Extracte de la Resolució de 18 d`agost de 2016, de la

Anuncio
Num. 7860 / 29.08.2016
24323
Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 18 d’agost de 2016, de la
Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i polítiques Inclusives, per les quals es convoca per a l’exercici
2016 ajudes per a la realització d’estades vacacionals per
a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi cerebral infantil. [2016/6722]
BDNS (Identif.): 315069
Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Extracto de la Resolución de 18 de agosto de 2016, de la
Vicepresidencia ¡ y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016
ayudas para la realización de estancias vacacionales para
personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral infantil. [2016/6722]
BDNS (Identif.): 315069
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b I 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se
en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
Primer. Beneficiaris
Entitats sense ànim de lucre amb seu central o delegació permanent
a la Comunitat Valenciana, inscrites en el Registre d’entitats titulars
d’activitats d’acció social, en el sector corresponent a persones amb
discapacitat o diversitat funcional, i que realitzen activitats a favor de
les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional i/o la promoció
dels drets de les persones amb discapacitat, que, en concret, organitzen
estades vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
paràlisi cerebral infantil.
Primero. Beneficiarios
Entidades sin ánimo de lucro con sede central o delegación permanente en la Comunitat Valenciana, inscritas en el Registro de entidades
titulares de actividades de acción social, en el sector correspondiente a
personas con discapacidad o diversidad funcional, y que realicen actividades a favor de las personas con cualquier tipo de diversidad funcional
y/o la promoción de los derechos de las personas con discapacidad,
que, en concreto, organicen estancias vacacionales para personas con
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral infantil.
Segon. Objecte
Ajudes al finançament d’activitats amb allotjament en règim de
pensió completa, amb una durada màxima per torn de 10 dies, nou nits,
en ubicació diferent a la dels seus propis centres o recursos habituals,
realitzades en el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre
de 2016.
Segundo. Objeto
Ayudas a la financiación de actividades con alojamiento en régimen
de pensión completa, con una duración máxima por turno de 10 días,
nueve noches, en ubicación diferente a la de sus propios centros o recursos habituales, realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016.
Tercer. Bases reguladores
Ordre 17/2016, de 9 d’agost, de la Vicepresidència i Conselleria
d’igualtat i Polítiques Inclusives, per les quals s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió d’ajudes para a la realització d’estades
vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi
cerebral infantil.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 17/2016, de 9 de agosto, de la Vicepresidencia y Conselleria
de igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para a la realización de estancias vacacionales para personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral infantil.
Quart. Quantia
L’import global màxim que es destinarà per a la concessió de les
ajudes previstes en la present convocatòria serà de cinc-cents onze mil
set-cents euros (511.700 euros) per a l’exercici 2016.
Cuarto. Cuantía
El importe global máximo que se destinará para la concesión de las
ayudas previstas en la presente convocatoria será de quinientos once mil
setecientos euros (511.700 euros) para el ejercicio 2016.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre
de 2016.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de septiembre de 2016.
Sisè. Altres dades
1. Sol·licituds. Preferentment en els registres de l’IVAS, així com
en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.
2. Documentació: la prevista en l’apartat cinquè de la resolució de
convocatòria. El model de sol·licitud i els annexos, estan a la disposició
dels interessats en el portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint als
apartats «Guia Prop», «Tràmits i serveis».
3. Criteris de valoració: l’avaluació de les sol·licituds es realitzarà
conformement al barem que estableix l’apartat novè de la resolució de
convocatòria.
Sexto. Otros datos
1. Solicitudes. Preferentemente en los registros del IVAS, así como
en cualquiera de los lugares que establece el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Documentación: la prevista en el apartado quinto de la resolución
de convocatoria. El modelo de solicitud y los anexos, están a disposición de los interesados en el portal de la Generalitat, www.gva.es, accediendo a los apartados «Guía Prop», «Trámites y servicios».
3. Criterios de valoración: la evaluación de las solicitudes se realizará con arreglo al baremo que establece el apartado noveno de la
resolución de convocatoria.
València, 18 d’agost de 2016.– La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.
Valencia, 18 de agosto de 2016.– La vicepresidenta del Consell y
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas: Mónica Oltra Jarque.
La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari
La convocatoria a la que hace referencia el presente extracto puede consultarse en este mismo diario
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/29/pdf/2016_6721.pdf
Descargar