CANDIDATURA QUE SE PRESENTA AS ELECCIONS DE CARGpS

Anuncio
COUXIO OFICIAL Oí
ENXEÑEIROS TÉCNICOS
AGRÍCOLAS
IACORUÑA-PONTEVEDRA)
REXiSTRO - ENTRADA
N2.....
CANDIDATURA QUE SE PRESENTA AS ELECCIONS DE CARGpS VACANTES NA XUNTA
DE GOBERN9 DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS E
PERITOS AGRÍCOLAS (A Coruña-Pontevedra)
De acordó coa convocatoria de eíeccións aos cargos da Xunta de
Gobernó do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas anunciada en
comunicación n° 86 de 27 de setembro de 2011, e cumprindo os requisitos
previstos no artigo 12 dos Estatutos Xerais dos Colexios Oficiáis de ITAS e do seu
Consello Xeral, se presenta a seguinte candidatura para a totalidade dos pastos
vacantes, e coa correspondente asignación de cargos:
PRESIDENTE: D. Rafael José Muiños Moreno (Colegiado n° 629)
VICEPRESIDENTE: D. José-Angel Raña Caamaño (Colegiado n° 597)
SECRETARIO: D. Fernando Bellón Valentí (Colegiado n° 1626)
VICESECRETARIO: D. Alejandro Grela Pérez (Colegiado n° 1585)
TESORERO: D. José Barrera López (Colegiado n° 781)
VICETESORERO: D. Gabino Grande Toro (Colegiado n° 854)
VOCAL: Da. Salomé Rodríguez Prieto (Colegiado n° 944)
VOCAL: Da. María Luisa Corredoira Rodríguez (Colegiado n° 1 144)
VOCAL: D. Mario Fernández Redondo (Colegiado n° 51 9)
VOCAL: D. Enrique Fernández López {Colegiado n° 604)
VOCAL: D. Alberto Marino Sánchez (Colegiado na 1 549)
VOCAL: D. Osear Martínez Tilve (Colegiado n° 1 .303)
VOCAL: D. Jesús García Filgueiras (Colegiado n° 844)
VOCAL: D. José Manuel Domínguez Rodríguez (Colegiado n° 1 150)
A Copina, 24 de
XUNTA DE GOBERNO-COMISION ELECTORAL DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS E PERITOS AGRÍCOLAS (A Coruña-Pontevedra)
(Nota: Firmas que avalan a candidatura ao dorso)
|
Descargar