15 "SU XCELENCIA ME ENCARGA TAMBIEN QUÈ TE SAlUDE "

Anuncio
Dimecres, I d'abril del 1930 ~REp
Any 11
.....•
Núm. 149
1mpremta1 Tallers ntlm. u
Redacció 1 Administració:
Ronda Universitat núm. ~5
Telèfons: i'1 1~2 n 14446
B A R C i
s
Avui, pqina 8r
15
FRONT -NACIONAL I FRONT
POPULAR A FRANÇA
L 0 N A CENTIMS
t.~
~ MARTIN~Z BARRIO SUBSTITU~IX PROVISIONAL~ M~NT ~L PR~SID~NT D~ LA LL~I D~L 2 o~~ .G~N~R
......
n~
j &d
,COQ.
~ Jo
~
~=
~
que
~~
El Govern es preocupa deia data de
les eleccions de ·compromissaris que
hauran de votar el nou c~p d'Estat:_
Abans d'elegir els (dmpromissaris es (elebraran ele(cions de. diputats a Granada i Cuen(a
Azaña ptesentaeJGovern
ai cap infeti de I'E.stat
(Del nostre corresponsal, per telèfon)
ón,a
ixelJe
rmarà
• pro-
beces-
Me
EL NOU PRESIDENT
''Ha cessat .en les seves
#uncions com a Ptesident
de la República i'Excellentissim senyor Niceto
Alcalà Zamora i Torres''
li
Madrid, 8. La "Cace ta" d'avui publica la comumcació s egüent :
"CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. En la sesión
celebrada por el Congreso de los diputados en el dia de boy,
convocada con la antelación y en la forma que determina el
articulo 106 de s u Reglamento, para tratar del caso previsto
en el último parrafo del articulo 81 de la Constitución, se ha
sometido a la deliberación y acuerdo de la Camara una proposición para que las Cortes, a los fines del último parrafo
del citado articulo 81, d eclaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero de 1936.
Y babiendo el Congreso aprobado la propuesta por 238
votos d e los 41 7 diputados que actualmente la constituyen, ha
cesado en sus funciones como Presidente de la República el
Excelentísimo Sr. don Niceto Alcala Zamora y Torres, y entrad o a ejercer sus funciones, con caracter de interinidad, el
de las Cortes, Excmo. Sr. d on Diego Martínez..Barrio, en cumplimiento de lo que dispone el articulo 74 de la Constitución.
Palacio del Congreso, 8 de abril de 1936. El vicepresid ente del Congreso, en funciones de presidente, Luis Jiménez
d e A súa."
Madrid, 8 <a dos quarts de cinc).-Després dels esdeveniments històrics d'ahir, a Ja nit s'ha lDStaurat una perfecta normalitat en tots els
Oidres i jerarquies de !'Estat republicà. La jornada d'avui s'ha Iniciat
amb la visita del president d el Consell al ca.p de l'Estat interí, senyor
:t..lartínez Barrio, durant !a qual el senyor Azalia ha presentat, com és
de rigor per a complir els tràmits reglamentaris, el seu Govern. El President de la República. ha conferit la seva plena confiança al senyor
Azaña perquè continul la tasca que ha Iniciat sota la seva responsabiEn els sectors polltlcs, tant de ha tingut el debat que plantejà a
litat, fins a complir en tota la seva integr itat el progr ama del Front dreta com d'esquerra, hom n ota una. les Corts el d iputat socialista sePopular.
franca satisfacció pel desenllaç que
(Passa a la Pàg. 2.)
I
l!llona
:; 4 d'octubte de/1934...
!el~
llst4ta
més
s; se-
llons:
a del
amb
a. dd
res.
NS
all
Tel"
apel'O-
qilêno
oifuA.
~e~
a por,ons I
Fxici.
ba
tedeamb
~tl~l
rart
"SU XCELENCIA ME ENCARGA
TAMBIEN QUÈ TE SAlUDE ..."
Pet cjuè no fou escoltada, el 4 d'octubte, la
noble veu tepubllcana dei'
Ptesident Companys?
D'acord amb el que disposa l'article 74 de la Constitució de la República, el president
de la Cambra, senyor Diego Martínez Bar rio, ba assumit la Presidència de l'Estat...
E.l President de la
El President destiRepúbiica ha 1 atilicat
tuït es nega a ler ~ '
la seva contiança
cap manifestació .
al cap del Govetn pol1tics
Madrid,
.t::ts uuormadors
han preguntat telefòn!.
I
8. -
Madrid, 8.-A un quart de tres de la tarda ha sortit del Palau
el cap del Govern, senyor Manuel Azaña. Ha estat abordat 'pels Informadors 1 els ha dit:
-He presentat la dimissió al President de Ja República. 1 m'ha
rati!ica.t la. confiança. Després hem estat despatxant extensament,
La signatura us la lliuraré a la Presidència.
