Conselleria d`Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i

Anuncio
Num. 7784 / 17.05.2016
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
11975
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural
RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per la qual
s’ordena la publicació de la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 73/15-AIA Xàtiva. [2016/3008]
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016, de la Dirección
General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental,
por la cual se ordena la publicación de la declaración de
impacto ambiental correspondiente al expediente 73/15AIA Xàtiva. [2016/3008]
De conformitat amb l’article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’Avaluació Ambiental, el qual estableix la publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaració d’impacte
ambiental, resolc:
De conformidad con el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, el cual establece la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaración de
impacto ambiental, resuelvo:
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 73/15-AIA Xàtiva.
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración
de impacto ambiental correspondiente al expediente 73/15-AIA Xàtiva.
«Declaració d’impacte ambiental
Expedient: 073-2015-AIA-D.
Títol: Emmagatzematge a l’engròs de ferralla fèrrica, no fèrrica i
RAEE.
Promotor: José Pérez e Hijos, SL.
Autoritat substantiva: Ajuntament de Xàtiva.
Localització: polígon industrial A, carretera de Simat, s/n, de Xàtiva
(València).
«Declaración de impacto ambiental
Expediente: 073-2015-AIA-D.
Título: Almacenamiento al por mayor de chatarra férrica, no férrica
y RAEE.
Promotor: José Pérez e Hijos, SL.
Autoridad sustantiva: Ayuntamiento de Xàtiva.
Localización: polígono industrial A, carretera. de Simat, s/n, de
Xàtiva (Valencia).
Descripció del projecte
L’objecte del projecte és l’obtenció de l’òrgan competent en la
matèria de gestió de residus l’autorització administrativa com a gestor
per a una instal·lació d’emmagatzematge i classificació de metalls, sol·
licitada per l’empresa José Pérez e Hijos, SL, i ubicada en el polígon
industrial A, carretera de Simat, s/n, de Xàtiva (València).
L’exercici de l’activitat es projecta en una parcel·la de 1.050 m²
de superfície, que compta amb una nau industrial ja construïda de
558,39 m², un cobert exterior de 39,18 m², un pati frontal per a l’accés
i aparcament de 130 m², un lateral de 236 m² i un altre posterior de
62 m². La nau presenta coberta a dos aigües. La seua estructura és mixta
(cintres i corretges metàl·liques amb pilars i bigues de formigó) amb
tancaments de bloc de formigó i rajola. En l’interior es disposa la zona
d’oficines i lavabos en dos plantes. La resta de la nau és diàfana. La
façana disposa de tres accessos, un directe a la nau a través d’un porta
gran basculant, un altre independent per a les oficines i un tercer directe
al pati lateral a través d’un porta gran de doble fulla.
Disposa de subministrament d’aigua potable i d’energia elèctrica.
La parcel·la limita al davant amb la carretera de Simat, al fons amb
un camí vial, a la dreta amb el pati i a l’esquerra amb una nau industrial.
Descripción del proyecto
El objeto del proyecto es la obtención del órgano competente en la
materia de gestión de residuos de la autorización administrativa como
gestor para una instalación «almacenamiento y clasificación de metales» solicitada la empresa José Pérez e Hijos, SL, y ubicada en el polígono industrial A, carretera de Simat, s/n, de Xàtiva (Valencia).
El desarrollo de la actividad se proyecta en una parcela de 1050 m²
de superficie, que cuenta con una nave industrial ya construida de
558,39 m², un cobertizo exterior de 39,18 m², un patio frontal para el
acceso y aparcamiento de 130 m², uno lateral de 236 m² y otro trasero,
de 62 m². La nave presenta cubierta a dos aguas. Su estructura es mixta
(cerchas y correas metálicas con pilares y vigas de hormigón) con cerramientos de bloque de hormigón y ladrillo. En el interior se dispone la
zona de oficinas y aseos en dos plantas. El resto de la nave es diáfano.
La fachada dispone de tres accesos, uno directo a la nave a través de
un portón basculante, otro independiente para las oficinas y un tercero
directo al patio lateral a través de un portón de doble hoja.
Dispone de suministro de agua potable y de energía eléctrica.
La parcela linda al frente con la carretera de Simat, al fondo con
un camino-vial, a la derecha con el patio y a la izquierda con una nave
industrial.
Procés industrial
L’activitat que es projecta consisteix en l’arreplega transport, descàrrega, classificació, agrupament i emmagatzematge temporal -sense
cap tractament– de ferralla fèrrica, no fèrrica i residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) catalogats com a no perillosos.
Reciclats José Pérez e Hijos, SL, ja disposa de l’autorització 721/
T02/CV per a l’arreplega i transport de residus no perillosos, per la qual
cosa l’arreplega dels residus es durà a terme per mitjans propis.
El procés industrial en la instal·lació es durà a terme de la manera
següent:
– Admissió de residus: s’establirà un protocol d’acceptació dels
residus, i s’admetran només aquells per als quals es disposa d’autorització. Es pesaran i es portarà un registre de les càrregues.
– Classificació i agrupament: quan es reba la càrrega, la persona
encarregada decidirà els llocs previstos per a la descàrrega. Si es tracta
de corrents de ferralla sense mesclar, es derivaran directament cap als
llocs d’emmagatzematge previstos. Si es tracta de ferralla mesclada, s’hi
classifica i s’agrupa bé siguen metalls fèrrics o no fèrrics, la qual, al seu
torn, s’agrupa segons siga d’alumini, zinc, coure, plom, estany, bronze
o llautó. Si està composta per un o més d’aquests metalls, se separaran
a través de ferramentes de mà. Els RAEE es descarregaran i emmagatzemaran sense rebre cap tractament.
