SOLICITUDE DE PERMISO DE IR ANDANDO PARA SUÁ CASA

Anuncio
CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO
Buenos Aires s/n
Telf./Fax: 981605131
e-mail: [email protected]
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipoteropedrayo/
(SÓ PARA ALUMNADO DE E. PRIMARIA)
SOLICITUDE DE PERMISO DE IR ANDANDO PARA SUÁ CASA
DON/DONA_____________________________________________CON DNI_______________________
PAI/NAI/TITOR LEGAL DO ALUMNO_______________________________________________________
CURSO_______________GRUPO_______________
Autorizo ao meu fillo/a a ir andando sen compañía para casa durante todo o curso escolar 201../201…,
facendome eu responsable de todo o que lle poida suceder, polo que se exime ao colexio de toda
responsabilidade
A Laracha, _____ de__________________de 2___________
Asd.: __________________________________
Descargar