D`acord amb la normativa vigent, un cop aprovada la tesi s`ha d

Anuncio
INSTRUCCIONS PER LA PUBLICACIÓ ELECTRÒNICA DE LA TESI
D’acord amb la normativa vigent, un cop aprovada la tesi s’ha d’incorporar
repositori institucional per tal que sigui lliurement consultable
al
És imprescindible aportar a la Secció :
1. Autorització signada per la publicació digital als repositoris oficials de la UdL
En cas que necessiteu que la tesi es publiqui dins un termini, cal indicar-ho
expressament a l’autorització
En relació a les llicències Creative Commons trobareu una breu explicació en aquest
enllaç
És recomanable que us quedeu una còpia de l’autorització per tal que tingueu
constància del seu contingut
2. Un CD que inclogui :
1. La Tesi doctoral en format PDF
2. Fitxa de dades de la tesi en format Word o PDF
Important
Si la tesi doctoral porta associat més d'un fitxer, aquests s'han incloure en
algun del següents formats de compressió: tgz, zip o rar.
En qualsevol cas, la mida dels fitxers haurà de ser inferior a 10 MB , i es
pot fragmentar com faci falta (per seccions, capítols, etc.) per tal de
facilitar-ne la consulta.
Els fitxers han d’estar sense protegir per tal de facilitar el seu
processament. Una vegada estiguin treballats serà la pròpia universitat la
que els protegeixi.
El CD ha d’estar identificat amb el nom i cognoms de l’autor/a i la data
de lectura, protegit dins d’una funda de paper o plàstic
INSTRUCCIONES PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TESIS
De acuerdo con la normativa vigente , una vez aprobada la tesis debe incorporarse en
el repositorio institucional para que sea libremente consultable
Es imprescindible aportar a la sección:
1. Autorización firmada para la publicación digital a los requisitos oficiales de la UdL
En caso de que necesite que la tesis se publique dentro de un plazo
concreto, es necesario indicarlo expresamente a la autorización
En relación a las licencias Creative Commons encontrará una breve
explicación en este enlace
Es recomendable que el autor conserve una copia de la autorización
para que tenga constancia de su contenido
2. Un CD que incluya :
1. La Tesis doctoral en formato PDF
2. Ficha de datos de la tesis en formato Word o PDF
Importante
Si la tesis doctoral lleva asociado más de un fichero, éstos han de
incluirse en alguno de los siguientes formatos de compresión: tgz, zip o
rar.
En cualquier caso, el tamaño de los ficheros deberá ser inferior a 10 MB,
y se puede fragmentar como haga falta (por secciones, capítulos, etc.)
para facilitar su consulta.
Los archivos deben estar sin proteger para facilitar su procesamiento.
Una vez estén trabajados será la propia universidad la que los proteja.
El CD debe estar claramente identificado con el nombre y apellidos del
autor y la fecha de lectura, protegido dentro de una funda de papel o
plástico
Descargar