Suport 10 - Esclatec

Anuncio
esclatec
centre especial de treball
el centre
el centro
objectius
objetivos
departament R+D+I
departamento I+D+I
Esclatec és el Centre Especial de Treball de referència per a la inserció
laboral de persones amb greus discapacitats. És un centre singular tant
pel tipus de producte i sectors que atén com per les persones que hi
treballen.
Esclatec es el Centro Especial de Trabajo de referencia para la inserción laboral
de personas con graves discapacidades. Es un centro singular tanto por el tipo de
productos y sectores que atiende como por las personas que trabajan en el centro.
· Desenvolupar nous productes que facilitin la vida diària de les persones
· Crear llocs de treball de qualitat per a persones en situació d’exclusió laboral
· Satisfer les necessitats dels empleats i dels clients
· Desarrollar nuevos productos que faciliten la vida diaria de las personas
· Crear puestos de trabajo de calidad para personas en situación de exclusión laboral
· Satisfacer las necesidades de los empleados y de los clientes
Esclatec té un departament propi de recerca, desenvolupament
i innovació [R+D+I] per al disseny i la producció de productes, amb
tecnologia i patents pròpies, per al sector de les Ajudes Tècniques a les
persones amb discapacitat i per als sectors industrial, logístic i energètic.
Esclatec dispone de departamento propio de investigación, desarrollo e innovación
[I+D+I] para el diseño y la producción de productos, con tecnología y patentes
propias, para el sector de las Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad
y para los sectores industrial, logístico y energético.
www.esclatec.com
productes Esclatec | productos Esclatec
per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda
para personas con discapacidad y/o movilidad reducida
polsadors i suports
pulsadores y soportes
esclatec
centre especial de treball
Suport 10 Suport 10
Polsadors Startec Pulsadores Startec
Startec és la gamma de polsadors dissenyats i fabricats íntegrament per Esclatec pensats perquè les persones amb dificultats
motrius puguin accionar amb el mínim esforç qualsevol dispositiu domotitzat: ordinadors, comunicadors, joguines, TV, ràdio,
interruptors…
Startec es la gama de pulsadores diseñados y fabricados íntegramente por
Esclatec pensados para que las personas con dificultades motrices puedan
accionar con el mínimo esfuerzo cualquier dispositivo domotizado:
ordenadores, comunicadores, juguetes, TV, radio, interruptores…
Acciona a tota la superfície
Acciona en toda la superficie
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTICAS
· Disseny funcional i ergonòmic
· S’acciona per un contacte senzill en tota la superfície
· Base antilliscant per facilitar la subjecció sobre qualsevol superfície
· Fabricat en poliestirè. Fort, resistent i durable. Fàcil de netejar
· Disponible en vermell i taronja i tres mides diferents
· Longitud de cable per al connexionat: 1’5 metres
· Tipus de connector estàndard: Jack mascle mono de ø 3,5 mm
· Diseño funcional y ergonómico
· Se acciona por un contacto sencillo en toda la superficie
· Base antideslizante para facilitar la sujeción sobre cualquier superficie
· Fabricado en poliestireno. Fuerte, resistente y duradero. Fácil de limpiar
· Disponible en rojo y naranja y en tres dimensiones diferentes
· Longitud de cable para conexión: 1’5 metros
· Tipo de conector estándar: Jack macho mono de ø 3,5 mm
160 mm
115 mm
77 mm
Diàmetre (mm) Diámetro (mm) Alçada (mm)
Altura (mm)
Petit Pequeño Mitjà Mediano Gran Grande 77 115 160 25
30
30
Suport 10 està dissenyat com una extraordinària ajuda per a persones amb discapacitat que necessiten tenir al seu abast comandaments o altres elements d’ús personal: ordinadors, comunicadors
de veu, safata per menjar, polsadors, vasos, llaunes, càmera de
fotos, etc. El secret de Suport 10 radica en l’innovador disseny de
la mordassa i la gamma d’accessoris que el fa útil per a múltiples
funcions i àmbits.
Suport 10 está diseñado como una extraordinaria ayuda para personas
con discapacidad que necesitan tener a su alcance mandos u otros elementos de uso personal: ordenadores, comunicadores de voz, bandeja para la
comida, pulsadores, vasos, latas, cámara fotográfica, etc.
El secreto de Suport 10 radica en el innovador diseño de la tenaza y la
gama de accessorios que lo habilita para múltiples funciones y ámbitos.
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTICAS
· Fabricat íntegrament en alumini de gran resistència
· Subjecció segura tant en cantells de taules com en tubs
de cadires de rodes
· Adaptable a diferents g ruixos i mides
· Estructura que permet variar l’alçada i profunditat de subjecció
· Gamma de models de safates per a múltiples usos
· Lleuger i de gran resistència
· Útil en molts àmbits: residències, hospitals, escoles,
centres de dia, llars…
· Fabricado íntegramente en aluminio de gran resistencia
· Sujeción segura tanto en cantos de mesa como en tubos de sillas
de ruedas
· Adaptable a diferentes grosores y medidas
· Estructura que permite variar la altura y profundidad de sujeción
· Gama de modelos de bandejas para múltiples usos
· Ligero y de gran resistencia
· Útil en muchos ámbitos: residencias, hospitales, escuelas, centros de día,
hogares…
Fixació en pla
Fijación en plano
Fixació en tub
Fijación en tubo
Descargar