A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do

Anuncio
A Xunta Electoral de Galicia é un órgano da Administración electoral, de carácter permanente,
que ten por cometido garantir a obxectividade e transparencia do proceso electoral e o principio
de igualdade das entidades políticas que concorren a un proceso electoral.
Contacto
Pazo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Praza de Galicia, s/nº
15004 A Coruña
Oficina no Parlamento de Galicia
Parlamento de Galicia (2.ª planta)
Rúa Hórreo, 63
15701 Santiago de Compostela - A Coruña
_____________________________________________________
Teléfonos:
981 55 13 20 / 21
Fax:
981 55 14 08
E-mail:
[email protected]
Composición legal
 Presidente: o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (artigo 14.1º a) da Lei
8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia).
 Vicepresidente: o elixido polos vocais, de entre os de orixe xudicial, na sesión constitutiva
do órgano (artigo 14.1º b).
 Catro vogais: maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (art. 14.1º c).
 Catro vogais: profesores en activo das facultades de Dereito, de Ciencias Políticas ou de
Socioloxía das Universidades de Galicia (artigo 14.1º d).
 Un secretario: o letrado oficial maior do Parlamento de Galicia (artigo 15.2º).
Composición actual (Decreto 37/2013, do 1 de febreiro, polo que se nomean os membros da
Xunta Electoral de Galicia; DOG núm. 41, do 27 de febreiro de 2013; e Decreto 168/2013, do 13
de novembro, polo que se nomea un membro da Xunta Electoral de Galicia):
Presidente: Miguel Ángel Cadenas Sobreira.
Vicepresidente: Juan Luís Martínez López
Vogais (maxistrados):
Pablo Ángel Sande García
Julio César Díaz Casales
José Ramón Chaves García
Vogais (profesores):
Francisco Javier Sanjiao Otero
Ángel Gómez-Iglesias Casal
Jesús Martínez Girón
Santiago Antonio Roura Gómez
Secretario: Xosé Antón Sarmiento Méndez.
Data da constitución da actual Xunta Electoral de Galicia: 1 de marzo de 2013 (DOG núm. 51, do
13 de marzo de 2013)
Descargar