Compromís amb el barri CAN JULIA

Anuncio
Compromís
amb el barri
CAN JULIA
El Vallibus ya pasa
por todo Can Julia
Tot i la delicada situació econòmica l’Ajuntament ha establert un calendari de les actuacions de manteniment que
es realitzaran als diferents barris. En el cas de Can Julia es
realitzaran tasques de desbrossats el mes de novembre.
Manteniments de senyals verticals i horitzontals i engonals. Es farà vorera per millorar la seguretat dels vianants
a la part baixa durant el segon trimestre. També s’inicia el
manteniment del parc infantil a partir de les d’abril. Altres
tasques urgents es faran segons les necessitats.
El Vallibus ya pasa
por todo Can Julia
El 25 de febrero se ha iniciado el nuevo horario de la línea
1 que circula por las calles Gregal, Tramuntana i Mitjorn así
como la línea 3 que realiza paradas tanto de subida al Lledoner como de bajada parando en las calles Tramuntana i
Mitjorn. Para poder mantener el servicio de Vallibus se han
eliminado las rutas de los sábados y agosto, de esta manera se ha reducido el coste anual pero se ha incrementado
el recorrido a todos los barrios dando respuesta a las demandas de los vecinos de la zona.
Descargar