(Microsoft PowerPoint - PRESENTACI\323 ESCOLA DR. TRUETA

Anuncio
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
ESCOLA DOCTOR
TRUETA
OBJECTIUS...
DOTAR A L’ALUMNE/A DE CAPACITATS I
COMPETÈNCIES QUE LI PERMETI:
SER UNA PERSONA COMPROMESA AMB
EL SEU ENTORN.
APRENDRE I DESAPRENDRE.
TREBALLAR EN EQUIP.
SER EMPRENEDOR I CREATIU.
TRETS D’IDENTITAT
SOM UNA ESCOLA DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
ENTENEM L’EDUCACIÓ COM A UN PROCÉS INTEGRAL
A LA RECERCA DE L’EXCEL·LÈNCIA.
EL PROFESSORAT ACOMPANYA A L’ALUMNAT EN EL
SEU PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE.
Gran importància a la tutorització de l’alumnat:
“Tothom és bo en alguna cosa”.
TRETS D’IDENTITAT
OFERIM AL NOSTRE ALUMNAT I A LES SEVES FAMÍLIES ALLÒ
QUE VOLEM PER A NOSALTRES.
LA PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ DE LA FAMÍLIA, EN EL
PROCÉS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE, ÉS
FONAMENTAL.
L’ACTIVITAT EDUCATIVA ES DESENVOLUPA A TRAVÉS DEL
TREBALL COOPERATIU.
POTENCIEM
POTENCIEM LES RELACIONS ENTRE ELS NENS I LES
NENES (Tallers, Padrins de lectura,...).
TRETS D’IDENTITAT
VALORS QUE SÓN FONAMENTALS PER A
LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT EDUCATIU:
-
* El respecte als altres.
-
* L’esforç.
-
* La responsabilitat
-
* El gust pel treball ben fet.
-
* La creativitat.
* L’emprenedoria.
TRETS D’IDENTITAT
VIVIM L’AVALUACIÓ COM A UNA OPORTUNITAT
PER A LA MILLORA DE L’ALUMNAT I DE LA
PRÀCTICA DOCENT (Interna / externa / APEI).
L’ERROR ÉS UNA EINA PER A LA MILLORA.
OBJECTIUS ANUALS DE MILLORA DOCENT.
APRENDRE ENTRE IGUALS.
OBSERVACIÓ D’AULA.
CONSTITUCIÓ DELS EQUIPS DOCENTS.
TRETS D’IDENTITAT
IMPARTIM LA LLENGUA ANGLESA A PARTIR DE P-4
D’EDUCACIÓ INFANTIL (Implementació de 3 Projectes
d’Innovació educativa 2005 – 2014).
LA DIVERSITAT FORMA PART DE LES AULES I
ENRIQUEIX EL NOSTRE TREBALL DIARI.
L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT PASSA PER UNA ACURADA
ANÀLISI DE LES NECESSITATS I PRIORITATS DEL
CENTRE (Pla d’Atenció a la Diversitat).
TRETS D’IDENTITAT
LES TECNOLOGIES SÓN UN RECURS MÉS DE LA NOSTRA
TASCA EDUCATIVA (Pla TAC de Centre / Formació interna).
LES ACTIVITATS PARTEIXEN DE L’EXPERIMENTACIÓ,
L’ANÀLISI, LA FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS I L’OBTENCIÓ DE
CONCLUSIONS A TRAVÉS D’UNA MIRADA CRÍTICA I
CIENTÍFICA DE L’ENTORN I DELS CONEIXEMENTS PREVIS.
EL FOMENT DE LA LECTURA (Pla lector de Centre):
BiblioTrueta, Famílies lectores, Padrins de lectura,...
ESTRATÈGIES PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
TRETS D’IDENTITAT
LA COORDINACIÓ ENTRE ELS EQUIPS DOCENTS DE
CADA CICLE I INTERCICLES, PERMET GARANTIR UNA
LÍNIA METODOLÒGICA COMUNA.
L’ESCOLA PARTICIPA EN PROJECTES AMB ALTRES
CENTRES EDUCATIUS I ENTITATS.
LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS SECTORS DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA ÉS FONAMENTAL PER TAL
D’ACOSEGUIR L’ÈXIT ESCOLAR.
TRETS D’IDENTITAT
TREBALLEM AMB MATERIALS ELABORATS PER LES
MESTRES.
REALITZEM RACONS DE TREBALL.
FEM PROJECTES D’AULA.
EL TREBALL DE L’EXPRESSIÓ ORAL, DE LA
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I DE L’EXPRESSIÓ
ESCRITA ÉS FONAMENTAL.
CURRÍCULUM
BIMODAL
De 3r. a 6è. de Primària
MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS DE
L’ALUMNAT:
1.1.- Saber fer activitats pràctiques (competencials).
2.2.- “Tenir in mente”/memoritzar
mente”/memoritzar el vocabulari.
3.3.- Avaluació contínua i exàmensexàmens-control.
control.
4.4.- Alumnes multimulti-rol fan activitats significatives.
5.5.- Tutoria.
Tutoria.
ELS NOSTRES PROJECTES...
PARTICIPEM EN PROJECTES
PROJECTES DE LA
NOSTRA CIUTAT:
CIUTAT:
Taller de Timbalers (4 escoles de Viladecans).
Educació viària.
Mostra de Teatre (Atrium Viladecans).
Cantata (Atrium
(Atrium Viladecans).
Visitem l’Ajuntament
Activitats de Teatre
Internet segura ...
ELS NOSTRESPROJECTES...
CADA ANY TREBALLEM :
UN EIX TRANSVERSAL.
UN MOVIMENT ARTÍSTIC O ARTISTA..
ARTISTA..
JORNADES CULTURALS / CARNAVAL.
CANTÀNIA A L’AUDITORI DE
BARCELONA.
FESTES: CASTANYADA, SANTA CECILIA,
NADAL, SANT JORDI, FI DE CURS.
FOMENT DE L’ESPORT (PCEE I PLFE) I
DE LA MÚSICA PEL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL DEL NOSTRE ALUMNAT I LES
SEVES FAMÍLIES.
ALTRES ….
L’AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT
DURANT LA SEVA ESTADA A L’ESCOLA
CANVIA A 1r., 3r. I 5è. DE PRIMÀRIA.
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU:
ESCOLA / FAMÍLIA.
COORDINACIÓ AMB…
- ESCOLES BRESSOL I LLARS D’INFANTS
- CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA
VISITES DE L’ALUMNAT.
XERRADES INFORMATIVES.
FIRA DE L’ESCOLA PÚBLICA.
TRASPÀS D’INFORMACIÓ.
SEGUIMENT DE L‘ALUMNAT.
MOLTES
GRÀCIES.
ESCOLA DOCTOR
TRUETA
2014 - 2015
Descargar