preferir, mandar, necesitar, prohibir, pedir, ser necesario omfl. kan vi

Anuncio
SPA0101 Semana 13 – en clase
(Gruppeundervisning 2)
I.
Presente de subjuntivo
• El uso del subjuntivo: Konjunktiv blir stort sett bruka i leddsetningar.
Mange av dei er innleidde med que på spansk. Det er derfor verbet eller
uttrykket som står framfor que, som vil avgjera om vi skal bruke indikativ
eller konjunktiv. Her har vi nokre av situasjonane vi brukar konjunktiv i:
o Viljesuttrykk + konjunktiv: verb og verbalkonsktrukjsonar som querer,
preferir, mandar, necesitar, prohibir, pedir, ser necesario o.m.fl. kan vi
kalle viljesuttrykk; ein ønskjer å påverke handlinga til ein annan person.
Quiero que te cases conmigo.
No pido que todos los días sean de sol.
o Kjensle- og vurderingsuttrykk + konjunktiv: verb og
verbalkonsktruksjonar som uttrykkjer glede, tristheit, frykt, håp,
vurdering o.l.:
Me parece fantástico que hayas llegado.
Es triste que no quieran venir.
Espero que estés mejor.
o Cuando og hasta que i framtidssetningar + konjunktiv:
Cuando seas mayor lo vas a entender.
Voy a estar aquí hasta que vuelvas.
• Verbos regulares: vi ”byter om” på dei karakteristiske endevokalane for kvar
konjugasjon:
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes
-ar
hablar
-er/-ir
comer
vivir
hable
hables
hable
hablemos
habléis
hablen
coma
comas
coma
comamos
comáis
coman
o Cambios ortográficos:
viva
vivas
viva
vivamos
viváis
vivan
coger > coja, cojas, etc
llegar > llegue, llegues, etc
o Verbos con diptongación (1ª y 2ª conj.): dei diftongerande verba frå
første og andre konjugasjon har diftongering i dei same personane som i
indikativ.
o Verbos con diptongación (3ª conj): dei diftongerande
tredjekonjugasjonsverba følgjer det same mønstret, bortsett frå at dei
får ei endring også i 1. og 2. pers.pl. (-e- til –i- og –o- til –u-).
o Verbos con alteraciones vocálicas: dei tredjekonjugasjonsverba som
vekslar mellom –e- og –i- i stammen i presens indikativ, får –i- i alle
personar i konjunktiv.
o Verbos con la 1ª persona irregular en presente de indicativo: Verb
med uregelrett 1.pers.sg i presens indikativ følgjer den same endringa i
alle personar i konjunktiv.
-o- > -ueencontrar
-e- > -ieentender
-e- > -ie-/-i-
-o- > -ue-/-u-
sentir
encuentre
encuentres
encuentre
encontremos
encontréis
encuentren
entienda
entiendas
entienda
entendamos
entendáis
entiendan
sienta
sientas
sienta
sintamos
sintáis
sientan
•
dormir
-e- > -i-go
pedir
hacer
-zco
conocer
duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman
pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan
conozca
conozcas
conozca
conozcamos
conozcáis
conozcan
haga
hagas
haga
hagamos
hagáis
hagan
Verbos totalmente irregulares: Nokre få verb har andre endringar i
stammen:
ser
ir
saber
haber
yo
sea
vaya
sepa
haya
tú
seas
vayas
sepas
hayas
él, ella, usted
sea
vaya
sepa
haya
nosotros, -as
seamos vayamos sepamos hayamos
vosotros, -as
seáis
vayáis
sepáis
hayáis
ellos, ellas, ustedes sean
vayan
sepan
hayan
o estar > esté, estés, etc.
ver > vea, veas, etc.
Descargar