EH Bildu taldeko Rebeka Ubera Aranzeta legebiltzarkideak galdera

Anuncio
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
S
A I L B U R U A
C
O N S E J E R O
EH Bildu taldeko Rebeka Ubera Aranzeta
legebiltzarkideak galdera egin zuen
Osakidetzak
erretinako
kirurgiaren
ondorioz itsu geratu diren pertsonei
eragindako
kaltea
erreparatzeari
buruzko akordioaren betetze-mailari
buruz, eta erantzuna idatziz ematea
eskatu zuen. Hona hemen ERANTZUNA.
(10/10/05/03/6136-38764)
RESPUESTA ESCRITA a la pregunta
formulada
por D.ª Rebeka Ubera
Aranzeta, Parlamentaria del Grupo EH
Bildu,
relativa
al
“grado
de
cumplimiento del acuerdo relativo a la
reparación por parte de osakidetza del
daño causado a las personas que se han
quedado ciegas a consecuencia de la
cirugía de retina”. (10/10/05/03/613638764)
Mozioaren betetze-mailaren berri Eusko
Legebiltzarrari eman zitzaion 2016ko
martxoaren
14an
Jaurlaritzaren
Idazkaritzako
eta
Legebiltzarrarekiko
Harremanetarako zuzendariak igorritako
txostenaren bitartez. Txostena martxoaren
21ean
aurkeztu
zuen
Erakunde,
Segurtasun eta Justizia Batzordean egin
zuen agerraldian (10/10/06/03/1137),
Eusko
Jaurlaritzak
legez
besteko
proposamenen, mozioen eta ebazpenen
betetze-mailari
buruzko
10/11/02/01/0195-5095 legez besteko
proposamena eztabaidatu ondoren 2013ko
ekainaren 27an Legebiltzarreko osoko
Bilkurak hartutako erabakia betetze
aldera.
El grado de cumplimiento de la moción se
aportó al Parlamento Vasco en el Informe
remitido por el Director de la Secretaría del
Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento el pasado 14 de marzo de 2016
y presentado en su comparecencia ante la
Comisión de Instituciones, Seguridad y
Justicia el día 21 del mismo mes
(10/10/06/03/1137), en cumplimiento del
Acuerdo adoptado en el Pleno del
Parlamento Vasco el 27 de junio de 2013
tras el debate de la proposición no de ley
10/11/02/01/0195-5095 sobre el informe
relativo al grado de cumplimiento de
proposiciones no de ley, mociones y
resoluciones por parte del Gobierno Vasco.
Horrenbestez,
Erabakia
amaitutzat jotzen da.
Con ello, se considera cumplido el Acuerdo
y se da por cerrado.
betetzat
Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 5a
eta
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de julio de 2016
Jon Darpón Sierra
OSASUN SAILBURUA
CONSEJERO DE SALUD
Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945 01 91 61 – Fax 945 01 92 10
Descargar