Proceso industrial
La actividad que se proyecta consiste en la recogida transporte,
descarga, clasificación, agrupamiento y almacenamiento temporal -sin
tratamiento alguno- de chatarra férrica, no férrica y residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) catalogados como no peligrosos.
Reciclados José Pérez e Hijos, SL, ya dispone de la autorización
721/T02/CV para la recogida y transporte de residuos no peligrosos, por
lo que la recogida de los residuos se llevará a cabo por medios propios.
El proceso industrial en la instalación se llevará a cabo de la
siguiente manera:
– Admisión de residuos: se establecerá un protocolo de aceptación
de los residuos, admitiéndose solo aquellos para los que se dispone
autorización. Se pesarán y se llevará un registro de las cargas.
– Clasificación y agrupamiento: a la recepción de la carga, la persona encargada decidirá los lugares previstos para la descarga. Si se
trata de corrientes de chatarra sin mezclar, se derivarán directamente
hacia los lugares de almacenamiento previstos. Si se trata de chatarra
mezclada, se procede a la clasificación y agrupamiento de los mismos
bien sean metales férricos o no férricos, los cuales a su vez, se agrupan
según sean de aluminio, zinc, cobre, plomo, estaño, bronce o latón. Si
está compuesta por uno o más de estos metales, se separarán a través
de herramientas de mano. Los RAEE se descargarán y almacenarán sin
recibir tratamiento alguno.
Num. 7784 / 17.05.2016
– Emmagatzematge: l’emmagatzematge es distribueix en dos zones:
l’interior de la nau i el pati lateral. A l’interior de la nau s’emmagatzemaran, en depòsits o en contenidors els residus no perillosos segregats
segons siguen metalls ferris, metalls no ferris (alumini, zinc, coure,
plom, estany, bronze, llautó) o RAEE. En el pati lateral s’emmagatzemaran, en contenidors, metalls fèrrics ja segregats.
– Càrrega i expedició: una vegada aconseguides les quantitats previstes, o bé es traslladaran a una instal·lació de gestió finalista utilitzant
camions propis, o bé seran retirats per un gestor autoritzat.
En l’interior de la nau es duran a terme les tasques de càrrega/descàrrega, classificació i agrupament dels corrents de residus arreplegats.
Com a maquinària, disposa de quatre camions amb autorització per
a l’arreplega i transport, carretó elevador elèctric, ferramentes de mà i
utillatge divers i mitjans telemàtics i informàtics.
Les quantitats de tractament anual estimades per a la instal·lació
seran de 1.000 tones de metalls fèrrics, 500 de metalls no fèrrics i 57 de
RAEE. La capacitat màxima total d’emmagatzematge serà de 133 tones.
La codificació dels residus per als quals se sol·licita la corresponent autorització administrativa d’emmagatzematge temporal, segons
la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014, per la qual es
modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell,
són els següents:
02 01 Residus d’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura,
caça o pesca
02 01 10 Residus metàl·lics
10 02 Residus de la indústria del ferro i l’acer
10 02 10 Escata de laminació
10 02 99 Residus no especificats en una altra categoria
10 03 Residus de la termometal·lúrgia de l’alumini
10 03 16 Bromeres diferents de les especificades en el codi 10 03 15
10 03 99 Residus no especificats en una altra categoria
10 05 Residus de la termometal·lúrgia del zinc
10 05 01 Escòries de la producció primària i secundària
10 05 04 Altres partícules i pols
10 05 11 Granses i bromeres diferents de les especificades en el
codi 10 05 10
10 06 Residus de la termometal·lúrgia del coure
10 06 01 Escòries de la producció primària i secundària
10 06 02 Granses i bromeres de la producció primària i secundària
10 06 04 Altres partícules i pols
10 09 Residus de la fosa de peces fèrries
10 09 03 Escòries de forn
10 09 99 Residus no especificats en una altra categoria
10 10 Residus de la fosa de peces no fèrries
10 10 03 Escòries de forn
10 10 99 Residus no especificats en una altra categoria
11 05 Residus de processos de galvanització en calent
11 05 01 Mantes de galvanització
11 05 02 Cendres de zinc
12 01 Residus de l’emmotlament i tractament físic i mecànic de
superfície de metalls
12 01 01 Llimadures i borumballes de metalls ferris
12 01 02 Pols i partícules de metalls ferris
12 01 03 Llimadures i borumballes de metalls no ferris
12 01 04 Pols i partícules de metalls no ferris
12 01 13 Residus de soldadura
12 01 99 Residus no especificats en una altra categoria
15 01 Residus d’envasos (incloent-hi residus de recollida selectiva
municipal)
15 01 04 Envasos metàl·lics
16 01 Vehicles de diferents mitjans de transport (incloent-hi les
màquines no de carretera) al final de la seua vida útil i residus del desballestament de vehicles al final de la seua vida útil i del manteniment de
vehicles (excepte els dels capítols 13 i 14 i els subcapítols 16 06 i 16 08)
16 01 17 Metalls ferris
16 01 18 Metalls no ferris
16 02 Residus d’equips elèctrics i electrònics
11976
– Almacenamiento: el almacenamiento se distribuye en dos zonas:
el interior de la nave y el patio lateral. En el interior de la nave se
almacenarán, en trojes o en contenedores los residuos no peligrosos
segregados según sean metales férreos, metales no férreos (aluminio,
zinc, cobre, plomo, estaño, bronce, latón) o RAEE. En el patio lateral se
almacenarán, en contenedores, metales férricos ya segregados.
