trenta-sis anys d`epidemiologia i salut pública treinta y seis años de

Anuncio
TRENTA-SIS ANYS
D’EPIDEMIOLOGIA I
SALUT PÚBLICA
TREINTA Y SEIS AÑOS DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD PÚBLICA
Història de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (1978-2014)
Historia de la Sociedad Española de Epidemiología (1978-2014)
Commemorar les més de tres dècades d’activitat de la Societat
Espanyola d’Epidemiologia (SEE) pot ajudar a identificar les variables
que n’han determinat l’evolució i la consolidació. Es tracta d’un
recorregut que ha coincidit amb una etapa de la història d’Espanya, en
què les transformacions de caràcter polític, econòmic, social o cultural
han permès avanços molt significatius en l’àmbit de la salut, l’educació
o la ciència.
Conmemorar las más de tres décadas de actividad de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE), puede ayudar a identificar las
variables que han determinado su evolución y consolidación. Se trata
de un recorrido que ha coincidido con una etapa de la historia de
España, donde las transformaciones de carácter político, económico,
social o cultural, permitieron avances muy significativos en el ámbito
de la salud, la educación o la ciencia.
El context sociosanitari i acadèmic en el qual va començar la seua
marxa la SEE seria difícil de reconèixer en l’actualitat. Al llarg dels
anys de funcionament, tot un conjunt de circumstàncies contextuals
i lògiques situacionals han propiciat una transformació gradual de les
seues estratègies d’actuació, al mateix temps que el projecte col·lectiu
representat per la SEE s’ha configurat com un element clau per a
comprendre molts dels canvis que ha experimentat la salut pública
espanyola en les últimes dècades.
El contexto socio-sanitario y académico en el que inició su andadura
la SEE apenas es reconocible en la actualidad. A lo largo de sus años
de funcionamiento, todo un conjunto de circunstancias contextuales
y lógicas situacionales, han propiciado una paulatina transformación
de sus estrategias de actuación, al mismo tiempo que el proyecto
colectivo representado por la SEE se ha configurado como un elemento
clave para comprender muchos de los cambios que ha experimentado
en las últimas décadas la salud pública española.
L’exposició analitza l’associacionisme científic de la SEE a partir de
les informacions recollides en la monografia Historia de la Sociedad
Española de Epidemiología, 1978-2013.1 Els plafons mostren els
antecedents de la pràctica epidemiològica amb la qual es van
trobar els impulsors de la nova societat, els començaments i l’etapa
de consolidació, les característiques i l’evolució dels socis i de les
juntes directives, les principals activitats desenvolupades (reunions
científiques, grups de treball, monografies, etc.), els seus mecanismes
i instruments de comunicació, el seu rol i la seua condició d’experta, la
seua presència mediàtica i el seu paper en la professionalització de la
salut pública.
La exposición analiza el asociacionismo científico de la SEE, a partir de
las informaciones recogidas en la monografía Historia de la Sociedad
Española de Epidemiología, 1978-2013.1 Los diferentes paneles
muestran los antecedentes de la práctica epidemiológica con la que se
encontraron los impulsores de la nueva sociedad, su inicios y la etapa
de consolidación, las características y la evolución de los socios y de las
juntas directivas, las principales actividades desarrolladas (reuniones
científicas, grupos de trabajo, monografías, etc.), sus mecanismos e
instrumentos de comunicación, su rol y su condición de experta, su
presencia mediática y su papel en la profesionalización de la salud
pública.
Bernabeu-Mestre Josep (Coordinador) Historia de la Sociedad Española de
Epidemiología, 1978-2014. Barcelona: Sociedad Española de Epidemiología,
2014. [La monografía está disponible en formato impreso y digital].
1
L’exposició es podrà visitar els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2014 a la
Sala Polivalent de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant,
coincidint amb la celebració de la XXXII Reunió Científica de la SEE i
amb el mateix horari que el de les activitats congressuals.
La exposición se podrá visitar los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2014
en la Sala Polivalente de la Facultad de Educación de la Universidad
de Alicante, coincidiendo con la celebración de la XXXII Reunión
Científica de la SEE y con el mismo horario que el de las actividades
congresuales.
CONSELLERIA DE SANIDAD
Fichas epidemiológicas recogidas en: Albaladejo García, Laureano. “Estudio de la epidemia de poliomielitis presentada en Madrid en 1929”. En: Primera memoria anual de los trabajos llevados a cabo por el Servicio Epidemiológico Central (año 1929).
Madrid: Ministerio de la Gobernación/Dirección General de Sanidad, 1930 (páginas 106-159). Está considerado como uno de los primeros estudios modernos de brote epidémico, que se realizaron en España.
Descargar