4 ppm
6,4 ppm
aniversario
LA FUERZA
DEL TALENTO
Industria de Turbo Propulsores (ITP)
Dirección de Calidad y Medio Ambiente
Parque Tecnológico, Edificio 300
48170 Zamudio (Vizcaya)
Telf. 94 466 21 00 – Fax 94 466 21 93
54
• IZAITE-ko Jasangarritasunaren Praktika Egokiak • 
Descargar
Random flashcards
tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

sistemas educativos

17 Tarjetas Lizbet Sánchez Licea

Sunotel S.L

15 Tarjetas JOHAN Eriksson

“DIDÁCTICA PASADO Y PRESENTE

0 Tarjetas BENILDA RINCON PEÑA

Crear fichas