D`acord amb la convocatòria general d`ajuts de col·laboració i

Anuncio
Resolució del programa d’Ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona.
AMPLIACIÓ de la Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració per al curs 20142015, corresponents a les destinacions dels ajuts de Promoció i Comunicació
(CODI 30 – Saló de l’Ensenyament)
D’acord amb la convocatòria general d’ajuts de col·laboració i segons les bases reguladores
per la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB, aprovada per la Comissió d’Afers
d’Estudiants el dia 2 de juny de 2014. D’acord amb el Text refós de les normatives
complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la UAB,
aprovat pel Consell de Govern el dia 13 de juliol de 2011.
Vistes les sol·licituds presentades amb aquesta finalitat i aplicats els criteris aprovats.
Atès el que disposa l’article 69 del Text refós de les normatives complementàries de les
normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Resolc:
Primer: Atorgar els ajuts per a la destinació de Saló de l’Ensenyament, als estudiants
relacionats a continuació:
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Arredondo
Alonso
Sergio
Boukfal
Mohamed
Brakkoun
El Harrati
Rajae
Calvo
Urgell
Laura
De la Torre
Martínez
Yaiza
Farrés
Rubí
Alba
Granell
Franco
Bruno
Jorba
Rehues
Laura
Martinez
Taboada
Maria Almudena
Martos
Robles
Elies
Palà
Vila
Elena
Pérez
Ortega
Silvia
Raga
Miquel
Jana
Ramos
Polo
Raúl
Riera
Pascual
Guillem
Sánchez
Rupérez
Mònica
Toboso
Flores
Juan José
Vilaró
Muntal
Judit
Vilella
Corominas
Ot
Segon: L’acceptació condicionada a l’existència de vacants per a la destinació de Saló de
l’Ensenyament, dels següents aspirants:
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Abarca
Vegas
Jorge
Agudo
Zamora
Helena
Batet
Palau
Marta
Camprubi
Gallet
Laura
Carmona
Chavarría
Andoni
Comas
Cabeza
Gerard
Dalmau
Roig
Anna
Díaz
Bové
Jana
Garcia-Talavera
Gonzalez
Laura
Iglesias
Serra
Ainhoa
López
Domènech
Yeray
Martin
Piqueras
Núria
Medina
Jorba
Jordi
Ocaña
Pujol
Jose Luis
Oliva
Vilarnau
Nuria
Parra
Moyà
Maria Victòria
Pérez
Sáez
Carles
Prims
Corbella
Emma
Puig
Ribas
Maria
Rodríguez
Llorente
Núria
Romero
Pérez
Patricia
Tintore
Lloret
Núria
Tercer: Denegar les sol·licituds dels alumnes següents pels motius indicats:
1- Manca d'idoneïtat
2- No compleix els requisits acadèmics establerts a la convocatòria
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Motiu Denegació
Blanco
Fernández
Xavier
1
Boada
Broch
Pau
1
Bofill
Pagès
Lídia
1
Bruguera
Trabal
Carles
1
Buendia
Sanchez
Jessica Yamile
1
Caballero
Bermejo
Irati
2
Camacho
Morcillo
Mònica
1
Cañizares
Rosell
Astrid
1
Casado
Bedmar
Mª Teresa
2
Cazorla
Arjona
Silvia
1
Cros
Guasch
Marta
1
Cuenca
Barrera
Yaneth Adriana
1
Cumeras
Osuna
Júlia
1
Daviu
Castilla
Oriol
1
Encinar
Prat
Laia
1
Espelt
Alba
Roser
1
Espiérrez
Cundins
Carlos
1
Evgenieva
Shekerova
Niya
1
García
Martínez
Anaïs
2
Garcia
Minguez
Julià
1
Gil
Arenas
Lizeth
1
Granell
Rey
Carla
1
Hinojosa
Delgado
Iris
2
Lafarga
Magro
Marina
1
Llopis
Gómez
Gemma
1
López
Pérez
Anaïs
1
Mañas
Blanco
Claudia
1
Marin
Martos
Marina
1
Marsal
Aguilera
Roser
1
Martí
Gil
Irene
1
Martínez
Villalba
Helena
1
Martorell
Anguela
Judith
1
Moragues
Oliver
Ana Maria
1
Ani Herve
2
Ogou
Ortega
Ruiz
Sara
1
Ortiz
Rubio
Irene
1
Pérez
Xaus
Marc
1
Pidelaserra
Martí
Gemma
1
Pocino
Yuste
Andrea
2
Porras
Mármol
Laura
2
Porredon
Díez de Tejada
Anna Maria
1
Quelart
Martínez
Noemí
2
Ramírez
Cabello
Cristina
2
Ríos
Cahuana
Miguel Eduardo
1
Rodríguez
Blanco
Laura
1
Rodríguez
Campi
Alicia
1
Roig
Borrellas
Anna
1
Ros
Ponce
Iris
1
Rosell
Olivé
Roc
1
Sanchez
Román
Estefania
1
Serra
Davos
Marta
1
Subiabre
Cabrera
Claudia
1
Tello
Marín
Jose Miguel
1
Toral
Fernández
Claudia
1
Torres
Arauz
Manuel
2
Torres
Arauz
Patricia
1
Tutor
Vizcaíno
Carlota
2
Valls
Clot
Oriol
1
Vallverdú
Barniol
Ariadna
1
Viguera
Pascual
Cristina
1
Vilagran
Cano
Marina
1
Xicota
Matencio
Marina
1
Sílvia Carrasco Pons
Vicerectora d’estudiants i de cooperació.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de novembre de 2014
Contra aquesta resolució que no esgota la via administrativa, la persona interessada pot
interposar recurs d’alçada davant l’Excm. I Mgfc. Rector de la UAB en el termini d’un mes, a
comptar des del dia de la recepció d’aquesta notificació o si escau del dia de la seva
publicació, d’acord amb el que disposa l’article 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
Descargar