RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, de la Direcció General d

Anuncio
Num. 5798 / 03.07.2008
Conselleria d’Educació
69749
Conselleria de Educación
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, de la Direcció General d’Universitat i Estudis Superiors que modifica, per
al curs 2008/2009, la Resolució de 10 de juny de 2003
(DOGV núm. 4532, de 27.06.2003) per la que es dicten
instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics
exigits per a concórrer a la prova d’accés a les ensenyances superiors de Disseny de la nova ordenació del sistema
educatiu i el procediment de realització de la mateixa a
partir de l’any 2003/04. [2008/8212]
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Dirección
General de Universidad y Estudios Superiores que modifica, para el curso 2008/2009, la Resolución de 10 de junio
de 2003 (DOGV núm. 4532, de 27.06.2003) por la que se
dictan instrucciones sobre el procedimiento y los requisitos
académicos exigidos para concurrir a la prueba de acceso
a las enseñanzas superiores de Diseño de la nueva ordenación del sistema educativo y el procedimiento de realización de la misma a partir del año 2003/04. [2008/8212]
Per Resolució de 10 de juny de 2003 de les Direccions Generals
de Centres Docents i d’Ordenació i Innovació Educativa i Política
Lingüística, es dictaren Instruccions sobre el procediment i els requisits
acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a les ensenyances
superiors de Disseny.
Per Resolució de 9 de maig de 2007, Direcció General d’Ensenyament (DOCV núm. 5521, de 28.05.2007) es va modificar, per al
curs 2007/2008, la Resolució citada anteriorment, en aplicació de les
modificacions introduïdes pels articles 57.2 i 69.5 de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Atés tot això, correspon dictar, per al curs 2008/2009, la Instrucció
següent:
Por Resolución de 10 de junio de 2003 de las Direcciones Generales
de Centros Docentes y de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística, se dictaron Instrucciones sobre el procedimiento y los
requisitos académicos exigidos para concurrir a las pruebas de acceso a
las enseñanzas superiores de Diseño.
Por Resolución de 9 de mayo de 2007 de la Dirección General
Enseñanza (DOCV núm. 5521, de 28.05.2007) se modificó, para el
curso 2007/2008, la Resolución citada anteriomente, en aplicación de
las modificaciones introducidas por los artículos 57.2 y 69.5 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A la vista de todo ello, procede dictar, para el curso de 2008/2009,
la siguiente Instrucción:
Primer
Es manté la modificació que la Resolució de 9 de maig de 2007,
Direcció General d’Ensenyament introduïx en l’apartat I, en l’apartat
II.4, i en l’Annex II de la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV
núm. 4.532, de 27.06.2003) per la que es dicten instruccions sobre el
procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a la prova
d’accés a les ensenyances superiors de Disseny de la nova ordenació del
sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir
de l’any 2003/04.
Primero
Se mantiene la modificación que la Resolución de 9 de mayo de
2007 de la Dirección General Enseñanza introduce en el apartado I, en
el apartado II.4, y en el Anexo II de la Resolución de 10 de junio de 2003
(DOGV núm. 4.532, de 27.06.2003) por la que se dictan instrucciones
sobre el procedimiento y los requisitos académicos exigidos para
concurrir a la prueba de acceso a las enseñanzas superiores de Diseño
de la nueva ordenación del sistema educativo y el procedimiento de
realización de la misma a partir del año 2003/04.
Segon
Es modifica el calendari de convocatòria per al curs 2008/09 que
s’indica en l’Annex V.
El termini per a les inscripcions a les proves d’accés a les diferents
especialitats i formalització de matrícula serà la que conste en el calendari
de l’Annex V.
Segundo
Se modifica el calendario de convocatoria para el curso 2008/09 que
se indica en el Anexo V.
El plazo para las inscripciones a las pruebas de acceso a las diferentes
especialidades y formalización de matrícula será la que conste en el
calendario del Anexo V.
València, 20 de juny de 2008.– El director general d’Universitat i
Estudis Superiors: Herminio García Cuadra.
Valencia, 20 de junio de 2008.– El director general de Universidad
y Estudios Superiores: Herminio García Cuadra.
