2014-11-04/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 24107)

Anuncio
CONTESTACION DEL LEHENDAKARI A LA PREGUNTA PARA SU
RESPUESTA ESCRITA FORMULADA POR Dª. LUR ETXEBERRIA
IRADI, PARLAMENTARIA DEL GRUPO EH BILDU, RELATIVA A
UNA INICIATIVA PRESENTADA POR EL PNV EN EL PARLAMENTO
EUROPEO
EN
COLABORACIÓN
CON
EMAKUNDE
(10\10\05\03\3860-23118)
En respuesta a la pregunta formulada por su Señoría, se adjunta la información
facilitada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
Vitoria-Gasteiz, 3 de noviembre de 2014
El Lehendakari,
IÑIGO URKULLU RENTERIA
LEHENDAKARIAREN ERANTZUNA, LUR ETXEBERRIA IRADI EH
BILDU
TALDEKO
LEGEBILTZARKIDEAK
EUROPAKO
LEGEBILTZARREAN EAJk EMAKUNDEREKIN ELKARLANEAN
AURKEZTUTAKO EKIMEN BATI BURUZ IDATZIZ ERANTZUTEKO
EGINDAKO GALDERARI (10\10\05\03\3860-23118).
Legebiltzarkide horrek egindako galderari erantzunez, honekin batera doa
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak bidalitako informazioa.
Vitoria-Gasteiz, 2014ko azaroaren 3a
Lehendakaria,
IÑIGO URKULLU RENTERIA
CONTESTACIÓN DE LA DIRECTORA DE EMAKUNDE A PREGUNTA PARA SU
RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR Dª LUR ETXEBERRIA IRADI,
PARLAMENTARIA DEL GRUPO EH BILDU, RELATIVA A UNA INICIATIVA
PRESENTADA POR EL PNV EN EL PARLAMENTO EUROPEO EN
COLABORACIÓN CON EMAKUNDE (10/10/05/03/3860-23118).
1.- ¿Cuál ha sido el papel de Emakunde en este tema? ¿Qué pasos ha dado?
Emakunde recibió una queja sobre el caso en cuestión en el Área de Defensa de
Derechos de Igualdad de la Ciudadanía. Siendo esto así y estando en permanente
contacto con el Presidente de la Federación de Euskadi de Balonmano, se decidió
enviar escritos solicitando la retirada de dicha norma, por considerarse discriminatoria
por razón de sexo, al Consejo Superior de Deportes y a las federaciones española,
europea e internacional del balonmano. Asimismo, se puso por escrito el caso en
conocimiento del Instituto de la Mujer del Estado y del Instituto Europeo de Igualdad
de Género.
Días más tarde desde las más altas instancias deportivas a nivel estatal se decidió no
aplicar la norma que obliga a las jugadoras a jugar con bikini y dejar a su elección la
indumentaria que consideren más adecuada, si bien esta norma continuaba vigente
fuera del ámbito estatal.
2.- ¿Ha colaborado con el PNV en la elaboración de alguna iniciativa? ¿Si? ¿No?
¿Cuál ha sido el papel de Emakunde en la iniciativa presentada por el PNV?
Por las noticias que tenemos de la Federación, la parlamentaria europea Izaskun
Bilbao se pone en contacto con la Federación vasca de balonmano al leer en prensa
el caso y dispuesta a exponer sus reivindicaciones en el Parlamento europeo lo cual
cuenta con el visto bueno de la Federación vasca.
En todo este proceso la Federación está en contacto tanto con Emakunde como con
la eurodiputada. Y se acordó que cada cual haría todo lo que estuviera en su mano y
dentro del marco de sus competencias, con el objetivo común de tratar de evitar la
aplicación de dicha norma.
Por tanto cada cual llevó a cabo diferentes gestiones en el marco de sus
competencias tendentes a poner de manifiesto la necesidad de retirar dicha norma
por ser sexista: Emakunde elaboró los escritos anteriormente mencionados a distintas
instancias deportivas y de igualdad; La Federación Vasca de balonmano solicitó la
retirada de la norma en los ámbitos de decisión en los que participa; y
la
eurodiputada presentó en el parlamento una pregunta por escrito en este sentido, no
tomando parte Emakunde en la elaboración de dicha iniciativa.
No obstante añadir que tanto Emakunde como la Federación vasca de balonmano y
la europarlamentaria han estado en contacto y cada cual ha actuado, dentro del
marco de sus competencias, con el objetivo de común de tratar de evitar la
aplicación de dicha norma por ser discriminatoria por razón de sexo.
Por último señalar que también el Parlamento europeo respondió por escrito a la
pregunta formulada por la eurodiputada diciendo que dicha norma es discriminatoria.
