Any 2009 Declaració anual de residus industrials per a GESTORS

Anuncio
1
Any 2009
Declaració anual de residus industrials per a GESTORS DE RESIDUS
Declaración anual de residuos industriales para GESTORES DE RESIDUOS
Año 2009
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ ( 1 )
TIPO DE INSTALACIÓN
Codi de gestor
Codi de productor
Código de gestor
Código de productor
Tipus d’instal·lació ( 1 )
Tipo de instalación
Origen dels residus
Origen de los residuos
Municipals
Municipales
Industrials
Industriales
Construcció
Construcción
Sanitaris
Ramaders
Sanitarios
D’altres Gestors de Residus
Ganaderos
Otros Gestores de Residus
DADES GENERALS DE L’EMPRESA TITULAR
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA TITULAR
A.
del/de la responsable de residus
D. Identificació
Identificación del/de la responsable de residuos
Nom de l’empresa
Nombre de la empresa
nom
nombre
B.
NIF o CIF
cognoms
NIF o CIF
apellidos
C. Domicili social
NIF
Dirección social
responsable
Polígon industrial
Telèfon
Polígono industrial
Carrer
Calle
Núm.
Correu electrònic
Nº
Correo electrónico
Població
Codi postal
Pàgina web
Población
Fax
Teléfono
Código postal
Página web
DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN
E. Adreça de la planta Dirección de la planta
Telèfon
Polígon industrial
Teléfono
Polígono industrial
Carrer
Calle
Núm.
Nombre de treballadors (2)
Nº
Número de trabajadores
Població
Codi postal
Nombre d’empleats al procés (3)
Población
Código postal
Fax
Número de empleados en el proceso
Continua / Sigue
DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN
2
F. Descripció de l’activitat Descripción de la actividad
G. CNAE 1993 (4)
Núm. CCAE
Nº CCAE
DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS PER CCAE
PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR CCAE
G. Dades IIAA Datos IIAA
ANNEX IIAA
ANNEX IIAA
ANEXO IIAA
ANEXO IIAA
DADES GENERALS DE L’EMPRESA EXPLOTADORA
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA EXPLOTADORA
H.
K.
Nom de l’empresa
Nombre de la empresa
Identificació del/de la responsable de residus
Identificación del/de la responsable de residuos
Nom
Nombre
I.
NIF o CIF
Cognoms
NIF o CIF
Apellidos
J. Domicili social
NIF
Domicilio social
responsable
Polígon industrial
Telèfon
Polígono industrial
Carrer
Teléfono
Calle
Núm.
Correu electrònic
Nº
Correo electrónico
Població
Codi postal
Pàgina web
Población
Código postal
Fax
Página web
Continua / Sigue
3
L. Processos de gestió de residus portats a terme al centre de gestió ( 5 )
PROCESOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
TIPUS DE PROCÉS: V, T, E ( 5 )
Tipo de proceso
Núm. PROCÉS ( 6 )
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
TIPUS DE PROCÉS
Núm. PROCÉS
Nº de proceso
M. Altres processos OTROS PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procés general del centre
Tipo de proceso
Nº de proceso
1
Continua / Sigue
4
ENTRADES DE RESIDUS I D’ALTRES MATÈRIES PRIMERES
ENTRADAS DE RESIDUOS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS
N. Entrades de residus
ENTRADAS DE RESIDUOS
Procedència
I
NIT
AR
SA
D’
GE ALTR
ST E
OR
R
DE
MA
RA
CO
NS
TR
TR
US
Nº PROCESO
UC
IAL
CIÓ
Núm. procés
IND
MU
NIC
IPA
L
YA
ORIGEN
DO
CO MÈS
ME TIC
RC /
IAL
Origen residu
PROCEDENCIA
FO
CA RA
TA
LU
N
CANTIDAD
EN TONELADAS
YA
Quantitat en tones
DESCRIPCIÓN
UN
Descripció
CER
CA
TA
L
CER (7 )
Continua / Sigue
5
ENTRADES DE RESIDUS I D’ALTRES MATÈRIES PRIMERES
ENTRADAS DE RESIDUOS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS
O. Entrades d’altres matèries primeres
ENTRADAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS
Codi CCPA (8 )
Descripció
Quantitat
Unitat
Núm. procés
Código CCPA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDAD
Nº PROCESO
És subproducte
ES SUBPRODUCTO
SÍ
N0
Continua / Sigue
6
SORTIDES DE RESIDUS I PRODUCTES
SALIDAS DE RESIDUOS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS
P. Residus generats i tipus de gestió
RESIDUOS GENERADOS Y TIPO DE GESTIÓN
Descripció
CER
DESCRIPCIÓN
Nº PROCESO
Quantitat
en Tn
Gestor destí
Destinació
GESTOR DESTINO
DESTINO
CODI gestor
CÓDIGO GESTOR
NOM
CA
TA
L
UN
YA
CANTIDAD
Tractament
de destí
YA
CER
FO
CA RA
TA
LU
N
Núm.
procés
Núm. FA
TRATAMIENTO
DE DESTINO
Q. Productes obtinguts (NO residus)
PRODUCTOS OBTENIDOS (NO RESIDUOS)
Núm. procés
Codi CCPA
Descripció
Quantitat
Unitat
Nº PROCESO
Código CCPA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDAD
Continua / Sigue
7
EMMAGATZEMATGE PREVI I POSTERIOR AL TRACTAMENT
ALMACENAJE PERVIO Y POSTERIOR AL TRATAMIENTO
R. Emmagatzematge de residus
ALMACENAJE DE RESIDUOS
Quantitat (Tn)
Descripció del lloc, manera i motiu d’emmagatzematge
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR, MODO Y MOTIVO DEL ALMACENAMIENTO
CONSUMO ENERGÉTICO
de
se
mb
CÓDIGO
ALMACENAJE
31
er
en
1g
S. Consum energètic
Consum energètic elèctric
anual de la instal·lació (kwh/any)
Consum de combustibles
fòssils anual (m3/any o t/any)
CONSUMO ENERGÉTICO ELÉCTRICO
ANUAL DE LA INSTALACIÓN
CONSUMO ANUAL DE
COMBUSTIBLES FÓSILES
(m3 o t/año)
Aprofitament energètic (9)
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
Codi emma- Magatzem
gatzematge ALMACÉN
PR
tra EVI
cta al
me
nt
PO
S
tra TE
cta R
me IOR
nt al
Descripció
CER
re
CER ( )
AJUDES declaració anual de residus industrials per a GESTORS
(1) Tipus d’instal·lació:
Dipòsit controlat
Aplicació agrícola
Compostatge
CRT
Deixalleria
Emmagatzematge
Tractament fisico-químic
Gestió
Incineració
AYUDA a la declaración anual de residuos industriales para GESTORES
8
(1) Tipo de instalación:
Tractament
Valorització
Digestió anaeròbia
Triatge d’envasos
Transvasament
Triatge
Reciclatge
Bassa de purins
Tractament de purins
Dipòsit controlat
Aplicació agrícola
Compostatge
CRT
Deixalleria
Emmagatzematge
Tractament fisico-químic
Gestió
Incineració
Tractament
Valorització
Digestió anaeròbia
Triatge d’envasos
Transvasament
Triatge
Reciclatge
Bassa de purins
Tractament de purins
(2) Nombre de treballadors empleats al centre productiu (inclou personal directiu,
d’oficines...).
(2) Número de trabajadores empleados en el centro productivo (incluye personal directivo,
de oficinas, etc.)
(3) Nombre d’empleats involucrats directament en el procés de producció (no s’hi inclou
personal directiu, d’oficines...).
(3) Número de empleados involucrados directamente en el proceso de producción (no
incluye a personal directivo ni de oficinas).
(4) Número de codi assignat a la planta segons la classificació catalana d’activitats
econòmiques (CNAE-93) que consta de 5 dígits. (Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril, BOE, 28.4.2007). Si l’empresa té diverses línies de producció que impliquen
activitats diferents, cal que hi indiqueu els diferents CNAE als quals pertanyen, per
ordre d’importància.
(4) Número de código asignado a la planta según la clasificación catalana de actividades
económicas (CNAE-93) que consta de 5 dígitos. (Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril, BOE, 28.4.2007). Si la empresa tiene diferentes líneas de producción que
impliquen actividades diferentes, deben indicarse los diferentes CNAE, por orden de
importancia.
(5) Tipus de procés: veure Annex 1
(5) Tipo de proceso: ver Anexo 1
(6) Numeració correlativa, començant per 2, de cadascun dels processos de gestió de
residus. (Si el nombre de processos de producció ultrapassa la cabuda de l’espai
reservat, aleshores s’han d’utilitzar tantes còpies com calgui d’aquest full i continuarhi el mateix ordre estricte de numeració.)
(6) Numeración correlativa, empezando por 2, de cada uno de los procesos de gestión
de residuos. (Si el número de procesos de producción ultrapasa el espacio reservado,
tendrán que utilizarse tantas copias como haga falta de esta hoja y continuar el mismo
orden de numeración.)
(7) Codi del tipus de residu segons la codificació del Catàleg de residus Europeu, que
s’inclou en l’Annex 2.
(7) Código del tipo de residuo según codificación del Catálogo de residuos Europeo,
que se incluye en el Anexo 2.
(8) Codi CCPA: La codificació emprada ha de ser l’establerta en la CCPA-96 -classificació
catalana de productes per activitat- (Decret 131/1999 de 4 de maig, publicat en el
DOGC 2888 de 13/5/1999).
(8) Código CCPA: La codificación empleada se establece en la CCPA-96 -clasificación
catalana de productos por actividad- (Decreto 131/1999 de 4 de mayo, publicado en
el DOGC 2888 de 13/5/1999).
(9) En cas que practiqueu algun aprofitament energètic, indiqueu l’energia obtinguda,
especificant les unitats de mesura.
(9) En caso que se haga algún aprovechamiento energético, se debe indicar la energía
obtenida, especificando las unidades de medida.
