Oferta d`ocupació pública per a l`any 2015.

Anuncio
Num. 7675 / 10.12.2015
Ajuntament de Silla
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2015. [2015/9913]
31836
Ayuntamiento de Silla
Oferta de empleo público para el año 2015. [2015/9913]
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2015
Província: València.
Corporació: Silla.
Número de codi temporal: 46230.
Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2015, aprovat
per la Junta de Govern Local del 27 de novembre de 2015.
Oferta de empleo público para el año 2015
Provincia: Valencia.
Corporación: Silla.
Número de código temporal: 46230.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por la Junta de Gobierno Local del 27 de noviembre de 2015.
Funcionaris
Grups segons l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
Funcionarios
Grupos según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Funcionaris de carrera
Grup de classificació segons l’article 76 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre. Grup: C2. Classificació: escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe personal d’oficis, oficial. Nombre
de vacants: una. Denominació: oficial mecànic.
Funcionarios de carrera
Grupo de clasificación según el artículo 76 del RDL 5/2015, de 30
de octubre. Grupo: C2. Clasificación: escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, oficial.
Número de vacantes: una. Denominación: oficial mecánico.
Grup de classificació segons l’article 76 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre. Grup: C2. Classificació: escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe personal d’oficis, oficial. Nombre
de vacants: una. Denominació: oficial d’aigües.
Grupo de clasificación según el artículo 76 del RDL 5/2015, de 30
de octubre. Grupo: C2. Clasificación: escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, oficial.
Número de vacantes: una. Denominación: oficial de aguas.
Grup de classificació segons l’article 76 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre. Grup: AP. Classificació: escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe personal d’oficis, operari. Nombre
de vacants: una. Denominació: ajudant de serveis múltiples (mecànic).
Grupo de clasificación según el artículo 76 del RDL 5/2015, de 30
de octubre. Grupo: AP. Clasificación: escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, operario.
Número de vacantes: una. Denominación: ayudante de servicios múltiples (mecánico).
Silla, 3 de desembre de 2015.– L’alcalde: Vicente Zaragozá Alberola.
Silla, 3 de diciembre de 2015.– El alcalde: Vicente Zaragozá Alberola.
Descargar