Oferta d`ocupació pública per a l`any 2016.

Anuncio
Num. 7721 / 16.02.2016
Entitat Metropolitana per al Tractament
de Residus (EMTRE)
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2016/881]
Per mitjà del present anunci es fa pública l’oferta d’ocupació pública de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus per a l’exercici 2016, en virtut de la Resolució número 54/2016, dictada per la Presidència el passat 29 de gener:
Funcionaris de carrera:
3657
Entidad Metropolitana para el Tratamiento
de Residuos (EMTRE)
Oferta de empleo público para el año 2016. [2016/881]
Por el presente anuncio se hace pública la oferta de empleo público
de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos para el
ejercicio 2016, en virtud de la Resolución número 54/2016, dictada por
su Presidencia el pasado 29 de enero:
Funcionarios de carrera:
Grup/subgrup segons l’article 76 de la Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre: C/C2.
Escala: administració especial.
Subescala: serveis especials, comeses especials.
Denominació: auxiliar de control de residus.
Sistema d’accés: promoció interna.
Nombre de vacants: 5.
Grupo/subgrupo según el artículo 76 de la Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre: C/C2.
Escala: administración especial.
Subescala: servicios especiales, cometidos especiales.
Denominación: auxiliar de control de residuos.
Sistema de acceso: promoción interna.
Número de vacantes: 5.
Grup/subgrup segons l’article 76 de la Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre: C/C2.
Escala: administració especial.
Subescala: serveis especials, comeses especials.
Denominació: auxiliar de control de residus.
Sistema d’accés: lliure.
Nombre de vacants: 1.
Grupo/subgrupo según el artículo 76 de la Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre: C/C2.
Escala: administración especial.
Subescala: servicios especiales, cometidos especiales.
Denominación: auxiliar de control de residuos.
Sistema de acceso: libre.
Número de vacantes: 1.
Grup/subgrup segons l’article 76 de la Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre: C/C2.
Escala: administració general.
Subescala: auxiliar.
Denominació: auxiliar de serveis.
Sistema d’accés: promoció interna.
Nombre de vacants: 1.
Grupo/subgrupo según el artículo 76 de la Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre: C/C2.
Escala: administración general.
Subescala: auxiliar.
Denominación: auxiliar de servicios.
Sistema de acceso: promoción interna.
Número de vacantes: 1.
Cosa que es fa pública perquè se’’n prenga coneixement i als efectes
oportuns.
València, 5 de febrer de 2016.– La presidenta: María Pilar Soriano
Rodríguez.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Valencia, 5 de febrero de 2016.– La presidenta: María Pilar Soriano
Rodríguez.
Descargar