ANNEX 1
Codificació de les activitats de valorització, disposició del rebuig i emmagatzematge
Codificación de las actividades de valorización, disposición del rechazo y almacenaje
LLISTA 1.1
LISTA 1.1
Codificació de mètodes de valorització
Codificación de métodos de valorización
CODIS
DESCRIPCIÓ
Códigos
Descripción
V11
Reciclatge de paper i cartó
V48
Recuperació de catalitzadors
V12
V13
Reciclatge de plàstics Reciclaje de plásticos
Reciclatge de tèxtils
V51
Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos
V52
Recuperació de pneumàtics
V14
Reciclatge de vidre
V53
Recuperació de medicaments
V15
Reciclatge i reutilització de fusta
V54
Reciclatge de tòners
V21
Regeneració de dissolvents
V55
Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús
V22
Regeneració d’olis minerals
V61
Utilització com a combustible
V23
Recuperació d’hidrocarburs
V71
Utilització en la construcció
V24
Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
V72
Valorització en bases asfàltiques
V31
Recuperació de teixits i òrgans animals
V73
Utilització en la fabricació de ciment
V32
Recuperació de carnasses i serratges
V81
Utilització en profit de l’agricultura
V33
Recuperació de productes alimentaris
V82
Utilització en explotacions ramaderes
V41
Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V83
Compostatge
V42
Regeneració d’altres materials inorgànics
V84
Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives)
V43
Regeneració d’àcids o bases
V91
Utilització com a càrrega
V44
Recuperació de bateries, piles, acumuladors
V98
Retorn al proveïdor
V45
Recuperació de cables
V99
Altres
V46
Recuperació de productes fotogràfics
V47
Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants
Reciclaje de papel y cartón
Reciclaje de textiles
Reciclaje de cristal
Reciclaje y reutilización de madera
Regeneración de disolventes
Regeneración de aceites minerales
Recuperación de hidrocarburos
Reciclaje de sustancias organicas no utilizadas como disolventes
Recuperación de tejidos y órganos animales
Recuperación de carnazas y serrajes
Recuperación de productos alimentarios
Reciclaje i recuperación de metales o compuestos metálicos
Regeneración de otros materiales inorgánicos
Regeneración de ácidos o bases
Recuperación de baterías, pilas, acumuladores
Recuperación de cables
Recuperación de catalizadores
Recuperación, reutilización i regeneración de envases
Recuperación de neumáticos
Recuperación de medicamentos
Reciclaje de tóners
Reciclaje y recuperación de vehículos fuera de uso
Uso como combustible
Utilización en la construcción
Valorización en bases asfálticas
Uso en la fabricación de cemento
Utilización en beneficio de la agricultura
Utilización en explotaciones ganaderas
Compostaje
Utilización para el relleno de terrenos (restauración de actividades extractivas)
Utilización como carga
Devolución a los proveedores
Otros
Recuperación de productos fotográficos
Regeneración de productos que sirven para captar contaminantes
Annex 1.1
LLISTA 1.2
LLISTA 1.3
LISTA 1.2
LISTA 1.3
Codificació de mètodes de tractament i disposició del rebuig
Codificació dels mètodes d’emmagatzematge
Codificación de métodos de tratamiento y disposición del rechazo
CODIS
DESCRIPCIÓ
Códigos
Descripción
T11
Deposició de residus inerts
T12
Deposició de residus no especials
T13
Deposició de residus especials
T14
Deposició de residus en monoabocador
T15
Deposició en dipòsit de terres i runes
T21
Incineració de residus no halogenats
T22
Incineració de residus halogenats
T23
Incineració de residus sanitaris
T24
Tractament per evaporació
T31
Tractamentc físicoquimic i biològic
T32
Tractament físicoquimic específic
T33
Estabilització
T34
Esterilització
T35
Oxidació humida
T37
Desoxicloració catalítica
T38
Oxidació amb aigua supercrítica
T39
Condicionament amb arc de plasma
T40
Deposición de residuos no especiales
T42
Deposición de residuos especiales
Deposición en dipósito de tierra y ruinas
T50
T51
T52
Tratamiento físico-químico y biológico
Estabilización
Esterilización
Oxidación con agua supercrítica
Acondicionamiento con arco de plasma
Tractament en depuradora exclusivament
biològica d’aigües residuals en origen, pertanyent
al consorci d’indústries del polígon o del municipi
Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses
sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge
similar, a la intempèrie, sense preparació prèvia
Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni
ningún otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, sin preparación
previa.
E02
T53
Combustió en altres forns
T54
Cremada del residu estès sobre el terreny
E03
T55
Cremada en punts fixos determinats,
prèviament delimitats i condicionats
Incineración en puntos fijos determinados, previamente
delimitados y acondicionados
T56
Abocament directe sobre el terreny
T57
Abocaments via aigües residuals
T61
Recollida municipal
T62
Gestió a través d’un Centre de Recollida i
Transferència
T99
Altres
Vertido directo sobre el terreno
Vertido vía aguas residuales
Recogida municipal
Gestión a través de un Centre de Recollida i Transferència
Otros
Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses
sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge
similar, en llocs coberts, en superfície.
Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni
ningún otro sistema de embalaje similar, en lugares cubiertos, en superficie.
E04
Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses
sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge
similar, en llocs enterrats.
Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni
ningún otro sistema de embalaje similar, en lugares enterrados.
E05
Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars a la
intempèrie.
E06
Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars en
un emplaçament preparat.
Combustión en otros hornos
Incineración del residuo extendido sobre el terreno
Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses
sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge
similar, a la intempèrie, en un emplaçament preparat.
Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones
ni ningún otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, en un
emplazamiento preparado.
Combustió en calderes per a l’obtenció de
vapor o d’aigua de calefacció
Combustión en calderas para la obtención de vapor o de
agua de calefacción
Oxidación húmeda
Desoxicloración catalítica
Descripción
E01
Combustió en forns de vidre, calç, guix,
ceràmica i similars
Combustión en hornos de vidrio, cal, yeso, cerámica y
similares
Tratamiento por evaporación
Tratamiento físico-químico específico
Combustió en forns per a l’obtenció de clinker
en fàbriques de ciment
DESCRIPCIÓ
Códigos
Combustión en hornos para la obtención de clinker en
fábricas de cemento
Incineración de residuos halogenados
Incineración de residuos sanitarios
Tractament en depuradora físico-química
i biològica d’aigües residuals en origen,
pertanyent al consorci d’indústries del polígon o
del municipi
CODIS
Tratamiento en depuradora físico-química y biológica de
aguas residuales en origen o perteneciente al consorcio
de industrias del polígono, perteneciente al consorcio de
industrias del polígono o del municipio
Deposición de residuos en monovertedero
Incineración de residuos no halogenados
Tractament en depuradora físico-química
d’aigües residuals en origen, pertanyent al
consorci d’indústries del polígon o del municipi
Tratamiento en depuradora físico-química de aguas
residuales en origen, perteneciente al consorcio de
industrias del polígono o del municipio
Deposición de inertes
Tratamiento en depuradora exclusivamente biológica de
aguas residuales en origen, perteneciente al consorcio de
industrias del polígono o del municipio
Annex 1.2
T41
Codificación de los métodos de almacenamiento
Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares a la intemperie.
Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en un
emplazamiento preparado.
E07
Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars en
lloc tancat.
Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en lugar
cerrado.
ANNEX 2
Codificació dels residus del Catàleg de residus Europeu (CRE). Codificación de los residuos del Catàleg de residus Europeu (CRE)
Instruccions d’ús
Instrucciones de uso
Per codificar correctament un residu, cal especificar-ne els sis dígits seguint els
passos següents.
Para codificar correctamente un residuo, es preciso especificar los seis dígitos del mismo
siguiendo los pasos siguientes.
1r. Cal cercar en l’índex de grups del CRE el procés o l’activitat industrial que genera el residu, o bé el grup
de descripció genèrica que s’hi ajusta més (si el residu es descriu en els grups 13, 14, 15, 16 o 20, adreceuvos-hi directament)
1º Hay que buscar en el índice de grupos del CRE el proceso o la actividad industrial que genera el residuo,
o bien el grupo de descripción genérica que se ajusta más (si el residuo se describe en los grupos 13, 14, 15,
16 o 20, hay que acudir directamente a estos grupos)
Índex de grups
01 02 Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i químics de minerals
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca; residus de la
preparació i elaboració d’aliments
03 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper,
paper i cartró
04 Residus de les indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
05 Residus de la refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
06 Residus de processos químics inorgànics
07 Residus de processos químics orgànics
08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (ffdu) de revestiments (pintures,
vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d’impressió
09 Residus de la indústria fotogràfica
10 Residus de processos tèrmics
11 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus
de la hidrometal·lúrgia no fèrria
12 Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els capítols 07 i 08)
15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció no
especificats en cap altra categoria
16 Residus no especificats en cap altre capítol de la llista
17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
18 Residus de serveis mèdics o veterinaris o d’investigació associada (llevat dels residus de cuina i
de restaurant no procedents directament de la prestació d’assistència sanitària)
19 Residus de les instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament
d’aigües residuals i de la preparació d’aigua per a consum humà i d’aigua per a ús industrial
20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços,
indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
2n. En el grup triat anteriorment, s’ha de buscar el subgrup que especifiqui millor el procés o l’activitat
industrial generadora, o bé la descripció del residu.
3r. En el subgrup s’ha de buscar la descripció del residu que s’ajusta més al residu que es vol tipificar.
El codi d’aquesta descripció és el codi del residu buscat.
4t. Si no és possible trobar el codi del residu, s’ha d’utilitzar, dins del subgrup més idoni, el codi
corresponent a “residus no especificats en cap altra categoria”.
Índice de grupos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de
minerales
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la
preparación y elaboración de alimentos
Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de
papel, papel y cartón
Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil
Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón
Residuos de procesos químicos inorgánicos
Residuos de procesos químicos orgánicos
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (ffdu) de revestimientos
(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión
Residuos de la industria fotográfica
Residuos de procesos térmicos
Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales;
residuos de la hidrometalurgia no férrea
Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos
Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto aceites comestibles y los de los capítulos
05, 12 y 19)
Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08)
Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración y ropas de
protección no especificados en otra categoría
Residuos no especificados en otro capítulo de la lista
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de
cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios)
Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de
tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua
para uso industrial
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente
2º En el grupo seleccionado anteriormente debe buscarse el subgrupo que especifique mejor el
proceso o la actividad industrial generadora, o bien la descripción del residuo.
3º En el subgrupo es preciso buscar la descripción del residuo que se ajuste más al residuo que se
quiere tipificar. El código de esta descripción es el código del residuo buscado.
4º Si no es posible encontrar el código del residuo, hay que utilizar, dentro del subgrupo más idóneo, el
código correspondiente a “residuos no especificados en otra categoría”.