– Carga y expedición: una vez alcanzadas las cantidades previstas, o
bien se trasladarán a una instalación de gestión finalista utilizado camiones propios, o bien serán retirados por un gestor autorizado.
En el interior de la nave se llevarán a cabo las tareas de carga/descarga, clasificación y agrupamiento de las corrientes de residuos recogidas.
Como maquinaria, dispone de 4 camiones con autorización para
la recogida y transporte, carretilla elevadora eléctrica, herramientas de
mano y utillaje diverso y medios telemáticos e informáticos.
Las cantidades de tratamiento anual estimadas para la instalación
serán de 1000 toneladas de metales férricos, 500 de metales no férricos
y 57 de RAEE. La capacidad máxima total de almacenamiento será de
133 toneladas.
La codificación de los residuos para los que se solicita la correspondiente autorización administrativa de almacenamiento temporal,
según la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la
que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, son los siguientes:
02 01 Residuos de agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura,
caza o pesca
02 01 10 Residuos metálicos
10 02 Residuos de la industria del hierro y el acero
10 02 10 Cascarillas de laminación
10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría
10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio
10 03 16 Espumas distintas de las especificadas en el código 10
03 15
10 03 99 Residuos no especificados en otra categoría
10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc
10 05 01 Escorias de la producción primaria y secundaria
10 05 04 Otras partículas y polvos
10 05 11 Granzas y espumas distintas a las especificadas en el código 10 05 10
10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre
10 06 01 Escorias de la producción primaria y secundaria
10 06 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
10 06 04 Otras partículas y polvos
10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas
10 09 03 Escorias de horno
10 09 99 Residuos no especificados en otra categoría
10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas
10 10 03 Escorias de horno
10 10 99 Residuos no especificados en otra categoría
11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente
11 05 01 Mantas de galvanización
11 05 02 Cenizas de zinc
12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de
superficie de metales
12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos
12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos
12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos
12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos
12 01 13 Residuos de soldadura
12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría
15 01 Residuos de envases (incluidos residuos de recogida selectiva
municipal)
15 01 04 Envases metálicos
16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las
máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace
de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos
(excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08)
16 01 17 Metales férreos
16 01 18 Metales no férreos
16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
Num. 7784 / 17.05.2016
16 02 14 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 16
02 09 a 16 02 13.
16 02 16 Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15
16 08 Catalitzadors usats
16 08 01 Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pal·
ladi, iridi o platí (excepte els del codi 16 08 07)
17 04 Metalls (incloent-hi els seus aliatges)
17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 06 Estany
17 04 07 Metalls mesclats
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
19 01 Residus de la incineració o piròlisi de residus
19 01 02 Materials ferris separats de la cendra de fons de forn
19 10 Residus procedents de la fragmentació de residus que contenen metalls
19 10 01 Residus de ferro i acer
19 10 02 Residus no ferris
19 10 06 Altres fraccions diferents de les especificades en el codi
19 10 05
19 12 Residus del tractament mecànic de residus no especificats en
una altra categoria
19 12 02 Metalls ferris
19 12 03 Metalls no ferris
20 Residus municipals
20 01 40 Metalls
20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 20 01 21, 20 01 23 i 21 01 35.
Encara que en la documentació tècnica presentada s’inclouen alguns
codis de residus de caràcter perillós, segons conversació telefònica amb
el tècnic encarregat de realitzar el projecte, es tracta d’un error. L’autorització sol·licitada al Servei de Gestió de Residus per a la qual s’ha
requerit aquesta declaració, només inclou la gestió dels residus no perillosos anteriorment relacionats.
L’empresa disposarà dels compromisos d’acceptació en vigor emesos per gestors autoritzats per a la totalitat dels residus generats per
aquesta activitat l’arreplega dels quals no siga competència dels serveis
d’arreplega de residus del polígon.
Es disposarà d’un arxiu físic o telemàtic on s’arreplegarà per ordre
cronològic la quantitat, naturalesa, origen, destinació i mètode de tractament dels residus. A aquest arxiu s’incorporarà la informació continguda en els documents acreditatius de les operacions realitzades.
Aquest arxiu estarà a disposició de les autoritats competents a l’efecte
d’inspecció i control.
Tramitació administrativa
– Amb data 7 de juliol de 2015, es va rebre comunicació de règim
intern procedent del Servei de Gestió de Residus de la Direcció General de Qualitat Ambiental on se sol·licitava que es realitze el tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental per a l’activitat d’emmagatzematge i
classificació de metalls sol·licitada per José Pérez e Hijos, SL, a fi que
s’emeta la declaració d’impacte ambiental ordinària preceptiva i prèvia
a l’emissió de la corresponent autorització administrativa. Juntament
amb la comunicació es remeten l’estudi d’impacte ambiental (EIA),
document de síntesi i estudi acústic que corresponen a l’expedient.
