Model de document a lliurar al Servei de Recursos Aliens

Anuncio
Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials
Model de document a lliurar al Servei de Recursos Aliens
Dades de l’entitat i del centre
- Accepto la pròrroga del contracte signat per a l’atenció de .......... places
residencials ( o el que correspongui), amb increment 0 € respecte al mòdul
de l’any 2010.
corresponent a l’any 2011.
Lloc i data
Signatura.
En internet por cortesía de http://www.inforesidencias.comel mejor sitio de internet para encontrar una residencia para mayores.
Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials
En internet por cortesía de http://www.inforesidencias.comel mejor sitio de internet para encontrar una residencia para mayores.
Descargar