Annex 2.1
01 Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres
i tractaments físics i químics de minerals
Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos
físicos y químicos de minerales
0101
010101
010102
0103
Residus de l’extracció de minerals metàl·lics
Residuos de la extracción de minerales metálicos
Residus de l’extracció de minerals no metàl·lics
Residuos de la extracción de minerales no metálicos
Estèrils que generen àcid procedents de la transformació de sulfurs
Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros
010305
Altres estèrils que contenen substàncies perilloses
Otros estériles que contienen sustancias peligrosas
Estèrils diferents dels esmentats en els codis 010304 i 010305
Estériles distintos de los mencionados en los códigos 010304 y 010305
010307
Altres residus que contenen substàncies perilloses procedents de la
transformació física i química de minerals metàl·lics
010308
Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 010307
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de
minerales no metálicos
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi
010407
Residus de sorra i argiles
Residuos de arena y arcillas
010410
Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010407
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 010407
010411
Residus de la transformació de potassa i sal gemma diferents dels esmentats
en el codi 010407
Annex 2.2
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas
010507
Llots i altres residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels
esmentats en els codis 010505 i 010506
ES
ES
010508
ES
Llots i altres residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels
esmentats en els codis 010505 i 010506
NE
NE
010599
0201
NE
Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código 010407
ES
NE
NE
NE
NE
Estèrils i altres residus del rentatge i la neteja de minerals, diferents dels
esmentats en els codis 010407 i 01041
Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los
códigos 010407 y 010411
Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 010407
020101
Residus de la transformació física i química de minerals no metàl·lics
010409
ES
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en
NE
los códigos 010505 y 010506
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos de grava i rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 010407 010413
Llots i altres residus de perforacions que contenen substàncies perilloses
Residuos no especificados en otra categoría
Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos
010506
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los
NE
códigos 010505 y 010506
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca;
residuos de la preparación y elaboración de alimentos
Residus que contenen substàncies perilloses procedents de la transformació
física i química de minerals no metàl·lics
010412
NE
010407
Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs
Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010307
Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos
010408
010505
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca; residus de la preparació i elaboració d’aliments
Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce
02 Llots rojos de la producció d’alúmina diferents dels esmentats en el codi
010307
0104
Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química
ES
de minerales metálicos 010309
010399
NE
Llots i altres residus de perforacions
Lodos y otros residuos de perforaciones
Residuos no especificados en otra categoría
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 010307
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
0105
010504
Residus de la transformació física i química de minerals metàl·lics
010304
Residus de l’extracció de minerals
Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos
010306
Residuos de la extracción de minerales
010499
Lodos de lavado y limpieza
020102
Residus de teixits d’animals
Residuos de tejidos de animales
020103
Residus de teixits de vegetals
Residuos de tejidos de vegetales
020104
Residus de plàstics (excepte embalatges)
Residuos de plásticos (excepto embalajes)
020106
Excrements d’animals, orina i fems (inclosa palla podrida) i efluents, recollits de
manera selectiva i tractats fora de l’indret on es generen
Heces de animales, orina y estiercol (incluida paja podrida) y efluentes, recogidos selectivamente y
tratados fuera del lugar donde se generan
020107
Residus de la silvicultura
Residuos de la silvicultura
020108
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses
Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas
020109
Residus agroquímics diferents dels esmentats en el codi 020108
Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 020108
020110
Residus metàl·lics
Residuos metálicos
020199
Residus no especificats en cap altra categoria
0202
NE
Llots de rentatge i neteja
NE
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca
020201
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ES
NE
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d’origen animal
Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal
Llots de rentatge i neteja
Lodos de lavado y limpieza
NE
020202
020203
Residus de teixits d’animals
Residuos de tejidos de animales
Materials inadequats per al consum o l’elaboració
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
020204
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
020299
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
0203
020301
Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación
020302
Residus de conservants
020303
020304
020305
Residuos de conservantes
Residus de l’extracció amb dissolvents
Residuos de la extracción con disolventes
Materials inadequats per al consum o l’elaboració
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
020399
Residus no especificats en cap altra categoria
0207
NE
020701
Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles,
cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de
levadura, prepara
Llots de rentatge, neteja, pelat, centrifugació i separació
020699
NE
Residus de la preparació i elaboració de fruites, hortalisses, cereals, olis
comestibles, cacau, cafè, te i tabac; producció de conserves; producció de llevat i
extracte de llevat, preparació i fermen
NE
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte cafè, te i cacau)
Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao)
Residus de rentatge, neteja i reducció mecànica de matèries primeres
Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas
020702
Residus de la destil·lació d’alcohols
Residuos de la destilación de alcoholes
020703
Residus del tractament químic
Residuos del tratamiento químico
020704
Materials inadequats per al consum o l’elaboració
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
020705
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
020799
Residus no especificats en cap altra categoria
NE
Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i
mobles, pasta de paper, paper i cartró
NE
Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y
muebles, pasta de papel, papel y cartón
NE
0301
Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles
Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles
Residuos de corteza y corcho
0204
Residus de l’elaboració de sucre
030104
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles que
contenen substàncies perilloses
020402
Residuos de la elaboración de azucar
Terra procedent de la neteja i rentatge de la remolatxa
Carbonat càlcic fora d’especificació
Carbonato cálcico fuera de especificación
020403
Llots del tractament in situ d’efluents
020499
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
Residuos no especificados en otra categoría
0205
Residus de la indústria de productes lactis
Residuos de la industria de productos lácteos
020501
Materials inadequats per al consum o l’elaboració
020502
020599
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
Residuos no especificados en otra categoría
0206
Residus de la indústria de fleca i pastisseria
Residuos de la industria de panadería y pastelería
020601
Materials inadequats per al consum o l’elaboració
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
020602
Residus de conservants
Residuos de conservantes
020603
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
NE
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas
030105
NE
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles diferents dels
esmentats en el codi 030104
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el
código 030104
NE
030199
Residus no especificats en cap altra categoria
0302
030201
NE
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus d’escorça i suro
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
NE
03 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha
NE
Residuos no especificados en otra categoría
030101
NE
Residuos no especificados en otra categoría
020401
NE
NE
NE
NE
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus dels tractaments de conservació de la fusta
Residuos de los tratamientos de conservación de la madera
Conservants de la fusta orgànics no halogenats
Conservantes de la madera orgánicos no halogenados
030202
Conservants de la fusta organoclorats
Conservantes de la madera organoclorados
030203
Conservants de la fusta organometàl·lics
Conservantes de la madera organometálicos
030204
Conservants de la fusta inorgànics
Conservanets de la madera inorgánicos
030205
Altres conservants de la fusta que contenen substàncies perilloses
Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas
030299
Conservants de la fusta no especificats en cap altra categoria
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Conservantes de la madera no especificados en otra categoría
NE
NE
Annex 2.3
Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón
Residus de la producció i transformació de pasta de paper, paper i cartró
040210
Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera)
030301
Residus d’escorça i fusta
040214
Residus de l’acabat que contenen dissolvents orgànics
0303
Residuos de corteza y madera
030302
Llots de lleixius verdes (procedents de la recuperació de lleixius de cocció)
Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción)
030305
Llots de destintat procedents del reciclatge de paper
Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel
030307
Deixalles, separades mecànicament, de pasta elaborada a partir de residus de
paper i cartró
030308
030309
Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón
Residus procedents de la classificació de paper i cartró destinats al reciclatge
Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado
Residus de llots calcaris
Residuos de lodos calizos
030310
Deixalles de fibres i llots de fibres, de materials de càrrega i d’estucat,
obtingudes per separació mecànica
030311
Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica
Llots del tractament in situ d’efluents, diferents dels especificats en el codi 030310
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 030310
030399
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
04 Residus de les indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil
0401
Residuos de las industrias del cuero y de la piel
040101
Carnasses i serratges d’encalcinament
040102
040103
040104
040105
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Carnazas y serrajes de encalado
Residus d’encalcinament
Residuos de encalado
Residus de desgreixatge que contenen dissolvents sense fase líquida
Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida
Residus líquids d’adob que contenen crom
Residuos líquidos de curtición que contienen cromo
NE
NE
ES
NE
Residus líquids d’adob que no contenen crom
Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo
0402
Residus de la indústria tèxtil
040107
040108
040109
Residus de l’acabat diferents dels especificats en el codi 040214
Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 040214
040216
Colorants i pigments que contenen substàncies perilloses
Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas
040217
Colorants i pigments diferents dels esmentats en el codi 040216
Colorantes y pigmentos distintos de los mencianados en el código 040216
040219
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
040220
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels esmentats en el codi 040219
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 040219
040221
Residus de fibres tèxtils no processades
Residuos de fibras textiles no procesadas
040222
Residus de fibres tèxtils processades
Residuos de fibras textiles procesadas
040299
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
05 Residus de la refinació del petroli, purificació del gas natural i
tractament pirolític del carbó
Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento
pirolítico del carbón
050102
040199
040106
Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos
040215
NE
Llots, en particular els procedents del tractament in situ d’efluents, que contenen crom
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo
NE
Llots, en particular els procedents del tractament in situ d’efluents, que no
contenen crom
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo NE
Residus de l’adobat de pell (làmines blaves, encenalls, retalls, pols) que contenen crom
Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo
NE
Residus de confecció i acabat
Residuos de confección y acabado
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
0501
Residus de les indústries del cuir i de la pell
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Matèria orgànica de productes naturals (per exemple greix, cera)
Llots de dessalatge
Lodos de desalación
050103
Llots de fons de tancs
Lodos de fondos de tanques
050104
Llots d’alquil àcid
Lodos de alquil ácido
050105
Vessaments d’hidrocarburs
Derrames de hidrocarburos
050106
Llots oliosos procedents d’operacions de manteniment de plantes o equips
Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos
050107
Quitrans àcids
Alquitranes ácidos
050108
Altres quitrans
Otros alquitranes
050109
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
050110
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels esmentats en el codi 050109
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 050109
050111
Residus procedents de la neteja de combustibles amb bases
Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases
050112
Hidrocarburs que contenen àcids
Hidrocarburos que contienen ácidos
050113
Llots procedents de l’aigua d’alimentació de calderes
Residuos de la industria textil
Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas
Residus de materials compostos (tèxtils impregnats, elastòmers, plastòmers)
050114
Residus de columnes de refrigeració
Annex 2.4
NE
NE
ES
NE
ES
NE
NE
NE
Residus de la refinació del petroli
040209
Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros)
ES
Residuos del refino de petróleo
NE
Residuos de columnas de refrigeración
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
NE
ES
ES
NE
NE
050115
Argiles de filtració usades
Arcillas de filtración usadas
050116
Residus que contenen sofre procedents de la dessulfuració del petroli
Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo
050117
Betums
Betunes
050199
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
NE
NE
060204
Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic
Hidróxido potásico e hidróxido sódico
060205
Altres bases
Otras bases
060299
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
0603
Residus de la FFDU de sals i les seves solucions i d’òxids metàl·lics
Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos
Residuos del tratamiento pirolítico del carbón
Residus del tractament pirolític del carbó
060311
Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros
050601
Quitrans àcids
060313
Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants
Alquitranes ácidos
050603
Altres quitrans
Otros alquitranes
050604
Residus de columnes de refrigeració
Residuos de columnas de refrigeración
050699
Residus no especificats en cap altra categoria
0507
050701
050702
NE
Residus de la purificació i transport de gas natural
Residus que contenen mercuri
Residuos que contienen mercurio
Residus que contenen sofre
050799
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
NE
Residuos no especificados en otra categoría
06 Residus de processos químics inorgànics
Residuos de procesos químicos inorgánicos
0601
Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) d’àcids
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos
060101
Àcid sulfúric i àcid sulfurós
Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso
060102
Àcid clorhídric
Ácido clorhídrico
060103
Àcid fluorhídric
Ácido fluorhídrico
060104
Àcid fosfòric i àcid fosforós
Ácido fosfórico y ácido fosforoso
060105
Àcid nítric i àcid nitrós
Ácido nítrico y ácido nitroso
060106
Altres àcids
060199
Residus no especificats en cap altra categoria
Otros ácidos
Residuos no especificados en otra categoría
0602
Residus de la FFDU de bases
Residuos de la FFDU de bases
060201
Hidròxid càlcic
Hidróxido cálcico
060203
Hidròxid amònic
Hidróxido amónico
Sals sòlides i solucions que contenen cianurs
ES
Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados
060314
Sals sòlides i solucions diferents de les esmentades en els codis 060311 i 060313
Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 060311 y 060313
060315
Òxids metàl·lics que contenen metalls pesants
Óxidos metálicos que contienen metales pesados
060316
Òxids metàl·lics diferents dels esmentats en el codi 060315
Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 060315
060399
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos de la purificación y transporte de gas natural
Residuos que contienen azufre
ES
Residuos no especificados en otra categoría
