þÿ þÿ

Anuncio
ANNEX 5 / ANEXO 5
DADES DEL PROJECTE O ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
DATOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
1. NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT / NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
2. PROJECTE/ACTIVITAT ORIENTAT/ADA A: / PROYECTO/ACTIVIDAD ORIENTADO/A A:
La dependència i la promoció de l’autonomia personal, adreçat al col·lectiu de gent gran
La dependencia y la promoción de la autonomía personal, dirigido al colectivo de la 3ª edad
La prevenció, la informació, l'atenció i el suport a persones i col·lectius en situació o risc de pobresa
La prevención, la información, la atención y el apoyo a personas y colectivos en situación o riesgo de pobreza
La prevenció, l'atenció, el suport, la divulgació i la formació a col·lectius que lluiten per pal·liar els efectes
de les malalties o que les pateixen
La prevención, la atención, el apoyo, la divulgación y la formación a colectivos que luchan para paliar los efectos
de las enfermedades o que las padecen
La promoció i l'atenció a la família
La promoción y la atención a la familia
3. OBJECTE DEL PROJECTE D'ACORD AMB LA NECESSITAT SOCIAL DETECTADA
OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD SOCIAL DETECTADA
PROJECTE / Proyecto
4. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE/ACTIVITAT PUNTUABLES (punt 9 de les bases)
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO/ACTIVIDAD PUNTUABLES (punto 9 de las bases)
4.1. Capacitat de dinamització i d'implicació social així com l'actualització de coneixements i
l'optimització de recursos entre les diferents entitats i la ciutadania.
4.1. Capacidad de dinamización y de implicación social así como la actualización de conocimientos y la
optimización de recursos entre las diferentes entidades y la ciudadanía.
a) Nre. de socis:
Nº de socios:
b) Publicitat: organització de campanyes de difusió, sensibilització, recaptació i similars.
b.1. Campanyes organitzades directament (núm. i descripció)
b.2. Col·laboració en campanyes organitzades per tercers i/o petites accions puntuals
com sortides, taules informatives, etc. (núm. i descripció)
b) Publicidad: organización de campañas de difusión, sensibilización, recaudación y similares.
b.1. Campañas organizadas directamente (número y descripción)
b.2. Colaboración en campañas organizadas por terceros y/o pequeñas acciones puntuales
como salidas, mesas informativas, etc. (número y descripción)
PROJECTE / Proyecto
c) Formació: detalleu els actes que heu organitzat i/o assistit: jornades, tallers, seminaris,
congressos i similars (especificar si s'han fet en col·laboració amb altres entitats o en solitari)
c) Formación: detalle los actos que ha organizado y/o asistido: jornadas, talleres, seminarios, congresos y
similares (especificar si se ha hecho en colaboración con otras entidades o en solitario)
4.2 Necessitat del servei / Necesidad del servicio
L'Administració no el porta a terme
La administracion no lo lleva a cabo
L'Administració l'ofereix o cobreix però resulta insuficient
La administración lo ofrece pero resulta insuficiente
4.3. Continuïtat del servei. Data en què es posa en marxa la prestació del servei o l'activitat per a
la qual es demana subvenció.
4.3. Continuidad del servicio. Fecha en que se pone en marcha la prestación del servicio o la actividad para
la que se solicita subvención.
PROJECTE / Proyecto
4.4. Es valorarà que l'entitat tengui contractats professionals especialitzats per portar a terme
activitats o donar serveis concrets amb la finalitat d'aconseguir una millor qualitat de la
prestació. Es puntuarà de forma especial que la persona contractada pertanyi a un col·lectiu
amb especials dificultats d'inserció laboral (la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant tipus de
contracte).
4.4. Se valorará que la entidad tenga contratados profesionales especializados para llevar a cabo
actividades o dar servicios concretos con el fin de conseguir una mejor calidad de la prestación. Se
puntuará de forma especial que la persona contratada pertenece a un colectivo con especiales dificultades
de inserción laboral (lo cual se acreditará mediante tipo de contrato).
Nre. de professionals contractats relacionats amb el manteniment
de l'estructura de l'entitat: (especificau jornada)
Núm. de profesionales contratados relacionados con el mantenimiento
de la estructura de la entidad: (especificar jornada)
Nre. de professionals especialitzats en relació amb la prestació
del servei públic pel qual es sol·licita la subvenció:
Núm. de profesionales especializados en relación con la prestación
del servicio público para el que solicita la subvención:
Nre. dels que pertanyen a un col·lectiu amb especials dificultats d'inserció laboral:
Núm. de los que pertenecen a un colectivo con especiales dificultades de inserción laboral:
4.5. Cartera de serveis que l'entitat ofereix: / Cartera de servicios que ofrece la entidad:
a) Disponibilitat i facilitació d'atenció / Disponibilidad y facilitación de atención.
Horari presencial: / Horario presencial:
1 dia a la setmana / 1 día por semana
2 o 3 dies a la setmana / 2 o 3 días por semana
4 o 5 dies a la setmana / 4 o 5 días por semana
Tota la setmana / Toda la semana
Llocs d'atenció (especificau-los) / Lugares de atención (detallar):
Atenció telefònica (facilitau números) / Atencion telefónica (facilitar números):
De dilluns a divendres / De lunes a viernes
Cada dia de la setmana / Todos los días de la semana
24 hores cada dia / 24 horas cada día
b) Ofereix servei d'acompanyament / Ofrece servicio de acompañamiento
c) Ofereix atenció directa professional / Ofrece atencióin diercta profesional
d) Ofereix serveis d'estada diürna / Ofrece servicios de estancia diurna
e) Ofereix serveis d'estada de 24 hores / Ofrece servcios de estancia de 24 horas
4.6. Foment del voluntariat / Fomento del voluntariado
Tenim un programa elaborat i en funcionament de voluntariat
Tenemos un programa elaborado y en funcionamiento de voluntariado
Sí
No
Nre. de voluntaris acreditats (*) / Núm. de voluntarios acreditados: __________________
(*) S'ha de justificar mitjançant la presentació de l'acord d'incorporació, formalitzat, el qual ha de tenir el contingut
mínim previst a la Llei 3/1998, de 18 de maig, sobre voluntariat social a les Illes Balears; així mateix s'ha de
presentar l'assegurança corresponent.
(*) Se justificará mediante la presentación del acuerdo de incorporación, formalizado, el cual debe tener el contenido
mínimo previsto en la Ley 3/1998, de 18 de mayo, sobre voluntariado social en las Islas Baleares; as imismo se presentará
el seguro correspondiente.
PROJECTE / Proyecto
5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTIVITAT I ACREDITACIÓ.
Explicació lliure. No obstant això, no es tindran en compte les dades emplenades a l'apartat
anterior si no es reflecteixen a l'explicació i s'acrediten segons s'ha previst a les bases.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / ACTIVIDAD Y ACREDITACIÓN.
Explicación libre. Sin embargo, no se tendrán en cuenta los datos rellenados en el apartado anterior si no
se reflejan en la explicación y se acreditan según se ha previsto en las bases.
,
d
de 201
Signatura / Firma
PROJECTE / Proyecto
Descargar