Num. 5798 / 03.07.2008
69750
ANEXO V
Pruebas de acceso a las Enseñanzas Superiores de Diseño
Calendario Convocatoria Curso 2008-09
DESCRIPCIÓN
Inscripción para acceso
directo a las diferentes
especialidades
Inscripción a las pruebas
de acceso de las
diferentes especialidades
FECHAS
- Del 23 de junio al 25
de
julio,
ambos
inclusive.
- Del 1 de septiembre al
5 de septiembre, ambos
inclusive.
- Del 23 de junio al 25
de
julio,
ambos
inclusive.
- Del 1 de septiembre al
12 de septiembre, ambos
inclusive.
Inscripción a las pruebas
de acceso para alumnos - Del 8 de septiembre al
que no hayan obtenido 12 de septiembre, ambos
plaza de acceso directo inclusive.
Inscripción a las pruebas
de madurez de quienes
no reúnen requisitos
académicos
- Del 23 de junio al 25
de
julio,
ambos
inclusive.
- Del 1 de septiembre al
5 de septiembre, ambos
inclusive.
Realización
de
las
pruebas de quienes no
10 de septiembre
reúnen
requisitos
académicos
Fecha de inicio el 15 de
septiembre.
Pruebas de acceso
Fecha
máxima
de
finalización el 17 de
septiembre
Del 8 al 12 de
Matrícula de alumnos
septiembre,
ambos
sin prueba *
incluidos
Del 24 de septiembre al
Matrícula de alumno
1 de octubre ambos
con prueba *
inclusive
REALIZACIÓN DE
PRUEBAS
HORAS
---
Horario habitual de
Secretaria del centro
docente
---
Horario habitual de
Secretaria del centro
docente
---
Horario habitual de
Secretaria del centro
docente
---
Horario habitual de
Secretaria del centro
docente
Ejercicio
teórico
Científico-Humanístico. 9:00 horas
Duración: 3 horas.
1er ejercicio (Teórico) y A partir de las 9:00
2º ejercicio (Práctico)
horas
-----
Horario habitual de
Secretaría del centro
docente
Horario habitual de
Secretaría del centro
docente
* Respetando las proporciones establecidas en el Decreto 133/2001, de 26 de julio, para cada uno de
los colectivos
Num. 5798 / 03.07.2008
69751
ANNEX V
Proves d'accés a les Ensenyances Superiors de Disseny
Calendari Convocatòria Curs 2008-09
DESCRIPCIÓ
DATES
Inscripció per a l´accés - Del 23 de juny al 25 de
directe a les diferents juliol,
estos
dos
especialitats
inclusivament.
- Del 1 de setembre al 5
de setembre, estos dos
inclusivament.
Inscripció a les proves - Del 23 de juny al 25 de
d'accés de les diferents juliol,
estos
dos
especialitats
inclusivament.
- Del 1 de setembre al
12 de setembre, estos
dos inclusivament.
Inscripció a les proves - Del 8 de setembre al
d'accés per a alumnes 12 de setembre, estos
que no hagen obtingut dos inclusivament.
plaça d'accés directe
Inscripció a les proves - Del 23 de juny al 25 de
de maduresa dels qui no juliol,
estos
dos
reunixen
requisits inclusivament.
acadèmics
- Del 1 de setembre al 5
de setembre, estos dos
inclusivament.
Realització de les proves 10 de setembre
dels qui no reunixen
requisits acadèmics
Data d´inici el 15 de
setembre.
Proves d'accés
Data
màxima
de
finalització
17
de
setembre
Matrícula
d'alumnes Del 8 al 12 de setembre,
sense prova *
estos dos inclosos
Matrícula d'alumne amb Del 24 de setembre al 1
prova *
d´ octubre estos dos
inclusivament
REALITZACIÓ DE
PROVES
---
---
---
---
HORES
Horari
habitual
de
Secretaria del centre
docent
Horari
habitual
de
Secretaria del centre
docent
Horari
habitual
de
Secretaria del centre
docent
Horari
habitual
de
Secretaria del centre
docent
Exercici
teòric 9:00 hores
Cientificohumanístic.
Duració: 3 hores.
1r exercici (Teòric) i 2º A partir de les 9:00
exercici (Pràctic)
hores
-----
Horari
habitual
de
Secretaria del centre
docent
Horari
habitual
de
Secretaria del centre
docent
* Respectant les proporcions establides en el Decret 133/2001, de 26 de juliol, per a cada u dels
col·lectius
Descargar