Ajuntament de les Alqueries Ayuntamiento de Alquerías del Niño

Anuncio
Num. 7605 / 01.09.2015
Ajuntament de les Alqueries
Oferta d’ocupació pública 2015. [2015/7215]
24265
Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
Oferta de empleo público 2015. [2015/7215]
Per este anunci es fa pública l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de les Alqueries per a l’exercici 2015, segons l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 21 d’agost
de 2015:
Denominació del lloc: auxiliar d’Intervenció.
Classificació: escala administració general, subescala auxiliar.
Grup, segons article 76 de l’EBEP: C2.
Caràcter: estructural.
Vacants: una.
Selecció: concurs oposició per consolidació d’ocupació temporal.
Por el presente anuncio se hace pública la oferta de empleo público
del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido para el ejercicio 2015,
según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de agosto de 2015:
Denominación del puesto: auxiliar Intervención.
Clasificación: escala administración general, subescala auxiliar.
Grupo según artículo 76 del EBEP: C2.
Carácter: estructural.
Vacantes: una.
Selección: concurso-oposición por consolidación de empleo temporal.
Denominació del lloc: bibliotecari (tècnic auxiliar de biblioteques).
Denominación del puesto: bibliotecario (técnico auxiliar de bibliotecas).
Clasificación: escala de administración especial, subescala técnica.
Grupo: según artículo 76 del EBEP: C1.
Carácter: estructural.
Vacantes: una.
Selección: concurso-oposición por consolidación de empleo temporal.
Classificació: escala d’administració especial, subescala tècnica.
Grup, segons article 76 de l’EBEP: C1.
Caràcter: estructural.
Vacants: una.
Selecció: concurs oposició per consolidació d’ocupació temporal.
Denominació del lloc: agent de policia local.
Classificació: escala d’administració especial, subescala de servicis
especials, classe policia local.
Grup, segons article 76 de l’EBEP: C1.
Caràcter: estructural.
Vacants: dos.
Selecció: oposició lliure / concurs mobilitat.
Denominació del lloc: tècnic auxiliar en jardí d’infància.
Classificació: personal laboral fix indefinit.
Grup: assimilat al C2.
Caràcter: estructural.
Vacants: una.
Selecció: concurs oposició.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement i als efectes
oportuns.
Les Alqueries, 26 d’agost de 2015.– L’alcaldessa: Esther Lara Fonfría.
Denominación del puesto: agente de policía local.
Clasificación: escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local.
Grupo: según artículo 76 del EBEP: C1.
Carácter: estructural.
Vacantes: dos.
Selección: oposición libre / concurso movilidad.
Denominación del puesto: técnico auxiliar en jardín de infancia.
Clasificación: personal laboral fijo indefinido.
Grupo: asimilado al C2.
Carácter: estructural.
Vacantes: una.
Selección: concurso-oposición.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Alquerías del Niño Perdido, 26 de agosto de 2015.– La alcaldesa:
Esther Lara Fonfría.
Descargar