– Amb data 18 de setembre se li requereix al promotor i al Servei de
Gestió de Residus, com a òrgan substantiu, l’esmena de deficiències en
l’expedient, necessària per a continuar la tramitació.
– El 7 d’octubre de 2015 es rep del Servei de Gestió de Residus el
projecte tècnic en format CD. L’esmena de l’expedient per no haver
sigut realitzat el tràmit d’informació pública l’haurà d’efectuar l’ajuntament, pel fet que en el procediment d’autorització de gestió de residus
no es preveu aquest tràmit.
– El 26 de gener de 2016, es rep l’ofici de l’Ajuntament de Xàtiva
per mitjà del qual es remet un certificat de compatibilitat urbanística i
11977
16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los
códigos 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados distintos de
los especificados en el código 16 02 15
16 08 Catalizadores usados
16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio,
paladio, iridio o platino (excepto los del código 16 08 07)
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estaño
17 04 07 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos
19 01 02 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de
horno
19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales
19 10 01 Residuos de hierro y acero
19 10 02 Residuos no férreos
19 10 06 Otras fracciones distintas de las especificadas en el código
19 10 05
19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos no especificados en otra categoría
19 12 02 Metales férreos
19 12 03 Metales no férreos
20 Residuos municipales
20 01 40 Metales.
20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de
los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 21 01 35
Aunque en la documentación técnica presentada se incluyen algunos códigos de residuos de carácter peligroso, según conversación telefónica con el técnico encargado de realizar el proyecto, se trata de un
error. La autorización solicitada al Servicio de Gestión de Residuos para
la cual se ha requerido esta declaración, solo incluye la gestión de los
residuos no peligrosos anteriormente relacionados.
La empresa dispondrá de los compromisos de aceptación en vigor
emitidos por gestores autorizados para la totalidad de los residuos generados por esta actividad cuya recogida no sea competencia de los servicios de recogida de residuos del polígono.
Se dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recogerá
por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método
de tratamiento de los residuos. A este archivo se incorporará la información contenida en los documentos acreditativos de las operaciones
realizadas. Dicho archivo estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.
Tramitación administrativa
– Con fecha 7 de julio de 2015 se recibió comunicación de régimen
interno procedente del Servicio de Gestión de Residuos de la Dirección
General de Calidad Ambiental solicitando que se realice el trámite de
evaluación de impacto ambiental para la actividad de almacenamiento
y clasificación de metales solicitada por José Pérez e Hijos, SL, con el
fin de que se emita la declaración de impacto ambiental ordinaria preceptiva y previa a la emisión de la correspondiente autorización administrativa. Junto con la comunicación se remiten el estudio de impacto
ambiental (EIA), documento de síntesis y estudio acústico que corresponden al expediente.
– En fecha 18 de septiembre se le requiere al promotor y al Servicio
de Gestión de Residuos, como órgano sustantivo, la subsanación de
deficiencias en el expediente, necesaria para continuar con la tramitación.
– El 7 de octubre de 2015 se recibe del Servicio de Gestión de Residuos el proyecto técnico en formato CD. La subsanación del expediente
por no haber sido realizado el trámite de información pública tendrá
que efectuarse por el ayuntamiento, debido a que en el procedimiento
de autorización de gestión de residuos no se contempla dicho trámite.
– El 26 de enero de 2016 se recibe oficio del Ayuntamiento de Xàtiva mediante el cual se remite certificación de compatibilidad urbanística
Num. 7784 / 17.05.2016
11978
de la informació pública realitzada. El certificat de l’ajuntament indica
que el tràmit d’informació pública es va dur a terme durant un període
superior a trenta dies per mitjà d’exposició d’edicte en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, publicació en el BOP de la província de València
número 216, de 10 de novembre de 2015, i notificació als veïns immediats al lloc d’emplaçament de l’activitat, i que no s’hi han presentat
al·legacions.
y de la información pública realizada. El certificado del ayuntamiento
indica que el trámite de información pública se llevó a cabo durante
un periodo superior a treinta días mediante exposición de edicto en el
tablón de anuncios del ayuntamiento, publicación en el BOP de la provincia de Valencia número 216, de 10 de noviembre de 2015 y notificación a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento de la actividad,
no habiéndose presentado alegaciones al mismo.
Consideracions ambientals
Consultat el visor web intern de cartografia de la CITMA, no s’observen afeccions ambientals ressenyables.
L’informe emés per l’ajuntament indica que l’activitat es realitza
en sòl urbà compatible amb el planejament urbanístic vigent. També
es pronuncia favorablement sobre les mesures protectores i correctores
adoptades per a complir les condicions assenyalades per la comissió
provincial de qualitat ambiental.
L’EIA preveu l’estudi d’altres alternatives possibles per a la realització d’aquest projecte. Considera tres alternatives: l’alternativa 1, que
suposaria la no-realització d’aquest; l’alternativa 2, que l’implantaria en
sòl no urbanitzable, i la 3, que representa ubicar el projecte en sòl urbà
industrial. Davant de l’alternativa 0, exposa els avantatges que suposen
el reciclatge i la valorització d’aquests residus al mateix temps que es
genera treball i es promou l’economia. Respecte de les altres dos alternatives, es tria la tercera perquè el promotor és el posseïdor de la nau i
el sòl ja està urbanitzat i transformat en polígon industrial.
Consideraciones ambientales
Consultado el visor web interno de cartografía de la CITMA, no se
observan afecciones ambientales reseñables.
