Guia del corredor 2016

Anuncio
Guia del corredor
2016
c
Míti
km
2
1
1 700 m D+
9.
Margineda - 44 km
Collada
Pessons
Portella
Sanfons
v.22h
10
Pas de
les Vaques
Collada
Maiana
ORDINO
Cresta
Cabana Collada
Sorda Meners
15
20
25
30
35
s.9h30
Avituallament
Avituallamiento
Ravitaillement
Refreshment point
40
45
50
55
60
s.14h
Base de vida
Base de vida
base de vie
Accommodation area
65
d.0h
Sortida
Salida
Départ
Start
70
75
80
d.6h
Barrera horària
Barrera horaria
Barrière horaire
Time limits
85
d.10h
90
Sorteny
Coms de Jan
Inclès
Illa
Botella
Comapedrosa
Caulla
Sedornet
5
Coll Bou
Mort
Bony de
la Pica
Coma
Aubosa
0
Bordes d'Envalira - 77 km
Pic
Comapedrosa
ORDINO
Pla Estany
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
MÍTIC
95
100
d.17h30
105
110
d.20h
Programa 2016
Pl a
ça
Ma
j or
d'O
rdi
no
rtiu
o ss
ell
Cen
tre
Esp
o
aR
Cas
Era
Au
dito
ri N
aci
o
nal
Mític
Recollida Dorsals i documentació / Recogida dorsales y documentación
10:30 - 19:00
X
Retrait dossards et documentation / Race bibs and documentation
Briefing en català i castellà / Briefing en catalán y castellano
17:00
X
Briefing en catalan et espagnol / Briefing in catalan and spanish
Briefing en francès i anglès / Briefing en francés e inglés
Divendres / Viernes / Vendredi / Friday
18:00
X
Briefing en français et anglais / Briefing in French and English
Dipòsit motxilles i bosses / Depósito motxilas y bolsas
17:00 - 21:00
X
Dépôt des sacs à dos et sac coureurs / Personal bagpacks and runners bags submission
22:00
Sortida / Salida / Départ / Start
X
Arribada 1r corredor / llegada 1er corredor
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
~15:30
X
Arrivée 1er coureur / 1rst runner arrival
Entrega de premis / entrega de premios
15:00
X
Remise des prix / Awards ceremony
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
Arribada últim corredor / llegada último corredor
~20:00
X
Arrivée dernier coureur / Last runner arrival
Programa 2016
Regal Finisher & premi categoria / Regalo Finisher & premio categoría
Cadeau Finisher & prix catégorie / Finisher gift & category price
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
15:00 - 20:00
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
8:00 - 20:00
X
Àpats
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
13:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
Dutxes / Duchas / Douches / Shower
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Recuperació motxilla / Recuperación mochila / Récupération sac à dos / Personal bag pack recovery
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Recuperació bossa / Recuperación bolsa / Récupération sac / Personal bag recovery Escaldes
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
13:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
12:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
17:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
"
"
"
"
Margineda Ronda dels cims
X
"
"
"
"
Margineda Mític
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
"
"
"
"
Bordes Envalira
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
7:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
"
"
"
"
Pas de la Casa
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
una
la B
Sala
a
Car
p
C en
tre
Esp
o
rtiu
d
'Or
din
o
Arribada
Composició avituallaments 2016
Mític
de
l'
Pla
Refreshment points
R ef
15
ugi
Ravitaillements
ugi
Avituallamientos
R ef
Avituallaments
E st
any
Com
ape
d ro
sa
Col
l Bo
tell
a
Ma
rgi
ne d
a
R ef
ugi
Cla
ror
R ef
ugi
Illa
Bor
de s
d' E
n va
lira
Val
l d'
In c
les
R ef
ugi
Com
sd
eJ
R ef
