ALUMNOS ARQUITECTURA TECNICA

Anuncio
Vicerectorat d’Alumnat
Vicerrectorado de Alumnado
Ajudes al Transport per a la realització d'activitats docents en grup organitzades pels Centres
i Departaments fora del Campus de la UA per al curs 2011-12. 2n període.
Ayudas al Transporte para la realización de actividades docentes en grupo organizadas por los
Centros y Departamentos fuera del Campus de la UA para el curso 2011-12. 2º período.
Resolució provisional de la Comissió avaluadora
per a la concessió d’Ajudes al Transport per a la
realització d'activitats docents en grup
organitzades pels Centres i Departaments fora
del Campus de la UA en el segon període del
curs 2011/12.
Resolución provisional de la Comisión evaluadora
para la concesión de Ayudas al Transporte para
la realización de actividades docentes en grupo
organizadas por los Centros y Departamentos
fuera del Campus de la UA en el segundo período
del curso 2011/12.
Reunida la Comissió abans esmentada el dia 8 de
febrer de 2012, i desprès d'estudiar cadascuna de les
sol·licituds presentades, ha acordat:
1.- Proposar la concessió d'ajudes per a les activitats
docents que es relacionen en l'annex I per la quantia
màxima que també s'indica, i amb les condicions
assenyalades.
2.- Comunicar a tots els sol·licitants la publicació
de la resolució i informar-los de la documentació
que han d’aportar per a fer-se efectiu el cobrament
de l'ajuda.
Reunida la Comisión arriba mencionada el día 8 de
febrero de 2012, y tras estudiar cada solicitud
presentada, ésta acuerda:
1.- Proponer la concesión provisional de ayudas para
las actividades docentes que se relacionan en el
anexo I, por la cuantía máxima que asimismo se
indica, y con las condiciones señaladas.
2.- Comunicar a todos los solicitantes la publicación
de la resolución e informarles de la documentación
que deben aportar para hacer efectivo el cobro de la
ayuda.
S’estableix un termini de reclamacions de 5 dies a
partir de la data d’aquesta resolució, passat el qual
s’elevarà a definitiva.
Se establece un plazo de reclamaciones de 5 días a
partir de la fecha de esta resolución, pasado el cual
se elevará a definitiva.
José Vicente Cabezuelo Pliego
Vicerector d’Alumnat
Josefina Bueno Alonso
Vicerectora d’Extensió Universitària
Antonio Muñoz González
Director del Secretariat de Práctiques d’Empresa
i Suport a l’Estudiant
Antoni Forner Martínez
Director Oficina Informació a l’Alumnat
Edgar Hidalgo Ivorra
Representant del Consell d’Alumnes
Alacant, 9 de febrer de 2012
Descargar