2012 - Estudia a la UIB

Anuncio
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)
Biologia
Model 1
Responeu les qüestions següents:
1. Definiu els termes següents:
a) Centríol
b) Virus
c) Catabolisme
d) Adrenalina
e) DNA
2. Indicau les diferències i semblances entre els models d’organització procariota i
eucariota.
3. Explicau quins són els òrgans i teixits limfoides.
4. Què és el codi genètic? Assenyalau les característiques fonamentals del codi genètic.
Puntuació: màxim de 2,5 punts per cada resposta correcta.
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)
Biologia
Model 1
Responda a las siguientes cuestiones:
1.- Defina los siguientes términos:
a) Centriolo
b) Virus
c) Catabolismo
d) Adrenalina
e) ADN
2.- Indique las diferencias y semejanzas entre los modelos de organización procariota y
eucariota.
3.- Explique cuáles son los tejidos y órganos linfoides.
4.- ¿Qué es el código genético? Señale las características fundamentales del código
genético.
Puntuación: máximo de 2,5 puntos por cada respuesta correcta
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)
Biologia
Criteris específics de correcció
Model 1
1. Es vol comprovar si l’alumnat coneix la terminologia biològica. Es puntuarà igual
cada terme ben definit.
2. Es vol comprovar si l’alumnat és capaç de diferenciar l’estructura procariota de
l’eucariota.
3. Es vol comprovar si l’alumnat coneix els teixits i òrgans limfoides implicats en la
defensa de l’organisme.
4. Es vol comprovar si l’alumnat sap explicar el paper del DNA com a portador de la
informació genètica i la naturalesa del codi genètic.
Descargar