ES
ES
Residuos no especificados en otra categoría
0506
ES
0604
060403
NE
Residus que contenen metalls diferents dels esmentats en el codi 0603
Residus que contenen arsènic
060404
Residus que contenen mercuri
Residuos que contienen mercurio
060405
Residus que contenen altres metalls pesants
Residuos que contienen otros metales pesados
060499
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el código 0603
Residuos que contienen arsénico
0605
NE
Residuos no especificados en otra categoría
ES
ES
ES
ES
Residuos no especificados en otra categoría
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
ES
060502
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
ES
060503
Llots del tractament in situ d’efluents, diferents dels esmentats en el codi 060502
ES
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 060502
ES
0606
ES
Residus de la FFDU de productes químics que contenen sofre, de processos químics
del sofre i de processos de dessulfuració
ES
060602
ES
Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del
azufre y de procesos de desulfuración
Residus que contenen sulfurs perillosos
Residuos que contienen sulfuros peligrosos
060603
Residus que contenen sulfurs diferents dels esmentats en el codi 060602
Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 060602
060699
Residus no especificats en cap altra categoria
0607
ES
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la FFDU d’halògens i de processos químics dels halògens
Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos
ES
060701
Residuos de electrólisis que contienen amianto
ES
060702
Carbó actiu procedent de la producció de clor
NE
Residus d’electròlisi que contenen amiant
Carbón activo procedente de la producción de cloro
ES
ES
Annex 2.5
060703
060704
Llots de sulfat bàric que contenen mercuri
Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio
Solucions i àcids, per exemple, àcid de contacte
Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto
060799
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
ES
07 Residus de processos químics orgànics
Residuos de procesos químicos orgánicos
0701
Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU)
de productes químics orgànics de base
Residuos no especificados en otra categoría
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU)
de productos químicos orgánicos de base
Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados
Residus de la FFDU del silici i els seus derivats
070101
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
060802
Residus que contenen clorosilans perillosos
070103
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
0608
Residuos que contienen clorosilanos peligrosos
060899
Residus no especificats en cap altra categoria
0609
ES
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la FFDU de productes químics que contenen fòsfor
i processos químics del fòsfor
Líquids de neteja i licors mare aquosos
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
070104
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
070107
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
Residuos de reacción y de destilación halogenados
070108
Altres residus de reacció i de destil·lació
Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo
y procesos químicos del fósforo
Otros residuos de reacción y de destilación
060902
Escòries de fòsfor
070109
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
Escorias de fósforo
060903
Residus càlcics de reacció que contenen o estan contaminats amb
substàncies perilloses
060904
060999
Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas
Residus càlcics de reacció diferents dels esmentats en el codi 060903
Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 060903
Residuos no especificados en otra categoría
0610
Residus de la FFDU de productes químics que contenen nitrogen i processos
químics del nitrogen i de la fabricació de fertilitzants
061002
061099
0611
061101
061199
0613
Residus que contenen substàncies perilloses
Residuos que contienen sustancias peligrosas
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus de processos químics inorgànics no especificats en cap altra categoria
Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas
061302
Carbó actiu usat (excepte el codi 060702)
Carbón activo usado (excepto el código 060702)
061303
Negre de carbó
Negro de carbón
Residus procedents de la transformació de l’amiant
Residuos procedentes de la transformación del amianto
061305
Sutge
Hollín
061399
Residus no especificats en cap altra categoria
Annex 2.6
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Productes fitosanitaris inorgànics, conservants de la fusta i altres biocides
061304
ES
Residus de la fabricació de pigments inorgànics i opacificants
061301
Residuos no especificados en otra categoría
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
070111
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
070112
070199
Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes
Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría
Altres tortons de filtració i absorbents usats
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus càlcics de reacció procedents de la producció de diòxid de titani
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
070110
Residuos no especificados en otra categoría
Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio
NE
Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y procesos químicos del
nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes
ES
Residus no especificats en cap altra categoria
NE
ES
ES
NE
ES
ES
0702
070201
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
ES
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070111
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070111
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la FFDU de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials
Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales
Líquids de neteja i licors mare aquosos
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
070203
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
070204
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
070207
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
Residuos de reacción y de destilación halogenados
070208
Altres residus de reacció i de destil·lació
Otros residuos de reacción y de destilación
070209
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
070210
Altres tortons de filtració i absorbents usats
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
070211
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
070212
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070211
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070211
070213
Residus de plàstic
Residuos de plástico
070214
Residus procedents d’additius que contenen substàncies perilloses
Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas
070215
Residus procedents d’additius diferents dels especificats en el codi 070214
ES
Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el código 070214
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
NE
NE
ES
NE
070216
070217
Residus que contenen silicones perilloses
Residuos que contienen siliconas peligrosas
Residus que continguin silicones diferents de les especificades al codi 070216
Residuos que contengan siliconas distintas de las mencionadas en la partida 070216
070299
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
NE
070499
0705
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la FFDU de productes farmacèutics
Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos
Residuos no especificados en otra categoría
070501
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
Líquids de neteja i licors mare aquosos
0703
Residus de la FFDU de tints i pigments orgànics(excepte els del subcapítol 0611)
070503
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 0611)
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
070301
Líquids de neteja i licors mare aquosos
070504
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
070303
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
070304
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
070307
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
Residuos de reacción y de destilación halogenados
070308
Altres residus de reacció i de destil·lació
Otros residuos de reacción y de destilación
070309
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
070310
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
Altres tortons de filtració i absorbents usats
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
070311
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
070312
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070311
070399
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070311
ES
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
070507
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
Residuos de reacción y de destilación halogenados
070508
ES
Altres residus de reacció i de destil·lació
Otros residuos de reacción y de destilación
070509
ES
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
070510
ES
Altres tortons de filtració i absorbents usats
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
070511
ES
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
070512
ES
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070511
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070511
070513
ES
Residus sòlids que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas
070514
NE
Residus sòlids diferents dels especificats en el codi 070513
Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 070513
070599
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus no especificats en cap altra categoria
0704
Residus de la FFDU de productes fitosanitaris orgànics
(excepte els dels codis 020108 i 020109), de conservants de la fusta
(excepte els del subcapítol 0302) i d’altres biocides
0706
070403
070404
070407
070408
070409
070410
070411
070412
070413
Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 020108 y
020109), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 0302) y de otros biocidas
Líquids de neteja i licors mare aquosos
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
Residuos de reacción y de destilación halogenados
Altres residus de reacció i de destil·lació
Otros residuos de reacción y de destilación
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
Altres tortons de filtració i absorbents usats
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070411
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070411
Residus sòlids que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas
ES
Residuos no especificados en otra categoría
070401
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
NE
070601
ES
ES
ES
ES
ES
ES
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la FFDU de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmètics
Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos
Líquids de neteja i licors mare aquosos
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
070603
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
070604
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
070607
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
Residuos de reacción y de destilación halogenados
070608
Altres residus de reacció i de destil·lació
Otros residuos de reacción y de destilación
070609
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
070610
Altres tortons de filtració i absorbents usats
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
070611
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
070612
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070611
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070611
070699
Residus no especificats en cap altra categoria
NE
ES
NE
Residuos no especificados en otra categoría
ES
Annex 2.7
0707
070701
070703
Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes
químics no especificats en cap altra categoria
Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la químca fina y productos químicos
no especificados en otra categoría
Líquids de neteja i licors mare aquosos
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
070704
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
070707
Residus de reacció i de destil·lació halogenats
070708
070709
Tortons de filtració i absorbents usats halogenats
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
070710
Altres tortons de filtració i absorbents usats
070711
070712
070799
08 0801
ES
ES
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070711
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070711
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (ffdu) de
revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants
i tintes d’impressió
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (ffdu) de
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y
tintas de impresión
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
080112
Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 080111
080113
Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
Llots de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080113
Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 080113
080115
Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
080116
Llots aquosos que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 080115
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 080115
080117
Residus del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
080119
ES
NE
ES
NE
ES
Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics
o altres substàncies perilloses
080120
Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís diferents de les
especificades en el codi 080119
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintas de las especificadas en el código 080119
080121
Residus de decapants o desenvernissadors
Residuos de decapantes o desbarnizadores
080199
Residus no especificats en cap altra categoria
0802
080201
Residus de sorra de revestiment
Llots aquosos que contenen materials ceràmics
Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos
080203
Suspensions aquoses que contenen materials ceràmics
Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos
080299
Residus no especificats en cap altra categoria
NE
NE
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la FFDU de tintes d’impressió
Residuos de la FFDU de tintas de impresión
Llots aquosos que contenen tinta
Lodos acuosos que contienen tinta
080308
Residus líquids aquosos que contenen tinta
Residuos líquidos acuosos que contienen tinta
080312
Residus de tintes que contenen substàncies perilloses
Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas
080313
Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 080312
Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 080312
080314
Llots de tinta que contenen substàncies perilloses
Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas
080315
Llots de tinta diferents dels especificats en el codi 080314
Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 080314
080316
Residus de solucions corrosives
Residuos de soluciones corrosivas
080317
Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses
Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas
080318
Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317
ES
Residus de la FFDU d’altres revestiments (inclosos els materials ceràmics)
080202
0803
NE
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos los materiales cerámicos)
Residuos de arenillas de revestimiento
ES
Residuos no especificados en otra categoría
Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 080317
Olis de dispersió
Aceites de dispersión
080399
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código
080117
NE
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
080319
NE
Residus del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís diferents dels
especificats en el codi 080117
080307
Residus de la FFDU i del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
Annex 2.8
ES
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
080111
ES
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz
080114
ES
Otras tortas de filtración y absorbentes usados
ES
Altres residus de reacció i de destil·lació
Otros residuos de reacción y de destilación
ES
Residuos de reacción y de destilación halogenados
ES
080118
Residuos no especificados en otra categoría
NE
NE
ES
NE
ES
NE
ES
ES
NE
ES
0804
090107
Residus de la FFDU d’adhesius i segellants (incloent els productes
d’impermeabilització)
Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo los productos de impermeabilización)
080409
Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosasES
080410
Residus d’adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080409
080411
Llots d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
080412
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 080409
Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
Llots d’adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080411
Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 080411
080413
Llots aquosos que contenen adhesius i segellants amb dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses
080414
Lodos acuosos que contienen adhesivos y sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
Lodos acuosos que contienen adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 080413
080415
Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants amb dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas
080416
Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants diferents dels
especificats en el codi 080415
080417
080499
0805
080501
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 080415
Oli de resina
Aceite de resina
Isocianats residuals
Residus de la indústria fotogràfica