an
ugi
Sor
ten
y
Ar r
iba
da
a títol indicatiu
21
Amanida arròs
Ensalada arroz
Salade de riz
Rice salad
Arròs calent
Arroz caliente
Riz chaud
Rice (hot)
Amanida variada
Ensalada variada
Salade composée
Mixed salad
x
x
31
44
54
66
77
84
92 100 112
x
x
x
Pasta calenta
Pasta caliente
Pâtes chaudes
Pasta (hot)
Sopa de verdures
Sopa de verduras
Soupe de légumes
Vegetable soup
x
x
Caldo amb pasta
Caldo con pasta
Bouillon de vermicelles
Broth with vermicelli
x
x
Saucisson (dry
sausage)/cheese/bread
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fuet/formatge/pa
Fuet/queso/pan
Saucisson/fromage/pain
Galetes salades
Galletas saladas
Biscuits salés
Salted snacks, crackers
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Frutos secos
(almendras/pasas...)/chocolate
Fruits secs
(amandes/raisins...)/chocolat
Dried fruits
(almonds/raisins…)/chocolate
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Galetes dolces/pasta de fruita/pa de mel
Galletas dulces/dulce de frutas/alajú
Gâteaux secs/pâtes de fruits/pain
d'épice
Biscuits/pâtes de fruits (fruit
jellies)/gingerbread
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fruita (taronges/platans/melons/síndries)
Fruta
(naranjas/platanos/melones/síndrias)
Fruits frais (oranges/bananes/
melons/pastèques)
Fresh fruits (oranges/bananas/
melon/watermelon)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Agua
Eau
Water
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aigua amb gas
Agua con gas
Eau gazeuse
Sparking water
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Coca cola/isostar o powerade
Coca cola/isostar o powerade
Coca cola/isostar ou powerade
Coca cola/isostar or powerade
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Té/cafè/xocolata
Té/cafe/chocolate
Thé/café/chocolat
Tea/coffee/hot chocolate
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Músics (ametlles/panses...)/xocolata
Aigua
Per raons de sostenibilitat,
no hi ha cap got als avituallaments.
Por razones de sostenibilidad,
no hay ningún vaso en los
avituallamientos.
Pour des raisons de protection
de l’environnement, il n’y a pas de
gobelets aux ravitaillements.
For reasons of environmental protection,
there are no tumblers in the
refreshments points.
L'organització es reserva el dret d'efectuar algunes modificacions al contingut dels avituallaments.
Km
Mític 2016
Ordino
0
v. 22:00
3
v. 22:15
v. 22:35
Llorts
6
v. 22:30
v. 23:15
21
s. 1:00
s. 5:00
Coll Botella
31
s. 2:10
s. 9:30
Margineda
44
s. 4:00
s. 14:00
Bordes d'Envalira
77
s. 10:00
d. 6:00
Incles Pont Baladosa
85
s. 11:20
d. 10:00
+ 90’
Coms de Jan
+ 40’
92
s. 12:50
Sorteny
+ 25’
100
s. 14:50
Les Salines
106
s. 15:20
d. 18:10
La Cortinada
110
s. 15:40
d. 18:35
112
s. 16:00
Ordino
Real
Notes
Estimación
Estimation
Estimation
Real
Réel
Real
Notas
Notes
Notes
v. 22:00
La Cortinada
Refugi Comapedrosa
Estimació
d. 14:10
d. 17:30
d. 20:00
No pots córrer amb un participant, l’hauríem de desqualificar.
No puedes correr con un participante, le tendríamos que descalificar.
Tu ne peux pas courir avec un participant, nous devrions le disqualifier.
You cannot run with a competitor, we would be obliged to disqualify him.
Tolerem, però, que puguis acompanyar corrent el teu heroi des de la Cortinada fins a l’arribada a Ordino.
Toleramos sin embargo que acompañes tu héroe corriendo desde la Cortinada hasta la llegada a Ordino.
Nous tolérons cependant que tu accompagnes ton héros en courant depuis la Cortinada jusqu’à l’arrivée à Ordino.
But you can run with your hero from la Cortinada to the arrival point in Ordino.
Descargar