Biologia

Anuncio
Premis Extraordinaris de Batxillerat / Premios Extraordinarios de Bachillerato
Curs 2011-2012 / Curso 2011-2012
Segon Exercici / Segundo Ejercicio
D) Biologia (MCiT) / Biología (MCyT)
60 minuts / 60 minutos
Observacions / Observaciones
Barem: L’examen consta de 4 preguntes. Cadascuna es valorarà sobre 2,5 punts.
Baremo: El examen consta de 4 preguntas. Cada una se valorará sobre 2,5 puntos.
NO CONTESTEU EN AQUEST FULL / NO CONTESTAR EN ESTA HOJA
PREGUNTA 1:
Una vegada aïllat un fragment monocatenari de DNA humà se’n van analitzar les proporcions de les
bases nitrogenades i es va trobar que eren les següents:
A: 27% ; G: 35% ; C: 25% ; T: 13%
a) Determina les proporcions de les bases de la cadena complementària.
b) Comenta les propietats de les dobles hèlix d’acord amb les proporcions de les bases.
c) Calcula les proporcions de les bases del RNA que es transcriuen del fragment inicial.
Una vez aislado un fragmento monocatenario de ADN humano, se analizaron las proporciones de las
bases nitrogenadas, encontrándose:
A: 27% ; G: 35% ; C: 25% ; T: 13%
a) Determina las proporciones de las bases de la cadena complementaria
b) Comenta las propiedades de las dobles hélices en función de las proporciones de bases.
c) Calcula las proporciones de bases del ARN que se transcribiría del fragmento inicial.
PREGUNTA 2:
“L’any 1978, Georgi Markow, famós defensor dels drets humans, va ser assassinat en un carrer de
Londres per agents de la policia política búlgara amb una punxada en la cama amb la punta d’un
paraigua. La mort es va produir ràpidament sense que es poguera fer res per salvar-li la vida. La
investigació forense va demostrar que la mort havia sigut causada per una quantitat mínima de
ricinina adherida a l’extrem del paraigua. Esta potent toxina havia sigut aïllada gairebé un segle
abans de les llavors de ricí (Ricinus communis) i caracteritzada químicament com una proteïna. Hui
en dia sabem que es tracta d’una proteïna inactivadora dels ribosomes.”
(Investigació i Ciència , desembre 1996)
a) Tenint en compte la funció que els ribosomes duen a terme en les cèl·lules del nostre organisme,
podries suggerir una possible explicació de l’efecte tòxic de la ricinina?
b) Com afectaria al funcionament de l’organisme?
Premis Extraordinaris de Batxillerat / Premios Extraordinarios de Bachillerato
Curs 2011-2012 / Curso 2011-2012
Segon Exercici / Segundo Ejercicio
D) Biologia (MCiT) / Biología (MCyT)
60 minuts / 60 minutos
Observacions / Observaciones
Barem: L’examen consta de 4 preguntes. Cadascuna es valorarà sobre 2,5 punts.
Baremo: El examen consta de 4 preguntas. Cada una se valorará sobre 2,5 puntos.
NO CONTESTEU EN AQUEST FULL / NO CONTESTAR EN ESTA HOJA
PREGUNTA 2:
“En 1978 Georgi Markow, famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una calle de
Londres por agentes de la policía política búlgara mediante un pinchazo en la pierna con la punta de
un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. La
investigación forense demostró que la muerte había sido causada por una cantidad mínima de ricina
en el extremo del paraguas. Esta toxina había sido aislada casi un siglo antes de las semillas de
ricino (Ricinus communis) y caracterizada químicamente como una proteína. Hoy sabemos que se
trata de una proteína inactivadora de los ribosomas.”
(Investigación y Ciencia, diciembre 1996)
a) Teniendo en cuenta la función que desempeñan los ribosomas en las células de nuestro
organismo, ¿Podrías sugerir una posible explicación del efecto tóxico de la ricina?
b) ¿Cómo afectaría al funcionamiento del organismo?
PREGUNTA 3:
Un dels avantatges de la reproducció sexual és la possibilitat de la recombinació genètica. Els
bacteris és reprodueixen asexualment, utilitzant en ocasions diversos mecanismes per obtindre major
variabilitat genètica.
a) Explica en que consisteix la recombinació genètica en eucariotes i quina es la importància en
el procés evolutiu.
b) Quins mecanismes poden utilitzar els bacteris per intercanviar gens? Explica’ls breument.
Una de las ventajas de la reproducción sexual es la posibilidad de recombinación genética. Aunque
las bacterias se reproducen asexualmente, pueden utilizar diversos mecanismos para obtener mayor
variabilidad genética.
a) Explica en qué consiste la recombinación genética en eucariotas, ¿Cuál es su importancia en
el proceso evolutivo?
b) ¿Qué mecanismo pueden utilizar las bacterias para intercambiar genes?
Premis Extraordinaris de Batxillerat / Premios Extraordinarios de Bachillerato
Curs 2011-2012 / Curso 2011-2012
Segon Exercici / Segundo Ejercicio
D) Biologia (MCiT) / Biología (MCyT)
60 minuts / 60 minutos
Observacions / Observaciones
Barem: L’examen consta de 4 preguntes. Cadascuna es valorarà sobre 2,5 punts.
Baremo: El examen consta de 4 preguntas. Cada una se valorará sobre 2,5 puntos.
NO CONTESTEU EN AQUEST FULL / NO CONTESTAR EN ESTA HOJA
PREGUNTA 4:
En diversos tubs d’assaig col·loquem la mateixa quantitat d’un substrat (S) i la mateixa quantitat d’un
enzim (E) que és capaç de transformar aquest substrat en un producte (P). Als diversos tubs,
l’acidesa (pH) és diferent. Incubem tots els tubs a 37ºC durant 10 minuts i mesurem l’activitat
enzimàtica per la quantitat de producte aparegut (milimols) per unitat de temps (minuts). Els resultats
es recullen a la taula següent:
Acidesa (pH)
Activitat enzimàtica (milimol/minut)
1
4
2
32
3
65
4
79
5
67
6
41
7
16
8
2
9
1
10
0
a) Representeu els resultats en un gràfic i expliqueu les causes dels resultats d’aquest
experiment.
b) En aquest experiment es controla el pH però també es controlen altres factors: [S], [E],
temperatura, temps.... Per què cal fer-ho?
En varios tubos de ensayo colocamos la misma cantidad de un sustrato (S) y la misma cantidad de
un encima (E) que es capaz de trasformar este sustrato en un producto (P). En los diversos tubos la
acidez (pH) es diferente. Incubamos todos los tubos a 37ºC durante 10 minutos y medimos la
actividad enzimática por la cuantidad de producto formado (milimoles) por unidad de tiempo
(minutos). Los resultados se indican en la tabla.
Acidez (pH)
Actividad enzimática (milimoles/minuto)
1
4
2
32
3
65
4
79
5
67
6
41
7
16
8
2
9
1
10
0
a) Representa los resultados en un gráfico y explica las causas de estos resultados
b) En este experimento se controla el pH pero también se controlan otros factores: [S], [E],
temperatura, tiempo…¿Porqué se controlan?
Descargar