Residuos de la industria fotográfica
Residuos de la industria fotográfica
090101
Solucions de revelatge i solucions activadores a l’aigua
Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua
090102
Solucions de revelatge de plaques d’impressió a l’aigua
Soluciones de revelado de placas de impresión al agua
Solucions de revelatge amb dissolvents
Soluciones de revelado con disolventes
Solucions de fixatge
Soluciones de fijado
090105
Solucions de blanqueig i solucions de blanqueig-fixatge
Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado
090106
Residus que contenen plata procedent del tractament in situ de residus fotogràfics
NE
ES
ES
Residus de la indústria fotogràfica
090104
ES
Residus no especificats d’una altra manera en el capítol 08
090103
NE
Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08
09
ES
Residus no especificats en cap altra categoria
Isocianatos residuales
NE
Residuos no especificados en otra categoría
0901
ES
Llots aquosos que contenen adhesius i segellants diferents dels especificats
en el codi 080413
NE
Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos
ES
ES
ES
ES
ES
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata
090108
Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni compostos de plata
Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata
090110
Càmeres d’un sol ús sense piles ni acumuladors
Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores
090111
Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors inclosos en els codis 160601,
160602 o 160603
Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 160601, 160602 o 160603
090112
Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors diferents de les especificades
en el codi 090111
NE
NE
NE
ES
Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el código 090111 NE
090113
Residus líquids aquosos procedents de la recuperació in situ de plata diferents
dels especificats en el codi 090106
Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de los
especificados en el código 090106
090199
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
10 Residus de processos tèrmics
Residuos de procesos térmicos
1001
Residus de centrals elèctriques i altres plantes de combustió
(excepte el capítol 19)
Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el capítulo 19)
100101
Cendra de llar, escòries i pols de caldera
(excepte la pols de caldera especificada en el codi 100104)
100102
ES
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104)
NE
Cendra volant del carbó
Cenizas volantes de carbón
100103
Cendra volant de torba i de fusta (no tractada)
Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)
100104
Cendra volant i pols de caldera d’hidrocarburs
Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos
100105
Residus càlcics de reacció en forma sòlida procedents de la dessulfuració de gasos de combustió
NE
NE
ES
Residuos cálcicos de reacción en forma sólida procedentes de la desulfuración de gases de combustión
100107
Residus càlcics de reacció en forma de llots procedents de la dessulfuració de
gasos de combustió
Residuos cálcicos de reacción en forma de lodos procedentes de la desulfuración de gases de combustión
100109
Àcid sulfúric
Ácido sulfúrico
100113
Cendra volant d’hidrocarburs emulsionats usats com a combustibles
Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles
100114
Cendra de llar, escòries i pols de caldera procedents de la coincineració que
contenen substàncies perilloses
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración que contienen
sustancias peligrosas
100115
Cendra de llar, escòries i pols de caldera procedents de la coincineració
diferents de les especificades en el codi 100114
ES
Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración distintos de los
especificados en el código 100114
NE
NE
ES
ES
ES
NE
Annex 2.9
100116
100117
100118
100119
100120
Cendra volant procedents de la coincineració que contenen substàncies perilloses
ES
Cendra volant procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 100116
Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en el código 100116 NE
Residus procedents de la depuració de gasos que contenen substàncies perilloses
Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias peligrosas
ES
Residus procedents de la depuració de gasos diferents dels especificats en els
codis 100105, 100107 i 100118
Cenizas volantes procedentes de la co-incineración que contienen sustancias peligrosas
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 100120
Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de
calderes
Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la limpieza de calderas
100123
Llots aquosos procedents de la neteja de calderes diferents dels especificats
en el codi 100122
Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas distintos de los especificados en el código 100122
Sorra de llits fluïditzats
Arenas de lechos fluidizados
100125
Residus procedents de l’emmagatzematge i preparació de combustible de
centrals termoelèctriques de carbó
Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales termoeléctricas de carbón
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
100199
Residus no especificats en cap altra categoria
100201
Residus del tractament d’escòries
Residuos del tratamiento de escorias
100202
Escòries no tractades
Escorias no tratadas
100207
Residus sòlids del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
100208
Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100207
Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100207
Escata de laminatge
Cascarilla de laminación
100211
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
100212
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100211
100213
100214
Annex 2.10
NE
ES
100302
Residus de la termometal·lúrgia de l’alumini
Residuos de la termometalurgia del aluminio
Fragments d’ànodes
Fragmentos de ánodos
100304
Escòries de la producció primària
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el còdigo 100211
Polvo de alúmina
100308
Escòries salines de la producció secundària
Escorias salinas de la producción secundaria
100309
Garbelladures negres de la producció secundària
Granzas negras de la producción secundaria
100315
Escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua, gasos
inflamables en quantitats perilloses
NE
NE
NE
NE
100316
100317
Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d’ànodes
Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos
100318
Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d’ànodes diferents
dels especificats en el codi 100317
100319
100321
NE
NE
ES
100322
100323
100324
NE
NE
ES
NE
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
ES
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100213
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100213 NE
Escumes diferents de les especificades en el codi 100315
Espumas distintas de las especificadas en el código 100315
100325
100326
100327
100328
100329
NE
ES
NE
ES
ES
Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosasES
100320
Residus de la indústria del ferro i de l’acer
Residuos de la industria del hierro y del acero
100210
ES
Residuos no especificados en otra categoría
1003
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Pols d’alúmina
100122
1002
Escorias de la producción primaria
Residus no especificats en cap altra categoria
100305
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 100120
100126
100299
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
Otros lodos y tortas de filtración
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
100121
100124
Altres llots i tortons de filtració
Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los códigos 100105,
NE
100107 y 100118
100215
NE
ES
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los
especificados en el código 100317
NE
Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas
ES
Partícules, procedents dels efluents gasosos, diferents de les especificades en el codi 100319
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 100319 NE
Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) que contenen substàncies perilloses
Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias peligrosas
ES
Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) diferents de les especificades en el codi 100321
Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 100321
Residus sòlids del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
NE
ES
Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100323
Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100323
NE
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
ES
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100325
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100325 NE
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
ES
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en
el codi 100327
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100327 NE
Residus del tractament d’escòries salines i garbelladures negres que contenen
substàncies perilloses
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras que contienen sustancias peligrosas ES
100330
100399
1004
Residus del tractament d’escòries salines i garbelladures negres diferents dels
especificats en el codi 100329
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el
código 100329
1006
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
100601
Residus de la termometal·lúrgia del coure
Residuos de la termometalurgia del cobre
Escòries de la producció primària i secundària
Escorias de la producción primaria y secundaria
100602
Garbelladures i escumes de la producció primària i secundària
Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
100603
Partícules procedents dels efluents gasosos
Residuos de la termometalurgia del plomo
Residus de la termometal·lúrgia del plom
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
100401
Escòries de la producció primària i secundària
100604
Altres partícules i pólvores
100402
100403
Escorias de la producción primaria y secundaria
Garbelladures i escumes de la producció primària i secundària
Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
Arseniat de calci
Arseniato de calcio
100404
Partícules procedents dels efluents gasosos
100405
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
Altres partícules i pólvores
Otras partículas y polvos
100406
Residus sòlids del tractament de gasos
Residuos sólidos del tratamiento de gases
100407
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
100409
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
100410
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en
el codi 100409
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100409
100499
Residus no especificats en cap altra categoria
1005
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Otras partículas y polvos
100606
Residus sòlids del tractament de gasos
Residuos sólidos del tratamiento de gases
100607
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
100609
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
100610
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en
el codi 100609
NE
Residuos no especificados en otra categoría
1007
100701
Escòries de la producció primària i secundària
Escorias de la producción primaria y secundaria
100702
Garbelladures i escumes de la producció primària i secundària
Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
100703
Residus sòlids del tractament de gasos
Residuos sólidos del tratamiento de gases
100704
Altres partícules i pólvores
Otras partículas y polvos
100705
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos
Partícules procedents dels efluents gasosos
100504
Altres partícules i pólvores
Otras partículas y polvos
100505
Residus sòlids del tractament de gasos
Residuos sólidos del tratamiento de gases
100506
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
100508
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
100509
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en
el codi 100508
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100508
100510
Garbelladures i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua,
gasos inflamables en quantitats perilloses
Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas
100511
Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100510
Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 100510
100599
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
ES
NE
ES
ES
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
100707
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
100708
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en
el codi 100707
NE
ES
NE
NE
NE
NE
NE
ES
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100707
100799
Residus no especificats en cap altra categoria
1008
ES
NE
100804
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la termometal·lúrgia d’altres metalls no ferris
Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos
Partícules i pols
Partículas y polvo
100808
Escòries salines de la producció primària i secundària
Escorias salinas de la producción primaria y secundaria
100809
Altres escòries
Otras escorias
100810
Garbelladures i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua,
gasos inflamables en quantitats perilloses
Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas
100811
Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100810
NE
Residus de la termometal·lúrgia de la plata, or i platí
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
ES
Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino
Escòries de la producció primària i secundària
100503
ES
Residuos no especificados en otra categoría
100501
ES
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus de la termometal·lúrgia del zinc
NE
NE
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100609
Residuos de la termometalurgia del zinc
Escorias dela producción primaria y secundaria
ES
100699
NE
ES
NE
Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 100810
NE
ES
NE
ES
NE
Annex 2.11
100812
100813
Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d’ànodes
Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos
ES
Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d’ànodes diferents
dels especificats en el codi 100812
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los
especificados en el código 100812
100814
Fragments d’ànodes
100999
1010
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la fosa de peces no fèrries
Residuos de la fundición de piezas no férreas
NE
101003
Escorias de horno
101005
Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substàncies perilloses
100899
NE
Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas
ES
Partícules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en
el codi 100815
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 100815 NE
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
ES
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100817
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de les especificados en el código 100817 NE
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
ES
Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en
el codi 100819
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100819 NE
Residus no especificats en cap altra categoria
1009
Residus de la fosa de peces fèrries
100815
100816
100817
100818
100819
100820
100903
Fragmentos de ánodos
Residuos no especificados en otra categoría
Escòries de forn
Escorias de horno
100905
Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substàncies perilloses
100906
100907
100908
100909
100910
100911
100912
100913
100914
100915
100916
Annex 2.12
Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas
101006
101007
101008
101009
101010
101011
101012
101013
101014
Residuos de la fundición de piezas férreas
NE
ES
Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 100905
Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 100905
NE
Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substàncies perilloses
Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas
ES
Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 100907
Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 100907
NE
Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas
ES
Partícules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en
el codi 100909
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de les especificadas en el código 100909NE
Altres partícules que contenen substàncies perilloses
Otras partículas que contienen sustancias peligrosas
ES
Altres partícules diferents de les especificades en el codi 100911
Otras partículas distintas de las especificadas en el código 100911
NE
Lligants residuals que contenen substàncies perilloses
Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas
ES
Lligants residuals diferents dels especificats en el codi 100913
Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 100913
NE
Residus d’agents indicadors de fissuració que contenen substàncies perilloses
Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas
ES
Residus d’agents indicadors de fissuració diferents dels especificats en el codi 100915
Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 100915 NE
101015
101016
101099
1011
101103
Escòries de forn
NE
Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas
ES
Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 101005
Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 101005
NE
Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substàncies perilloses
Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas
ES
Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 101007
Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 101007
NE
Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses
Partículas, procedentes de los efluenetes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas
ES
Partícules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en
el codi 101009
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 101009NE
Altres partícules que contenen substàncies perilloses
Otras partículas que contienen sustancias peligrosas
ES
Altres partícules diferents de les especificades en el codi 101011
Otras partículas distintas de las especificadas en el código 101011
NE
Lligants residuals que contenen substàncies perilloses
Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas
ES
Lligants residuals diferents dels especificats en el codi 101013
Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 101013
NE
Residus d’agents indicadors de fissuració que contenen substàncies perilloses
Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas
ES
Residus d’agents indicadors de fissuració diferents dels especificats en el codi 101015
Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 101015 NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de la fabricació del vidre i els seus derivats
Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados
Residus de materials de fibra de vidre
Residuos de materiales de fibra de vidrio
101105
Partícules i pols
Partículas y polvo
101109
Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció que
contenen substàncies perilloses
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas
101110
Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció diferents dels
especificats en el codi 101109
NE
NE
ES
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en
NE
el código 101109
101111
Residus de petites partícules de vidre i de pols de vidre que contenen metalls
pesants (per exemple, de tubs catòdics)
Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados (por
ejemplo, de tubos catódicos)
101112
Residus de vidre diferents dels especificats en el codi 101111
Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 101111
ES
NE
101113
Llots procedents del poliment i esmerilament del vidre que contenen substàncies perilloses
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas
101114
Llots procedents del poliment i esmerilament del vidre diferents dels
especificats en el codi 101113
1013
ES
101301
Residus de la fabricació de ciment, calç i guix i de productes derivats
Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados
Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción
101304
Residus de calcinació i hidratació de la calç
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 101113 NE
Residuos de calcinación e hidratación de la cal
101115
Residus sòlids del tractament de gasos de combustió que contenen
substàncies perilloses
101306
Partícules i pols (excepte els codis 101312 i 101313)
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen sustancias peligrosas
101116
Residus sòlids del tractament de gasos de combustió diferents dels
especificats en el codi 101115
101117
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión distintos de los especificados en el código 101115
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
101118
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101117
101119
101120
101199
ES
NE
Partículas y polvo (excepto los códigos 101312 y 101313)
101307
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
101309
Residus de la fabricació de fibrociment que contenen amiant
101310
ES
101311
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 101117
NE
Residus sòlids del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
ES
Residus sòlids del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 101119
Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 101119
NE
101312
101313
101314
101399
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
1012
Residus de la fabricació de productes ceràmics, maons,
teules i materials de construcció
1014
Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construcción
101201
Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció
101203
101205
101206
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción
Partícules i pols
Partículas y polvo
Llots i tortons de filtració del tractament de gasos
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
Motlles rebutjats
Moldes desechados
101208
Residus de ceràmica, maons, teules i materials de construcció (després del procés de cocció)
101209
Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso de cocción)
Residus sòlids del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
101210
Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101209
101211
101212
101213
101299
Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 101209
Residus de vidrat que contenen metalls pesants
Residuos de vidriado que contienen metales pesados
Residus de vidrat diferents dels especificats en el codi 101211
Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 101211
Llots del tractament in situ d’efluents
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
101401
NE
NE
NE
NE
Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto
ES
Residus de la fabricació de fibrociment diferents dels especificats en el codi 101309
Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código 101309
NE
Residus de materials compostos a base de ciment diferents dels especificats
en els codis 101309 i 101310
Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los códigos 101309 y 101310
NE
Residus sòlids del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses
Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
ES
Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101312
Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 101312
NE
Residus de formigó i llots de formigó
Residuos de hormigón y lodos de hormigón
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de crematoris
Residuos de crematorios
Residus de la depuració de gasos que contenen mercuri
Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio
11 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de
metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgia no fèrria
Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales
y otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea
NE
1101
NE
Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres
materials (p.ex. processos de galvanització, de recobriment amb zinc, processos de
decapatge, gravat, fosfatació, desgreixatge alcalí i anodització
ES
NE
NE
NE
ES
NE
ES
NE
NE
110105
Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales
(p.ej. procesos de galvanización, de recubrimiento de zinc, de decapado, gravado, fosfatación,
desengrasado alcalino y anodización
Àcids de decapatge
Ácidos de decapado
110106
Àcids no especificats en cap altra categoria
Ácidos no especificados en otra catagoría
110107
Bases de decapatge
Bases de decapado
110108
Llots de fosfatació
ES
ES
ES
Lodos de fosfatación
110109
Llots i tortons de filtració que contenen substàncies perilloses
Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas
ES
110110
Llots i tortons de filtració diferents dels especificats en el codi 110109
Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 110109
NE
ES
Annex 2.13
110111
110112
110113
Líquids aquosos d’esbandida que contenen substàncies perilloses
Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas
Líquids aquosos d’esbandida diferents dels especificats en el codi 110111
Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 110111
Residus de desgreixatge que contenen substàncies perilloses
Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas
110114
Residus de desgreixatge diferents dels especificats en el codi 110113
Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 110113
110115
Eluats i llots procedents de sistemes de membranes o d’intercanvi iònic que
contenen substàncies perilloses
110116
110198
110199
1102
Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico que contienen
sustancias peligrosas
Resines intercanviadores d’ions saturades o usades
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
Altres residus que contenen substàncies perilloses
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
Llots de la hidrometal·lúrgia del zinc (inclosa jarosita i goethita)
Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita y goethita)
Residus de la producció d’ànodes per a processos d’electròlisi aquosa
Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa
110205
Residus de processos de la hidrometal·lúrgia del coure que contenen
substàncies perilloses
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas
110206
Residus de processos de la hidrometal·lúrgia del coure diferents dels
especificats en el codi 110205
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código
110205
110207
Altres residus que contenen substàncies perilloses
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
110299
Residus no especificats en cap altra categoria
1103
110301
Residus que contenen cianur
Residuos que contienen cianuro
110302
Altres residus
1105
Otros residuos
Residuos de procesos de galvanización en caliente
110501
Mates de galvanització
Matas de galvanización
110502
Cendres de zinc
Cenizas de zinc
110503
Residus sòlids del tractament de gasos
Residuos sólidos del tratamiento de gases
110504
Fundents usats
Fundentes usados
110599
Residus no especificats en cap altra categoria
Annex 2.14
ES
ES
ES
Residuos no especificados en otra categoría
NE
120102
Pols i partícules de metalls ferris
Polvo y partículas de metales férreos
120103
Llimadures i llimalla de metalls no ferris
Limaduras y virutas de metales no férreos
120104
Pols i partícules de metalls no ferris
Polvo y partículas de metales no férreos
120105
Llimalla i rebaves de plàstic
Virutas y rebabas de plástico
120106
Olis minerals de mecanització que contenen halògens (excepte les emulsions o dissolucions)
120108
120109
ES
120110
120112
NE
120113
ES
120114
120115
120116
ES
ES
120117
120118
120119
NE
NE
ES
ES
Llimadures i llimalla de metalls ferris
Limaduras y virutas de metales férreos
120107
ES
Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos
Residus de processos de galvanització en calent
Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico
de superficie de metales y plásticos
120101
Llots i sòlids de processos de tremp
Lodos y sólidos de procesos de temple
NE
Residuos no especificados en otra categoría
Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic
de superfície de metalls i plàstics
1201
Residus de processos hidrometal·lúrgics no ferris
110202
12
ES
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos
110203
NE
Residuos no especificados en otra categoría
ES
120120
120121
120199
1203
NE
NE
NE
NE
NE
Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones) ES
Olis minerals de mecanització sense halògens (excepte les emulsions o dissolucions)
ES
Emulsions i dissolucions de mecanització que contenen halògens
Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos
ES
Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens
Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos
ES
Olis sintètics de mecanització
Aceites sintéticos de mecanizado
ES
Ceres i greixos usats
Ceras y grasas usadas
ES
Residus de soldadura
Residuos de soldadura
NE
Llots de mecanització que contenen substàncies perilloses
Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas
ES
Llots de mecanització diferents dels especificats en el codi 120114
Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 120114
NE
Residus de granallatge o adollament que contenen substàncies perilloses
Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas
ES
Residus de granallatge o adollament diferents dels especificats en el codi 120116
Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 120116
NE
Llots metàl·lics (llots d’esmerilament,
rectificat i lapidatge) que contenen olis
Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites
ES
Olis de mecanització fàcilment biodegradables
Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables
ES
Moles i materials d’esmerilament usats que contenen substàncies perilloses
Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas
ES
Moles i materials d’esmerilament usats diferents dels especificats en el codi 120120
Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 120120
NE
Residus no especificats en cap altra categoria
Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto la emulsiones o disoluciones)
Residuos no especificados en otra categoría
Residus dels processos de desgreixatge amb aigua i vapor (excepte el capítol 11)
Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el capítulo 11)
120301
Líquids aquosos de neteja
Líquidos acuosos de limpieza
120302
Residus de desgreixatge al vapor
ES
130309
Olis fàcilment biodegradables d’aïllament i transmissió de calor
Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor
130310
Altres olis d’aïllament i transmissió de calor
Residuos de desengrase al vapor
13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els
dels capítols 05, 12 i 19)
1304
Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto aceites comestibles y
los de los capítulos 05, 12 y 19)
Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales
130402
Olis de sentines recollits en molls
1301
130101
130104
Residus d’olis hidràulics
Residuos de aceites hidráulicos
Olis hidràulics que contenen PCB
Aceites hidraúlicos que contienen PCB
Emulsions clorades
Emulsiones cloradas
130105
Emulsions no clorades
130109
130110
130111
130112
130113
1302
130204
ES
Emulsiones no cloradas
Olis hidràulics minerals clorats
Aceites hidráulicos minerales clorados
Olis hidràulics minerals no clorats
Aceites hidráulicos minerales no clorados
Olis hidràulics sintètics
Aceites hidráulicos sintéticos
Olis hidràulics fàcilment biodegradables
Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables
Altres olis hidràulics
Otros aceites hidráulicos
Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130205
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130206
Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130207
Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130208
Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
1303
Residus d’olis d’aïllament i transmissió de calor
130401
ES
ES
ES
ES
Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor
Olis de sentines
Olis de sentines procedents de la navegació en aigües continentals
Aceites de sentinas recogidos en muelles
130403
Olis de sentines procedents d’altres tipus de navegació
1305
130501
Sòlids procedents de desarenadors i de separadors d’aigua/substàncies olioses
130502
Llots de separadors d’aigua/substàncies olioses
Lodos de separadores agua/sustancias aceitosas
130503
Llots d’interceptors
Lodos de interceptores
130506
Olis procedents de separadors d’aigua/substàncies olioses
Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas
130507
Aigua oliosa procedent de separadors d’aigua/substàncies olioses
Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas
130508
ES
Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d’aigua/
substàncies olioses
ES
130701
Gasolina
130703
Altres combustibles (incloses mescles)
ES
130801
Llots o emulsions de dessalatge
Lodos o emulsiones de desalación
130802
Altres emulsions
Otras emulsiones
Olis d’aïllament i transmissió de calor que contenen PCB
130899
Residus no especificats en cap altra categoria
Olis minerals clorats d’aïllament i transmissió de calor, diferents dels
especificats en el codi 130301
130307
130308
Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los especificados en el código 130301
Olis minerals no clorats d’aïllament i transmissió de calor
Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor
Olis sintètics d’aïllament i transmissió de calor
Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor
ES
ES
Residuos no especificados en otra categoría
14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics
(excepte els capítols 07 i 08)
Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos
(excepto los capítulos 07 y 08)
ES
ES
1406
ES
Residus d’olis no especificats en cap altra categoria
Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor
Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB
ES
Residuos de aceites no especificados en otra categoría
130301
130306
ES
ES
Otros combustibles (incluidas mezclas)
ES
Fuel oil i gasoil
Gasolina
1308
ES
Residus de combustibles líquids
130702
ES
ES
Residuos de combustibles líquidos
Fuel oil y gasóleo
ES
ES
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas
ES
ES
Restes de separadors d’aigua/substàncies olioses
ES
ES
ES
Restos de separadores agua/sustancias aceitosas
Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas
ES
Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación
1307
ES
Aceites de sentinas
ES
Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
ES
Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
ES
ES
ES
ES
Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d’escuma i aerosols orgànics
Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos
Annex 2.15
140601
140602
Clorofluorocarburs, HCFC, HFC
Clorofluorocarburos, HCFC, HFC
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
140603
Altres dissolvents i mescles de dissolvents
Otros disolventes y mezclas de disolventes
140604
Llots o residus sòlids que contenen dissolvents halogenats
140605
Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados
Llots o residus sòlids que contenen altres dissolvents
Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes
ES
ES
16 Residus no especificats en cap altre capítol de la llista
Residuos no especificados en otro capítulo de la lista
1601
Vehicles de diferents mitjans de transport (incloses les màquines
no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballestament
de vehicles al final de la seva vida útil i del manteniment de vehicles
(excepte els dels capítols 13, 14 i els subcapítols 16.06 i 16.08)
ES
ES
ES
15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i