3.- ¿Cuál es la relación de Emakunde con el PNV?
Al igual que con el resto de partidos, la que pudiera derivarse de cuestiones concretas
en materia de igualdad.
4.- ¿Qué relación tiene Emakunde con el resto de los partidos?
La que pudiera derivarse de cuestiones concretas en materia de igualdad.
Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 2014
Izaskun Landaida Larizgoitia
Directora
EMAKUNDEko ZUZENDARIAREN ERANTZUNA. GALDERA LUR ETXEBERRIA
IRADI EH BILDU TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGIN DU, EAJ ALDERDIAK
EMAKUNDEREKIN LANKIDETZAN EUROPAKO PARLAMENTUAN AURKEZTU
DUEN EKIMEN BATI BURUZ (10/10/05/03/3860-23118).
1.- Emakundek nola jokatu du gai honetan? Zer urrats egin ditu?
Emakundek gaiari buruzko kexa bat jaso zuen, Gizartearen Berdintasunerako
Eskubideen Defentsa Atalean. Hori horrela izanik, Euskal Eskubaloi Federazioko
presidentearekin etengabe harremanetan geundela, erabaki genuen aipatu araua
kentzeko eskatzeari buruzko idazkiak bidaltzea Kirolaren Kontseilu Nagusira, eta
eskubaloiko Espainiako, Europako eta Nazioarteko federazioetara; izan ere, gure ustez,
neurri hori diskriminatzailea da, sexuan oinarritzen delako. Estatuko Emakumearen
Institutura eta Genero Berdintasunerako Europako Institutura ere idazki bana bidali
genituen, kasuaren berri emateko.
Egun batzuk geroago, kirol-arloko estatuko instantzia gorenek erabaki zuten araua ez
aplikatzea, hots, jokalariak bikinia jantzita jokatzera behartzen zituen araua ez
aplikatzea, eta jokalarien esku uztea jantzi egokienak aukeratzea, nahiz eta arau horrek
indarrean jarraitzen zuen Estatutik kanpo.
2.- EAJ alderdiarekin lankidetzan aritu zarete ekimenen bat prestatzen? Bai? Ez?
Emakundek zer nolako zeresana izan du EAJ alderdiak aurkeztu duen ekimenean?
Federazioaren bidez ditugun berriengatik, Europako legebiltzarkide Izaskun Bilbao
harremanetan jarri zen Euskal Eskubaloi Federazioarekin, prentsaren bidez kasuaren
berri izan zuenean, eta bere aldarrikapenak Europako Parlamentuan azaltzeko gertu
agertu zen, Euskal Federazioaren oniritzia zuela.
Prozesu osoan, Federazioa harremanetan egon da bai Emakunderekin, bai Europako
legebiltzarkidearekin. Eta erabaki zen bakoitzak ahal zuen guztia egingo zuela, nork
bere eskumenen eremuan, aipatu araua aplikatu ez dadin saiatzeko.
Beraz, bakoitzak zegozkion gestioak egin zituen, nork bere eskumenen eremuan, arau
hori kentzeko beharra agerian uzteko, sexista izategatik: Emakundek aipatu idazkiak
egin zituen kirolaren eremuko eta berdintasunaren eremuko instantzietara bidaltzeko;
Euskal Eskubaloi Federazioak, berriz, berak parte hartzen duen erabaki-eremuetan
araua kentzeko eskatu zuen; eta Europako legebiltzarkideak galdera bat aurkeztu
zuen, idatziz, parlamentuan; Emakundek ez zuen parte hartu ekimen hori egiten.
Hala ere, esan behar da nola Emakunde hala Euskal Eskubaloi Federazioa eta
Europako legebiltzarkidea harremanetan egon direla beraien artean, eta bakoitzak
nork bere eskumenen esparruan jardun duela, guztion helburua lortzeko; hots, arau hori
ez dadila aplikatu, diskriminatzailea delako, sexua dela eta.
Azkenik, esan behar da Europako Parlamentuak idatziz erantzun ziola legebiltzarkideak
egindako galderari, eta haren arabera, araua diskriminatzailea dela.
3.- Emakundek zer harreman du EAJ alderdiarekin?.
Gainerako alderdiekin duen harreman berbera, hots, berdintasunaren arloko gai
zehatzen ondorioz sor daitekeena
4.- Zer harreman du Emakundek gainerako alderdiekin?.
Berdintasunaren arloko gai zehatzen ondorioz sor daitekeena.
Vitoria-Gasteiz, 2014ko urriaren 27a
Izaskun Landaida Larizgoitia,
zuzendaria.
Descargar