El informe emitido por el ayuntamiento indica que la actividad se
realiza en suelo urbano compatible con el planeamiento urbanístico
vigente. También se pronuncia favorablemente sobre las medidas protectoras y correctoras adoptadas para cumplir con las condiciones señaladas por la comisión provincial de calidad ambiental.
El EIA contempla el estudio de otras alternativas posibles para la
realización de este proyecto. Considera tres alternativas: la alternativa
1 que supondría su no realización; la alternativa 2 que lo implantaría
en suelo no urbanizable y la 3 que representa ubicar el proyecto en
suelo urbano industrial. Frente a la alternativa 0, expone las ventajas
que suponen el reciclado y valorización de estos residuos a la vez que
se genera empleo y se promueve la economía. Respecto de las otras
dos alternativas, se elige la tercera porque el promotor es el poseedor
de la nave y el suelo ya está urbanizado y transformado en polígono
industrial.
El EIA analiza las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento en la evaluación de los impactos que la implantación de
esta actividad podría producir. En la actualidad la nave industrial ya se
encuentra ejecutada y adecuada para el desarrollo de la actividad. En
caso de desmantelamiento, se gestionarán adecuadamente los residuos
remanentes, así como la maquinaria utilizada en la instalación. Las principales afecciones ambientales asociadas a la actividad se producirán
durante la fase de funcionamiento y serán:
1. A la atmósfera:
a) Alteración de la calidad del aire:
Según se indica en el EIA, la actividad está incluida en el anexo
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por estar
proyectada a menos de 500 m del núcleo de población estará catalogada
como grupo C.
Entre las medidas correctoras que propone se incluye:
– Establecer un programa de prevención, detección y control de las
emisiones de polvo y adoptar procedimientos de trabajo que las reduzcan.
– Barrido periódico de la zona de tránsito de vehículos.
– Limitación de la velocidad de conducción de los vehículos de
transporte.
– Las operaciones de clasificación de la chatarra se realizarán en el
interior de la nave.
Una vez ha sido revisada la documentación, consideramos que estas
medidas se ampliarán con lo siguiente:
– Se notificará el inicio de la actividad a la dirección territorial de
esta Conselleria y cumplirá con las disposiciones relativas al control y
dispersión de las emisiones y la realización de los controles que le sean
aplicables por pertenecer al grupo C.
– En el caso de que se almacene en el exterior residuos susceptibles
de dispersión o de ser arrastrados por el viento, los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos con lonas.
b) Contaminación acústica. Presenta un estudio acústico que justifica que será suficiente con la atenuación del ruido transmitido producida
por el aislamiento de la nave y por la distancia a los colindantes para
alcanzar los niveles sonoros permitidos en el polígono. Las medidas
preventivas y correctoras propuestas serán:
– La actividad solo se llevará a cabo en horario diurno.
– Las operaciones de carga y descarga, susceptibles de elevar los
niveles de ruido, se realizarán en el interior de la nave.
– Las conclusiones de este estudio se verificarán con los resultados
de las auditorías realizadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto
266/2004,de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica
en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.
L’EIA analitza les fases de construcció, funcionament i desmantellament en l’avaluació dels impactes que la implantació d’aquesta activitat
podria produir. En l’actualitat, la nau industrial ja es troba executada i
adequada per a l’exercici de l’activitat. En cas de desmantellament, es
gestionaran adequadament els residus romanents, així com la maquinària utilitzada en la instal·lació. Les principals afeccions ambientals associades a l’activitat es produiran durant la fase de funcionament i seran:
1. A l’atmosfera:
a) Alteració de la qualitat de l’aire:
Segons s’indica en l’EIA, l’activitat està inclosa en l’annex del
Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg
d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen
les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. Per estar projectada a
menys de 500 m del nucli de població estarà catalogada com a grup C.
Entre les mesures correctores que proposa s’inclou:
– Establir un programa de prevenció, detecció i control de les emissions de pols i adoptar procediments de treball que les reduïsquen.
– Agranar periòdicament la zona de trànsit de vehicles.
– Limitar la velocitat de conducció dels vehicles de transport.
– Realitzar les operacions de classificació de la ferralla en l’interior
de la nau.
Una vegada ha sigut revisada la documentació, considerem que
aquestes mesures s’ampliaran amb les següents:
– Notificar l’inici de l’activitat a la Direcció Territorial d’aquesta
Conselleria i complir les disposicions relatives al control i dispersió de
les emissions i la realització dels controls que li siguen aplicables per
pertànyer al grup C.
– En el cas que s’emmagatzeme en l’exterior residus susceptibles de
dispersió o de ser arrossegats pel vent, els contenidors han de romandre
tancats o coberts amb lones.
b) Contaminació acústica. Presenta un estudi acústic que justifica
que serà suficient l’atenuació del soroll transmés produïda per l’aïllament de la nau i per la distància als confrontants per a aconseguir els
nivells sonors permesos en el polígon. Les mesures preventives i correctores proposades seran:
– L’activitat només es durà a terme en horari diürn.
– Les operacions de càrrega i descàrrega, susceptibles d’elevar els
nivells de soroll, es realitzaran en l’interior de la nau.
– Les conclusions d’aquest estudi es verificaran amb els resultats
de les auditories realitzades d’acord amb el que estableix el Decret
266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual
s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.
