Ajuntament de Novetlè Ayuntamiento de Novelé

Anuncio
Num. 7226 / 04.03.2014
Ajuntament de Novetlè
4815
Ayuntamiento de Novelé
Informació pública de l’oferta d’ocupació pública per a
l’any 2014. [2014/1748]
Información pública de la oferta de empleo público para
el año 2014. [2014/1748]
Mitjançant la Resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2014,
s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública d’este Ajuntament per a l’any
2014, que es concreta en:
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2014,
se ha aprobado la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para
el año 2014, que se concreta en:
A) Funcionaris de carrera
A) Funcionarios de carrera
Denominació de places: Administrativa
Nombre de places: 1
Escala: Administració general
Subescala: Administrativa
Grup: C1
(CD) Nivell: 18
Observacions: Vacant. Promoció interna (*)
Denominación de plazas: Administrativa
Número de plazas: 1
Escala: Administración general
Subescala: Administrativa
Grupo: C1
(CD) Nivel: 18
Observaciones: Vacante. Promoción interna (*)
(*) S’amortitza una plaça d’auxiliar administratiu, grup C2.
(*) Se amortiza una plaza de auxiliar administrativo, grupo C2.
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, LRBRL, art. 91.
Llei 7/2007, EBEP, art. 70
Legislación aplicable:
Ley 7/1985, LRBRL, art. 91.
Ley 7/2007, EBEP, art. 70.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Novetlè, 25 de febrer de 2014.– L’alcalde: Joaquín Mateu Vinaches.
Novelé, 25 de febrero de 2014.– El alcalde: Joaquín Mateu Vinaches.
Descargar