Definicións (unidades, SI) Leis, Relacións Constantes

Anuncio
Definicións (unidades, SI)
L (m), L = S (m ),
2
2
Leis, Relacións
Constantes
L = V (m³)
3
Esfera:
S = 4π r2
V = (4/3) π r3
2
Cilindro: S = 2· π r + 2π r h V = π r2 h
π = 3´14
M.R.: e/t = v (m/s), v/t = a (m/s2)
M.C.: e/r = φ (rad), v/r =ω (rad/s)
π rad =
180º
Consecuencias
MRU: e = e0 + vt
MCU: φ = φ0 + ωt
aN = v2 / r = ω2 r
MUA: v = v0 + at
e = e0 + v0 t + at2 /2
v2 = v02 + 2ae
F (N) , F · e = W = ΔE (J = N·m)
Fg = GMm /r-2 (-ur) Velocidade de escape:
-11
G
=
6´7
·10
Fg / m = g (N / kg = m / s2)
Epg = - GMm/ r v 2 = 2 GM / R
m3 .s-2..kg -1
Epg /m = Vg (J / kg)
Fe = Kq1q2 /r-2 (ur) Orbitas
2¸· 3
Fe / q = E (N / C)
Epe = K q1q2 /r Kepler: ω r = GM = cte
Epe / q = Ve (J / C = V)
K = 9·109
N m² C -2
Liña de carga: E = 2Kλ / r
Gauss:
Fluxo: E · S = Φ (N m² /C)
Plano infinito: E = σ / 2ε0
Φ
=
Q
/
ε
2
ε
=
1/
4πK
T
0
q / S = σ (C / m ), q/L = λ (C / m)
0
Campo magnético: B (T)
Fm = qv × B Ciclotrón: R = m v / qB, ω=qB/m
-7
μ
=
4π·10
Circulación: B · L = CB ( T·m) 0
I lineal: B = μ0 I / 2π r (toroide: · N)
CB = μ 0 I
2
Tm/A
=
N
/A
2
Fluxo: B · S = Φm (W = T·m )
Vind = - ΔΦB/ t Fem. ind: vBL (despr.), NBSω (xiro)
Oscilacións: y = A sen (ωt + φ0)
Elasticidade:
vm = Aω , a = - y / ω2
T (s) , 1/T = f (Hz) , 2πf = ω (rad/s) - F / y = k (N/m) ET = ½ mvm2 = ½ kA2
Newton: F = ma
v = λ/ T = ω / k
Ondas: y = A sen (wt – kx)
-1
λ (m) , 1/ λ = ν (m ), 2πν = k (rad/m)
Interferencia (franxa
n): yn = n λL / d
Espello esf: : Pim + P ob = Plte
Optica: 1 / F = P (dioptr = m -1)
F=r/2
A = Pob / Pim = dim /dob
Aumento lateral: A = yim / y ob
Refracción: n = 1 / v,
n12 = v1 / v2 d = 25 cm n1 ·sen φ1 = n2 ·sen φ2
vis
Resorte: ω2 = k/ m
Péndulo: ω2 = g / L
Ondas
electromagn:
c = 1 / (ε0 μ0)1/2
Lupa: A = dvis / f
Telescopio: A = fob / foc
Microsc: A = (L/fob) ·Aoc
(Snell)
c = 3· 108 m/s
Relatividade: β = v / c
γ = 1 / (1 – β 2 )1/2 c : velocidade límite e invariante
Cuántica:
Ondas:
E=hf
P=h/λ
Partículas:
λ=h/p
f=E/h
h = 6´6 · 10 -34
J·s = kg m² /s
Dilatación temporal: γ
Contracción espacial: 1/ γ
Indeterminación:
Δp ·Δx > h / 4π
ΔE ·Δt > h / 4π
(Heisenberg)
Radiac. natural:
α: He24 , β: e-10 , γ: f00
E0 = m c2
Ec = m (γ - 1)
Efecto fotoeléctrico:
hf = W0 + Ece
Potencial retardador:
Vr = (h / q) f – (W0 / q)
Tempo de vida media:
Física Nuclear:
τ = 1/λ
Enerxía de enlace: E = Δm · c2
Perido
de semidesint.:
Desintegración:
Radiactividade: dN / dt = - λ N Radiac. artific.:
–γt
1
1
t1/2 = ln2 / λ = 0´69 τ
N = N0 e
p1 , n0
Cte. de desintegr.: λ (s -1)
Qe = 1'6 · 10 -19 C
me = 9'1 · 10 -31 Kg
mp = 1'7 · 10 -27 Kg
Descargar