Num. 7784 / 17.05.2016
11979
2. Al sòl
L’EIA indica que l’activitat és potencialment contaminant del sòl.
Estarà emplaçada en una zona on el nivell de vulnerabilitat dels aqüífers
és mitjana. Per a previndre els efectes que una possible contaminació
del sòl produiria, s’adoptaran les mesures següents:
– Totes les activitats es duran a terme sobre solera de formigó remolinat.
– El pati exterior estarà totalment pavimentat i es mantindrà net,
especialment de greixos i olis.
Aquestes mesures es complementaran amb la disposició de material
absorbent, en quantitat suficient per a procedir a l’arreplega immediata
dels vessaments accidentals que puguen produir-se per l’ús de la maquinària o per fluids que poguera contindre la mercaderia emmagatzemada.
Una vegada utilitzat, es considerarà com a residu generat per l’activitat
i el retirarà un gestor autoritzat.
3. A les aigües:
Segons s’indica en l’EIA, en la instal·lació només es produiran abocaments per aigües residuals sanitàries i les aigües pluvials procedents
de cobertes i escolament del pati lateral. L’activitat no generarà abocaments per aigües residuals industrials.
Les aigües residuals sanitàries procedents dels lavabos es conduiran,
sense rebre cap tractament, fins al seu abocament a la xarxa municipal
de sanejament de Xàtiva. Es preveu, segons indica l’EIA, que aquests
abocaments han de complir els límits establits en l’ordenança d’abocaments a la xarxa municipal de clavegueram de Xàtiva.
Respecte a les pluvials, les procedents de les cobertes s’arrepleguen
a través de canalons i baixants que les conduiran fins a la solera on
s’evacuen, juntament amb les pluvials procedents de l’escolament del
pati, fins a la cuneta del polígon industrial. Com a mesura preventiva
indica que el pati es mantindrà net, lliure de qualsevol tipus de residus,
en particular de restes de greixos i olis, de manera que es minimitze la
possibilitat de contaminació de les aigües pluvials.
Una vegada ha sigut comprovat en el visor web intern de cartografia
de la CITMA que la carretera on està ubicada la instal·lació, CV 6001,
és de titularitat municipal i a fi d’una adequada evacuació i tractament
de les aigües generades en el normal exercici de l’activitat, considerem
que aquestes actuacions es complementaren amb:
– En el cas que les ordenances del polígon, o a falta d’això les ordenances municipals, permeten l’abocament directe de les aigües pluvials
a la via pública del polígon, els contenidors del pati exterior, on s’arreplegaran materials ferrosos susceptibles d’oxidació, romandran tancats
amb cobertes impermeables de manera que s’impedisca la percolació de
l’aigua de pluja, susceptible de ser vessada posteriorment en l’esmentat
pati. En cas contrari, l’abocament de pluvials es farà d’acord amb el que
estableixen les esmentades ordenances.
– Les instal·lacions i els paràmetres de qualitat de l’aigua d’abocament s’ajustaran a l’ordenança d’abocament de l’entitat pública de sanejament d’aigües residuals o, en cas de ser més restrictiva, a l’ordenança
municipal d’abocaments de l’Ajuntament de Xàtiva. Si és necessari,
s’aplicaran els tractaments previs pertinents per a complir els límits que
s’hi establisquen.
4. Impactes sobre la fauna, flora o paisatge
No es consideren, per realitzar-se l’activitat en un polígon industrial, amb la nau ja construïda.
El programa de vigilància ambiental estableix el seguiment i la
comprovació de les mesures preventives i correctores proposades i les
que addicionalment s’establisquen en les resolucions d’autorització. En
l’aplicació d’aquestes mesures preventives i correctores proposades es
tindran en compte les millors tècniques disponibles d’enginyeria ambiental general aplicables a la instal·lació. Es portarà un registre documentat en el qual s’inclouran els resultats dels controls i autocontrols
periòdics legalment exigibles, així com el registre on s’arrepleguen per
ordre cronològic la quantitat, naturalesa, origen, destinació i mètodes
de tractament, juntament amb el control documental de la recepció i
entrega dels residus. La documentació estarà a disposició de les autoritats competents.
2. Al suelo:
El EIA indica que la actividad es potencialmente contaminadora del
suelo. Estará emplazada en una zona donde el nivel de vulnerabilidad de
los acuíferos es media. Para prevenir los efectos que una posible contaminación del suelo produciría, se adoptarán las siguientes medidas:
– Todas las actividades se llevarán a cabo sobre solera de hormigón
fratasado.
– El patio exterior estará totalmente pavimentado y se mantendrá
limpio, especialmente de grasas y aceites.
Estas medidas se complementarán con la disposición de material
absorbente, en cantidad suficiente para proceder a la recogida inmediata
de los derrames accidentales que puedan producirse por el uso de la
maquinaria o por fluidos que pudiera contener la mercancía almacenada. Una vez utilizado, se considerará como residuo generado por la
actividad y se retirará por un gestor autorizado.
3. A las aguas:
Según se indica en el EIA, en la instalación solo se producirán vertidos por aguas residuales sanitarias y las aguas pluviales procedentes
de cubiertas y escorrentía del patio lateral. La actividad no generará
vertidos por aguas residuales industriales.
Las aguas residuales sanitarias procedentes de los aseos se conducirán, sin recibir tratamiento alguno, hasta su vertido a la red municipal
de saneamiento de Xàtiva. Se prevé, según indica el EIA, que estos vertidos cumplirán con los límites establecidos en la ordenanza de vertidos
a la red municipal de alcantarillado de Xàtiva.
