DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS DA CONSELLERÍA DE

Anuncio
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA O PAGAMENTO E A
PRESENTACIÓN TELEMÁTICOS DE AUTOLIQUIDACIÓNS.
DON/DONA
con domicilio en
teléfono
fax
e-mail
e NIF
comparece diante da Dirección Xeral de Tributos da Xunta de Galicia e
EXPÓN
Que achega certificación acreditativa da colexiación no Ilustre Colexio de
Economistas de
e que, o abeiro do Convenio subscrito entre a
Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de
Economistas de Galicia de 17 de xuño do 2003 para a aplicación das novas
tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria,
SOLICITA
Autorización para o pagamento e a presentación telemáticos das
autoliquidacións do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
ó
documentados e do imposto sobre sucesións e doazóns, con suxeición
establecido en:
-
Orde de 5 de xuño do 2003.- Transmisión de determinados medios
de transporte usados entre particulares (DOGA de 17 de xuño do
2003).
-
Orde de 30 de abril do 2004.- Imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados ( DOGA de 11 de maio
do 2004).
-
Orde de 19 de maio do 2005.- Imposto sobre sucesións e doazóns
(DOGA de 19 de maio do 2005).
En
,a
de
do
Ado.:
DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
FACENDA.
Documentos relacionados
Descargar