roba de protecció no especificats en cap altra categoria
Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración
y ropas de protección no especificados en otra categoría
1501
Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)
160103
Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de
su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de
vehículos (excepto los de los capitulos 13, 14 i los subcapitulos 16.06 y 16.08)
Pneumàtics fora d’ús
Neumáticos fuera de uso
160104
Vehicles al final de la seva vida útil
Vehículos al final de su vida útil
160106
Vehicles al final de la seva vida útil que no continguin líquids ni altres
components perillosos
Vehiculos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos
160107
Filtres d’oli
Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
Filtros de aceite
150101
Envasos de paper i cartró
160108
Components que contenen mercuri
Envases de papel y cartón
150102
Envasos de plàstic
Envases de plástico
150103
Envasos de fusta
Envases de madera
150104
Envasos metàl·lics
Envases metálicos
150105
Envasos compostos
Envases compuestos
150106
Envasos mixtos
Envases mixtos
150107
150109
Envasos de vidre
Envases de vidrio
Envasos tèxtils
Envases textiles
150110
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats
per aquestes
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas
150111
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una
matriu sòlida i porosa perillosa
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ES
ES
Componentes que contienen mercurio
160109
Components que contenen PCB
Componentes que contienen PCB
160110
Components explosius (per exemple, coixins de seguretat)
Componentes explosivos (por ejemplo, air bags)
160111
Sabates de fre que contenen amiant
160112
Zapatas de freno que contienen amianto
Sabates de fre diferents de les especificades en el codi 160111
Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 160111
160113
Líquids de frens
Líquidos de frenos
160114
Anticongelants que contenen substàncies perilloses
Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
160115
Anticongelants diferents dels especificats en el codi 160114
Anticongelantes distintos de los especificados en el código 160114
160116
Dipòsits per a gasos liquats
Depósitos para gases licuados
160117
Metalls ferrosos
Metales ferrosos
160118
Metalls no ferrosos
Metales no ferrosos
160119
Plàstic
Plástico
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras
160120
Vidre
Vidrio
150202
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats
en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per
substàncies perilloses
160121
Components perillosos diferents dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114
1502
150203
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría),
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas
ES
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents
dels especificats en el codi 150202
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el código 150202
NE
Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 160107 a 160111, 160113 y 160114
160122
Components no especificats en cap altra categoria
Componentes no especificados en otra categoría
160199
Residus no especificats d’una altra manera
1602
Annex 2.16
Residuos no especificados de otra forma
Residus d’equips elèctrics i electrònics
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
NE
ES
NE
ES
ES
ES
ES
ES
NE
ES
ES
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ES
NE
160209
Transformadors i condensadors que contenen PCB
Transformadores y condensadores que contienen PCB
160210
Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per aquests,
diferents dels especificats en el codi 160209
Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los
especificados en el código 160209
160211
Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC
Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC
160212
Equips rebutjats que contenen amiant lliure
Equipos desechados que contienen amianto libre
160213
Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212
160214
160215
Equipos desechados que contienen componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160212
Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160213
Components perillosos retirats dels equips rebutjats
Componentes peligrosos retirados de los equipos desechados
160216
Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215
1603
160303
160304
160305
ES
160601
NE
ES
Piles i acumuladors
Pilas y acumuladores
Bateries de plom
Baterias de plomo
160602
Acumuladors de Ni-Cd
Acumuladores de Ni-Cd
160603
Piles que contenen mercuri
Pilas que contienen mercurio
160604
Piles alcalines (excepte 160603)
Pilas alcalinas (excepto 160603)
160605
Altres piles i acumuladors
Otras pilas y acumuladores
160606
Electròlits de piles i acumuladors recollits de manera selectiva
Residus de la neteja de cisternes de transport i emmagatzematge i
de la neteja de cisternes (excepte els dels capítols 05 i 13)
Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses
Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas
Residus inorgànics diferents dels especificats en el codi 160303
Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 160303
Residus orgànics que contenen substàncies perilloses
Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 160305
ES
NE
ES
NE
Residus de municions
Residus de focs d’artifici
Residuos de fuegos artificiales
Altres residus explosius
Otros residuos explosivos
160708
ES
ES
ES
Residus que contenen hidrocarburs
Residuos que contienen hidrocarburos
160709
Residus que contenen altres substàncies perilloses
Residuos que contienen otras sustancias peligrosas
160799
Residus no especificats en cap altra categoria
ES
ES
ES
NE
NE
ES
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y
de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13)
1608
Residus d’explosius
Residuos de explosivos
160402
1605
1606
1607
Residuos de municiones
160403
NE
Lots de productes fora d’especificació i productes no utilitzats
ES
Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 160506, 160507 o 160508
Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 160506, 160507 o 160508
ES
Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados
Residus orgànics diferents dels especificats en el codi 160305
Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
160509
Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente
160306
160401
ES
ES
Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses
Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas
160508
Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 160215 NE
1604
ES
ES
ES
Residuos no especificados en otra categoría
Catalitzadors usats
Catalizadores usados
160801
Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pal·ladi, iridi o platí
(excepte el codi 160807)
Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el código 160807)
160802
Catalitzadors usats que contenen metalls de transició o compostos de metalls de transició perillosos
Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición peligrosos
Catalitzadors usats que contenen metalls de transició o compostos de metalls
de transició no especificats d’una altra manera
NE
ES
Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados
Gasos en recipients a pressió i productes químics rebutjats
160803
160504
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies
perilloses
Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no
NE
especificados de otra forma
160804
Catalitzadors usats procedents del craqueig catalític en llit fluïditzat (excepte els del codi 160807)
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
160505
Gasos en recipients a pressió diferents dels especificats en el codi 160504
Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el código 160504
160506
Productes químics de laboratori que consisteixen en, o contenen, substàncies
perilloses, incloses les mescles de productes químics de laboratori
160507
ES
NE
Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los del código 160807)
160805
Catalitzadors usats que contenen àcid fosfòric
Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las
ES
mezclas de productos químicos de laboratorio
Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico
Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses
160806
Líquids usats utilitzats com a catalitzadors
Líquidos usados utilizados como catalizadores
160807
Catalitzadors usats contaminats amb substàncies perilloses
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
ES
Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas
NE
ES
ES
ES
Annex 2.17
1609
160901
160902
Permanganats, per exemple, permanganat potàssic
Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico
Cromats, per exemple, cromat potàssic, dicromat sòdic o potàssic
Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico
160903
Peròxids, per exemple, peròxid d’hidrogen
Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno
160904
Substàncies oxidants no especificades en cap altra categoria
1610
Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría
Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas
161001
Residus líquids aquosos que contenen substàncies perilloses
Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas
161002
Residus líquids aquosos diferents dels especificats en el codi 161001
161003
Residuos líquidos acuosos distintos d
e los especificados en el código 161001
Concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses
Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas
161004
Concentrats aquosos diferents dels especificats en el codi 161003
Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 161003
1611
Residus de revestiments de forns i refractaris
Residuos de revestimientos de hornos y refractarios
161101
Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos
metal·lúrgics, que contenen substàncies perilloses
161102
161103
Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas
Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos distintos de los especificados en el código 161101
161104
Altres revestiments i refractaris procedents de processos metal·lúrgics
diferents dels especificats en el codi 161103
Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos distintos de los especificados en el código 161103
Residuos de la construcción y demolición
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
ES
1701
ES
ES
ES
NE
ES
NE
ES
NE
170102
Maons
Ladrillos
170103
Teules i materials ceràmics
Tejas y materiales cerámicos
170106
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials
ceràmics que contenen substàncies perilloses
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas
170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les
especificades en el codi 170106
1702
Vidrio
170203
Plàstic
Plástico
170204
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats
per aquestes
Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301
Mezclas bituminosas distintas de les especificadas en el código 170301
170303
Quitrà d’hulla i productes enquitranats
170401
ES
NE
NE
NE
NE
ES
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats
170302
NE
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
ES
NE
ES
Metalls (inclosos els seus aliatges)
Metales (incluidas sus aleaciones)
Coure, bronze, llautó
Cobre, bronce, latón
170402
Alumini
Aluminio
170403
Plom
Plomo
170404
Zinc
Zinc
170405
Ferro i acer
Annex 2.18
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
1704
NE
Fusta
Vidre
170301
NE
Fusta, vidre i plàstic
170202
NE
Madera, vidrio y plástico
Madera
ES
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 170106
NE
Formigó
Hormigón
1703
ES
Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
170201
Revestiments i refractaris procedents de processos no metal·lúrgics, diferents dels especificats en el codi 161105
Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 161105
170101
Revestiments i refractaris, procedents de processos no metal·lúrgics, que contenen substàncies perilloses
Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas
161106
Altres revestiments i refractaris procedents de processos
metal·lúrgics que contenen substàncies perilloses
Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos que contienen sustancias peligrosas
161105
ES
Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos
metal·lúrgics diferents dels especificats en el codi 161101
Residus de la construcció i demolició
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)
Residus líquids aquosos destinats a plantes de tractament externes
17 Substàncies oxidants
Sustancias oxidantes
Hierro y acero
NE
NE
NE
NE
NE
170406
170407
Estany
Estaño
Metalls mesclats
Metales mezclados
170409
Residus metàl·lics contaminats
amb substàncies perilloses
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
170410
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas
170411
Cables diferents dels especificats en el codi 170410
1705
170503
Cables distintos de los especificados en el código 170410
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
170504
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503
170505
170506
170507
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 170505
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses
Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
170508
Balast de vies fèrries diferent de l’especificat en el codi 170507
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 170507
1706
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant
170601
170603
170604
170605
1708
170801
170802
ES
170903
170904
ES
NE
ES
NE
ES
Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
ES
Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 170601 y 170603
NE
Materials de construcció que contenen amiant
Materiales de construcción que contienen amianto
ES
Materials de construcció a base de guix
Materiales de construcción a base de yeso
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses
Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 170801
1709
Altres residus de construcció i demolició
Otros residuos de construcción y demolición
170901
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
170902
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que
contenen PCB)
ES
NE
Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada
(salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de
la prestación de cuidados sanitarios)
1801
Residus de maternitats, del diagnòstic, tractament o prevenció de malalties
humanes
180101
Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades
humanas
Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180103)
Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 180103)
180102
Restes anatòmiques i òrgans, incloent bosses i bancs de sang (excepte el codi
180103)
NE
Restos anatómicos y órganos, incluyendo bolsas y bancos de sangre (excepto el código 180103)
180103
Residus, la recollida i eliminació dels quals és objecte de requisits especials
per prevenir infeccions
Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
180104
Residus, la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials
per prevenir infeccions (per exemple, embenatges, buidats de guix, roba
blanca, roba d’un sol ús, bolquers)
180106
Productes químics que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses
Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
180107
Productes químics diferents dels especificats en el codi 180106
Productos químicos distintos de los especificados en el código 180106
180108
Medicaments citotòxics i citostàtics
Medicamentos citotóxicos y citostáticos
180109
Medicaments diferents dels especificats en el codi 180108
Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108
180110
Residus d’amalgames procedents de cures dentals
1802
NE
ES
Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
NE
(por ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales)
180201
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen
ES
PCB, condensadores que contienen PCB)
NE
ES
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos
170901, 170902 y 170903
Residus de serveis mèdics o veterinaris o d’investigació associada
(llevat dels residus de cuina i de restaurant no procedents directament
de la prestació d’assistència sanitària)
Materials d’aïllament que contenen amiant
Materiales de aislamiento que contienen amianto
ES
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els
codis 170901, 170902 i 170903
18 ES
NE
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que
contenen substàncies perilloses
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas
NE
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
ES
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
NE
Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
NE
ES
NE
ES
NE
Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales
ES
Residus de la investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de malalties d’animals
Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales
Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180202)
Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 180202)
180202
Residus, la recollida i eliminació dels quals és objecte de requisits especials per
prevenir infeccions
Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
180203
Residus, la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials
per prevenir infeccions
NE
Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
180205
Productes químics que consisteixen en, o contenen substàncies perilloses
Productos químicos que consisten en, o contienen sustancias peligrosas
ES
NE
ES
Annex 2.19
180206
Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205
Productos químicos distintos de los especificados en el código 180205
180207
Medicaments citotòxics i citostàtics
Medicamentos citotóxicos y citostáticos