Respecto a las pluviales, las procedentes de las cubiertas se recogen a través de canalones y bajantes que las conducirán hasta la solera
donde se evacuan, junto con las pluviales procedentes de la escorrentía
del patio, hasta la cuneta del polígono industrial. Como medida preventiva indica que el patio se mantendrá limpio, libre de cualquier tipo de
residuos, en particular de restos de grasas y aceites, de forma que se
minimice la posibilidad de contaminación de las aguas pluviales.
Una vez ha sido comprobado en el visor web interno de cartografía
de la CITMA que la carretera donde está ubicada la instalación, CV
6001, es de titularidad municipal y en aras a una adecuada evacuación
y tratamiento de las aguas generadas en el normal desarrollo de la actividad, consideramos que estas actuaciones se complementaran con:
– En el caso de que las ordenanzas del polígono, o en su defecto
las ordenanzas municipales, permitan el vertido directo de las aguas
pluviales a la vía pública del polígono, los contenedores del patio exterior, donde se acopiarán materiales ferrosos susceptibles de oxidación,
permanecerán cerrados con cubiertas impermeables de manera que se
impida la percolación del agua de lluvia, susceptible de ser derramada
posteriormente en dicho patio. En caso contrario, el vertido de pluviales
se hará de acuerdo con lo establecido en dichas ordenanzas.
– Las instalaciones y parámetros de calidad del agua de vertido se
ajustarán a la ordenanza de vertido de la entidad pública de saneamiento
de aguas residuales o, en caso de ser más restrictiva, a la ordenanza
municipal de vertidos del Ayuntamiento de Xàtiva. Si fuera necesario
se aplicarán los tratamientos previos pertinentes para cumplir con los
límites que en las mismas se establezcan.
4. Impactos sobre la fauna, flora o paisaje
No se consideran, por realizarse la actividad en un polígono industrial, con la nave ya construida.
El programa de vigilancia ambiental establece el seguimiento y
comprobación de las medidas preventivas y correctoras propuestas y
las que adicionalmente se establezcan en las resoluciones de autorización. En la aplicación de estas medidas preventivas y correctoras
propuestas se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles de
ingeniería ambiental general aplicables a la instalación. Se llevará un
registro documentado en el que se incluirán los resultados de los controles y autocontroles periódicos legalmente exigibles, así como el registro
donde se recojan por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen,
destino y métodos de tratamiento, junto con el control documental de la
recepción y entrega de los residuos. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.
Consideracions jurídiques
1. El projecte ha sigut sotmés al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental, d’acord amb l’apartat 6.c.2 de l’annex I del Decret 162/1990,
de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el
Consideraciones jurídicas
1. El proyecto ha sido sometido al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, de acuerdo con el apartado 6.c.2) del anexo I del
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de
Num. 7784 / 17.05.2016
11980
Reglament per a l’Execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’Impacte
Ambiental i modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març.
2. L’expedient ha observat els tràmits previstos en la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, i en les altres disposicions
que se li apliquen.
3. L’article 13 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
atribueix a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental la competència en matèria d’avaluació ambiental estratègica i de
projectes.
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes,
formule la següent resolució:
3 de marzo, de impacto ambiental y modificado por el Decreto 32/2006,
de 10 de marzo.
2. El expediente ha observado los trámites previstos en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en las demás
disposiciones que le son de aplicación.
3. El artículo 13 del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural atribuye a la Dirección General de Medio Natural y de
Evaluación Ambiental la competencia en materia de evaluación ambiental estratégica y de proyectos.
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente, resolución:
Primer
Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de
l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen,
l’activitat «d’emmagatzematge i classificació de metalls» el titular de
la qual és José Pérez e Hijos, SL, ubicada en el polígon industrial A,
carretera de Simat, s/n, de Xàtiva (València) sempre que es desenvolupe
d’acord amb el que estableix l’estudi d’impacte ambiental, el projecte
tècnic i la resta de documentació que constitueix l’expedient avaluat,
així com els condicionants establits a continuació:
1. Els residus admesos en l’activitat seran els relacionats en la part
expositiva d’aquesta resolució o qualsevol altre codi LER que l’òrgan
competent en matèria de gestió de residus considere susceptible d’autorització, sempre que la seua inclusió no comporte la modificació substancial del projecte avaluat i no corresponga a supòsits en què s’exigisca
la tramitació d’un procediment d’avaluació ambiental d’acord amb la
legislació sectorial vigent.
2. S’obtindrà de l’òrgan competent en matèria de residus les corresponents autoritzacions i inscripció en el Registre General de Gestors
Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana que corresponguen
per al centre ubicat en el polígon industrial A, carretera de Simat, s/n,
de Xàtiva (València), per a l’exercici de l’activitat, la qual s’adaptarà a
les condicions que l’esmentat òrgan establisca.
3. Cal notificar l’inici de l’activitat a la Direcció Territorial d’aquesta conselleria i complir les disposicions relatives al control i dispersió de
les emissions i la realització dels controls que li siguen aplicables. En el
cas que s’emmagatzeme en l’exterior residus susceptibles de dispersió
o de ser arrossegats pel vent, els contenidors han de romandre tancats
o coberts amb lones.