Per què no funcionà aquella
es preocupa I
tarda l'apareii''Hughes•'? El deGovern
les eleccions de
Aque:,ta sensacional destitució del el Gc\·ern de la Get.erallt.at, al T . de qut ;>enetrasen en el Gobierno del de la Generalidad, \l del Estado al
senv 1 Alcalà Zamora es vincula G
•es lnteressantfsslmes declara-I ~tado conslguiendv su segundo ob-lservi.:io de ésta. Tl'o~.té de comunicar
dramAtlcument amb les tràgiques In- cion'> de Compa..,ys al Fiscal sobre jetiv(\. los elemet.tos a que acabo de con S E., a fin Je nacerle esa indl·
compromissaris
Cidenrles h1stòriqòlt!S d'aquella hora aque<>ts éXtrems de palpitant actua.- refenrme, se re-o.~uiò e. Gobiemo, y cac!ón De la Dire<.ción telegràfica.
d't.ctub e del 193 ~. Les ombres, els utat.
acordé- que advlrtléramos respetuosa- ñt. Mlldtid respond1êron que el apaMadrid 8 . _ El ministre de la
le<ord~o
les responsabilitats d'alesHeu ac! la reprodacció literal de mer·tt a S. E. de la inquietud, el so- reto de 1a Pres1denc1a de la Repúbll- Governació en rebre els periodlstes
hore<> nan tomat, ahlr,
l'àmbit so. les paraules del President 1 del Fis- bresalt<' i la alarma que traería cou- ca estaba descompuesto, y entonces
lemnP. d~ la Ca mou de Diputats. La sal S<lbre aquest important extrem: I sigo en Catalufi:. la entrada en el ptdier(IP q-.,¡e se les enviase la. nota a pr...mera hora de la tarda els ha
veu d., Prieto lla estat t'eco d'un pasPode; de elemen.os que no habian para ~ransmltlrla ellos.
dit que al seu departament es van
sat ox cat-a vtu ¡>alpttant ...
«fhcal
Ble~; vamos a aclarar votado la Constituclón nt habian he.
HablP. un momento· con los seño- r ebent noticies de diversos conrueotes
':><.tV.I)le...
otros extremes. El de esa comunica- cho 1eclaractón de fe republicana, y res ronsejeros v contesté, de acuerdo obrer:> resolts.
Bl nia 4 d'aquell rr.es del 1934, la ción tpJegràflca .:¡~e mtentó el dia 4 tenia.1, por el contrario, !ormaclòn y con l'llos, que no lnteresaba que huveu ~Jeia. del President. Companys, sos\ener con S. E., el PresJdente de prop:.gandas de tiP'J tasc1st.a. Inten- biera int.ermediarios. mce que me
Ha comentat després el senyor
"es d., ta Generditat. intentà adver- la kt'•Jubllca, Y q~e no pudo por difi- té comunlcarlo a S. E. Llamé por te- dieran el texto de Ja cita comproba- Salvador l'acte emocionant de Ja
Ur A!t·alà Zamora del perlll de lllu- cuitades de transmisión. En vista de lé!ono a su secret.ario, don Rafael torla pan el archivo de Ja GeneraU- ' proclamació de President interí de
rar e, Govern als elements del Cel-lello ustea se puso en comunicaclón Sàncl>ez Guerra desde ei despacho dad y la puse en un despacho. Lue.
.
~e vatlcanlsta. L'advertiment no con el secretario particular de s. E.,de la Generalidad. Le dije que desea- go vinieron a verme el general Batet la Republica 1 ha dit que per a les
ou E!$Cf)}tat L'aparell telegri>flc, a Y te d ' jo lo que, sl liSted Ja recuerda, ba tn.nsm.ltir al Pre:.1dente por m e- 1 el señor ea.reras Pons, y esa nota eleccions de President el Govern es~ttd n o func1onà El secretari de yo qu!siera que nos contata.
dlo dE:.l ~parato cUghes» qu~ tenla en no s~ sl ronsta en el sumario o se tudiarà les dates, per taJ d'evit.ar
•· 4 oanà una excusa banal! !amen·
Pn>Pidtnt. - Fué un acuerdo <lel m! ~dencla de Ja Oenerall<lad una ha pe~dido.
""ble.
Goblf'rno. Ante el temor <esto de- 'advener.c!a. Nos trasladamos' con
O
é
h1
babhi
1
que les eleccions de compromlsarl.s
Reproduim a •.:ont.lnuacló, del SU· mues".ra la expectactón que babia todc. el Conse!o ~~o. 1a residencia, done~pu 11 vo a
r con e se- coincideixin amb les parcials de dltnan d" li\ vista de ta causa contra p rodvcldo en cata.Jlllla la Cri.si;s> de • de està el «UIIles». Subtó un técnlco
( PNSa a la PU. 2.) j putats que ban d'efectuar-se.
I
-
¡
cament al domicili del senyor
Alcalé. Zamora si havia de fer
alguna manifestació a la Premsa o alguna m
per facllitar
als penodlstes.
Han respost que el presidem
destituït no bavia de donar ca.p
nota i que s'ha negat rodonament a ter rap r 1ena de decla·
ració.
Han preguntat tambc els pe.
rlodistes sl el president que fou
de la República. era a Madrid
1 han respost afirmativament
Ignoren sl l'ex-cap de l'Estat
s'absentarà de la capital de Ja
República.
"Ha quedat tancat el
6 d'odubre", diu el
President Companys
Madrid, a.- un diari del ma' publica el qt•e stiguelx 1
<<Anoche, a las diez, cuando
acababa de ser aprobada la propos•c•on parlamentaria que destitula al Sr. Alcalà Zamora, des·
de una cabina del Congreso un
diputado republlcano, amigo In·
tlmo del Presidente de Ja Generalldad de Cataluña, llamó a
hte por teléfono y le comunico
la noticia.
El Sr. Companys oyó • IU
amigo, y comentó:
- Con ete acto habêls cerrado
el I de octUbre.»
eoncurs per a proveir
dos Jutjats de Bar·
celona
Madrid, 8. - La Gaseta d 'avui
publica 1~ se¡Uent dlsposiciO .
«Govern de la Generalitat de Catalunya. - Departament de J usticia
i Dret. Convocant conCUtB per tal
de provelr els Jutjats de primera
instàn cia l instrucc!ó nú•'l~
' a
- - - - - - - - - - - - · · de barcelcme..•
I
Descargar