Ref/2 RESOLUCIÓN DA ALCALDIA SRA. ALCALDESA

Anuncio
Ref/2
RESOLUCIÓN DA ALCALDIA
SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA
Dª Mª DOLORES GARCÍA GIMÉNEZ
Visto expediente da convocatoria para a contratación laboral de catro OPERARIOS DE
SERVIZOS CON FUNCIÓNS DE CONSERXE PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.
Esta Alcaldía-Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa legal vixente,
RESOLVE:
Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, designar os membros que
integran a Comisión seleccionadora e determinar as datas de celebración da selección.
Admitidos/as:
1. Dª. Isabel Torres Acosta
2. Dª. Sonia Santamaría Touriño
3. D. Ángel E. Caamaño Santos
4. D. Fernando Cores Caamaño
5. Dª. María Costa González
6. Dª. Sagrario Cores Caamaño
7. Dª. Raquel Núñez Pazos
8. Dª. Sandra del Valle Lastra
9. D. Diego Patiño Oubiña
10. D. Sebastián Fco. Martínez Tubio
11. D. Antonio Rey Iglesias
12. Dª. Mª Begoña Gorís Iglesias
13. Dª. Mª Luisa Silva Solla
14. Dª. Mª Josefa Fariña Ramos
15. D. Diego Chaves Millán
16. Dª. Estefanía Abelleira Buezas
17. D. Manuel Barreiro Fernández
18. D. Avelino Aragunde Rey
19. D. Ángel Dios Fernández
20. D. Eduardo Oubiña Castro
21. Dª. Isabel Fandiño García
22. D. Julián Jorge Mochales González
23. Dª. Silvia Mª García López
24. Dª. Mª Esther Gago Durán
25. D. Manuel Vilán Jamardo
26. D. Juan Julio Paz Márquez
27. D. Benjamín Méndez Balboa
28. D. Miguel A. Maneiro Abuín
29. D. Gonzalo Ignacio Iglesias Rivera
30. D. José Antonio Ramírez Meijide
31. D. Ramón Rey Gey
32. D. José Luis Avión Sánchez
33. D. Mª Victoria Lis Viñas
34. D. Alfonso S. Rodríguez de la Torre
35. D. Moisés Rodríguez Dorrio
36. D. David González Quintáns
37. D. Juan M. Giraldez Vázquez
38. D. Roberto Neira Rietz
39. Dª. Julia Valle Campos
40. D. Manuel López Chenlo
41. D. José Manuel Agrelo Loureiro
Excluídos/as:
Ningún
Comisión seleccionadora:
Presidente: D. Luis Mario Vázquez Rubianes, Encargado do servizo de desenvolvemento
ambiental. Suplente: Dª. Rosa Otero Piñeiro.
Vogais: D. E. Ernesto Vila Lodeiro, Oficial porteiro. Suplente: D. Benjamín T. Rey
Rodríguez.
D. Ramón Caldas Ferro, Mestre oficios encargado alumeado público. Suplente: D.
Benjamín T. Rey Rodríguez.
D. Fco. Javier Vicente Maneiro, nomeado polo Comité de Empresa.
Secretaria: Dª. Yolanda Osorio Álvaro, Administrativa. Suplente: Dª. Mª Jesús Fole
Gómez-Ricoy.
Constitución comisión seleccionadora e data fase da proba de aptitude:
Esta Comisión seleccionadora constituirase e levará a cabo a fase da proba de aptitude,
para tódolos aspirantes admitidos, o día 26 de agosto de 2008, ás
11:00 horas, no
Auditorio (Peirao de Pasaxeiros, s/n).
Data fase de valoración de méritos:
A fase de valoración de méritos, terá lugar o día 28 de agosto de 2008, ás 09:00 horas,
na Casa do Concello (Praza Ravella,1).
Vilagarcía de Arousa, 21 de agosto de 2008.
A Alcaldesa-Presidenta
O Secretario en funcións
Asdo/ Mª Dolores García Giménez
Asdo/ Víctor M. de Castro Conde
Descargar