4. Cal disposar de material absorbent, en quantitat suficient per
a procedir a l’arreplega immediata dels vessaments accidentals que
puguen produir-se per l’ús de la maquinària o per fluids que poguera contindre la mercaderia emmagatzemada. Una vegada utilitzat, es
considerarà com a residu generat per l’activitat i el retirarà un gestor
autoritzat.
5. En el cas que les ordenances del polígon, o, a falta d’això, les
ordenances municipals, permeten l’abocament directe de les aigües pluvials a la via pública del polígon, els contenidors del pati exterior, on
s’arreplegaran materials ferrosos susceptibles d’oxidació, romandran
tancats amb cobertes impermeables de manera que s’impedisca la percolació de l’aigua de pluja, susceptible de ser posteriorment vessada en
l’esmentat pati. En cas contrari, l’abocament de pluvials es farà d’acord
amb el que estableixen aquestes ordenances. Les instal·lacions i els
paràmetres de qualitat de l’aigua d’abocament s’han d’ajustar a l’ordenança d’abocament de l’entitat pública de sanejament d’aigües residuals
o, en cas de ser més restrictiva, a l’ordenança municipal d’abocaments
de l’Ajuntament de Xàtiva. Si fóra necessari, s’aplicaran els tractaments
previs pertinents per a complir els límits que s’hi s’establisquen.
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així
com si es detecta algun impacte ambiental no previst en l’estudi d’impacte ambiental, haurà de ser comunicat a l’òrgan ambiental competent,
el qual establirà, si és procedent, l’aplicació de noves mesures correctores.
Primero
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio
de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de
aplicación, la actividad de «almacenamiento y clasificación de metales»
cuyo titular es José Pérez e Hijos, SL, ubicada en polígono industrial A,
carretera de Simat, s/n, de Xàtiva (Valencia) siempre y cuando se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental,
el proyecto técnico y demás documentación que constituye el expediente evaluado, así como los condicionantes establecidos a continuación:
1. Los residuos admitidos en la actividad serán los relacionados
en la parte expositiva de esta resolución o cualquier otro código LER
que el órgano competente en materia de gestión de residuos considere
susceptible de autorización, siempre y cuando su inclusión no conlleve
la modificación sustancial del proyecto evaluado y no corresponda a
supuestos en los que se exija la tramitación de un procedimiento de
evaluación ambiental de acuerdo con la legislación sectorial vigente.
2. Se obtendrá del órgano competente en materia de residuos las
correspondientes autorizaciones e inscripción en el registro general
de gestores autorizados de residuos de la Comunitat Valenciana que
correspondan para el centro ubicado en polígono industrial A, carretera
de Simat, s/n, de Xàtiva (Valencia), para el desarrollo de la actividad,
adaptándose la misma a las condiciones que el citado órgano establezca.
3. Se notificará el inicio de la actividad a la dirección territorial de
esta Conselleria y cumplirá con las disposiciones relativas al control y
dispersión de las emisiones y con la realización de los controles que le
sean aplicables. En el caso de que se almacene en el exterior residuos
susceptibles de dispersión o de ser arrastrados por el viento, los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos con lonas.
4. Se dispondrá de material absorbente, en cantidad suficiente para
proceder a la recogida inmediata de los derrames accidentales que puedan producirse por el uso de la maquinaria o por fluidos que pudiera
contener la mercancía almacenada. Una vez utilizado, se considerará
como residuo generado por la actividad y se retirará por un gestor autorizado.
5. En el caso de que las ordenanzas del polígono, o en su defecto
las ordenanzas municipales, permitan el vertido directo de las aguas
pluviales a la vía pública del polígono, los contenedores del patio exterior, donde se acopiarán materiales ferrosos susceptibles de oxidación,
permanecerán cerrados con cubiertas impermeables de manera que se
impida la percolación del agua de lluvia, susceptible de ser posteriormente derramada en dicho patio. En caso contrario, el vertido de pluviales se hará de acuerdo con lo establecido en dichas ordenanzas. Las
instalaciones y parámetros de calidad del agua de vertido se ajustarán a
la ordenanza de vertido de la entidad pública de saneamiento de aguas
residuales o, en caso de ser más restrictiva, a la ordenanza municipal de
vertidos del Ayuntamiento de Xàtiva. Si fuera necesario se aplicarán los
tratamientos previos pertinentes para cumplir con los límites que en las
mismas se establezcan.
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así
como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio
de impacto ambiental, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas
correctoras.
Segon
Notificar a les parts interessades que contra aquesta resolució, atés que
no és un acte definitiu en via administrativa, no s’hi pot interposar cap
Segundo
Notificar a las partes interesadas que, contra la presente resolución,
por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso algu-
Num. 7784 / 17.05.2016
11981
recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret i dels seus interessos consideren pertinents.
no, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios
que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.
Tercer
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana aquesta
declaració d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa l’article 41
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental.
La regulació de la vigència d’aquesta declaració d’impacte ambiental serà l’establida en l’article 43 de l’esmentada Llei 21/2013.
Tercero
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
La regulación de la vigencia de la presente declaración de impacto
ambiental será la establecida en el artículo 43 de la citada Ley 21/2013.
València, 9 de març de 2016.– El director general de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»
Valencia, 9 de marzo de 2016.– El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»
València, 19 d’abril de 2016.– El director general de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Valencia, 19 de abril de 2016.– El director general de Medio Natural
y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Descargar