180208
Medicaments diferents dels especificats en el codi 180207
Medicamentos distintos de los especificados en el código 180207
NE
ES
NE
190204
Residus mesclats prèviament, compostos per almenys un residu perillós
Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso
190205
Llots de tractaments fisicoquímics que contenen substàncies perilloses
Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas
190206
Llots de tractaments fisicoquímics diferents dels especificats en el codi 190205
Lodos de tratamientos fisicoquímicos distintos de los especificados en el código 190205
190207
Olis i concentrats procedents del procés de separació
Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación
190208
Residus combustibles líquids que contenen substàncies perilloses
19 Residus de les instal·lacions per al tractament de residus de les
plantes externes de tractament d’aigües residuals i de la preparació
d’aigua per a consum humà i d’aigua per a ús industrial
Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas
externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para
consumo humano y de agua para uso industrial
Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas
190210
Residus combustibles diferents dels especificats en els codis 190208 i 190209
Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 190208 y 190209
Residus de la incineració o piròlisi de residus
190211
Altres residus que contenen substàncies perilloses
1901
Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas
190209
Residus combustibles sòlids que contenen substàncies perilloses
Residuos de la incineración o pirólisis de residuos
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
190102
Materials ferris separats de la cendra de fons de forn
190299
Residus no especificats en cap altra categoria
Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno
190105
Tortó de filtració del tractament de gasos
Torta de filtración del tratamiento de gases
190106
Residus líquids aquosos del tractament de gasos i altres residus líquids aquosos
Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos
190107
Residus sòlids del tractament de gasos
190110
Residuos sólidos del tratamiento de gases
Carbó actiu usat procedent del tractament de gasos
Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases
190111
Cendres de fons de forn i escòries que contenen substàncies perilloses
Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas
190112
Cendres de fons de forn i escòries diferents de les especificades en el codi 190111
Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 190111
190113
Cendra volant que contenen substàncies perilloses
Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas
190114
Cendra volant diferents de les especificades en el codi 190113
190115
190116
190117
Cenizas volantes distintas de les especificadas en el código 190113
Pols de caldera que conté substàncies perilloses
Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas
Pols de caldera diferent de l’especificada en el codi 190115
Polvo de caldera distinto del especificado en el código 190115
Residus de piròlisi que contenen substàncies perilloses
Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas
190118
Residus de piròlisi diferents dels especificats en el codi 190117
NE
ES
1903
ES
190304
Residuos peligrosos parcialmente estabilizados
ES
190305
Residus estabilitzats diferents dels especificats en el codi 190304
ES
ES
NE
ES
NE
ES
NE
ES
Residuos peligrosos solidificados
190307
Residus solidificats diferents dels especificats en el codi 190306
Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 190117
190119
Sorra de llits fluïditzats
190199
Arenas de lechos fluidizados
Residuos no especificados en otra categoría
1902
Residus de tractaments fisicoquímics de residus (incloses la descromatització,
descianurització i neutralització)
Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases
190403
Fase sòlida no vitrificada
Fase sólida no vitrificada
190404
Residus líquids aquosos del trempat de residus vitrificats
Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados
Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados
NE
190502
Fracció no compostada de residus de procedència animal o vegetal
Fracció no compostada de residus municipals i assimilats
Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal
190503
Compost fora d’especificació
Compost fuera de especificación
190599
Residus no especificats en cap altra categoria
190203
Residus mesclats prèviament, compostos exclusivament per residus no perillosos
Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos
NE
1906
ES
ES
NE
ES
NE
NE
ES
ES
NE
Residus del tractament aerobi de residus sòlids
190501
NE
Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos
NE
Residuos de tratamientos fisicoquímicos de residuos (incluidas la descromatización,
descianurización y neutralización)
Annex 2.20
Residus vitrificats
Cendra volant i altres residus del tractament de gasos
ES
Residus vitrificats i residus de la vitrificació
190402
ES
Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación
Residuos vitrificados
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 190306
1905
Residus perillosos parcialment estabilitzats
Residus perillosos solidificats
190401
ES
Residus estabilitzats/solidificats
Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 190304
NE
Residuos estabilizados/solidificados
190306
1904
ES
Residuos no especificados en otra categoría
ES
Residuos no especificados en otra categoría
Residus del tractament anaerobi de residus
Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos
NE
NE
NE
190603
190604
Licors del tractament anaerobi de residus municipals
Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
Llots de digestió del tractament anaerobi de residus municipals
Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
190605
Licors del tractament anaerobi de residus animals i vegetals
Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales
190606
Llots de digestió del tractament anaerobi de residus animals i vegetals
Lodos de digestión del tratamiento aneróbico de residuos animales y vegetales
190699
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
1907
Lixiviats d’abocador
NE
190899
Residus no especificats en cap altra categoria
Residuos no especificados en otra categoría
NE
1909
NE
190901
Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado
NE
190902
Llots de la clarificació de l’aigua
Residus de la preparació d’aigua per a consum humà o aigua per a ús industrial
Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial
Residus sòlids de la filtració primària i garbellament
Lodos de la clarificación del agua
190903
Llots de descarbonatació
Lodos de descarbonatación
190904
Carbó actiu usat
Lixiviados de vertedero
Carbón activo usado
190702
Lixiviats d’abocador que contenen substàncies perilloses
190905
Resines intercanviadores d’ions saturades o usades
Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas
190703
Lixiviats d’abocador diferents dels especificats en el codi 190702
1908
Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 190702
ES
NE
Residus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en cap altra
categoria
Residuos de las plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría
190801
Residus de garbellament
Residuos de cribado
190802
Residus de desarenatge
190805
190806
Residuos de desarenado
Llots del tractament d’aigües residuals urbanes
Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas
Resines intercanviadores d’ions saturades o usades
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
190807
Solucions i llots de la regeneració d’intercanviadors d’ions
Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones
190808
Residus procedents de sistemes de membranes que contenen metalls pesants
190809
Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
190906
Solucions i llots de la regeneració d’intercanviadors d’ions
Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones
190999
Residus no especificats en cap altra categoria
1910
NE
NE
191001
Residuos de hierro y acero
191002
Residus no ferris
ES
Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols que contenen
substàncies perilloses
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen sustancias peligrosas
191004
Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols diferents de les
especificades en el codi 191003
Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas
191006
Altres fraccions diferents de les especificades en el codi 191005
1911
190812
190813
191101
Argiles de filtració usades
Arcillas de filtración usadas
191102
Quitrans àcids
Alquitranes ácidos
Llots procedents del tractament biològic d’aigües residuals industrials diferents
dels especificats en el codi 190811
Residus de líquids aquosos
Residuos de líquidos acuosos
191104
Residus de la neteja de combustibles amb bases
Llots que contenen substàncies perilloses procedents d’altres tractaments
d’aigües residuals industrials
Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de aguas residuales
industriales
190814
Llots procedents d’altres tractaments d’aigües residuals industrials diferents
dels especificats en el codi 190813
ES
Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados
NE
en el código 190813
Residuos de la limpieza de combustibles con bases
191105
Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
191106
Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi
191105
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 191105
191107
Residus de la depuració d’efluents gasosos
ES
NE
Residus de la regeneració d’olis
191103
NE
NE
Residuos de la regeneración de aceites
Otras fracciones distintas de los especificadas en el código 191005
Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales
industriales
ES
Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos de los
especificados en el código 190811
ES
Altres fraccions que contenen substàncies perilloses
Mescles de greixos i olis procedents de la separació d’aigua/substàncies
olioses diferents de les especificades en el codi 190809
NE
191005
190810
Llots que contenen substàncies perilloses procedents del tractament biològic
d’aigües residuals industrials
NE
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de las especificadas en el código
191003
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen
NE
sólo aceites y grasas
190811
NE
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las
ES
especificadas en el código 190809
NE
Residus de ferro i acer
Residuos no férreos
NE
Residus procedents de la fragmentació de residus que contenen metalls
191003
Mescles de greixos i olis procedents de la separació d’aigua/substàncies
olioses que contenen únicament olis i greixos
NE
Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales
ES
NE
Residuos no especificados en otra categoría
NE
ES
NE
Residuos de la depuración de efluentes gaseosos
ES
ES
ES
ES
ES
NE
ES
Annex 2.21
191199
Residuos no especificados en otra categoría
Residus no especificats en cap altra categoria
191308
1912
Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació,
trituració, compactació, peletització) no especificats en cap altra categoria
Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración,
compactación, peletización) no especificados en otra categoría
191201
Paper i cartró
Papel y cartón
191202
Metalls ferris
Metales férreos
191203
Metalls no ferris
191204
191205
Metales no férreos
Plàstic i cautxú
Plástico y caucho
Vidre
Vidrio
191206
Fusta que conté substàncies perilloses
191207
191208
191209
191210
Madera que contiene sustancias peligrosas
Fusta diferent de l’especificada en el codi 191206
Madera distinta de la especificada en el código 191206
Tèxtils
Textiles
Minerals (per exemple, sorra, pedres)
Minerales (por ejemplo, arena, piedras)
Residus combustibles (combustible derivat de residus)
Residuos combustibles (combustible derivado de residuos)
191211
Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament
mecànic de residus que contenen substàncies perilloses
191212
1913
191301
Residus sòlids de la recuperació de sòls que contenen substàncies perilloses
Residus sòlids de la recuperació de sòls diferents dels especificats en el codi
191301
Residuos sólidos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 191301
191303
Llots de la recuperació de sòls que contenen substàncies perilloses
Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas
191304
Llots de la recuperació de sòls diferents dels especificats en el codi 191303
Lodos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 191303
191305
Llots de la recuperació d’aigües subterrànies que contenen substàncies perilloses
191307
Annex 2.22
NE
NE
NE
Residus de la recuperació de sòls i d’aigües subterrànies
191302
NE
Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas
Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas
191306
NE
Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament
mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211
ES
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que
ES
contienen sustancias peligrosas
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos
distintos de los especificados en el código 191211
ES
NE
ES
NE
Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas
ES
Llots de la recuperació d’aigües subterrànies diferents dels especificats en el codi 191305
Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en el código 191305NE
Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos que contenen substàncies
perilloses procedents de la recuperació d’aigües subterrànies
Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, que contienen sustancias peligrosas,
procedentes de la recuperación de aguas subterráneas
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes
de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas
selectivamente
2001
Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15
01)
NE
ES
NE
Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables
procedents dels comerços, indústries i institucions),
incloses les fraccions recollides de manera selectiva
NE
NE
Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes de la recuperación de aguas
subterráneas, distintos de los especificados en el código 191307
20
NE
NE
Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos procedents de la recuperació
d’aigües subterrànies, diferents dels especificats en el codi 191307
200101
Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 1501)
Paper i cartró
Papel y cartón
200102
Vidre
Vidrio
200108
Residus biodegradables de cuines i restaurants
Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
200110
Roba
Ropa
200111
Teixits
Tejidos
200113
Dissolvents
Disolventes
200114
Àcids
Ácidos
200115
Àlcalis
Álcalis
200117
Productes fotoquímics
Productos fotoquímicos
200119
Plaguicides
Plaguicidas
200121
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
200123
Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs
Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos
200125
Olis i greixos comestibles
Aceites y grasas comestibles
200126
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125
Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 200125
200127
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
200128
Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 200127
200129
Detergents que contenen substàncies perilloses
Detergentes que contienen sustancias peligrosas
200130
Detergents diferents dels especificats en el codi 200129
Detergentes distintos de los especificados en el código 200129
200131
Medicaments citotòxics i citostàtics
Medicamentos citotóxicos y citostáticos
NE
NE
NE
NE
NE
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
NE
ES
ES
NE
ES
NE
ES
200132
Medicaments diferents dels especificats en el codi 200131
Medicamentos distintos de los especificados en el código 200131
200133
Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i
bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601, 160602 o 160603 y baterías y
acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías
200134
Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133
Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133
200135
Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis
200121 i que contenen components perillosos
2002
NE
200201
ES
NE
Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)
Residus biodegradables
Residuos biodegradables
200202
Terra i pedres
Tierra y piedras
200203
Altres residus no biodegradables
2003
Otros residuos no biodegradables
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121 y
ES
200123, que contienen componentes peligrosos
200136
Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis
200121, 200123 i 200135
Mezclas de residuos municipales
200302
Residus de mercats
200137
Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121,
NE
200123 y 200135
Fusta que conté substàncies perilloses
Madera que contiene sustancias peligrosas
200138
Fusta diferent de l’especificada en el codi 200137
Madera distinta de la especificada en el código 200137
200139
Plàstics
Plásticos
200140
Metalls
Metales
200141
Residus de l’escurada de xemeneies
Residuos del deshollinado de chimeneas
200199
Altres fraccions no especificades en cap altra categoria
ES
NE
NE
NE
NE
200303
NE
Otros residuos municipales
Mescles de residus municipals
Residuos de mercados
Residus de neteja viària
Residuos de limpieza viaria
200304
Llots de fosses sèptiques
Lodos de fosas sépticas
200306
Residus de la neteja de clavegueres
Residuos de la limpieza de alcantarillas
200307
Residus voluminosos
Residuos voluminosos
200399
Residus municipals no especificats en cap altra categoria
NE
Altres residus municipals
200301
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Residuos municipales no especificados en otra categoría
Otras fracciones no especificadas en otra categoría
Annex 2.23
Descargar