ACTA DE 03-02-09. NOM.MEMBROS MESAS

Anuncio
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO
CONCELLO O DÍA 3 DE FEBREIRO DE 2009.
Alcalde Presidente
D. Vicente Gómez García.
Sres. Concelleiros.
D. Américo Santiago Silva.
D. José Francisco Gago Fernández.
D. Xosé Lois Santiago Rodríguez.
D. Ramón Cañizo Montero.
D. Daniel de Dios Manso.
Dª Julia María López Cabido.
Dª Ana Isabel Castiñeiras López.
D. Emilio José González Lemos.
Secretario
D. Domingo Martínez López.
Na Casa do Concello de Castrelo do Val, sendo as dezanove horas e trinta
minutos do día tres de febreiro de dous mil nove, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde D.
Vicente Gómez García, asistido do Secretario D. Domingo Martínez López,
debidamente convocados e notificados en forma, da Orde do Día, comprensivo dos
asuntos a tratar, reuníronse os Sres. Concelleiros, membros compoñentes do
Axuntamento Pleno, co obxecto de celebrar Sesión Extraordinaria, para tratar dos
asuntos que figuran na Orde do Día.
1º.- LECTURA ACTA ANTERIOR E A SÚA APROBACIÓN, SE PROCEDE.Polo Sr. Presidente ábrese a Sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da última
Sesión celebrada, que foi aprobada.
2º.- NOMEAMENTO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS
ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO DE GALICIA A CELEBRAR O DÍA 1 DE
MARZO DE 2009.- Co fin de dar cumprimento ao indicado no artº 26 da vixente Lei
Orgánica do Réxime Electoral Xeral.
Cumpridas todas as formalidades legais establecidas, este Concello formou as Mesas
Electorais que se indican, coas persoas que se expresan e para os cargos que se sinalan:
Sección 001 . MESA A
Presidente: D. Ramón Salgado Freiría
1º Vocal : D. Lino Domínguez Guerra
2º Vocal : Dª Mª del Carmen Vaz Martínez
D.N.I. 44479927C
D.N.I. 52175227ª
D.N.I. 34953029K
Suplentes:
De Presidente : Dª Maria del Mar Lorenzo Barreira
De Presidente : D. Manuel Francisco García Sobrino
De 1º Vocal : D. Gerardo Vicente Pazos
De 1º Vocal : Dª Lucía Gil Cid
De 2º Vocal : Dª María José Manso de Dios
De 2º Vocal : D. Edelmiro Castro Hermida
D.N.I. 76732163T
D.N.I. 34951394L
D.N.I. 34724272E
D.N.I. 44462670J
D.N.I. 76709733H
D.N.I. 36013786H
SECCIÓN 001. MESA B
Presidente: Dª Ana Karina Barja Núñez
1º Vocal : D. Juan Antonio Vázquez Blanco
2º Vocal : D. Samuel Prieto Rúa
D.N.I. 44451386E
D.N.I. 76724826T
D.N.I. 34715094K
Suplentes:
De Presidente: D. José Angel Otero Macía
De Presidente: DªGuadalupe Rolán Núñez
De 1º Vocal : D. Xosé Barxa Branco
De 1º Vocal : Dª Lidia Maria Rolán Fernández
De 2º Vocal : Dª Susana Barrio Nieves
De 2º Vocal : D. Aurelio Rolán Rolán
D.N.I. 44471472Y
D.N.i. 43681531T
D.N.I. 34722070M
D.N.I. 76730742M
D.N.I. 34628658L
D.N.I. 76722030X
SECCIÓN 001. MESA C.
Presidente: Dª María Angeles Prieto Prieto
1º Vocal: Dª María José Costa García
2º Vocal : Dª Consuelo Alvarez Fernández
D.N.i. 76723233V
D.N.I. 76729267W
D.N.I. 34726837B
Suplentes:
De Presidente: Dª Rosa Barreira Barazal
De Presidente: D. Rubén Carlos Prieto Prieto
De 1º Vocal : D. Mario Carnicero Pérez
De 1º Vocal : Dª Elena Blanco Núñez
De 2º Vocal : D. José Pérez Rodríguez
De 2º Vocal : D. Domingo Parada Doprado
D.N.I. 76722915K
D.N.I. 76729092B
D.N.I. 76706472T
D.N.I. 34960326G
D.N.I. 34714740N
D.N.I. 44458060 A
E non habendo mais asuntos a tratar, polo Sr. Presidente levántase a Sesión,
sendo as vinte horas, extendéndose a presente acta, e, de todo, eu, Secretario, dou fe.
Descargar